Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Організація обліку доходів

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

Міністерство аграрної політики України Дніпропетровський державний аграрний університет Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту КУРСОВА РОБОТА НА ТЕМУ: Організація обліку доходів Виконала: Ст. групи СпОА-2-08 Дацун Т.О. Перевірила: асистент Сідаш Н.В. Дніпропетровськ – 2008 Зміст Вступ 3 Поняття та загальні умови визначення доходу . .6 Критерії оцінки доходу 6 1.2. Визнання, класифікація доходів, їх нормативне забезпечення .7 Особливості організації обліку доходів .14 2.1. Організація обліку доходів від реалізації . 14 2.2. Організація обліку інших операційних доходів .17 2.3. Організація обліку доходів від участі в капіталі, інших фінансових доходів . .19 2.4. Організація обліку інших доходів . 22 2.5. Організація обліку надзвичайних доходів .26 Відображення доходів у звітності та його удосконалення 28 Висновок . .34 Список використаної літератури .36 Додатки . . 40 Вступ Частину виробленої продукції (робіт, послуг) доходу підприємства використовують для власних потреб, а частина реалізується на сторону. Кругооборот засобів на підприємстві завершується процесом продажу (або реалізацією), внаслідок якого господарюючий суб'єкт отримує виручку в грошовій формі (X' - Г'). Остання авансується на відновлення процесу кругообороту засобів (придбання предметів праці, на оплату праці та на інші витрати наступного циклу виробництва), його безперервне повторення. При реалізації продукції підприємству відшкодовуються у грошовій формі витрачені засоби на її виробництво та збут. Як економічна категорія, дохід (виручка) є потоком грошових коштів та інших надходжень за певний період, отриманим від продажу продукції, товарів, робіт, послуг. Вся продукція, отримана в результаті процесу виробництва, є валовою продукцією, її вартість визначається суспільно необхідними витратами живої й уречевленої праці та складається з двох частин: вартості витрачених засобів виробництва, тобто перенесеної вартості, і вартості, створеної живою працею. Перша частина постійно відтворюється в натурально-речовій і вартісній формах, а тому вона не є доходом. Друга частина складається з вартості, знову створеної в процесі функціонування живої праці, і утворює валовий дохід. Таким чином, валовий дохід відображає знову створену у процесі виробництва вартість або вартість валової продукції без уречевленої праці. Важливе місце серед економічних категорій належить чистому доходу, який відображає вартість виробленого продукту для суспільства та визначається як різниця між вартістю продукту й витратами на його виробництво. Величина доходів безпосередньо впливає на рівень прибутку. В економічній теорії у різні періоди розвитку країни категорія прибутку була об'єктом особливого вивчення. Однак до теперішнього часу в економічній літературі не існує єдності у позиції щодо сутності даної категорії, її походження і функцій. Прибуток як економічна категорія відображає кінцеву грошову оцінку виробничої та фінансової діяльності та є найважливішим показником фінансових результатів підприємницьких структур. У загальному вигляді, прибуток - це різниця між доходами від певної діяльності й витратами на її здійснення.

Він інформує про необхідність заходів щодо зменшення собівартості продукції, нарощування обсягів виробництва й реалізації, розширення асортименту товарів, доцільність змін у ціновій політиці. Прибуток є визначальним критерієм ефективності господарювання. У ринкових умовах розрізняють прибуток, зароблений &quo ;на ініціативі&quo ;; прибуток, отриманий за сприятливих умов; прибуток, вилучення якого можливе завдяки визнанню громадськими інститутами, серед яких важливу роль відіграють органи державної влади (допустимий прибуток). Жодна з вищеописаних ситуацій у чистому вигляді в економічній дійсності не зустрічається. У переважній більшості випадків прибуток одночасно є отриманим, заробленим і допустимим. Метою даної роботи є дослідження загального процесу обліку доходів і відображення їх результатів в обліку. Основними завданнями організації обліку та контролю дохо­дів діяльності підприємства є: забезпечення правильного визначення та достовірної оцінки до­ходів підприємства; забезпечення правильного і повного документального оформ­лення і своєчасного відображення в регістрах обліку доходів та ре­зультатів діяльності; забезпечення контролю за виконанням договорів на реалізацію продукції; забезпечення контролю за правильним визначенням фінансово­го результату від звичайної діяльності з метою оподаткування; забезпечення своєчасного одержання достовірної інформації про фінансові результати підприємства; забезпечення контролю за рухом та наявністю прибутку на під­приємстві; узагальнення інформації про наявність та рух нерозподіленого прибутку (непокритих збитків) підприємства, тощо. Про актуальність тематики обліку доходів відображено в наукових працях вчених. Серед видатних вчених, які здійснили вагомий внесок у розвиток тематики доходів і результатів діяльності в бухгалтерському обліку на різних історичних етапах, слід назвати Л. Флорі, Д. Манчіні, Ф. Ескобара, Ф. Марчі, Д. Чербоні, Ф. Беста, А. Гільбо, Е. Леоте, І.Ф. Шера, Г. Сімона, Е. Шмаленбаха, ЛЛ. Гомберга, Є.Є Сіверса, ОМ, Ґалаґана, А.Л. Бикова, В.Г. Макарова, В.Ф. Палія, Я.В, Соколова. Значний внесок зробили також українські вчені-професори О.С. Бородкін, Ф.Ф. Бутинець, А.М. Герасимович, Г.Г. Кірейцев, М.В. Кужельний, В.Г. Лінник, П.П. Німчинов, В.В. Сопко, Ю.І. Осадчий, МГ, Чумаченко. Поняття та загальні умови визначення доходу. Критерії оцінки доходу. У бухгалтерському обліку дохід відображається у сумі справедливої вартості отриманих активів або тих, які підлягають одержанню. Сума доходу, яка виникає в результаті господарської операції, як правило, визначається шляхом домовленості між підприємством і покупцем або користувачем активу. Вона оцінюється за справедливою вартістю отриманої компенсації або тієї компенсації (грошових коштів або їх еквівалентів), яку може бути отримано з урахуванням суми будь-якої торговельної знижки, яка надається підприємством. При здійсненні оцінки доходу суттєвим є правильне тлумачення двох його різновидів: валового та чистого. Валовий дохід - це економічна вигода, яку підприємство одержало (або має одержати). Чистий дохід - це зменшений валовий дохід на економічні елементи, які визначені законодавчо.

До чистого доходу не включаються суми, які надходять від третьої особи, податок на додану вартість, акциз, мито, надані знижки тощо. Отже, реальним доходом є чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (ЧД), який розраховується шляхом вирахування з доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (Д), податку на додану вартість (ПДВ), акцизного збору (АЗ), інших зборів або податків з обороту (ІЗП) та інших вирахувань з доходу (ІВ): ЧД = Д-ПДВ-АЗ-ІЗП-ІВ. Оцінка доходу відбувається у наступному порядку: дохід, який підлягає отриманню або вже отриманий, відображатися у сумі справедливої вартості активів, які отримані або підлягають отриманню; у випадку відстрочення платежу, внаслідок чого виникає різниця між справедливою вартістю та номінальною сумою коштів або їх еквівалентів, які підлягають отриманню за продукцію (товари, роботи, послуги та інші активи), така різниця визнається доходом у вигляді відсотків; за бартерними контрактами: за справедливою вартістю отриманих активів, робіт, послуг або тих, які підлягають отриманню, зменшеною або збільшеною відповідно на суму переданих або отриманих коштів та їх еквівалентів; Якщо неможливо визначити справедливу вартість отриманих активів, робіт, послуг або таких, які підлягають отриманню, дохід визнається за справедливою вартістю переданих активів, робіт, послуг за бартерним контрактом. 1.2. Визнання, класифікація доходів, їх нормативне забезпечення. Основними нормативними документами, які визначають методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про доходи підприємства та фінансові результати діяльності, а також порядок їх розкриття у фінансовій звітності є Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 &quo ;Дохід&quo ; та П(с)БО 3 &quo ;Звіт про фінансові результати&quo ;. Норми цих стандартів застосовуються підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами незалежно від форм власності (крім бюджетних та банківських установ). Дохід є збільшенням економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов'язань, які призводить до зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків власників). Доходи включаються до складу об'єктів облікового процесу за принципами нарахування та відповідності. Принцип нарахування передбачає відображення в обліку доходів і витрат на момент їх виникнення, незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів. Принцип відповідності передбачає визначення фінансового результату шляхом порівняння доходів звітного періоду з витратами цього ж періоду, понесеними для отримання цих доходів. Дохід визнається, якщо: існує імовірність збільшення майбутніх економічних вигод у вигляді збільшення активу або зменшення зобов'язань; оцінка доходу може бути достовірно визначена Разом з тим, окремі види доходу мають певні особливості визнання. При визнанні доходу від звичайної діяльності необхідно враховувати умови, наведені в табл. 1 Таблиця 1 Порядок визнання доходів від звичайної діяльності. № з.п. Види доходів Особливості визнання 1 Дохід (виручка) від реалізації товарів —передача покупцю ризиків та вигод, пов'язаних з правом власності на товар (інший актив); —втрата підприємством подальшого контролю та управління за реалізованими товарами (іншими акти­вами); —можливість визначення витрат, пов'язаних з даною операцією.

Если это условие выполняется, то необходимо в налоговый орган по месту своего учета представить соответствующее письменное уведомление и следующие документы, подтверждающие право на такое освобождение: Pвыписку из бухгалтерского баланса (представляют органи зации); Pвыписку из книги продаж; Pвыписку из книги учета доходов и расходов и хозяйственных операций (представляют индивидуальные предприниматели); Pкопию журнала полученных и выставленных счетов-фактур. Указанные уведомление и документы представляются не позднее 20-го числа месяца, начиная с которого эти лица используют право на освобождение. В случае получения такого освобождения компания будет по-прежнему работать на общеустановленной системе налогообложения, но не будет плательщиком НДС. Особенности работы с УСН расписаны в главе 26.2 «УСН» НК РФ. Переход на упрощенную систему налогообложения или возврат к иным режимам налогообложения осуществляется организациями и индивидуальными предпринимателями добровольно в следующем порядке. PОрганизации и индивидуальные предприниматели, изъявившие желание перейти на упрощенную систему налогообложения, подают в период с 1 октября по 30 ноября года, предшествующего году, начиная с которого налогоплательщики переходят на упрощенную систему налогообложения, в налоговый орган по месту своего нахождения (месту жительства) заявление

1. Організації обліку ЗЕД - зовнішньоекономічної діяльності

2. Шляхи вдосконалення організації обліку виробництва продукції свинарства на прикладі ТОВ "Агрофірми "Колос"

3. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)

4. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

5. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

6. Вдосконалення організації бухгалтерського обліку на ТОВ "СКОП"
7. Етапи організації бухгалтерського обліку
8. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

9. Організація бухгалтерського обліку в Мексиці та Норвегії

10. Організація бухгалтерського обліку в США та Білорусії

11. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

12. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

13. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")

14. Організація і шляхи вдосконалення обліку власного капіталу на прикладі ВАТ "Луганськмлин"

15. Організація обліку в магазині "Світанок"

16. Організація обліку в Швеції і Польщі. Порівняльна характеристика

Трусики-подгузники Merries (L), 9-14 кг, 44 штуки.
Подгузники Merries изготовлены из чистого хлопка, гладкого как шёлк и очень мягкого на ощупь. Специально разработанная «дышащая»
1448 руб
Раздел: Обычные
Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (фуксия, горох).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения
Набор из скатерти и салфеток "Рябина" 140x180/42x42 см.
В набор входит скатерть и 6 салфеток "Рябина" 140x180/42x42 см. Салфетки, изготовленные из экологически чистого материала,
961 руб
Раздел: Салфетки сервировочные из ткани

17. Організація обліку запасів на підприємствах

18. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу

19. Організація обліку на підприємстві ТОВ "ВІРКО"

20. Організація обліку реалізації сільськогосподарської продукції, робіт і послуг

21. Організація обліку та контролю в Біловодському районному центрі зайнятості

22. Організація складського обліку запасів в установах
23. Організація управлінського обліку
24. Організація фінансового обліку розрахунків з дебіторами відповідно до П(С)БО

25. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

26. Сутність організації бухгалтерського обліку в Україні

27. Організація обліку грошових коштів в касі

28. Організація бухгалтерського обліку

29. Облік доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

30. Організація облікового процесу на підприємстві

31. Проектування web-додатку для обліку поставки та реалізації товарів

32. Організаційно-методичні аспекти фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми 6-7-річного віку

Брелок с кольцом "Lord of the Rings" Ring.
Брелок с тем самым Кольцом из известного произведения жанра фэнтези романа-эпопеи "Властелин Колец" английского писателя Дж. Р.
1590 руб
Раздел: Металлические брелоки
Аэратор для вина "Сомелье".
Аэратор «Сомелье» насыщает вино маленькими пузырьками воздуха, благодаря чему раскрывается его букет и аромат, вкус становится более
329 руб
Раздел: Аксессуары для вина
Ножницы для школьного возраста.
Поддерживают моторные способности детей. Идеальны для маленькой детской руки, пригодны для правшей, а также и для левшей. Ножницы для
317 руб
Раздел: Ножи, ножницы, резаки

33. Організація ремонту машино-тракторного парка з технологічною розробкою ЦРМ господарства

34. Суспільна організація життя слов

35. Макросередовище організації і необхідність його вивчення і врахування в стратегії розвитку

36. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

37. Організація праці менеджера

38. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів
39. Організаційна система управління природокористуванням України
40. Автоматизована система обліку кадрів на підприємстві

41. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

42. Організаційні заходи що обезпечивають працівників під час роботи

43. Особливості обліку на підприємстві роздрібної торгівлі – платника єдиного податку

44. Виникнення перших українських молодіжних організацій у діаспорі

45. Склад і класифікація об’єктів бухгалтерського обліку в комерційному банку

46. Рельєф та ландшафтна організація

47. Діюча практика обліку операцій з векселями

48. Організаційні засади функціонування Європейського Центрального банку

Копилка декоративная "Дружок", 12,5x10x12 см.
Копилка декоративная. Материал: полистоун. Размер: 12,5x10x12 см.
334 руб
Раздел: Копилки
Набор для резки сыра из 4-х приборов и деревянной доски «Рокфор».
Сыр - продукт, требующий трепетного к себе отношения. Его производство может занимать долгие месяцы, а порой и годы. Однако если сделать
1430 руб
Раздел: Кухня
Магнитная игра "Тангос. Парадокс".
Игры «Тангос» – это компактные головоломки, которые имеют многовековую историю и предназначены для изучения детьми геометрических фигур и
471 руб
Раздел: Игры на магнитах

49. Організація банківської справи

50. Організація біржової торгівлі

51. Організація депозитних операцій комерційними банками з фізичними особами

52. Організація діяльності "ПриватБанку"

53. Організація кредитної роботи в комерційному банку

54. Організація та планування кредитування
55. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"
56. Аналіз організації депозитних операцій банків з фізичними особами в комерційному банку ТОВ "Укрпромбанк"

57. Державне управління охороною праці та організація охорони праці

58. Організація охорони праці на виробництві

59. Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах

60. Організація охорони праці на виробництві

61. Організація виробництва в підприємствах агропромислового комплексу

62. Організація і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зерна

63. Організація, нормування та оплата праці в свинарстві

64. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні картоплі

Фляга S.Quire "Птицы" 0,24 л, сталь, серебристый цвет с рисунком.
Фляги S.Quire изготавливаются из высококачественной нержавеющей пищевой стали с применением современных методов производства и
760 руб
Раздел: Фляжки сувенирные
Тарелка Lubby "Веселые животные" с присоской.
Тарелка "Lubby" для кормления незаменима в период, когда Ваш малыш учится есть самостоятельно. Присоска препятствует свободному
345 руб
Раздел: Тарелки
Набор "Грибочки".
Игра используется в качестве пособия в предметной деятельности. В комплект входит деревянная платформа и 15 грибочков разной формы и
571 руб
Раздел: Счетные наборы, веера

65. Організація, планування та шляхи збільшення виробництва озимих зернових

66. Стан та напрямки удосконалення бухгалтерського обліку тварин на вирощуванні та відгодівлі

67. Вибір автоматизованої програми для ведення бухгалтерського обліку на підприємстві

68. Вибуття запасів: оцінка та відображення в обліку

69. Іноземний досвід ведення бухгалтерського обліку

70. Методи обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості в будівництві
71. Облік виробничих запасів. Застосування програми "1С:Бухгалтерія" для їх обліку
72. Облікова політика та її призначення з метою ефективного використання в теорії та практиці бухгалтерського обліку

73. Організаційні процедури аудиту заробітної плати

74. Організація документаційного забезпечення установи

75. Організація і методика аудиту

76. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

77. Організація праці бухгалтера

78. Основи бухгалтерського обліку

79. Порядок організації діловодства на новоствореному підприємстві

80. Предмет, об’єкти і метод бухгалтерського обліку

Гель-концентрат для стирки деликатных тканей BioMio "Bio-sensitive" с экстрактом хлопка, без запаха, 1,5.
BioMio – линейка эффективных средств для дома, использование которых приносит только удовольствие. Уборка помогает не только очистить и
473 руб
Раздел: Гели, концентраты
Конструктор "Юный конструктор № 2" в чемодане.
Предназначен для игры детей от семи лет. 141 деталь.
523 руб
Раздел: Машинки, мотоциклы
Копилка-гиря "Стопудовй хит".
Стопудовый хит! Копилка в форме пудовой гири, действительно, один из хитов продаж. Отлитая из гипса по старинной форме, она повторяет
418 руб
Раздел: Копилки

81. Рахунки бухгалтерського обліку

82. Ревізійні комісії підприємств і організацій

83. Система та процес бухгалтерського обліку

84. Становлення професійних бухгалтерських організацій

85. Сучасні моделі управлінського обліку

86. Теоретичні основи обліку та аудиту
87. Теоритичні основи бухгалтерського обліку
88. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

89. Форми бухгалтерського обліку

90. Автоматизація обліку зносу (амортизації) необоротних активів

91. Аудит в організації

92. Актуальні проблеми розвитку і територіальна організація легкої промисловості світу

93. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності

94. Загальна характеристика фінансової основи організації діяльності місцевих рад

95. Засади організації судової влади та здійснення правосуддя в Україні

96. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

Подставка для колец "Слоник", арт. 62258.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: металл (сплав цинка с покрытием золотой краской), стекло. Товар не подлежит
365 руб
Раздел: Подставки для украшений
Бортик Polini Basic (цвет: белый).
Боковой бортик для подростковой кровати Polini Basic Монстрики и Polini Basic Джунгли 180х90см. Размер: 180х950х16 мм.
977 руб
Раздел: Бортики в детскую кроватку
Подушка "MediumSoft Стандарт", 70х70 см.
Подушка Medium Soft Стандарт "Файберсофт". Наволочка - 100 % микрофайбер. Наполнитель - силиконизированное волокно
389 руб
Раздел: Размер 70х70 см

97. Організаційно–правові засади та системи органів управління в агропромисловому комплексі

98. Організація роботи Верховної Ради України

99. Організація роботи органів та посадових осіб місцевого самоврядування

100. Організація, тактика та психологічні особливості накладання арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв’язку


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.