Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Охрана труда в Украине

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

Охорона праці в Україні; проблеми, досвід і перспективи Проблема створення безпечних і нешкідливих умов праці в Україні існувала завжди, про що свідчить статистика нещасних випадків: ще 10 років тому на виробництві щорічно травмувалося 125 000 працівників, з них гинуло майже 3 000. Проте, справжній стан охорони праці та рівень виробничого травматизму на той час замовчувались. З цих причин багато важливих невідкладних наукових і виробничих завдань з питань умов і праці зовсім не вирішувалось. Наслідками такого становища стали: Відставання від світових досягнень на 15-20 років вітчизняної науки з питань охорони праці. Зростання в 5-8 разів рівня виробничого травматизму порівняно з такими же показниками в інших промислово-розвинених країнах. Перевищення майже в 2 рази в розрахунку на одного працюючого виплат на пільги і компенсації за роботу в шкідливих умовах над витратами на профілактику нещасних випадків і професійних захворювань. В 1992 р. Україна прийняла Закон “Про охорону праці”. Цей закон визначив пріоритетні напрямки реалізації конституційного права громадян на охорону їхнього життя і здоров’я в процесі трудової діяльності, проголосив основні принципи державної політики в галузі охорони праці (см. ст. 4). За роки, що минули з часу прийняття Закону, зроблено для реалізації цих принципів: створено Національну раду з питань безпечної життєдіяльності населення при Кабінеті Міністрів України. Вона розробляє та здійснює заходи щодо створення цілісної системи державного управління охороною життя людей на виробництві, організовує контроль за виконанням відповідних законодавчих актів і рішень Уряду України, координує діяльність центральних і місцевих органів виконавчої влади з цих проблем; створено Державний комітет по нагляду за охороною праці, якому передано від профспілок державний нагляд за дотриманням законодавства про охорону життя і здоров’я працівників в усьому народному господарстві, доручено комплексне управління охороною праці на державному рівні. У 1994-1995 рр. В Україні були розроблені і, в основному, виконані перші Національна галузеві, регіональні і виробничі програми поліпшення стану умов, безпеки праці і виробничого середовища. У теперішній час йде реалізація Національної, галузевих та інших програм з охорони праці, розроблених до 2000 року. Фінансування програм здійснювалось із спеціально створених відповідних фондів охорони праці. Такі фонди були запроваджені Законом “Про охорону праці” вперше. Зазначені фонди певною мірою стали економічною основою для поліпшення стану безпеки і гігієни праці. Створено Національний науково-інформаційнийі навчальний центр охорони праці, виходить щомісячний науково-виробничий журнал “Охорона праці”. Завершується створення єдиної автоматизованої інформаційної системи охорони праці, яка спрямована на підвищення ефективності управління охороною праці в масштабі всієї країни. Створюється національне законодавство про охорону праці. Здійснюється заходи щодо використання в ньому конвенцій і рекомендацій МОП, директив Європейського Союзу, налагоджується більш тісні контакти з питань нормотворчої діяльності з Росією, Німеччиною, великобританією, іншими країнами.

Незадовільний стан охорони праці важким тягарем лягає на економіку підприємтсв, організацій, всієї держави. Щорічно майже 17 000 осіб стають інвалідами внаслідок травм і профзахворювань. Чисельність пенсіонерів по трудовому каліцству торік перевищіла 150 000, а пенсіонерів у зв’язку з втратою годувальника внаслідок нещасного випадку — 50 000 осіб. Загальна сума витрат на фінансування пільгових професійних пенсій і пенсії по трудовому каліцтву, вишкодування шкоди потерпілим на виробництві та інших витрат, пов’язання з цим, сьогодні становить від 10-15 відсотків фонду оплати праці в промисловості, а в окремих галузях і регіонах — від 15-30 відсотків. Особливо гостро ці проблеми відчуваються на підприємтсвах галузей з високим рівнем професійного ризику. Викликає занепокоєння стан охорони праці та забезпечення соціальних гарантій на підприємствах недержавного сектору економіки, який все збільшується. Тут порушення правил безпеки носять масовий характер, допускається приховання нещасних випадків, свавілля роботодавців в додержанні тривалості робочого часу, відпочинку, ухилення від виплат і компенсацій за заподіяну шкоду від нещасних випадків. Приоритети в роботі з охорони праці, як і раніше, спямовані не на здійснення профілактичних заходів, а на надання різних компенсацій та пільг. У значній мірі це пов’язано нестраховим характером механізму соціального захисту від професійних ризиків, а також із відсутністю організаційного зв’язку меж системами охорони праці і соціального страхування. Нові умови господарювання вимагають і нових, ефективніших форм та методів профілактичної роботи. Мається на увазі перехід на обов’язкове соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань. Задачі ввести такий механізм управління охороною праці, коли роботодавцям буде економічно не вигідно мати шкідливи і небезпечні умови виробництва (встановлення диференційованих страхових тарифів залежно від стану охорони праці на підприємствах). Забезпечити надійне фінансування витрат, повМязаних з виплатою компенсацій працівникам при втраті працездатності, а також пенсій по інвалідності і у випадку смерті годувальника. Організувати надійну систему медичної, професійної та соціальної реабілітації потерпілих на виробництві. Значно підвищити рівень усієї профілактичної роботи щодо запобігання нещасним випадкам та професійним захворюванням. Міжнародне законодаство про охорону праці Конвенції та рекомендації МОП у трьох томах, — К., Основа, 1997 МОП (міжнародна організація праці) була створена у 1919 р. як автономна інституція при Лізі Націй, а з 1946 р. — як перша спеціалізована установа ООН (організацій об’єднаних націй). Штаб-квартира МОП-МБП (міжнародне бюро праці у Женеві, Швейцарія. Вищим органом МОП є Генеральна Конференція праці, виконавчий орган — Адміністративна рада. За станом на 1 липня 1997 р. членами МОП є 174 держави, прийнято 181 конвенція і 1881 рекомендацій. Ураїна є членом МОП з 1954 р. Головною метою МОП, згідно з її Статутом, є сприяння встановленню миру на основі соціальної справедливості, поліпшення умов праці і життя працівників усіх країн.

До основних напрямів діяльності МОП належать: участь у міжнародно-правовому регулюванні праці шляхом розроблення та ухвалення нормативних актів (конвенцій і рекомендацій) з питань умов праці і життя працівників; Розроблення та здійснення міжнародних цільових програм, спрямованих на вирішення важливих соціально-трудових проблем (зайнятість, умови праці та ін.), Надання допомоги державам-членам МОП в удосконаленні національного трудового законодовства, професійно-технічної підготовки працівників, поліпшення умов праці тощо шляхом здійснення міжнародних програм технічного співробітництва, проведення дослідницьких робіт та видавничої діяльності. Закон України “Про охрону праці” прийнято Верховною Радою України 14 жовтня 1992 року. Він визначає основні положення щодо реалізації конституційного права громадян на охорону їх життя і здоров’я. Він регулює за участю відповідних державних органів відносини між власником підприємства, установи і організації або уповноваженим ним органом і працівником з питань безпеки, і гігєни праці та виробничого середовища. Він встановлює єдиний порядок порядок, організації охорони праці в Україні. Закон характеризують численні нововведення: впровадження економічних методів управління охороною праці на зміну адміністративно-командних, створення спеціальних фондів охорони праці на державному, галузевому, регіональному рівнях і на госпрозрахункових підприємствах, застосування ряду додаткових штрафних санкцій, а також пільг щодо оподаткування, створення чіткої системи органів державного управління і нагляду за охороною праці та системи організації цієї роботи юезпосередньо на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм власності, суттєве розширення прав і соціальних гарантій працівників, насамперед осіб, які потерпіли від нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, та сімей загиблих, визначення місця і ролі колективного договору підприємства у вирішення завдань щодо поліпшення умов і безпеки праці, забезпечення встановлених законом прав і соціальних гарантій працівників, у тому числі на пільги й компенсації, визначення правового статусу служб охорони праці на підприємствах і в органах державного управління всіх рівнів, Забезпечення навчання населення з питань охорони праці, Введення цього спеціального курсу в усіх навчальних закладах системи освіти України, започаткування підготовки фахівців зохохрони праці у вищих технічних учбових закладах, Забезпечення активної участі профспілок та інших громадських формувань, широких кіл трудящих у вирішенні проблем охохрони праці, створення необхідних передумов для започаткування нових громадських інститутів і можливості обрання комісій охорони підприємства та уповноважених трудового колективу з цих питань тощо. В Законі враховано основні вимоги конвенцій і рекомендацій Міжнародної Організації Праці щодо безпеки і гігієни праці та виробничого середовища, регулювання відносин охорони праці передових промислово-розвинених країнах, досвід охорони праці в Ураїні в попередні роки.

Меры против "нищеты" народа: 1) отмена косвенных налогов и замена их прогрессивным подоходным налогом; 2) отмена выкупных платежей, дешевый кредит и постепенная передача земли народу. III. Меры против "гнета капитала над трудом": 1) охрана труда законом; 2) свобода потребительско-производственных и профессиональных рабочих союзов; 3) 8-часовой рабочий день и нормирование сверхурочных работ; 4) свобода борьбы труда с капиталом; 5) участие представителей рабочего класса в выработке законопроекта о государственном страховании рабочих; 6) нормальная заработная плата. Разработав программу своей организации, "пятерка" решила "держать ее в секрете и вести дальнейшую работу под флагом этой программы, не высказывая ее прямо, а постоянно при всяком удобном случае внедрять ее в сознание собиравшихся рабочих" (Н. Варнашов). К осени 1904 года деятельность гапоновской организации приобрела массовый характер. В Петербурге в Народном доме Паниной с залом на тысячу человек уже с утра толпились рабочие и разный революционный элемент, впрочем еще не проявляющий себя открыто

1. Проблемы рынка труда Украины

2. Анализ использования фонда оплаты труда СПК "Солонцы"

3. Экономические и социальные проблемы охраны окружающей среды

4. Проблемы охраны психического здоровья детей в России

5. Современные проблемы охраны природы

6. Проблемы охраны морей и океана
7. Экономические и социальные проблемы охраны окружающей среды
8. Проблема разделения труда по А. Смиту

9. Суслики Евразии. Проблема охраны

10. Экономические и социальные проблемы охраны окружающей среды

11. Основные проблемы охраны трудовых прав российских граждан

12. Проблемы рынка труда и занятости населения (на примере Курской области)

13. Роль труда в проблеме антропосоциогенеза

14. Современные проблемы охраны окружающей среды

15. Рынок труда и проблемы занятости переходной экономики

16. Пищевая промышленность Украины. Проблемы и перспективы развития

Автомобиль-каталка "Премиум-2".
Большой автомобиль-каталка может не только катать малыша, но и перевозить "грузы". Особенно пригодится он в песочнице, где так
1461 руб
Раздел: Каталки
Карандаши цветные "Jumbo natur", 24 цвета, 24 штуки.
Утолщенный корпус. Имеют специально обработанную поверхность корпуса, без покраски.
532 руб
Раздел: 13-24 цвета
Карандаши цветные "Noris Club", треугольные, 24 цвета.
Количество цветов: 24. Материал корпуса: дерево. Форма корпуса: трехгранный. Твёрдость грифеля: мягкий. Тип карандаша: классический.
456 руб
Раздел: 13-24 цвета

17. Проблемы и перспективы Украины в контексте расширения ЕС

18. Православная церковь в Украине: проблемы "объединения церквей" и автокефалии

19. Проблемы лизинга в Украине

20. Анализ методики формирования учета и использования фонда заработной платы на примере ООО "Открытый Контакт"

21. Проблемы духовности в Украине. Массовая и элитарная культура

22. Экология Украины: проблемы, география, пути решения
23. Анализ использования фонда заработной платы на ОАО "Ашинский металлургический завод"
24. Анализ использования фонда рабочего времени

25. Анализ эффективности использования фонда заработной платы

26. Отдельные методологические аспекты анализа использования фонда заработной платы

27. Охрана труда (Украина)

28. Охрана труда

29. Охрана труда

30. Роль социального партнерства в решении проблем охраны труда

31. Охрана труда женщин

32. Правовые аспекты охраны труда (Шпаргалка)

Мобиль музыкальный "Зоопарк" (2 режима).
Музыкальная подвеска предназначена для размещения над детской кроваткой. Мобиль - это одна из первых игрушек для новорожденных и
1100 руб
Раздел: Мобили
Багетная рама "Jasmine" (цвет - светло-коричневый + золотой), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
558 руб
Раздел: Размер 40x50
Стульчик-сумка для кормления и путешествий, высокий, с сидушкой и пеленальной площадкой.
Этот портативный аксессуар сделает жизнь мамы и малыша гораздо мобильнее. Сумка легко и быстро трансформируется в удобный стульчик со
999 руб
Раздел: Стульчики для кормления

33. Охрана труда и защита окружающей среды

34. Охрана труда

35. Охрана труда

36. Субъективная сторона состава нарушении правил охраны труда

37. Охрана труда женщин

38. Охрана труда (конспект лекций)
39. Охрана труда (конспект лекций)
40. Социально-экономическое значение охраны труда

41. Охрана труда в Финляндии

42. Предмет охраны труда. Термины и определения

43. Охрана труда и техника безопасности

44. Охрана труда при работе с ПЭВМ

45. Охрана труда при работе с ЭВМ

46. Охрана труда

47. Охрана труда – залог успеха предприятия

48. Конкурентоспособность предприятия напрямую зависит от охраны труда

Ручка гелевая "BLGP-G1-5", синяя, 0,3 мм, 3 штуки.
Гелевая ручка Pilot имеет пластиковый корпус с резиновой манжеткой, которая снижает напряжение руки. Стержень с чернилами синего цвета в
345 руб
Раздел: Синие
Каталка детская "Mercedes-Benz SLS AMG С197" (белая).
Каталка "Mercedes-Benz SLS AMG С197" - это легкая пластиковая каталка для детей от года. Она может использоваться как дома, так
2590 руб
Раздел: Каталки
Универсальный стиральный порошок "Meine Liebe", концентрат, 1000 г.
Предназначен для стирки цветного и белого белья во всех типах стиральных машин при температурах от 30 С до 90 С, а так же для ручной
438 руб
Раздел: Стиральные порошки

49. Охрана труда в образовании

50. Особенности охраны труда женщин и лиц моложе 18 лет

51. Охрана труда: основные определения

52. Законодательные основы охраны труда

53. Обязанности работодателя и работников в области охраны труда

54. Полномочия органов государственной власти в области охраны труда
55. Понятие охраны труда в трудовом праве России
56. Охрана труда несовершеннолетних

57. Охрана труда

58. Техника безопасности и охрана труда

59. Типовое положение о службе охраны труда

60. Финансирование охраны труда на предприятии

61. Экологические аспекты условий и охраны труда, как фактор эффективности производства

62. Производственная санитария и охрана труда

63. Система охраны труда на автотранспортном предприятии

64. Безопасность жизнедеятельности и охрана труда

Набор чехлов для путешествий "Бон вояж".
В набор чехлов для путешествий входит 5 чехлов различного размера и назначения, в которые можно положить любые вещи, которые пригодятся
520 руб
Раздел: Чехлы для одежды
Письменные принадлежности "Набор первоклассника", арт. Нп4_17692.
В наборе: доска для лепки, клей-карандаш, ручка шариковая синяя - 2 штуки, карандаш черно графитный - 2 штуки, точилка, пластилин, набор
527 руб
Раздел: Наборы канцелярские
Карандаши цветные "Kores", 48 цветов, с точилкой.
Двусторонние цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Трехгранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт.
716 руб
Раздел: Более 24 цветов

65. Вопросы охраны труда в сетевых графиках и календарных планах

66. Законодательство РФ в сфере охраны труда

67. Обеспечение условий безопасности и охраны труда в ЦПД

68. Организация, управление, надзор и контроль в области охраны труда

69. Основы охраны труда при производстве гипсокартонных листов

70. Охрана труда
71. Охрана труда
72. Охрана труда - основные термины, понятия, определения

73. Охрана труда и безопасность производства ацетонилацетоуксусного эфира

74. Охрана труда и несчастные случаи на производстве

75. Охрана труда и техника безопасности

76. Охрана труда на кирпичном заводе

77. Охрана труда на предприятии

78. Охрана труда на предприятии

79. Охрана труда на предприятии

80. Охрана труда на производстве

Коврик массажный "Микс ежики" от 5 лет.
Массажные коврики представляют собой отдельные модули, которые соединяются между собой по принципу "пазл". Массажные элементы,
1296 руб
Раздел: Коврики
Игра "Моя первая монополия".
Динамичная игра в торговлю недвижимостью! Играй и учись зарабатывать! Считай деньги, копи наличные и побеждай! Ты можешь стать владельцем
1418 руб
Раздел: Классические игры
Трамвай.
Детский трамвай незаменимый подарок для каждого мальчика. Доставит удовольствие как юным искателям приключений, так и взрослым любителям
720 руб
Раздел: Автобусы, троллейбусы, трамваи

81. Охрана труда несовершеннолетних и инвалидов

82. Охрана труда при изготовлении узлов и приборов и при эксплуатации радиоэлектронного оборудования

83. Охрана труда при хранении автомобилей на открытых площадках

84. Обязанности администрации и инженерно-технического персонала в области охраны труда

85. Охрана труда в строительстве и стройиндустрии

86. Пожарная безопасность и охрана труда
87. Материальная ответственность. Охрана труда женщин
88. Охрана труда

89. Охрана труда (ТК РФ)

90. Охрана труда женщин

91. Охрана труда женщин, несовершеннолетних и инвалидов

92. Правовые аспекты охраны труда

93. Охрана труда медицинского работника

94. Охрана труда на производстве

95. Охрана труда и техника безопасности при дорожно-строительных работах

96. Договоры в сфере найма труда: проблемы отраслевого разграничения

Игровой набор "Строим дом".
Игровой набор "Строим дом" из серии "Детский сад" от компании ПК "Форма" состоит из домика и строительного
646 руб
Раздел: Наборы строительной техники
Наполнитель бумажный (50 грамм), натуральный.
Вес: 50 грамм. Бумажный наполнитель используют в качестве декоративного материала, создавая из него на поверхности подарков различные
448 руб
Раздел: Упаковочные ленты, банты
Каска с подставкой под банки.
Не дай себе засохнуть! На стадионе или в парке, на дискотеке или вечеринке, в жаркий полдень или среди ночи, если с Вами пивная каска,
524 руб
Раздел: Прочее

97. Земля как объект использования и охраны в Республике Молдова

98. Экономические методы охраны окружающей среды и особенности их использования в России

99. Долгосрочная стратегия охраны ОС и рационального использования природных ресурсов на Земле


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.