Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Сельское хозяйство Сельское хозяйство

Економічна ефективність рослинництва

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка

ЗМІСТ Вступ Розділ 1. Наукові основи економічної ефективності рослинництва 1.1 Суть ефективності сільськогосподарського виробництва, в тому числі рослинництва 1.2 Показники ефективності виробництва, в тому числі рослинництва Розділ 2. Стан виробництва продукції рослинництва та її економічна ефективність у СВК “Родина” 2.1 Природно-економічні умови діяльності підприємства та розвиток рослинництва 2.2 Динаміка посівної площі, урожайності, валового збору основних видів сільськогосподарських культур 2.3 Собівартість та рентабельність виробництва продукції рослинництва Розділ 3. Шляхи збільшення виробництва продукції рослинництва та підвищення її економічної ефективності 3.1 Інтенсифікація виробництва продукції рослинництва та підвищення її економічної ефективності 3.2 Сучасні технології у виробництві продукції рослинництва 3.3. Організація виробництва, матеріальна зацікавленість в збільшенні виробництва продукції рослинництва Висновки і пропозиції Список використаної літератури Додатки Вступ Обмеженість виробничих ресурсів, що використовуються в сільському господарстві, та необхідність задоволення дедалі зростаючих потреб населення об’ективно вимагають підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва. Цього можна досягти створенням регульованої ринкової економіки, відповідного механізму господарювання та забезпеченням рівноправності всіх форм власності. У підвищенні економічної ефективності сільськогосподарського виробництва велику роль повинен відіграти власник, господар. Лише це дасть змогу найвигідніше реалізувати наявні можливості. Підвищення ефективності сільського господарства передбачає збільшення обсягів виробництва продукції рослинництва і тваринництва з мінімальними витратами на її одиницю. Отже, необхідно збільшувати врожайність сільськогосподарських культур, продуктивність тварин та знижувати собівартість продукції. Звідси випливає, що основним напрямом підвищення економічної ефективності, сільськогосподарського виробництва є послідовна його інтенсифікація. Адже, як правило, збільшення врожайності і продуктивності пов'язане із ростом витрат на 1 га посіву та 1. гол. худоби, а при комплексному використанні ресурсів вихід продукції зростає більшою мірою і її собівартість знижується. Тому всі фактори інтенсифікації є й шляхом підвищення ефективності виробництва. Найважливішим заходом підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва є поліпшення використання землі на основі підвищення її родючості та продуктивності (врожайності сільськогосподарських культур). Такі завдання успішно вирішуються при вирощуванні культур за інтенсивними технологіями. Однак практика інтенсифікації землеробства в Україні свідчить, що цей процес часто призводить до негативних результатів і загострення екологічної ситуації, хоча науково-технічний прогрес має в своєму розпорядженні ефективні засоби надійного захисту ґрунтів від руйнування, підвищення їх родючості та збереження довкілля. Головною метою даної роботи є визначення економічної ефективності рослинництва в обраному підприємстві, а також вивчення шляхів та методів її підвищення.

Розділ 1. НАУКОВІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТВНОСТІ РОСЛИННИЦТВА 1.1 Суть ефективності сільськогосподарського виробництва, в тому числі рослинництва Економічна ефективність показує кінцевий корисний результат від застосування всіх виробничих ресурсів й визначається порівнянням одержаних результатів і витрат виробничих ресурсів. Ефективність виробництва є узагальнюючою економічною категорією, якісна ознака якої відображується у високій результативності використання засобів виробництва і праці. У сільському господарстві — це одержання максимального обсягу продукції з 1 га землі, від 1 гол. худоби з найменшими витратами засобів і праці. Економічну ефективність виробництва оцінюють за допомогою критерію, який зумовлюється дією економічних законів і характеризує ефективність з якісного боку. В науковому розумінні критерій — це властивість і якість ефективності, що відображує найістотнішу її суть і є основним принципом оцінки. Вихідним критерієм народногосподарської ефективності виробництва є обсяг національного доходу з розрахунку на душу населення при найменших затратах живої і уречевленої праці. Збільшення обсягів національного доходу характеризує кінцевий корисний ефект від застосування сукупних вкладень засобів виробництва і живої праці. Підвищення ефективності виробництва означає, що на кожну одиницю витрат і застосованих ресурсів одержують більше продукції і доходу. А це має велике значення як для всього народного господарства, так і для кожного сільськогосподарського підприємства та населення країни. По-перше, чим менше праці і ресурсів витрачається на одиницю продукції, тим більше її можна одержати при тих же засобах, та й продукція буде дешевшою! Отже, підвищення ефективності сприяє збільшенню виробництва продукції і повнішому задоволенню потреб населення. По-друге, ефективність сільськогосподарського виробництва безпосередньо впливає на рівень роздрібних цін на продукти, харчування і товари широкого вжитку, виготовлені із сільськогосподарської сировини. Адже рівень цін тісно пов'язаний із суспільно необхідними витратами на виробництво продукції. Підвищення ефективності й зниження собівартості створюють умови для зниження роздрібних цін на ринку. По-третє, підвищення ефективності виробництва впливає на збільшення доходів та рентабельності сільськогосподарських підприємств. Чим більше вони виробляють і продають продукції, чим дешевше вона їм обходиться, тим вищі їх доходи, тим більше засобів можуть вони виділити для розвитку виробництва, підвищення оплати праці та поліпшення соціальних умов. Це надзвичайно важливо в умовах вільного підприємництва які передбачають розвиток сільськогосподарських підприємств в основному за рахунок результатів власної діяльності. Мірилом, або оцінкою, сільськогосподарського виробництва є критерій економічної ефективності. Ця ознака пов'язана із збільшенням виробництва споживних вартостей на основі раціонального використання виробничих ресурсів і підвищення продуктивності праці. Оскільки споживання — кінцева мета виробництва то лише-на цій стадії видно, як ведеться виробництво й наскільки воно доцільне.

Споживання ж здійснюється за рахунок національного доходу. Отже, вихідним критерієм економічної ефективності виробництва є обсяг національного доходу, максимізація його розміру при найменших витратах засобів і праці. При оцінці економічної ефективності сільськогосподарського виробництва в колективних, державних і міжгосподарських підприємствах і об'єднаннях необхідно правильно визначати систему взаємозв'язаних показників, які повинні найбільш об'єктивно відображувати її рівень. З цією метою широко використовуються як натуральні, так і вартісні показники. Доцільно застосовувати насамперед натуральні показники виходу продукції з урахуванням її якості, які є вихідними при визначенні економічної ефективності сільськогосподарського виробництва. Показники урожайності сільськогосподарських культур та продуктивності худоби і птиці досить об'єктивно характеризують рівень ефективності виробництва, проте вони не можуть бути єдиними для всього сільськогосподарського виробництва. Водночас одні й ті самі рівні врожайності і продуктивності худоби досягаються при різних витратах або різні показники продуктивності одержують при рівновеликих витратах виробництва. Для одержання порівнянних величин витрат і результатів обсяг виробленої однорідної і різнойменної продукції обчислюють у вартісному виразі. Найважливішими показниками, що характеризують обсяг сільськогосподарського виробництва (результат), є вартість валової і товарної продукції господарства, на основі яких можна розрахувати валовий і чистий доход, а також прибуток. Основний критерій економічної ефективності застосовується на всіх рівнях — на підприємствах, у галузях, у народному господарстві в цілому і є орієнтиром при виборі найбільш раціональних варіантів використання ресурсів. В окремих галузях народного господарства цей критерій набуває конкретної форми. У сільському господарстві ним є збільшення виробництва чистої продукції при найменших витратах засобів і праці на основі раціонального використання земельних, матеріальних, трудових ресурсів. Кінцевим ефектом тут є обсяг валової продукції без спожитих засобів виробництва (амортизаційних відрахувань, вартості насіння, кормів тощо). У сільському господарстві, як і в інших сферах економіки, економічну ефективність слід розглядати в органічному зв'язку з досягненням соціальних результатів, соціального ефекту. Будь-які заходи, спрямовані на підвищення ефективності виробництва, необхідно оцінювати не тільки з економічних позицій, а й з урахуванням соціального результату (поліпшення умов праці, соціально-культурного обслуговування на селі, підвищення оплати праці тощо). При цьому велике значення має збереження навколишнього середовища, дотримання рівноваги в природі, що особливо важливо в зв'язку з прискоренням науково-технічного прогресу. В умовах ринкових відносин зростає роль вартісних показників, які повніше враховують розвиток товарного обігу, сприяють зміцненню економічних зв'язків та госпрозрахунку. Для визначення економічної ефективності сільськогосподарського виробництва необхідно насамперед одержаний результат (ефект) порівняти з виробничими витратами або ресурсами, що його створили.

Вн каже таке: «Як показу досвд, видобуток вуглля  виробництво електроенерг на Сход економчно ефективнш, нж в вропейськй частин СССР. Досить, наприклад сказати, що затрати капталовкладв на одну тонну приросту видобутку вуглля в п'ятй п'ятирчц у басейнах Схднього Сибру були в два з половиною рази менш, а в Кузбас[29] в пвтора разв менш, нж у Донбас.[30] В 1960 роц намчаться видобути в Кузбас 80Pмльйонв тонн вуглля. Ц 80Pмльйонв тонн обйдуться держав на 2,4Pмльярда карбованцв дешевше, нж така ж кльксть вуглля, видобутого в Донбас. Другий приклад такого ж порядку. На рц АнAар будуться Братська гдроелектростанця Вона вироблятиме 22Pмльярди кловат-годин електроенерг за рк, тобто стльки ж, скльки дв найбльш гдроелектростанц вропейсько частини СССР Куйбишевська  Сталнградська. Тим часом будвництво Братсько ГЕС обйдеться в два рази дешевше, нж будвництво Куйбишевсько  Сталнградсько гдроелектростанцй, разом узятих, а собвартсть електроенерг, яка вироблятиметься за рк на Братськй ГЕС, буде на 200Pмльйонв карбованцв нижча, нж на Куйбишевськй  Сталнградськй гдроелектро-станцях

1. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації

2. Економічний інтерес та шляхи його реалізації в рекламній діяльності

3. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

4. Оптимізація умов праці диспетчерів залізничного транспорту на основі гігієнічної оцінки за новою технологією управління процесом перевезень

5. Інвестиційна діяльність промислового підприємства й оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту

6. Економіко-математична модель оптимізації раціону годівлі великої рогатої худоби
7. Організація і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зерна
8. Структура й оцінка економічної інформації

9. Обгрунтування економічної ефективності раціональної організації праці на підприємстві

10. Оптимізація і скорочення часу відновлення технологічної системи

11. Оцінка економічної безпеки залізничного транспорту

12. Найдавніші писемні джерела пам’яток економічної думки цивілізації Стародавнього Сходу

13. Розрахунки й оптимізація характеристик систем електрозв’язку. (Расчёты и оптимизация характеристик систем электросвязи)

14. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

15. Вексельний обЃг. Розвиток вексельних операцЃй на УкраѓнЃ та в Ѓнших економЃчно-розвинутих краѓнах

16. Організаційна система управління природокористуванням України

Тетрадь на резинке "Study Up", А5, 120 листов, клетка, фиолетовая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: А5. Количество листов: 120, в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: фиолетовый.
360 руб
Раздел: Прочие
Тетрадь на резинке "Study Up", В5, 120 листов, клетка, желтая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: В5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: желтый.
442 руб
Раздел: Прочие
Накладка на унитаз "Бегемотик".
Унитазная накладка подходит ко всем стандартным туалетам. Кроме того, благодаря краям предотвращающим скольжение легко и твердо
419 руб
Раздел: Сиденья

17. Імітаційна модель взаємодії підприємства з ринком

18. Методика загальної оцінки стану підприємств на ринку за даними фінанансової звітності

19. Визначення економічної ефективності реконструкції кабельної лінії зв’язку

20. Економічное районуванне, його суть та значення

21. Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони степу України

22. Оптимізація балансу АКБ "Правекс-Банк" з метою покрашення його фінансових показників
23. Виробнича травма та критерії її оцінки
24. Аналіз економічної ефективності КГ "Зоря"

25. Оптимізація раціонів годівлі птахів

26. Організації обліку ЗЕД - зовнішньоекономічної діяльності

27. Аудит як один із засобів оцінки вартості компанії. Критерії вибору та якість послуг

28. Принципи розробки та оцінки державної політики України

29. Автоматизована система обробки економічної інформації

30. Оптимізація параметрів елементів системи теплопостачання

31. Загальнодержавні класифікатори економічної інформації

32. Оцінки митної політики Російської імперії першої половини XIX ст. в українській історіографії 1920-1980-х pp.

Набор мисок Mayer & Boch "Фиалки".
Набор эмалированных мисок из 10 предметов: миска (5 штук) + крышка (5 штук). Материал: углеродистая сталь. Эмалированное покрытие. Крышка:
487 руб
Раздел: Наборы
Накладка на унитаз "Бегемотик", белая.
Накладка на унитаз подходит ко всем стандартным туалетам. Кроме того, благодаря краям предотвращающим скольжение легко и твердо
302 руб
Раздел: Сиденья
Фоторамка-коллаж для 12 фото, 58x45x2 см, арт. 238642.
Фоторамка украсит интерьер помещения оригинальным образом и позволит сохранить на память изображения дорогих вам людей и интересных
1460 руб
Раздел: Мультирамки

33. Методи автоматичного контролю та оптимізації технологічних комплексів мокрої магнітної сепарації залізних руд

34. Аналіз нелінійних ефектів, які обмежують пропускну здатність оптичних компонентів тракту, та шляхи їх оптимізації

35. Клініко-морфологічна характеристика періоду ремісії хронічних гастритів та гастродуоденітів у дітей та оптимізація профілактики їх рецидивів

36. Неспецифічний виразковий коліт: оптимізація діагностичної та лікувальної тактики

37. Оптимізація вибору меж резекції шкіри при хірургічних втручаннях у хворих на рак грудної залози

38. Оптимізація діагностики і профілактики спалахів негоспітальної пневмонії, що виникає на тлі гострих респіраторно-вірусних інфекцій серед військовослужбовців строкової служби
39. Оптимізація діагностики та лікування гнійно-запальних захворювань лиця та шиї
40. Оптимізація комплексного лікування хворих на рак ендометрія з урахуванням біологічних особливостей пухлин

41. Оптимізація лікувально-профілактичної допомоги новонародженим з дуже малою масою тіла

42. Оптимізація лікування хворих з контузією ока шляхом медикаментозної стабілізації мембран лізосом та корекції порушень імунореактивності організму

43. Оптимізація методів відновлення зубів вітчизняним матеріалом "Кромлайт-Z"

44. Оптимізація ранньої діагностики та вторинної профілактики раку грудної залози у загальній лікувальній мережі

45. Оптимізація респіраторних функцій у постраждалих з торакальною травмою методом подовженої потенційованої субплевральної блокади

46. Оптимізація хірургічного лікування варикоцеле у дітей

47. Оптимізація хірургічного лікування катаракти й глаукоми методом факоемульсифікації в поєднанні з глибокою неперфоруючою склеректомією

48. Аналіз теорій економічної інтеграції в реальному секторі провідних західних вчених. Можливість застосування теоретичних концепцій економічної інтеграції України з ЄЕП

Настольная игра "Спрячь крота".
Игра на ловкость рук и остроту глаза. Способствует развитию зрительно-моторной координации движений, концентрации внимания и зрительного
574 руб
Раздел: Игры на ловкость
Магнит "FIFA 2018. Забивака. Удар!".
Магнит с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: полистоун.
365 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Швабра Vileda "Active Max".
Швабра Vileda "Active Max", выполненная с плоской насадкой, предназначена для уборки всех типов напольных покрытий, включая
999 руб
Раздел: Швабры и наборы

49. Теорії економічної інтеграції на прикладі країн СНГ

50. Методи оцінки ефективності функціонування інформаційної логістичної системи

51. Організаційна структура управління персоналу підприємства

52. Організаційна структура управління підприємством

53. Використання діагностичних карт для оцінювання педагогічної діяльності вчителя

54. Методика проведення уроку комбінованого типу з інформатики на тему "Інформаційна модель. Етапи розв’язування задачі на комп’ютері"
55. Організаційна і виробнича структура підприємства
56. Поняття цивілізації. Цивілізаційна структура сучасного світу

57. Митний тариф як інструмент економічної політики держави

58. Організаційна та правова регламентація діяльності митного органу України (МОУ) на прикладі діяльності Київської обласної митниці

59. Методи оцінки інвестиційних проектів

60. Методика оцінки кредитоспроможності позичальників

61. Нормативно-критеріальна база оцінки фінансового стану підприємства

62. Реформування ПДВ в умовах економічної кризи

63. Якісні методи оцінки фінансових ризиків

64. Використання біологічних тестів для оцінки впливу мінеральних добрив на агроекосистему

Рамка пластиковая со стеклом 30x30, арт. ST31-S.
Пластиковая рамка со стеклом универсальна и для фотографий, и для картин. Она не испортится со временем и отлично подойдет для обрамления
309 руб
Раздел: Прочие
Штамп самонаборный "Printer С20-Set", 38x14 мм, синий.
Размер оттиска: 38х14 мм. 4 строк текста, без рамки. Касса шрифта с пинцетом для набора в комплекте. В комплекте: сменная подушка,
492 руб
Раздел: Штемпельная продукция, губочницы
Кошелёк "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (чёрный, алфавит).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
799 руб
Раздел: Косметички, кошельки

65. Стратегічні вектори управління еколого-соціо-економічною системою регіону

66. Аналіз економічної нестабільності в Україні

67. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства та розробка шляхів її вдосконалення на прикладі ВАТ "АТП-16354"

68. Державне регулювання зайнятості населення за видами економічної діяльності

69. Звітність суб’єктів зовнішньо-економічної діяльності

70. Організація процесу оцінювання та методи контролю якості продукції на базі ДП "Лужанський експериментальний завод"
71. Основні етапи еволюції економічної думки
72. Підвищення економічної ефективності використання основних фондів операційної діяльності підприємства

73. Проблема оцінки інвестиційної привабливості регіону

74. Розвиток економічної думки

75. Система показників для оцінки рівня ефективності використання матеріальних ресурсів та вимір їхньої динаміки

76. Структура капіталу підприємства та шляхи її оптимізації

77. Сучасна методологія оцінки конкурентоспроможності товару

78. Характеристика соціальних аспектів економічних відносин як ключові параметри ефективності економічної політики України

79. Предмет, функції і методи економічної теорії

80. Методи оцінки погодженості думок між експертами

Плюшевый мяч с термопринтом "FIFA 2018", красно-синий, 17 см.
Плюшевый мяч FIFA несомненно понравится любителям футбола и их детям - мальчикам и девочкам любого возраста. Прекрасный сувенир украсит и
849 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Фоторамка (коллаж) на 4 фото (10х15 см), 18x2x55 см.
Фоторамка на 4 фото. Размер: 18x2x55 см. Размер фото: 10х15 см. Материал: пластик.
321 руб
Раздел: Мультирамки
Шторка антимоскитная "Бабочки" с магнитными замками.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
548 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

81. Оптимізація внесення мінеральних добрив

82. Оптимізація трудових ресурсів

83. Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації

84. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

85. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення

86. Економічна ефективність виробництва молока та шляхи її підвищення
87. Організація, планування та шляхи збільшення виробництва озимих зернових
88. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)

89. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

90. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

91. Артеріальна гіпертензія, ускладнена хронічною серцевою недостатністю, у хворих з метаболічними порушеннями: клініко-патогенетичні особливості та медикаментозне лікування

92. Суть процесу навчання та засоби його активізації

93. Бюджетний процес України та етапи його реалізації

94. Еколого-економічні проблеми водокористування та шляхи їх вирішення

95. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення

96. Економічна криза в Україні та шляхи її подолання

Настольная игра "Доббль: Цифры и формы" (Spot It! Numbers & Shapes).
Детская версия знаменитой игры Доббль. На её карточках изображены цифры и геометрические фигуры разных цветов. И как всегда: каждая карта
944 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Настольная игра "ЁТТА".
Ётта – могучая игра в крошечной коробочке! Это простая логическая игра для всех: правила её предельно понятны, а процесс очень
392 руб
Раздел: Игры в дорогу
Доска пробковая, деревянная рама, 80x60 см.
Поверхность доски из натуральной мелкозернистой пробки. Возможность крепления информации с помощью кнопок-гвоздиков. Деревянная рамка
874 руб
Раздел: Прочее

97. Основні види інвестицій та шляхи їх залучення в економіку України

98. Інноваційна активність підприємницьких структур в умовах інтернаціоналізації української економіки

99. МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

100. Зародження класичної буржуазної політекономії у Франції. Економічні погляди П. Буагільбера; Подальша вульгаризація буржуазної політекономії Економічні погляди Сеніора, Кері; Макроекономічна модель Ке


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.