Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Гражданское право Гражданское право

Диплом по гражданскому праву

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯФакультет «Цивільного права і підприємництва» Кафедра цивільного праваПравове положення громадських організацій і політичних партій по законодавству України. Допущена до захисту „ “ 2001 р. Завідуючий кафедрою цивільного права Одеса–2001 План Вступ 3–4 Розділ 1. Історія виникнення і розвитку громадських організацій і політичних партій .5–34 . Основні етапи розвитку громадських організацій і політичних партій .5–12 . Поняття та види громадських організацій і політичних партій . . 13–34 Розділ 2. Правове становище громадських організацій і політичних партій по законодавству Україні . 35–92 . Громадські організації і політичні партії – як суб’єкти цивільних правовідносин . 35–53 . Способи та особливості виникнення громадських організацій і політичних партій, як юридичних осіб . 54–69 .Цивільна правосуб'єктність громадських організацій і політичних партій . 70-80 . Підстави, порядок і наслідки припинення громадських організацій і політичних партій . .81–92 Розділ 3. Тенденції розвитку політичних партій України . .93–100 Висновок . 101–103 Вступ. Одним із важливіших конституційних прав громадян в демократичній державі є право на об’єднання (свобода спілок та асоціацій) тобто право вільно створювати різного роду об'єднання, приєднатись до них і виходити з них. Майже у всіх країнах (включаючи країни тоталітарного соціалізму) говориться про волю об'єднання в політичні партії, культурні, спортивні та інші громадські організації. Конституція України гарантує (ст. 36) громадянам нашої держави право на свободу об’єднання у політичні партії, громадські організації для здійснення і захисту своїх прав та свобод і задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів. Права людини – це не дарунок держави, уряду, політичної партії чи її лідера, а суверенний, не відчужуваний атрибут кожної людини, кожної особистості, незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, віросповідання, політичних поглядів і переконань, соціального чи походження майнового положення; не народ існує для держави чи уряду, а держава й уряд – для народу, не народ для Конституції, – а Конституція для народу. Саме через громадські об’єднання, громадсько-політичні рухи, політичні партії до активної державотворчої діяльності залучаються широкі верстви населення, реалізуються й захищаються політичні та економічні інтереси тієї чи тієї частини суспільства (народу, нації, соціальної групи). Вони є формою здійснення зв’язків між громадянським суспільством і державою. Тим самим через партії населення заявляє про свої групові вимоги. Правящі структури теж використовують партії для звернення до народу за підтримкою рішення тих чи інших питань. Громадські об’єднання не залежать від держави, вони здатні впливати на державні інститути і водночас захищати суспільство від необґрунтованого втручання держави в громадське життя. Конституційне право на свободу об’єднання є юридичною основою створення і діяльності громадських організацій, політичних партій та професійних спілок.

Усвідомлення змісту діяльності громадських організацій та політичних партій, їхнього місця та ролі в суспільстві має не лише науково-пізнавальне, а й практичне значення. Без цього неможливо об’єктивно проаналізувати реалії сьогоденного життя, виявити протиріччя, які виникають в суспільстві. Саме вищевикладені проблеми підводять нас до мети дипломної роботи – розглянути правове положення громадських організацій і політичних партій. Ця мета диктує і задачі: Дати визначення поняттям громадських організацій і політична партія, а так само їх видам; Охарактеризувати ознаки громадських організацій і політичних партій як юридичних осіб; Визначити порядок виникнення громадських організацій і політичних партій як юридичних осіб; Розглянути поняття цивільної правосуб'єктності юридичних осіб; Визначити порядок реорганізації і ліквідації громадських організацій і політичних партій як юридичних осіб; При підготовці до написання представленої роботи я досліджувала дуже багато нормативних документів, таких як закони, кодекси. Розділ I. Основні етапи і розвиток громадських організацій і політичних партій. Свідчення про об'єднання людей зі спільними поглядами на природу, суспільство, літературу, мистецтво можна знай­ти вже у стародавніх суспільствах. У різних народів виника­ють різноманітні громадські об'єднання, що певною мірою впливають на суспільно-політичний розвиток. До таких мож­на віднести численні філософські школи Стародавньої Греції, середньовічні лицарські ордени, літературні й художні об'єд­нання епохи Відродження, різноманітні таємні організації (наприклад, масонські ложі або товариства декабристів) і політичні клуби Нового часу. Паралельно відбувалося ос­мислення сутності громадських об'єднань, їх місця й ролі у суспільстві. Починаючи із середньовіччя мислителі, намага­лися розрізняти державу і суспільство. І вже у XVIII ст. Ш. Монтеск'є розглядає їх як окремі феномени. На початку XIX ст. цей підхід у 1. Канта втілюється в концепції громадян­ського суспільства, що характеризується правовим статусом і свободою. За вченням К. Маркса та його послідовників, політичні відносини у державі виступають як суспільні, ос­кільки держава є похідною від суспільства. Відповідно й ви­никнення громадських об'єднань — процес об'єктивний, закономірний. зумовлений потребою людей у колективній твор­чості розвитку ініціативи, здібностей. Лише через об'єднан­ня індивід досягає особистої свободи. Ряд західних соціологів висувають на перший план біо­логічні та психологічні причини об'єднання людей у різно­манітні спілки, асоціації, групи. Підкреслюється роль у цьому процесі інстинкту самозбереження: індивід у громадському об'єднанні шукає захисту від страху буття. Не менш попу­лярні інші аргументи: інстинктивна потреба у спілкуванні. прагнення до самоствердження (особливо характерне для лідерів). Американський соціолог П. Плау висунув припу­щення про взаємозв'язок між виникненням громадських об'єд­нань і раціональним прагненням людини до певних вигод, досягнення яких можливе за умови соціальної взаємодії та суперництва. Всупереч розбіжностям у тлумаченні причин виникнення громадських об'єднань сенс існування останніх визначаєть­ся як спільна життєдіяльність людей, що передбачає їх взаєм­ну залежність і потребу одне в одному, забезпечує збережен­ня і розвиток соціального організму.

Це життя людей безпо­середньо в колективі, соціальній групі, де відбуваються спіль­на діяльність, спілкування, обмін послугами, користування спільними речами і вартостями1. Перші згадки про політичні партії зустрічаються ще у мислителів стародавнього світу. Так, грецький філософ Аристотель писав про боротьбу в VI сторіччі до н.е. в м. Аттиці між партіями педіеїв (великі землевласники, мешканці рівнини), параліїв (торговельно-ремісниче населення побережжя) і діакріїв (селяни, жителі гористої місцевості). У Давньому Римі точилася боротьба між партією оптиматів (представники патриціанської знаті) і партією популярів (представники переважно сільських плебеїв). У середні віки існуючі політичні угруповання – “партії” – виступали тимчасовими об’єднаннями. Їх виникнення було наслідком боротьби між різними верствами суспільства. Так, боротьба між Священною Римською імперією і папством у ХІІ –ХV сторіччях вилилася у боротьбу між партією гвельфів (представники інтересів торговельно-ремісничих верств, прихильники світської влади римського папи) і партією гіббелінів (захищали інтереси феодалів, виступали за підтримку сильної імператорської влади). Прототипи сучасних політичних партій виникли у період ранніх буржуазних революцій. Проте повністю вони сформувалися у часи Великої Французької революції – конституціоналісти, жирондисти, якобінці. У США, після проголошення незалежності наприкінці ХVІІІ – на початку ХІХ сторіччя виникли партії федералістів і антифедералістів. 1916 року в Росії діяли 244 політичні партії. За підрахунками історика Д.В. Яневського, в Україні влітку 1917 року активно діяли понад 30 політичних угрупувань різних напрямків, кожне з яких висувало власну програму з блоком демократичних гасінь. Проте українські партії не зуміли прийти до взаєморозуміння і з цієї, а також й інших причин, зазнали краху. 1996 року на планеті налічувалося 186 самостійних держав, у 19 з них були заборонені будь-які партії, а у 29 діяла лише одна – правляча (урядова) партія. У 143 країнах існувала кілька політичних партій (приблизно у половині з цих держав утворені коаліційні уряди з представників різних партій). Процес переходу від однопартійності до багатопартійності відбувається непросто, має свої особливості, етапи, труднощі. Перші політичні партії на Україні виникли наприкінці ХІХ – на початку ХХ сторіччя. Це були як буржуазні партії, так і партії соціал-демократичної спрямованості. Серед буржуазно-демократичних партій слід назвати Українську демократичну партію (УДП) і Українську радикальну партію (УРП), які виникли 1904 року. Ці партії невдовзі об’єдналися в Українську радикально-демократичну партію (УРДП). За своєю суттю це була партія кадетського спрямування. Вона виступала за демократизацію України, проти монархії у Росії та за автономію для України у складі демократичної Росії. Відчутну політичну діяльність в Україні вели також партії соціалістичного спрямування, зокрема, Революційна українська партія (РУП) (з 1900 року), яка 1905 року була перейменована на Українську соціал-демократичну робітничу партію (УСДРП).

Отныне он полагал, что именно философия гражданских прав вернула западному миру утраченное человеколюбие; именно благодаря этому европейцы могут выйти из духовной летаргии Нового времени; именно их ожившая вера откроет путь к началу добровольной просвещенной братской либеральной всемирной теократии. И потому согласие Александра принять 2 июня 1814 года диплом оксфордского доктора права невозможно объяснить одним лишь желанием растопить английскую холодность и привлечь британцев на сторону России, пока то же не сделала послевоенная Франция. Не менее важно было подчеркнуть: новая российская политика естественно и мирно совместит евангельский пафос, философию вечного мира аббата де Сен-Пьера и постулаты Декларации прав человека и гражданина, заявленные в 3436-м ее пунктах: «34.PЖители всех стран являются братьями: различные народы должны помогать друг другу в зависимости от своих возможностей, как граждане одного и того же государства. 35.PВсякий человек, угнетающий одну какую-нибудь нацию, является врагом всех народов. 36.PЛица, ведущие войну против какого-нибудь народа с целью задержать прогресс свободы, должны преследоваться всеми не как обыкновенные враги, а как убийцы, бунтовщики и разбойники»

1. Гражданское право - сделки

2. Шпоры по гражданскому праву (Шпаргалка)

3. Виды договоров и их классификация в гражданском праве

4. Гражданское право (Контрольная)

5. Гражданское право (Контрольная)

6. Гражданское право (Шпаргалка)
7. Гражданское право РФ
8. Граждане как субъекты гражданского права (физические лица)

9. Гражданское право

10. Место обязательственного права в системе гражданского права

11. Объекты Гражданского права

12. Ответственность в гражданском праве

13. Понятие гражданского права как отрасли права

14. Пределы осуществления гражданских прав

15. Способы защиты гражданских прав

16. Ценные бумаги как объекты гражданских прав

Сменный фильтр "Аквафор В-100-6" (4 штуки).
B100-6 — универсальный сменный модуль для фильтров-кувшинов Аквафор. Надежно очищает воду от основных вредных примесей и эффективно ее
706 руб
Раздел: Фильтры для воды
Блюдо для блинов с крышкой "Весенняя свежесть", 23 см.
Блюдо для блинов с крышкой прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Диаметр: 23 см.
737 руб
Раздел: Блюда
Ящик для хранения универсальный, прозрачный, 25 л.
Универсальный ящик сэкономит место и поможет поддерживать идеальный порядок в офисных и складских помещениях. Позволяет удобно и компактно
757 руб
Раздел: Более 10 литров

17. Юниты по Гражданскому праву

18. Наследственное правоприемство по Российскому гражданскому праву

19. Гражданское право (лекции)

20. Стороны в гражданском праве

21. Гражданское право (шпоры для гос экз)

22. Отчет о производственной практике (Гражданское право)
23. Билеты к экзамену по гражданскому праву (СПбГПУ)
24. Гражданское право в системе права

25. Гражданское право РФ

26. Актуальные проблемы гражданского права

27. Возникновение (создание) юридического лица в современном гражданском праве

28. Недействительность сделок в Гражданском праве

29. Обязательство как гражданско-правовой институт. Место обязательственного права в системе гражданского права

30. Личные (гражданские) (права и свободы в конституциях США и Испании /сравнительный анализ/)

31. Ценные бумаги КАК ОБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ

32. Ценные бумаги как объекты гражданских прав

Ростомер деревянный (ростомер-пазл).
Ростомер способствует развитию малыша, помогает наблюдать за ростом, служит отличным украшением детской. Как измерить рост? Соберите
324 руб
Раздел: Ростомеры
Шкатулка для рукоделия "Цветочная поляна" 26x16x18,5 см.
Шкатулка настольная, с выдвижным ящичком. Материал: МДФ, внешнее покрытие - текстиль, внутреннее покрытие - флок. Размер: 26x16x18,5 см.
2452 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Письменные принадлежности "Набор первоклассника", 28 предметов.
В наборе: акварель, альбом для рисования, блокнот, доска для лепки, 2 карандаша чернографитных, карандаши цветные, картон цветной формата
551 руб
Раздел: Наборы канцелярские

33. Ценные бумаги как объекты гражданских прав

34. Рисковые договоры в гражданском праве - билеты за весенний семестр 2001 года

35. Обязательства в гражданском праве

36. Понятие гражданского права

37. Право следования в российском гражданском праве

38. Субъективное гражданское право на жилое помещение: нормативные основания и некоторые проблемы правовой охраны
39. Вещи как объекты гражданских прав
40. Предмет и функции гражданского права

41. Основные положения гражданского права Российской Федерации

42. Вопросы гражданского права

43. Гражданское право

44. Источники Гражданского права республики Беларусь

45. Гражданское право

46. Основные кодификации буржуазного гражданского права

47. Личные (гражданские) права человека

48. Развитие гражданского права

Фломастеры утолщенные "Jumbo", 36 цветов.
Фломастеры, вентилируемый колпачок, утолщенный трехгранный корпус. В наборе: 36 цветов.
829 руб
Раздел: Более 24 цветов
Ящик с ключевым замком, синий.
Размер (ВхШхГ) - 90х240х300 мм. Надежный корпус с удобной ручкой. Съемный лоток из ударопрочного пластика с 9 отделениями. Изготовлен из
1424 руб
Раздел: Прочее
Тортница с защелками.
Колпак тортовницы крепится к дну защелками. Сверху полиэтиленовая ручка, которая при необходимости вытягивается. Все это позволяет
333 руб
Раздел: Хлебницы

49. Нотариальная защита гражданских прав

50. Реклама как объект гражданских прав

51. Банкротство в гражданском праве России: традиции и перспективы

52. Гражданское право

53. Недвижимое имущество как объект гражданского права

54. Имущество как объект гражданских прав
55. Вексель - вид ценной бумаги, как объект гражданских прав
56. Коммерческое право - отрасль гражданского права

57. Объекты гражданских прав

58. Аттестационное задание для студентов 3-го курса по специальности №021100 - Юриспруденция по блоку Гражданско-правовых дисциплин (Гражданское право)

59. Валютные ценности как объекты гражданских прав

60. Гражданский правой договор

61. Гражданское право

62. Гражданское право

63. Гражданское право

64. Гражданское право (шпора)

Асборн - карточки. Готовимся к школе.
Набор из 50 двусторонних многоразовых карточек. Вас ждут задания для подготовки к школе, игры, головоломки, задачки на внимательность,
389 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Жидкое средство для стирки AQA baby, 1500 мл.
Разработано специально для детского белья - с первых дней жизни. Содержит энзимы – высокоэффективные натуральные компоненты, усиливающие
331 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Точилка Berlingo механическая "Яблоко".
Оригинальная механическая точилка в форме яблока. С одним отверстием для заточки карандашей. Лезвие из высококачественной стали. Механизм
352 руб
Раздел: Точилки

65. Доказательства и процесс доказывания в гражданском праве

66. Институт собственности по гражданскому праву и его значение в становлении рыночной экономики в России

67. Контрольная по гражданскому праву

68. Контрольная работа по курсу гражданского права

69. Правовое регулирование договора об ипотеке в гражданском праве

70. Проблемы недействительных сделок в гражданском праве
71. Сделки в гражданском праве
72. Сроки в гражданском праве

73. Товарищество на вере как субъект гражданского права

74. Шпоргалки Гражданское право

75. Шпоры по гражданскому праву

76. Гражданское право

77. Гражданское право

78. Шпоры по гражданскому праву и процессу

79. Объекты гражданских прав

80. Компенсационная функция и ее проявления в некоторых понятиях и институтах гражданского права

Увлажненный порошок для чистки ковров "Vanish".
Увлажненный порошок Vanish для чистки ковров большой площади - это революционная разработка, которая поможет эффективно очистить и
527 руб
Раздел: Для ковров
Клей для ткани UHU Textil, 19 г.
Клей для ткани UHU Textil обеспечивает быстрое и прочное склеивание большинства видов ткани (хлопок, лен, джинса, смешанные ткани и т.д.)
307 руб
Раздел: Специальный (стекло, ткань)
Набор подарочный для новорождённого "Моя малышка".
Запечатлите мимолетные мгновения жизни Вашего ребенка с помощью необычного набора для новорождённого «Моя малышка». Рамка для
850 руб
Раздел: Прочие

81. Вещи как объект гражданского права.

82. Самозащита гражданских прав

83. Расчеты в гражданском праве

84. Актуальные проблемы гражданского права

85. Акционерные общества как субъекты гражданского права

86. Анализ правосубъектности граждан в гражданском праве России
87. Государственная регистрация в гражданском праве
88. Граждане (физические лица), как субъекты гражданского права

89. Граждане как субъекты гражданского права

90. Граждане, как субъекты гражданского права

91. Гражданские права и их защита

92. Гражданское право

93. Гражданское право

94. Гражданское право

95. Гражданское право

96. Гражданское право

Самоклеящиеся этикетки, A4, 105x57 мм, 10 этикеток на листе, 100 листов.
Формат: А4. Размер: 105x57 мм. В комплекте: 100 листов (на 1 листе 10 этикеток).
500 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Простыня на резинке "Мокко", 160x200 см.
Трикотажная простыня "Tete-a-Tete" изготовлена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
741 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Набор для проведения раскопок "Jewerly Excavation. Горный хрусталь".
Набор для проведения раскопок "Горный хрусталь" из серии Jewerly Excavation станет идеальным подарком для юных любителей
373 руб
Раздел: Археологические опыты

97. Гражданское право

98. Гражданское право

99. Гражданское право


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.