Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Иностранные языки Иностранные языки

Самостійна робота учнів - засіб розвитку пізнавальної активності і творчого мислення (на історичному матеріалі)

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Кордунова Н. О. аспірантка ІІ курсу ВДУ. Кафедра психології На протязі століть йшов пошук досконалих методів навчання історії; педагогами, психологами узагальнювався певний досвід, пропонувались нові ідеї в дій галузі. У наш час зростає потік інформації, поширюється тенденція до відтворення справжньої історії, без перекручувань і фальсифікацій. На сторінках преси з’являється ряд альтернативних думок на певні історичні проблеми і, навіть, цілі періоди, обсяг знань надзвичайно швидко збільшується. Сучасним школярам дуже важко розібратися, правильно оцінити ряд подій виходячи з того потоку інформації (часом досить суперечливої), яка виплескується на нас з боку преси, радіо і телебачення. У зв’язку з цим виникає необхідність вирішення ряду проблем. Однією з таких проблем, яка потребує негайного вирішення є проблема формування в процесі навчання активного, самостійного, творчого мислення школярів. Учням потрібно допомогти позбутися шаблонного, стереотипного мислення, стандартних установок, які вбивалися в їхні голови ще з дитинства. Сучасна школа повинна виховувати у школярів здатність до самостійної навчальної діяльності, самостійного здобуття знань. Проявляти такі якості мислення як самостійність, активність, гнучкість, швидкість і інші. Щоб виявити, на скільки учні володіють цими якостями, як у них розвинута здатність до аналізу, уміння виділяти істотне, здійснювати порівняння. З цією метою було проведено дослідження в школах м.Луцька з учнями 6-х класів. Для цього було використано ряд методик під назвою “Мислення”, “Діагностика мислительних стратегій” (методика Брунера), “Словесний лабіринт” (головоломка “Дональд”). Виходячи з одержаних результатів, ми визначили деякі завдання вчителя історії по формуванню в учнів тих якостей мислення, які необхідні для засвоєння історії та самостійного здобуття знань. Використані нами методики дослідження дали можливість дослідити швидкість, гнучкість мислення школярів, встановити ступінь володіння ними просторовими образами та уміння самостійно оперувати ними. Даній проблемі присвячено багато посібників, монографій і статей, але часто дане питання розглядається вузько, з позиції якоїсь однієї риси, якості, яка протиставлялась іншим. Одні вчені твердили, що самостійність визначається тільки мислительною діяльністю учнів, другі - тільки мотивами її діяльності, її добровільністю, треті - тільки рисами характеру, поведінки тощо. Але не треба забувати, що діяльність людини багатогранна і тому треба формувати самостійність людини вцілому, у всіх її проявах. Наше дослідження показало, що в навчанні історії слід розрізняти: 1) самостійність мислення проявляється при розгляді суті явищ (подій, процесів) і веде до формування переконань; з нею тісно пов’язана і самостійність в використовуванні навичок і вмінь, прийомів розумової праці, методу пізнання; 2) самостійність характеру, поведінка особистості, яка виражається в умінні поступати у відповідності зі своїми поглядами, в тому чи іншому відношенні до оточуючого; З) самостійність поштовху до діяльності, її мотивів; для неї важливі прояви інтересу, ініціативи, творчості; 4) самостійність в практичній діяльності.

Не треба забувати, що існує принципова різниця між пізнавальною діяльністю: а) при передачі готових знань; б) при формуванні знань на основі самостійної мислительної діяльності учнів. Головним видом пізнавальної діяльності учнів за способом передачі готових знань є запам’ятовування, при слабкому прояві мислительної активності і самостійності. На початку 50-х років був запропонований пізнавальний процес, при якому знання формуються на основі самостійної мислительної діяльності учнів. Учень без сторонньої прямої допомоги повинен розібратися в явищах суспільного життя, розкрити їх суть. Пізнання рухається від явища до суті, а від суті знову до явища, але тепер це явище усвідомлюється повніше, глибше. Самостійне розкриття суті явищ органічно пов’язане з використанням знань, умінь, життєвого досвіду учнів. Аналіз результатів експерименту показав, що для організації самостійної навчальної діяльності необхідно забезпечити її посильність, доступність і різноманітність, враховуючи при цьому вікові та індивідуальні особливості учнів дотримуючись дидактичних вимог. Самостійна робота на уроках історії має велике навчальне й виховне значення. Вона може дати бажані наслідки лише тоді, копи вчитель застосовує її у певній системі та послідовності; правильно керує нею; працює в тісному контакті з учителями інших предметів, особливо гуманітарного циклу. В чому ж полягає суть самостійної роботи? Самостійною є та діяльність, яку учень здійснює без сторонньої прямої допомоги, спираючись на свої знання, мислення, вміння, життєвий досвід, переконання, і яка, через збагачення учня знаннями формує риси самостійності. Самостійна діяльність являє якість процесу пізнання, рису особистості учня і форму організації навчання. Дані дослідження підтверджують думку про те, що розвиток самостійності в процесі навчальної діяльності включає в себе такі сторони: - відношення вчителя до проявів самостійності; - уміння учнів самостійно планувати свою навчальну роботу; - уміння виділяти головне і другорядне; - оцінку учнем труднощів у вивченні матеріалу; - наявність або відсутність в учня інтересу до матеріалу, який вивчається; - самостійне застосування засвоєних знань; - оцінка учнем своєї роботи і її результатів. Навички і вміння самостійної роботи в учнів формуються не самі по собі, а в результаті спеціально організованих вправ, що органічно включаються у навчальний процес. Велике значення в цьому відношенні має висока майстерність учителя, його керівництво активною пізнавальною діяльністю учня, логіка педагогічного процесу, створення проблемної ситуації на уроці, правильна і раціональна організація видів самостійної роботи, пов’язаної з подоланням учнями певних труднощів і підведення підсумків виконання і об’єктивна оцінка роботи. Для того, щоб самостійна робота була ефективною важливо дотримуватись взаємозв’язку різних видів самостійної роботи учнів на уроці та урізноманітнювати їх, повинен існувати взаємозв’язок класної і домашньої самостійної роботи. Ми організували класну роботу так, щоб домашня самостійна робота була її органічним продовженням. Великою мірою робота учнів, хід уроку тісно зв’язані і залежать від якості самостійної роботи учнів удома.

Мета домашньої роботи - міцне закріплення вивченого на уроці матеріалу, глибше його осмислення, дальший розвиток набутих учнями умінь і навичок самостійної роботи з текстом підручника, історичними картами. ілюстраціями, схемами. Учні, виконуючи домашнє завдання, привчалися писати прості й розгорнуті плани з окремих питань і тем, складати різні тематичні таблиці, працювати з матеріалами періодичної преси, готувати невеликі повідомлення, реферати на історичні і суспільно-політичні теми. Домашня робота носила творчий характер, будила думку школяра. Вчитель на уроці максимально застосовував прийоми стимуляції активного самостійного мислення, щоб творчий дух не залишав школяра і вдома, спонукав його до самостійності і активності. Часто учень не засвоює той чи інший матеріал через невміння самостійно виконувати навчальні завдання, зокрема домашні. Дуже важливо навчити учня складати план і тези прочитаного. Спочатку вчитель навчав учнів на уроці цієї роботи. На такому уроці діти працюють колективно, після дворазового читання тексту підручника учні старалися проаналізувати його, при допомозі вчителя виділити головне. Можна працювати над текстом, розбивши його на окремі частини і аналізувати кожну з них. Важливо, щоб вчитель надалі дав вказівки щодо самостійного складання плану, техніки читання, запам’ятовування, запису тез тощо. Ми контролювали роботу учнів через фронтальне опитування. Важливо й надалі окремим учням роздавати картки для самостійної роботи з подібними завданнями, скласти план прочитаного тексту, скласти тези прочитаного; потім збирали і перевіряли зошити окремих учнів. Таким чином було зрозуміло, на скільки учні вміють виділяти головне, над чим ще треба попрацювати і вияснити, чи вміють учні лаконічно і суттєво виражати свої думки. Не всі учні володіють належним темпом читання, і цей недолік негативно позначається на успішності. Для того, щоб виправити становище треба більше уваги приділяти самостійній роботі над текстом підручника, застосовувати систему вправ на читання і аналіз тексту підручника, а також давати додаткові завдання додому - прочитати життєпис полководця, уривок з поеми, статтю в газеті тощо. Дуже важливо навчити учня працювати з книжкою і в школі, і вдома, виробляти в нього звичку “копатися в книжках”. Добре ілюстрований підручник дає можливість набагато краще організувати найрізноманітніші види роботи з ним, активізувати розумову діяльність учнів, розвивати в них активність, самостійність, творчу уяву. Ілюстрації підручників діляться на композиційні, схематичні, фотоілюстрації. Самостійну роботу учнів над ілюстраціями підручника ми організували так, щоб вона була різноманітною - це і уявні екскурсії до тієї чи іншої країни на основі ілюстрацій підручника і використання для порівняння двох або кількох ілюстрацій і інші форми роботи. Основною умовою самостійної роботи учнів з ілюстраціями було вміле поєднання слова вчителя з текстом підручника і малюнком. Майже у кожної дитини є потреба проявити свої творчі нахили, цю потребу учень може задовільнити в процесі написання твору, адже процес написання твору є процесом творчого уявлення.

Вдав тамним листуванням, нод брав участь у засданнях генерального суду, виконував обов'язки наказного гетьмана тощо. ДжураP зброносець у козацько старшини на Укран в 1618Pст. Дуже самостйний гмн. Вперше надруковано в газ. «Радянська Украна». (Змнна сторнка для захдних областей УРСР).P 1945.P 4Pсерп. Податься за першодруком. ХоралP вид релгйного спву: в поезP умовна назва урочистого твору. «Ще нам, братця козаки, усмхнеться доля»; «Запанумо ми, братця, у свой сторонц».P Не зовсм точно наведено слова з псн К.PСтеценка на слова П.PЧубинського «Ще не вмерла Украна». «По опеньки ходила,P цитьте!»P Слова з укрансько народно псн. УПА (Укранська повстанська армя)P вйськов формування оунвцв, створен 1943Pр. на тимчасово окупованй фашистами територ УРСР. Чинили терор проти населення захдних областей Украни в перш повонн роки. Самостйна економка. Вперше надруковано в газ. «Радянська Украна». (Змнна сторнка для захдних областей УРСР).P 1945.P 11Pсерп. Податься за першодруком

1. Інноваційні технології навчання у розвитку творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури

2. Бінарний урок-подорож з української мови та природознавства на тему "Загальне поняття про дієслово як частину мови. Тварини лісу"

3. Управління процесом підвищення якості знань учнів з української мови, літератури

4. Аналіз програми та підручників з української мови щодо вивчення частин мови в початковій школі

5. Аналіз інвестиційної діяльності в Україні та шляхи її розвитку

6. Види вправ з розвитку мовлення молодших школярів на уроках читання
7. Форма організації самостійної роботи учнів 5 класу на уроці німецької мови
8. Нормативні акти господарського законодавства: поняття і види

9. Поняття, види та принципи страхування

10. Поняття і види правопорушень

11. Поняття, види та форми договорів

12. Організація роботи користувача з АБД

13. Карбування металів як один з давніх видів народного декоративно-прикладного мистецтва України

14. Організація самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів в умовах особистісно-орієнтованого навчання

15. Фінансовий аналіз роботи товариства з обмеженою відповідальністю "Променергозахист"

16. Архівно-бібліотечні зібрання української еміграції з чехословацької республіки: історія переміщень та опрацювання в Україні (1945–2007)

Стул детский Ника "СТУ3" складной, мягкий (рисунок: машинки).
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
562 руб
Раздел: Стульчики
Настольная игра "Матрешкино".
Простая и понятная даже маленьким детям, она увлечёт и взрослых. Игроки наперегонки ищут нужную матрёшку, чтобы повторить её жест. Кто
357 руб
Раздел: Карточные игры
Багетная рама "Wendy", 30x40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
558 руб
Раздел: Размер 30x40

17. Особливості вирощування саджанців актинідії чудової (ківі) із зелених стеблових живців в умовах правобережного лісостепу України

18. Поняття "української діаспори"

19. Організація продуктивної самостійної діяльності молодших школярів у навчальному процесі сучасної початкової школи

20. Аналіз фінансових джерел формування інвестиційних ресурсів в Україні

21. Законодавче забезпечення інноваційної діяльності в Україні: аналіз та оцінка

22. Активізація пізнавальної діяльності учнів основної школи у позакласній роботі з біології
23. Гурток як вид позанавчальної роботи з образотворчого мистецтва в школі
24. Воспитательная работа с личным составом в период подготовки к воинской службе (Виховна робота з особовим складом у період підготовки до несення служби військ)

25. Контрольна робота з зовнiшньоекономiчноi дiяльностi

26. Взаимосвязь соціальной роботи з іншими науками

27. Аналіз роботи Е.Гуссерля «Криза європейського людства і філософія»

28. Основні види ризику в операціях із використанням іноземної валюти

29. Охорона праці при роботі з персональним комп’ютером

30. Техногенна безпека при роботі з добривами в сільськогосподарському виробництві

31. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності

32. Законодавство в сфері соціальної роботи з дітьми сиротами

Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Original Volt (цвет: графит).
Трехколесный велосипед подходит для детей от 1 года. Велосипед Volt заряжает своей энергией, зовет в дорогу. Характеристики: - удобное
2400 руб
Раздел: Трехколесные
Футбольный мяч "St. Petersburg", 23 см.
Размер: 5 (23 см). Плотность материала: 350 грамм. Материал: TPU+EVA.
729 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Настольная игра "Каркассон".
«Каркассон» — настоящий настольный шедевр с простыми правилами и глубоким игровым процессом. Ход за ходом участники партии создают
990 руб
Раздел: Классические игры

33. Поняття держави та її історичні форми

34. Поняття права природокористування та його види

35. Поняття та види адміністративного примусу

36. Поняття та види слідів у трасології

37. Правове регулювання пенсійного забезпечення працівників на роботах зі шкідливими і важкими умовами праці

38. UNIX та Internet: робота з віддаленим комп’ютером
39. Проектування дволанкової розподіленої інформаційної системи для роботи з базами даних із використанням SQL Interbase
40. Робота з "потоками" в середовищі Delphi

41. Робота з вікнами

42. Робота з записами мови ассемблера

43. Робота з пакетом MathCAD 2000 Pro

44. Робота з таблицями баз даних в MS Excel

45. Робота з шаблонами

46. Створення та робота з таблицями у Microsoft Excel, Access

47. Комутаційні системи: принцип роботи, види та їх розрахунок

48. Комплексна фізична реабілітація учнів 13-15 років з церебральним паралічем другої групи важкості захворювання

Мультиплеер "Мамонтенок".
Мультиплеер "Мамонтенок" в оригинальном дизайне! Нажимая на кнопочки, ребенок сможет послушать 20 популярных песенок из
314 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры
Переносная люлька-кокон "Кошки на белом".
Люлька-переноска Фея "Кокон" - это комфортная переноска для малыша. Модель с жестким дном и съемным капюшоном защитит ребенка от
1127 руб
Раздел: Переноски
Шкатулка декоративная "Стиль", 21,5x15,5x13 см (малиновая).
Шкатулка декоративная для ювелирных украшений, с выдвижными ящичками. Размер: 21,5x15,5x13 см. Материал: комбинированный.
2260 руб
Раздел: Шкатулки для украшений

49. Особливості нейродинамічних та когнітивних функцій учнів старшого шкільного віку з різним рівнем фізичного розвитку

50. Загальні підходи та методи роботи з якістю

51. Методичні вказівки до оформлення звіту з науково-дослідної роботи студентів

52. Поняття та види часу відпочинку. Щорічні відпустки

53. Групові форми занять з учнями на уроці хімії

54. Індивідуальний підхід до учнів як умова ефективної педагогічної роботи
55. Методи виховання та роботи із дезадаптованими дітьми та підлітками
56. Методика ознайомлення учнів 1–4 класів з мистецтвом художньої кераміки

57. Організаційно-методичні аспекти фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми 6-7-річного віку

58. Організація та методика проведення уроку з теми: "Професійна робота з табличним редактором MS Excel"

59. Організація та методика проведення уроку з теми: "Робота з панеллю керування"

60. Педагогічна робота з шестирічними дітьми

61. Позакласна робота на уроках з математики в початковій школі

62. Робота з обдарованими дітьми

63. Розробка методики формування в учнів системи знань і вмінь з технології обробки металу не верстатах на заняттях з трудового навчання у 9 класі (профіль "Металообробка")

64. Система корекційних вправ для занять з дітьми, що мають фонетико-фонематичні вади мови

Настольная игра "Спрячь крота".
Игра на ловкость рук и остроту глаза. Способствует развитию зрительно-моторной координации движений, концентрации внимания и зрительного
574 руб
Раздел: Игры на ловкость
Магнит "FIFA 2018. Забивака. Удар!".
Магнит с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: полистоун.
365 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Швабра Vileda "Active Max".
Швабра Vileda "Active Max", выполненная с плоской насадкой, предназначена для уборки всех типов напольных покрытий, включая
999 руб
Раздел: Швабры и наборы

65. Форми і методи контролю знань учнів з біології

66. Формування готовності до оволодіння самостійним писемним мовленням у молодших школярів з тяжкими порушеннями мовлення

67. Формування історичної свідомості учнів

68. Зміст і форми роботи соціального педагога з різними типами сімей

69. Поняття творчої особи та аналіз її якостей

70. Робота з важкою дитиною
71. Технології соціально-психологічної роботи з клієнтами, які схильні до суїциду
72. Взаємозвязок соціальної роботи з педагогікою, історією та соціальною політикою

73. Досвід соціальної роботи з девіантними підлітками в країнах Західної Європи й США

74. Поняття вибірки, її аналіз і побудова

75. Робота соціального працівника з підлітками з деліквентною поведінкою

76. Соціальна робота з людьми похилого віку

77. Соціальна робота з хворими на алкоголізм

78. Типологія сімей. Соціально-педагогічна робота з проблемними сім’ями

79. Когенераційні установки для роботи з низькокалорійними газами (біогаз)

80. Аналіз і розробка заходів щодо підвищення ефективності роботи готельного комплексу "Братислава"

Бумага "IQ Color", А4, 250 листов, 5 цветов.
Обладает высокой однородностью цвета и точной нарезкой листа. Применяется для печати на копировально-множительной технике, лазерных и
462 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Глобус Земли, физический, 320 мм.
Глобус Земли физический. Диаметр: 320 мм. На пластиковой подставке.
711 руб
Раздел: Глобусы
Телескопическая ложка.
Прикольный подарок, который рассмешит участников любого застолья. При помощи этой ложки Вы можете с невозмутимым видом «подцепить»
397 руб
Раздел: Прочее

81. Самостійні заняття з фізичного виховиння для студентів

82. Естетичне як соціокультурний феномен (філософсько-історичний аналіз)

83. Екологічні права громадян: поняття, форми і види

84. Право лісокористування, поняття та види

85. Варіаційні ряди, їх види, правила побудови, роль та значення в аналізі статистичних даних

86. Поняття економічної інформації, її види та властивості
87. Виды попугаев
88. Виды и характеристика федеральных налогов

89. Виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение

90. Основні методи боротьби з інфляцією

91. Правонарушения и преступления. Понятия и виды

92. Управление природными ресурсами и в области охраны окружающей среды, как вид управления в экономической сфере

93. Виды договоров и их классификация в гражданском праве

94. Гражданско-правовой договор: формы, виды, особенности заключения, изменения и расторжения

95. Договор купли-продажи, договор имущественного найма, понятие и виды договора перевозки грузов

96. Содержание договора и подразделение его на виды (Контрольная)

Веселый колобок.
Веселый колобок станет любимой игрушкой вашего малыша! Ребенок сможет катать его по полу, как мячик, и слушать забавные звуки и мелодии.
327 руб
Раздел: Прочие
Настольная композиция "Сад Дзен", 16x16x2 см.
Настольная композиция "Сад Дзен" станет необычным подарком для ценителей "заморской" Японской культуры. Время
510 руб
Раздел: Антистрессы
Ящик, 50 литров, 530x370x300 мм.
Ящик для хранения сэкономит место и поможет поддерживать идеальный порядок. Ящик без колес. Материал: пластик. Цвет: прозрачный. Объем: 50
640 руб
Раздел: Более 10 литров

97. Понятие, виды и условия действительности гражданско-правовых сделок

98. Понятие, содержание и виды юридических лиц коммерческих организаций

99. Понятие и виды обязательств, возникающих вследствие причинения вреда

100. Обязательства: понятия и виды


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.