Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Принципи побудови нового Плану рахунків та його узгодженість з фінансовою звітністю

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

Зміст Введення 1. Застосування Нового Плану рахунків, Інструкції про застосування Плану рахунків та ПсБО в умовах реформування бухгалтерського обліку 2. Недоліки та проблемні питання Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку 3. Принципи побудови Плану рахунків 4. Узгодженість Плану рахунків з фінансовою звітністю 4.1. Побудова Балансу (ф.1) 4.2. Побудова Звіту про фінансові результати (ф.2) 4.3. Побудова Звіту про рух грошових коштів (ф. 3) 4.4. Побудова Звіту про власний капітал (ф. 4) Список використаної літератури Введення Закон України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” від 17 липня 1999 року вимагає внесення істотних змін до системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності підприємств, організацій і установ. Ці зміни стосуються в першу чергу оцінки активів і пасивів, відображення в обліку доходів і витрат та форм і змісту фінансової звітності. Впровадження в Україні з 2000 року національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (ПСБО), розроблених на основі міжнародних стандартів, передбачає збереження методологічних підходів і рішень, які виправдали себе в практиці ведення бухгалтерського обліку на підприємствах і в організаціях України, та не суперечать новим нормативним документам з реформування бухгалтерського обліку. Принципи та правила ведення бухгалтерського (фінансового) обліку в світовій практиці регулюються національними положеннями (стандартами), які розробляють професіональні організації бухгалтерів, і затверджуються національним законодавством. При цьому спираються на концептуальну основу складання та подання фінансових звітів, яка розроблена Комітетом з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. За Законом України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” пріоритетною є оцінка активів за їх історичною (фактичною) собівартістю, яка визначається на основі витрат на їх виробництво або придбання. Основи нової системи бухгалтерського обліку закладені в Законі України ”Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” та конкретизовані в національних положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку. Методологічні засади застосування нового Плану рахунків бухгалтерського обліку та обліку окремих господарських операцій викладені у відповідних положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку. 1. Застосування Нового Плану рахунків, Інструкції про застосування Плану рахунків та ПсБО в умовах реформування бухгалтерського обліку Новий План рахунків разом з Інструкцією про його застосування встановлюють загальний концептуальний підхід до побудови системи бухгалтерського обліку на основі міжнародних стандартів. Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, новий План рахунків і Інструкція про його застосування спрямовані на організацію фінансового обліку та фінансової звітності. Управлінський облік підприємства мають розробляти самостійно та застосовувати з врахуванням конкретних умов діяльності підприємства з метою одержання необхідної обліково-економічної інформації для прийняття оптимальних управлінських рішень.

Фінансова звітність розрахована на потреби користувачів в умовах ринкової економіки. Показники фінансової звітності мають деталізуватись, розкриватись та контролюватись підсистемою управлінського обліку та внутрішнього контролю. Програма реформування бухгалтерського обліку в Україні передбачає збереження стабільності бухгалтерського обліку і створення умов для еволюційного його розвитку без руйнування накопиченого досвіду його ведення в народному господарстві. В 2000 році сталися принципові зміни в організації і веденні бухгалтерського обліку в Україні, які випливають із вимог міжнародних стандартів. Здійснено перехід підприємств і організацій на нову методологію бухгалтерського обліку господарських операцій, доходів, витрат і фінансових результатів та на нову систему бухгалтерського обліку. Цей перехід вимагає від бухгалтерських служб підприємств і організацій ґрунтовної самостійної професійної перепідготовки бухгалтерів та пристосування бухгалтерських регістрів до вимог нової системи бухгалтерського обліку. Успішне застосування в практиці роботи підприємств, організацій та установ України національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, нового Плану рахунків та Інструкції про його застосування може бути здійснене тільки на основі докорінної перебудови старої системи бухгалтерського обліку. А це потребує відповідної перепідготовки бухгалтерських служб підприємств. Без належної перепідготовки бухгалтерів перехід на нову систему бухгалтерського обліку приведе до серйозних помилок у здійсненні облікових записів, до недостатньої точності та об’єктивності фінансової звітності. Перехід в 2000 році народного господарства України на нову систему бухгалтерського обліку за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, які розроблені на основі міжнародних стандартів, та на новий План рахунків бухгалтерського обліку пов’язаний з необхідністю вирішення ряду проблем нової методології бухгалтерського обліку. 2. Недоліки та проблемні питання Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку У зв’язку з тим, що Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку написана вельми лаконічно, і в ній залишились невирішеними або неконкретизованими важливі питання методології бухгалтерського обліку, практичні працівники бухгалтерської служби України, викладачі вищих та середніх навчальних закладів поставлені перед необхідністю самостійно вирішувати ці питання. Очевидно, що такий підхід не сприятиме реформуванню бухгалтерського обліку в Україні, успішному застосуванню підприємствами і організаціями нової системи бухгалтерського обліку, забезпеченню ведення бухгалтерського обліку на належному рівні. Одним із основних, найскладніших та проблемних питань методології нової системи бухгалтерського обліку є правильне та раціональне відображення в бухгалтерському обліку первісної вартості (фактичної собівартості) виробничих запасів і товарів, визначення та відображення в синтетичному й аналітичному обліку фактичної собівартості матеріалів та комплектуючих виробів, витрачених на виробництво продукції (робіт, послуг), а також собівартості реалізованих готової продукції (робіт, послуг) на виробничих підприємствах і товарів у торгівлі.

Складність ведення бухгалтерського обліку за новим Планом рахунків пов’язана зі схематичним викладом та суперечливістю деяких основних положень нових нормативних документів з бухгалтерського обліку. Нова система бухгалтерського обліку може бути успішно застосована тільки при умові використання й удосконалення тих елементів (способів) методу бухгалтерського обліку, що виправдали себе в практиці бухгалтерської роботи. В результаті мають бути створені належні умови для успішного і раціонального виконання системою бухгалтерського обліку інформаційної, контрольної та аналітичної її функцій. Без цього практично неможливо успішно керувати в сучасних умовах господарсько-фінансовою діяльністю підприємств. Таким чином, в новій системі бухгалтерського обліку доцільно застосовувати відпрацьовані способи обліку окремих господарських операцій, які виправдали себе в практиці бухгалтерської роботи, але не суперечать національним положенням (стандартам) бухгалтерського обліку та положенням Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку або з внесенням до них відповідних змін. Інструкцією про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку встановлені призначення та порядок ведення окремих бухгалтерських рахунків способом подвійного запису на рахунках господарських операцій (крім банків і бюджетних установ) незалежно від форм власності підприємств, організаційно-правових форм і видів діяльності (в тому числі у виділених на окремий баланс філіях, відділеннях та інших відособлених підрозділах юридичних осіб). В Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій (далі – Інструкція) економічний зміст бухгалтерських рахунків і порядок їх застосування викладені вельми лаконічно. Тому навіть достатньо теоретично підготовлені бухгалтери будуть мати певні труднощі при використанні Плану рахунків та Інструкції про його застосування в практичній роботі з організації та ведення бухгалтерського обліку по-новому. До видання методичних рекомендацій щодо застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в окремих галузях народного господарства України доцільно застосовувати видані раніше Типові положення з бухгалтерського обліку та методологію бухгалтерського обліку окремих господарських операцій в частині, що не суперечить національним положенням (стандартам) бухгалтерського обліку та Інструкції про застосування нового Плану рахунків. 3. Принципи побудови Плану рахунків У Плані рахунків за десятковою системою вказані коди кожного рахунку та найменування синтетичного рахунку першого порядку. Коди субрахунків (синтетичних рахунків другого порядку), на відміну від старого Плану рахунків, – тризначні. Першою цифрою коду субрахунку є клас рахунків, другою – номер синтетичного рахунку в даному класі рахунків, а третьою – порядковий номер субрахунку до даного рахунку першого порядку. Вказаний порядок кодування субрахунків сприятиме спрощенню записів у синтетичному та аналітичному обліку й автоматизації накопичення даних аналітичного обліку при застосуванні в ньому персональних комп’ютерів.

Взаимосвязь противостоящих друг другу сил Запада и Востока была теперь ясна. Папские притязания на универсальное лидерство столкнулись со столь же универсальными притязаниями монгольского императора. В отношениях между ними было трудно ожидать компромисса или сотрудничества. Фактически, при всей твердости в принципах и бескомпромиссности на высшем уровне, монгольская политика могла быть приспособлена к обстоятельствам на местном уровне, в особенности, если того требовали военные соображения. Похоже, Гуюк планировал сконцентрировать все свои усилия на Переднем Востоке, по крайней мере, на время. Туда был послан новый командующий Алджигидей, чтобы сменить Байджу-Нойона.169 Алджигидей прибыл в монгольскую ставку в Армении в середине июля 1247 г. с новыми инструкциями. Новый план Гуюка, касающийся экспансии на Переднем Востоке, казалось, базировался на полном объединении с христианами против мусульман. Христиане должны были отнестись к этому плану со всей серьезностью. Казалось возможным, что сам Гуюк теперь станет христианином, а следовательно членом несторианской церкви

1. Види та структура аудиторського висновку про перевірену фінансову звітність

2. Ґрунт та його родючість

3. Товарознавча характеристика вітчизняного шампанського та його конкурентоспроможність

4. Методика та техніка складання річного фінансового звіту

5. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

6. Аналіз та аудит фінансової звітності підприємства
7. Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств
8. Принцип розподілу влад та його впровадження в Україні

9. Нова економична политика та ии законодавче оформлення

10. Новый План счетов 2004г.

11. М. Бойчук та його концепція розвитку українського мистецтва.

12. Процес управління та його основні стадії

13. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні

14. Балансовый счёт 20 в новом плане счетов

15. Новый план счетов

16. Ресурсно - природний потенціал Китаю та його вплив на формування економіки Китаю

Глобус "Двойная карта" рельефный, с подсветкой, на подставке из пластика.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: прозрачный. Мощность: 220 V, переключатель на шнуре;
1072 руб
Раздел: Глобусы
Фломастеры "631", 50 цветов.
Яркие фломастеры с коническим наконечником диаметром 5 мм, можно использовать для рисования тонких линий 0,75 мм или более толстых до 3
658 руб
Раздел: Более 24 цветов
Карандаши цветные "Colorino", двухсторонние, 48 цветов.
Карандаши для рисования. В наборе: 24 разноцветных, двусторонних карандашей (48 цветов). Мягкие, но при этом очень прочные карандаши,
455 руб
Раздел: Более 24 цветов

17. Bluetooth: принципи побудови і функціонування

18. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні

19. Здоров’я та його складові. Фізичне здоров’я людини

20. Гудвіл та його облік

21. Новые предвоенные советские танки

22. Звільнення від покарання та його відбування за Кримінальним правом України
23. Кримінальний аборт та його судово-медична експертиза
24. Покарання та його види

25. Поняття національного доходу та його використання

26. Право водокористування та його види

27. Виникнення міжнародного права та його особливості в період рабовласницької та феодальної доби

28. Гетьман Пилип Орлик та його конституція

29. Імператор Олександр Другий та його реформи

30. М.В. Ломоносов та його вклад в розвиток хімічної науки, фізики та техніки

31. Расизм та його прояви на сучасному етапі

32. Романтизм та його значення в мистецтві

Форма для выпечки силиконовая "Медвежонок", 26x23,5x4 см.
Форма для выпечки «Медвежонок» изготовлена из пищевого силикона, экологичного, прочного, и пластичного материала. Изделие можно
433 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Грязевая фреза для минимоек, для пистолета 375 серии.
Грязевая фреза для мойки высокого давления ЗУБР 70404, предназначен для расширения функциональности моек ЗУБР. Завихренный поток воды под
497 руб
Раздел: Мойки высокого давления
Бумага "Color copy", А4, 220 г/м2, 250 листов.
Формат: А4. Плотность: 220 г/м2. Количество листов: 250. Белизна: 161% CIE.
835 руб
Раздел: Формата А4 и меньше

33. Джек Керуак та його найвідоміший роман "На дорозі"

34. Леонід Глібов та його вклад в українську літературу

35. Види попиту. Поняття товару та його суть

36. Сутність маркетингу та його сучасна концепція

37. Клініко-морфологічна та функціональна характеристика стану гепатобіліарної системи у хворих з синдромом холестазу та його етіопатогенетична корекція

38. Морфофункціональні закономірності змін в міокарді щурів при експериментальному гіпотиреозі та його корекції
39. Особливості вуглеводного метаболізму та кисневого бюджету головного мозку у хворих з декомпенсованим цукровим діабетом та його патогенетична інтенсивна терапія
40. Прогнозування природного розродження та його оптимізація у вагітних з оперованою маткою

41. Вексель та його функції у міжнародних розрахунках

42. Інформаційний документ в системі забезпечення управління та його розвиток

43. Особливості підвищення ефективності навчальної діяльності в спеціалізованих класах з поглибленим вивченням хімії на уроках з теми "Залізо та його сполуки"

44. Лобізм та його регулювання

45. Властивості алюмінію та його сплавів

46. Таїнство Хрещення і його сутність

47. Гіперзвук та його властивості

48. Інтуїтивізм Анрі Бергсона та його послідовників

Стул детский (цвет: сиреневый).
Стул детский устойчивый и удобный. Ребёнку будет комфортно сидеть на стуле как за столом, так и самостоятельно. Соответствует всем
362 руб
Раздел: Стульчики
Магнитный театр "Три поросенка".
Увлекательное театральное представление с любимыми героями русской народной сказки «Три поросенка» и вашим ребенком в роли главного
308 руб
Раздел: Магнитный театр
Набор для обучения "Учись считать", 128 штук.
Материал: дерево. В наборе: счётные палочки - 20 штук. Круги - 30 штук. Квадраты - 30 штук. Треугольники равносторонние - 10
320 руб
Раздел: Счетные наборы, веера

49. Громадянський фінансовий контроль та його значення

50. Оподаткування підприємств та його вплив на прийняття фінансово-господарських рішень

51. Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності

52. Розробка фінансового плану будівельного підприємства на основі аналізу його фінансового стану

53. Фінансовий контроль та його завдання в сучасний період

54. Окиснювальне старіння пива та його стабілізація
55. Антропогенний фактор та його вплив на організм людини
56. Зміст поточних планів та організація їх розробки

57. Науково-технічний прогрес та його значення в економіці і суспільстві

58. Ринок праці та його регулювання

59. Виробництво та його роль в житті суспільства

60. Загальні принципи побудови моделей в економетриці

61. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)

62. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

63. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

64. Життя та діяльність І.П.Котляревського

Шкатулка для ювелирных украшений, 20x13x11 см, арт. 88253.
Шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку элегантности. Беречь от
363 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Чековая книжка желаний "Для Неё".
Этим подарком женщина обещает исполнить несколько заветных желаний мужчины по его выбору. В каждой книжке содержится 12 листов с
390 руб
Раздел: Прочее
Чехол для гладильной доски, 50х140 см.
Синтетический материал с металлизированной нитью.
308 руб
Раздел: Чехлы для гладильной доски

65. Модель фінансової діяльності комерційного банку та її застосування на прикладі АКБ "Правекс-банк"

66. Оптимізація балансу АКБ "Правекс-Банк" з метою покрашення його фінансових показників

67. Аналіз та визначення напрямків покращення фінансової надійності страхових компаній

68. Документальне оформлення та облік фінансових результатів

69. Облік та контроль фінансових результатів в умовах ТОВ "Клімат Індустрії"

70. Статистична та спеціальна звітність по виплатам працівникам
71. Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами. Пенсії за віком на пільгових умовах
72. Фінансово-правова норма, її зміст та особливості

73. Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі

74. Утворення та діяльність українських політичних партій у Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст.

75. Життєвий цикл товару та маркетингова діяльність фірми

76. Комплексне застосування механотерапії та працетерапії у системі фізичної реабілітації

77. Аналіз фінансових показників та зовнішньоекономічної діяльності ВАТ "Алчевський металургійний комбінат"

78. Міжнародні фінансово-кредитні організації та їх аналіз

79. Фінансове планування та управління фінансовими ресурсами

80. Пророк Мухаммад: життя та діяльність

Уничтожь меня! Уникальный космический блокнот для творческих людей. Смит Кери
Перед вами книга-сенсация, проданная миллионными тиражами по всему миру. Поздравляем, теперь и вы сможете приобщиться к разрушительному
314 руб
Раздел: Блокноты оригинальные, шуточные
Подставка для канцелярских принадлежностей "Башня", металлическая, 4 секции, серебристая.
Подставка для письменных принадлежностей, металлическая, сетка. Цвет: серебристый. Размер: 16х8х11 см.
355 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Набор бутылочек для кормления Avent "Natural" (2 штуки по 260 мл), от 1 месяца.
Бутылочка помогает легче совмещать грудное вскармливание и кормление из бутылочки. Благодаря инновационному дизайну малышу теперь легче
916 руб
Раздел: Бутылочки

81. Своєрідність філософії стародавньої Індії та Китаю. Антична філософія

82. Небанківські фінансово-кредитні установи, їх види та особливості функціонування

83. Розміщення та використання фінансових ресурсів підприємства

84. Факторинг - нова фінансова послуга ринкової інфраструктури України

85. Фінансова діяльність та політика держави

86. Фінансова санація та банкрутство підприємств
87. Фінансова санація та банкрутство підприємства
88. Фінансовий менеджмент підприємницьких структур і його розвиток в Україні

89. Фінансово-господарський контроль, його предмет і методи

90. Види та методи фінансового аналізу

91. Аналіз маркетингової та фінансово-господарської діяльності підприємства МПП "Монтажник"

92. Аналіз фінансового стану підприємства та оцінка інвестиційного проекту

93. Теорія структури капіталу підприємства та їх вплив на фінансування

94. Фінансовий ринок та ризик

95. Новые принципы осуществления валютного регулирования и валютного контроля в РФ

96. Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації)

Трикотажная пеленка кокон для девочки "Bambola".
Состав: интерлок, хлопок 100%. Возраст: 0-3 месяца.
421 руб
Раздел: Пелёнки
Модульный массажный коврик "Орто-пазл. Море».
Необычный набор Орто-пазлов Микс «Море» включает 8 модулей, выполненных под различный морской рельеф. В комплекте коврики, предназначенные
1377 руб
Раздел: Коврики
Настольная игра "Макроскоп".
Интереснее, чем микроскоп. Многообразнее, чем калейдоскоп. Перед вами удивительный прибор, внутри которого спрятаны картинки, но вам видна
1390 руб
Раздел: Прочие

97. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

98. Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації

99. Принципы управления развитием нового продукта на предприятии


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.