Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Державне регулювання інвестицій в людський капітал як фактор інтелектуального розвитку суспільства

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ Ажажа Марина Андріївна УДК 351. 82:658 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ ЯК ФАКТОР ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА Спеціальність 25.00.02 – механізми державного управління АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління Харків – 2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Запорізькій державній інженерній академії Міністерства освіти і науки України. Науковий керівник –доктор філософських наук, професор Воронкова Валентина Григорівна, Запорізька державна інженерна академія, завідувач кафедри менеджменту організацій Офіційні опоненти: доктор наук з державного управління, професор Мерзляк Анжела Віталіївна, Гуманітарний університет “Запорізький інститут державного та муніципального управління”, проректор з навчальної роботи, професор кафедри державного управління та адміністративного менеджменту; доктор філософських наук, професор Корабльова Надія Степанівна, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, професор кафедри теоретичної та практичної філософії Захист відбудеться „15” лютого 2008 р. о 1600 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.858.01 Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України за адресою: 61050, м. Харків, просп. Московський, 75, зал засідань (1 поверх). З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (61050, м. Харків, просп. Московський, 75). Автореферат розісланий „10” січня 2008 р. Вчений секретар спеціалізованої вченої радиВ.С. Лебець ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми дослідження обумовлена масштабними трансформаціями у світі, у контексті яких державне регулювання інвестицій в людський капітал виступає головною умовою інтелектуального, економічного, соціального та духовного прогресу як суспільства, так і особистості. Економічні реформи в Україні потребують значних інвестицій в людський капітал, підвищення індексу людського розвитку та удосконалення механізмів державного регулювання на всіх рівнях, що уможливлює досягнення стабільного розвитку суспільства, його конкурентоспроможності в умовах глобалізації. Необхідність теоретичного обґрунтування та осмислення місця і ролі держави в організації господарювання та забезпеченні інтеграції до європейського простору зумовлюється сучасними тенденціями щодо формування інноваційної економіки знань. У свою чергу, це вимагає наукового аналізу можливостей людини як найвищої цінності та людського капіталу, що є важливим ресурсом у здійсненні модернізації українського суспільства, сутнісним чинником для реалізації ефективного і якісного функціонування економіки інноваційно-інтелектуального типу. Розв’язання зазначених питань потребує системного дослідження, а також розробки відповідних науково-теоретичних засад для запровадження нових механізмів державного регулювання інвестицій в людський капітал та підвищення ефективності функціонування державних інститутів влади.

Стан наукової розробки проблеми. Рушійною силою розвитку продуктивних сил суспільства є людський капітал, стале зростання ролі людини в усіх сферах життєдіяльності, а саме: у виробничій сфері, в освіті, у науковій та професійній галузях тощо. Ідеї, що певним чином стосуються людського капіталу, зароджуються у працях таких відомих вчених, як А. Амстронг, К. Дженкс, Р. Лайкерт, Ф. Ліст, А. Маршалл, Дж. С. Мілль, В. Петті, А. Сміт, Ф. Тейлор, У. Фішер, Й. Шумпетер та ін. Окремі засоби управління людським розвитком ґрунтовно досліджують Г. Беккер, Л. Вальрас, Е. Денісон, Дж. Кендрик, Г.Д. Маклеод, Р. Солоу, І. Тюнен, С. Хюбнер, Т. Шульц та ін. В Україні питаннями теорії та методології людського капіталу займаються такі сучасні вчені, як Д. Богиня, В. Воронкова, О. Грішнова, Н. Голікова, В. Куценко, В. Лагутін, Е. Лібанова, А. Мерзляк, Л. Михайлова, Л. Пашко, І. Петрова, Л. Штика та ін. Окремі аспекти в розвитку людського капіталу досліджують фахівці із близького зарубіжжя: Л. Абалкін, В. Гойло, О. Добринін, С. Дятлов, М. Критський, А. Корицький, В. Марцинкевич, Л. Сімкіна, Є. Циренова та ін. Теоретико-прикладні аспекти державного регулювання інвестиційної діяльності в Україні висвітлюють вітчизняні науковці – О. Амосов, Л. Анічин, В. Бабаєв, В. Бакуменко, С. Біла, В. Воротін, В. Геєць, А. Дєгтяр, В. Дорофієнко, В. Корженко, Н. Корабльова, В. Князєв, В. Лебець, І. Лукінов, В. Мартиненко, О. Мордвінов, Г. Одінцова, І. Павлов, С. Прохода, Я. Радиш, В. Рижих, Є. Ромат, В. Ребкало, І. Розпутенко, С. Салига, В. Тертичка, В. Ткаченко, Р. Тян, О. Чаплигін, Ю. Чернецький, А. Чернявський та ін. Проте чимало питань зазначеного спектра ще не знайшли свого теоретичного обґрунтування, на даний час відсутні наукові дослідження комплексної дії механізмів державного регулювання інвестицій в людський капітал як перспективної сфери; не визначено механізмів управління ним в умовах ринку; не обґрунтовано напрямів удосконалення управління інвестиціями; залишаються невисвітленими чимало проблем концептуального та емпіричного характеру. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами Академії. Дисертаційне дослідження є органічною частиною науково-дослідних робіт “Формування і розвиток гуманістичного менеджменту в Україні і його вплив на розвиток людського потенціалу” (державний реєстраційний номер 0103U003546), “Формування концепції сталого економічного розвитку як основи досягнення нової якості та стандартів життя в контексті євроінтеграції” (державний реєстраційний номер 0106U002916). Автор брала участь у розробці теоретико-методологічних засад формування концепції людського капіталу на регіональному рівні та опрацювала концепцію формування механізмів державного регулювання інвестицій. Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження полягає у з’ясуванні специфіки дії механізму державного регулювання інвестицій в людський капітал та визначенні пріоритетних напрямів його розвитку з урахуванням глобальних ринкових трансформацій суспільства. Відповідно до мети були визначені наступні завдання: уточнити зміст поняття, цілі та напрями розвитку інтелектуального потенціалу суспільства; з’ясувати сутність державного регулювання інвестицій в людський капітал як важливого фактора економічного, соціального та інтелектуального прогресу суспільства з метою розширення методологічної бази дослідження, а також уточнити понятійно-категоріальний апарат, що пов’язаний з визначенням понять “людський розвиток”, “людський потенціал”, “людський фактор і ресурс”, “трудовий потенціал”; класифікувати людський капітал за видами діяльності задля подальшого розвитку та удосконалення концепції державного регулювання інвестицій; визначити інституційну базу державного впливу на розвиток людського капіталу в Україні, що здатна сприяти економічному зростанню держави та підвищенню добробуту громадян; обґрунтувати сутність та специфіку дії механізму державного регулювання інвестицій в людський капітал, визначити його інструментарій у контексті компаративного аналізу; з’ясувати особливості дії механізмів державного регулювання інвестицій в людський капітал на рівні регіону, що стосуються забезпечення позитивної динаміки якості життя населення та сталого економічного розвитку; обґрунтувати рекомендації щодо удосконалення механізму державного регулювання інвестицій в людський капітал з метою формування ефективної державної інвестиційної політики.

Об’єкт дослідження – теоретико-методологічні та прикладні аспекти розвитку людського капіталу як фактора інтелектуалізації суспільства. Предмет дослідження – наукове забезпечення удосконалення механізму державного регулювання інвестицій в людський капітал. Гіпотеза дослідження базується на формуванні системи державного регулювання інвестицій в людський капітал як умови сталого економічного зростання. Методи дослідження. У дослідженні використовуються такі методи: системно-аналітичний (для узагальнення наукових концепцій щодо державного регулювання інвестицій в людський капітал), компаративний (для порівняння зарубіжного і вітчизняного досвіду), системно-структурний (для експлікації інвестиційної системи, що саморозвивається, має складну структуру і проявляється у вигляді єдиної інваріантної системи конкретних варіантів), аксіологічний (для аналізу культури інвестиційної діяльності), синергетичний (для аналізу людського капіталу як нелінійної системи у нелінійному суспільстві), системний (для розгляду інвестицій як цілісного, складного організму, який постійно взаємодіє з навколишнім середовищем), структурно-функціональний і неоінституційний (для з’ясування еволюції інституційної бази, що дозволяє розкрити діалектичний зв’язок між агентами змін і системою державного управління). Наукова новизна одержаних результатів обумовлена як сутністю поставлених завдань, так і способами їх вирішення. У дисертації здійснено комплексний аналіз цілісної концепції механізму державного регулювання інвестицій в людський капітал як фактора інтелектуального розвитку суспільства. З огляду на це наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що: уперше обґрунтовано комплексне впровадження сучасних науково-теоретичних підходів стосовно розвитку державного регулювання інвестицій в людський капітал (компаративний, функціональний, антропологічний, синергетичний, економіко-статистичний), що дозволяє вважати його сутнісним чинником інтелектуального, економічного та соціального прогресу суспільства; запропоновано методику оцінки ефективності інвестицій в людський капітал на основі витратного та результативного підходів, що передбачають визначення інтелектуального рівня населення регіону (країни); удосконалено понятійно-категоріальний апарат концепції державного регулювання інвестицій в людський капітал, в основу якої покладено темпи якісних перетворень в економіці та динаміку зростання добробуту населення; механізм державного регулювання інвестицій в людський капітал, що об’єднує державний і регіональний рівні та включає фінансово-вартісну, структурно-інвестиційну, соціально-економічну і організаційно-управлінську складові; дістало подальший розвиток інституційна база державного впливу на розвиток інвестування в людський капітал, що пов’язана з рівнем освіти, охорони здоров’я, професійної підготовки кадрів і визначається індексом людського розвитку; класифікація основних видів людського капіталу на макро-, мезо- та мікрорівнях з урахуванням форм власності та напрямів удосконалення державного регулювання інвестицій.

Отже, мператив нацоналзму, його корен, слд шукати не стльки в людськй природ, психц, як залишаються майже незмнними протягом тисячолть, скльки в особливих структурних потребах ндустрального суспльства. Нацоналзм, як полтичний принцип  як рух, не  наслдком ан деологчних збочень, ан емоцйних крайнощв. Це зовншнй вияв глибоких структурних змн у вдносинах мж суспльством (polity)  культурою, змн, яких неможливо уникнути. Нацоналзм викону необхдну для подальшого розвитку суспльства функцю, вн забезпечу «загальне поширення високо культури в суспльств, в якому до цього часу нижч культури панували в житт бльшост, а часом й усього населення. Це означа повсюдне поширення культивовано школами й наукою мови, пристосовано для потреб чткого й зрозумлого сплкування у сферах бюрократ  технолог [управлння й виробництва]. [Нацоналзм] це побудова анонмного, деперсонфкованого суспльства, де атомзован ндивди можуть заступати один одного  тримаються разом передусм завдяки спльнй культур

1. Соціальна політика як складова демократичного розвитку суспільства

2. Державне регулювання інвестиційної діяльності. Державна інноваційна політика

3. Мистецтво як складова духовної культури суспільства

4. Демократія як форма організації суспільства

5. Релігія та віра як феномен в історії суспільства

6. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання
7. Інвестиції в основний капітал
8. Інвестиції в основний капітал

9. Макроекономічні показники і пропорції, як основа державного регулювання економіки

10. Господарство України періоду утвердження капіталізму

11. Державне регулювання та підтримка підприємництва в Україні

12. Державне регулювання ЗЕД

13. Державне регулювання економіки

14. Облік валютних коштів, повязаних з рухом статутного капіталу

15. Венчурний капітал: сьогодні і завтра

16. Позичковий капітал підприємства, його ознаки та складові

Набор мебели для столовой "Коллекция".
Очень красивый и изящный набор мебели и посуды для кукол "Столовая" понравится любому ребенку. В набор входит стол, четыре стула
463 руб
Раздел: Кухни, столовые
Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 28 см.
Мягкий волк Забивака — официальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 года. Представляет собой волка с коричнево-белой шерстью в
1099 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Набор подарочный "Камни для виски в мешочке", 2 штуки, 2,5х2,5 см.
Набор подарочный: камни для виски в холщовом мешочке. Талькомагнезит можно использовать для резьбы, т.к. он мягкий и не крошится, из него
1880 руб
Раздел: Аксессуары для вина

17. Складові частини (сектори) ринку позикових капіталів. Поняття банківської ліквідності

18. Державне регулювання страхової діяльності

19. Організація і шляхи вдосконалення обліку власного капіталу на прикладі ВАТ "Луганськмлин"

20. Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"

21. Статутний і додатковий капітал

22. Державне регулювання в галузі туризму: становлення та розвиток в Україні
23. Державне регулювання забезпечення продовольчої безпеки в Україні
24. Державне регулювання розвитку книговидання в Україні

25. Державне регулювання фондового ринку в Україні

26. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

27. Ціна як фактор споживчої поведінки

28. Міжнародна міграція капіталу

29. Особливості ринку позичкового капіталу Латинської Америки

30. Особливості управління формуванням основного капіталу малих підприємств

31. Ігра як фактор соціалізації особистості (психологічний аспект). Філософія ігри

32. Державне регулювання грошового обороту України

Рюкзак школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (Тролли).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
2082 руб
Раздел: Без наполнения
Копилка-раскраска "Сова в шляпе".
Набор для творчества. Копилка-раскраска. Пластиковая копилка легкая, приятная на ощупь, не бьется при падении и ее легко раскрашивать. В
324 руб
Раздел: Копилки
Набор кукол "Шарлотта Земляничка" (с одеждой).
Игровой набор "Шарлотта Земляничка" состоит из четырех мини-кукол высотой 8 см и массы полезных аксессуаров. Благодаря
1599 руб
Раздел: Шарлотта Земляничка

33. Державне регулювання соціальної політики

34. Організаційно-правове регулювання інвестиційної діяльності (на прикладі Вінніцької області)

35. Формування власного капіталу підприємств

36. Облік формування та зміни статутного капіталу господарських товариств

37. Акціонерний капітал та дивіденти

38. Вдосконалення системи управління оборотним капіталом
39. Державне регулювання економіки
40. Державне регулювання економіки

41. Державне регулювання інноваційної діяльності

42. Державне регулювання паливно-енергетичного комплексу України

43. Державне регулювання природних монополій

44. Державне регулювання ринку цінних паперів

45. Загальнодержавні податки і збори в Україні. Податкові пільги в державному регулюванні економіки

46. Капітал і праця: механізм взаємодії

47. Механізм та результати конкуренції промислових капіталів

48. Основи ринкових відносин. Концепція: фірма з позиції праця – вартість – ціна – капітал – монополія – олігополія

Ночник с проектором "Звездочка".
В свете проектора, отраженном на потолке, малыш увидит милых персонажей, медленно плывущих по кругу. Это небольшое волшебное представление
725 руб
Раздел: Ночники
Машина-каталка "Авторалли", цвет: розовый.
Игрушка выполнена в интересном дизайне: внешне она очень напоминает автомобиль BMW, но оформлена в ярком розовом цвете. Толокар снабжен
1073 руб
Раздел: Каталки
Кружка фарфоровая "Парижские улочки", 500 мл.
Кружка. Объем: 500 мл. Материал: костяной фарфор. В ассортименте, без возможности выбора.
470 руб
Раздел: Кружки, чашки, блюдца

49. Ринок праці та капіталу

50. Специфіка державного регулювання агропромислового комплексу

51. Структура капіталу підприємства та шляхи її оптимізації

52. Сучасні моделі державного регулювання економіки

53. Політична культура як рівнева характеристика розвитку політичної системи суспільства

54. Гідросфера землі та її значення для людського суспільства; Вимоги до якості води.
55. Розвиток місцевого самоврядування як інституту громадянського суспільства
56. Культура як суспільне явище. Культура первісного суспільства

57. Театралізовані ігри як засіб розвитку творчих здібностей першокласників на уроках музики

58. Агроекосистема та агроландшафти як складові біосфери та способи взаємовпливу суспільства і природи

59. Державні замовлення виробникам як форма регулювання економіки

60. Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України

61. Державне і договірне регулювання оплати праці

62. Державно-правове регулювання страхування у сфері зовнішньоекономічної діяльності

63. Вулканізм, як один із факторів рельєфоутворення

64. Державне управління у сфері регулювання відносин, що виникають у зв’язку із надзвичайними екологічними ситуаціями

Глобус Луны диаметром 210 мм.
Диаметр: 210 мм. Масштаб: 1:60000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: чёрный. Размер коробки: 216х216х246 мм. Шар выполнен из
642 руб
Раздел: Глобусы
Трусики-подгузники Merries (L), 9-14 кг, 44 штуки.
Подгузники Merries изготовлены из чистого хлопка, гладкого как шёлк и очень мягкого на ощупь. Специально разработанная «дышащая»
1448 руб
Раздел: Обычные
Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (фуксия, горох).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения

65. Державно-правове регулювання ринку ціних паперів

66. Правове регулювання іноземних інвестицій

67. Державно-економічне регулювання виробничо-господарської діяльності видавництв

68. Гігієнічні особливості впливу внутрішньошкільних факторів на якість життя та здоров’я молодших школярів

69. Прагнення до влади, як одна з характерних форм вияву людської агресивностi

70. Інвестиційний проект розвитку ТОВ "Базіс" - підприємства як оператора фіксованого зв’язку
71. Геоінформаційні системи як системи вивчення, аналізу та оцінки впливу екологічних факторів на навколишнє середовище
72. Статистика капітальних інвестицій у Вінницьку область

73. Факторы вызывающие мутацию (Доклад)

74. Поражающие факторы ядерного оружия и способы защиты от него

75. Минеральные ресурсы как определяющий фактор экономического роста в России

76. Миграция элементов и ее факторы

77. Выборы как форма народного волеизъявления(Вибори як форма народного волевиявлення)

78. Пространство и время как факторы специфики культуры

79. Медицинская терминология как составная часть украинского языка. История украинской медицинской терминологии (Медична термінологія як складова частина української лексики)

80. Поэты второй половины XIX века, Яков Петрович Полонский

Треугольные гелевые ручки с глитерами, 12 цветов.
391 руб
Раздел: Цветные
Коврик для ванной "Бусинка" противоскользящий, 34,5х76 см.
Противоскользящий коврик для ванны создан специально для детей и призван обеспечить комфортное и безопасное купание малышей в ванне. Он
591 руб
Раздел: Безопасность ребенка
Тетрадь на резинке "Study Up", А5, 120 листов, клетка, фиолетовая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: А5. Количество листов: 120, в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: фиолетовый.
360 руб
Раздел: Прочие

81. Державно-конституцiйнi традицii козацькоi доби

82. Религиозный фактор в политической жизни и национальном развитии Ирландии

83. Стратегические и ядерные вооружения периода "холодной войны" и фактор их влияния на мировую политику

84. ФАТ (фактор активации тромбоцитов)

85. Факторы неспецефической защиты - продолжение: Эндоцитоз, экзоцитоз, фагоцитоз, фагоцитарная активность

86. Факторы лесной среды и сердечно-сосудистые заболевания
87. Некоторые факторы, влияющие на развитие головного мозга
88. Правонарушения (понятия, предпосылки, факторы, объекты, субъекты)

89. Влияние некоторых антропогенных факторов на численность пушных зверей в окрестностях города Пскова

90. Экологические факторы риска, влияющие на здоровье и продолжительность жизни человека

91. Понятие и сущность содержания образования. Источники и факторы его формирования

92. Компьютерные технологии как фактор эволюции форм и методов обучения

93. Игра как фактор развития познавательных процессов младших школьников

94. Политический центризм как фактор стабилизации общества

95. Я - концепция как фактор личностного самоопределения в ранней юности

96. Биологические факторы формирования личности

Тетрадь на резинке "Elements", А5, 120 листов, клетка, зеленая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: А5. Количество листов: 120, в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: зеленый.
328 руб
Раздел: Прочие
Фломастеры "Замок", 24 цвета.
Количество цветов: 24. Профиль корпуса: круглый корпус. Вид фломастеров: стандартные.
379 руб
Раздел: 13-24 цвета
Настольная игра "Set" (Сет).
Настольная игра «Сет» состоит из 81 карты. На картах нарисованы простые фигуры, обладающие четырьмя характеристиками. Игрокам нужно
754 руб
Раздел: Карточные игры

97. ВПФ, нейропсихологический синдром и фактор, блоки мозга

98. Факторы развития агрессивности в детском возрасте

99. Некоторые факторы, влияющие на развитие головного мозга


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.