Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Философия Философия

Філософія і світогляд Стародавньої Греції

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

Зміст Вступ 1. Співвідношення філософії і світогляду 2. Проблема буття у філософії Стародавньої Греції Висновок Список використаної літератури Вступ Життя з її складною павутиною колізій, наука і культура в цілому (куди входять всі науки, види мистецтва, релігія і, зрозуміло, філософія) з їх гігантськими досягненнями вимагають від нас, перш за все від молоді, вдосконалення, енергійної допитливості, творчої уяви, допитливої думки, витонченої інтуїції, широкого кругозору і мудрості. Ми повинні ще глибше осягнути таємниці природи, соціальній реальності, тонше пізнати сакраментальні глибини людини, його співвідношень зі світом, відношення людини до Бога: у нас ця проблема знов стала остроактуальной. Всі знання людства, як би вони не були багатообразні і дивно диференційовані між собою і усередині себе, являють собою як би &quo ;розчепірені&quo ; пальці, якими людина вторгається в тканину буття. Це природно і необхідне. Але разом з цим диференційованим підходом потрібний і узагальнююче-мудрий погляд (як би з високої гори), пройнятий філософським мисленням. Філософія здійснює це пізнання з допомогою століттями відпрацьованої якнайтоншої системи гранично узагальнювальних категоріальних буд розуму. Можна було б сказати, що філософія – це все єдиносуще, &quo ;схоплене в думках&quo ;; це квінтесенція духовного життя мислячого людства, це теоретична серцевина всієї культури народів планети. Людина випробовує духовну потребу в тому, аби мати цілісне уявлення про світ; він, по словах С.Н. Булгакова, не може погодитися чекати із задоволенням цій потребі до тих пір, поки майбутня наука дасть достатній матеріал для цієї мети; йому необхідно також отримати відповіді і на питання, які виходять за поле позитивної науки і не можуть бути нею навіть і усвідомлені. Філософія – це наука, при цьому вона складає теоретичну основу світогляду, або його теоретичне ядро, довкола якого утворилася свого роду духовна хмара узагальнених буденних поглядів життєвої мудрості, що складає життєво важливий рівень світогляду. Але світогляд має і вищий рівень – узагальнення досягнень науки, мистецтва, основні принципи релігійних поглядів і досвіду, а також якнайтонша сфера етичного життя суспільства. Будь-яке філософське міркування починається з поняття про буття, Питання про те, що таке буття, постійно присутній в улюблений філософствуванні. Він виник разом із зародженням філософії і постійно супроводжуватиме її, поки існуватиме мисляче людство. Це вічне питання. І глибина його вмісту невичерпна. Під буттям в найширшому сенсі цього слова мається на увазі граничний загальне поняття про існування, про сущий взагалі. Збагнення категорії буття, що розкривалася в різні часи з різних сторін і з різною мірою повноти, невіддільно від історії філософії. У античній старовині перше таке усвідомлення, як одностайно вважають фахівці, належить Парменіду. Для античної філософії в тій або іншій мірі властиве нерозчленовування буття і мислення у всіх аспектах: гносеологічному, онтологічному і етичному. В той же час в ній були закладені основи для пізнання сущого в подальші століття людства (обгрунтування істини, добра, краси, свободи через поняття буття, творча активність буття і діалектика буття і Ніщо і так далі).

1. Співвідношення філософії і світогляду Всяка філософія – світогляд, хоча світогляд не обов'язковий філософія. Багатозначність поняття &quo ;світогляду&quo ; постійно виявляється як в науковому, так і в буденному слововживанні. Світогляд може бути релігійним, науковим, матеріалістичним, ідеалістичним, механістичним, метафізичним, оптимістичним, песимістичним і так далі Ми говоримо про феодальний, буржуазний, комуністичний світоглядах. Часто світогляд визначається як складова людської свідомості: сукупність знань, переконань, думок, відчуттів, настроїв, прагнень, надій, які з'являються як більш менш цілісне розуміння людьми світу і самих себе. Світогляд також визначають як сукупність основних переконань відносно природи, особистого і суспільного життя, переконань, які грають інтегруючу роль в поведінці, в спільній практичній діяльності людей. У загальному вигляді світогляд – це сукупність найбільш загальних уявлень про світ і людину, про місце людини в світі, про мету і сенс його існування. Світогляд – це програма дій індивіда, соціальної групи або суспільства в цілому (що треба робити, до чого прагнути) і обгрунтування цієї програми (чому саме ці цілі найбільш важливі і гідні). Світогляд – не просто знання про світ і людину, але і оцінка, відношення людини до світу. Світогляд – сукупність найбільш загальних орієнтирів, які дозволяють нам робити вибір в конкретній ситуації. Це як би загальна програма, що дозволяє вибирати програми особисті. Вона може побуту продуманою і обгрунтованою, спиратися на наукові знання, мати чітко сформульовані цілі і способи їх досягнення, а може бути не продуманою, не ясною, включати суперечливі вистави. Тоді вибір визначають різні зовнішні впливи, швидкоплинні відчуття, настрої, емоції. Світогляди конкретних індивідів можуть розрізнятися мірою усвідомленості, продуманості, тим, що в них переважає – інтелект або відчуття, світобачення або світовідчування. Світогляд конкретної людини звичайний досить аморфний, нечітко, суперечливо. Це пов'язано з тим, що духовна культура, з якої він черпає свої вистави, завжди містить безліч різних, деколи суперечливих точок зору на те, як влаштований світ, яке місце в нім займає чоловік, в чому сенс його існування. Ця нечіткість і суперечність – умова свободи. Але свобода не може бути безмежною. Людина живе в суспільстві, тому його дії мають бути зрозумілі таким, що оточує і передбачені. Мають бути загальні уявлення про світ, про суспільство, про цілі існування, що забезпечує спільну діяльність. Світогляд конкретної людини – сплав загального і приватного, досвіду людства і особистого досвіду. Від самої людини залежить &quo ;якість&quo ; його світогляду: чи буде воно вузьким, нерозвиненим, егоїстичним або, навпаки, таким, що спирається на досвід всього людства. Загальні уявлення про світ, суспільство і людину створюються &quo ;ідеологами&quo ;, &quo ;теоретиками&quo ; і закріплюються в різних формах ідеології. Ідеологи – творці ідей, а ідеології – систематизовані, впорядковані, обгрунтовані програми дій конкретного суспільства (держава) або соціальної групи, класу.

Найбільш загальні ідеології – релігія і філософія. Вони описують світ як ціле і людину як частину світу, формулюють найбільш загальні програми. Більш приватні ідеології – політичні. Вони формулюють програми дій у сфері політики. Існують ще вужчі &quo ;ідеології&quo ;, які формулюють програми (кодекси поведінки) окремих професійних груп: лікарів, учених, військових і так далі. Кожна людина в процесі життя освоює різні програми дій, загальні і приватні. Програми (світогляди, ідеології) – це, власне, уявлення про мету діяльності і способах її досягнення. Загальні програми формулюють загальні, &quo ;кінцеві&quo ;, головні цілі, приватні – цілі приватні, проміжні, ближні. Цілі (програми), які людина приймає, вважає своїми, набувають емоційного забарвлення, стають значимими, знаходять статус цінності. Індивідуальний світогляд – конкретне поєднання різних &quo ;програм&quo ; загального і приватного характеру, що мають статус цінностей. Воно або активно створюється людиною, або пасивно сприймається ним. Перше характерний для філософії, друге – для релігії. Можна сказати, що філософія (як світогляд, &quo ;програма&quo ;, життєва стратегія) входить в людину через розум, релігія – через відчуття. Релігія і філософія – види світогляди, які розрізняються способом обгрунтування своїх ідей (програм, життєвих стратегій, цінностей). Таким чином, види світогляду можна виділяти по різних підставах. По мірі довідності розрізняються релігія і філософія як форми світогляду. Види світогляду розрізняються також за змістом затверджуваних ідей (цілей, цінностей). Це різні &quo ;ізми&quo ;: лібералізм, соціалізм, фашизм, націоналізм і так далі. Розрізняються також світогляди різних епох (феодальне, капіталістичне і так далі), різних соціальних груп, класів (рабів, селян, аристократії, буржуазії, пролетаріату, інтелігенції і так далі). Таким чином, у загальних рисах було розкрито поняття світогляд, основні його види. Повернемося до питання про специфіку філософського світогляду. Його особливість полягає, перш за все, в тому, що воно є загальним теоретичним світоглядом. Саме теоретична форма, опора на логіку і докази відрізняють філософію від релігії. Проблема &quo ;чоловік – світ&quo ; – ядро філософського і релігійного світоглядів. Розглядаючи проблему &quo ;чоловік – світ&quo ; філософія трансформує її в абстрактнішу проблему співвідношення духовного і матеріального. Залежно від її рішення у філософії сформувалися два напрями – матеріалізм і ідеалізм. Матеріалістичний напрям (світогляд) розглядає матеріальний початок як первинне, таке, що визначає, а дух, свідомість, розум – як властивість матерії. Ідеалістичний напрям (світогляд) розглядає духовний початок як головне, таке, що визначає, а матерію як породження духу. Той або інший варіант вирішення проблеми взаємозв'язку матеріального і духовного визначає вирішення багатьох інших філософських проблем, визначає філософський світогляд в цілому. Граничність абстракцій і універсальність постановки світоглядних проблем – особливість філософського світогляду. Саме теоретичний характер осмислення суспільної практики дозволяє філософії виробити і обгрунтувати ж принципи і ідеали, які орієнтують людину в світі.

Та й по Переяслав 1654 р. москвини надзвичайно ворожо ставилися до вропейсько культури, «латинской ереси», що  несли укранц в московське культурне життя. Петро ¶ пробував терором цивлзувати Московщину, але одразу ж по його смерт вона вдбудувала свй старий «китайський мур», що клька сторч вдгороджував  вд ґвропи, залишивши маленьке вконце Петербург. Московськ нацоналсти бльшовики, захопивши владу 1917 року, негайно замурували  його. Протиставити вропейськй культур свою москвини не могли, бо вд Х ст. не мали часу розвинути  понад варварський рвень. Не лишалося нчого ншого, як ткати вд вропейсько культури. «Антрохи не вплинули на москвинв три велик культурн рухи в ґвроп: Ренесанс, Реформаця  Велика Французька революця. ¶ москвини не мали жодних культурних досягнень н в лтератур, н в мистецтв, н в науц, н в флософ. Москвини не явили свох Данте Х¶V ст., Шекспра ХV ст., Вольтера ХVIII ст. Москвини не мали навть когось подбного до Фоми Аквнського, ¶гнаця Лойоли, Блеза Паскаля, Мартна Лютера, Кальвна, Гуса. Навть у Х¶Х ст. за доби найбльшого нтелектуального пробудження Московщини московськ прогресисти-революцонери не цкавилися справами захисту громадянина вд зловживання влади, а обмрковували лише справу захоплення влади, щоб  використати для перебудови суспльства на колективстичне. ¶ це вони здйснили 1917 року»[297]. «Москвини завжди визнавали лише свй свтогляд, а вс нш заперечували

1. Світогляд і філософія

2. Мифология Древней Греции (Міфологія Стародавньої Греції)

3. Світогляд сучасного юнака

4. Світогляд Еразма Роттердамського

5. Трансформація світогляду населення Давньої Русі після хрещення

6. Культура Стародавньої Греції та Стародавнього Риму
7. Світогляд М. Коцюбинського
8. Роль народних звичаїв та традицій у розвитку музичного світогляду дітей дошкільного віку

9. Феномен світогляду

10. Художня культура стародавнього світу

11. Становлення історіософської парадигми в Стародавньому світі

12. Політичні ідеї Стародавнього світу

13. Заклади гостинності у Стародавньому Світі

14. Філософія й теологія св. Августіна

15. Питання буття і свідомості в філософії

16. Архитектура Древней Греции (V в.до н. э.)

Чернила "Bottle Quink", синие, 57 мл.
Цвет – синий. Объем – 57 мл. Материал флакона – стекло.
449 руб
Раздел: Чернила, тушь, штемпель
Кружка-хамелеон "Любовь".
Каждый человек знает, как приятно говорить о своих чувствах любимым. Кружка-хамелеон "Любовь" поможет Вам чаще признаваться в
314 руб
Раздел: Кружки
Набор посуды керамической "Миньоны" (3 предмета), желтый.
Набор детской керамической посуды с изображением героев любимых диснеевских мультфильмов в подарочной упаковке. Состав набора: • тарелка:
547 руб
Раздел: Наборы для кормления

17. Организация боевых действий подразделений войск ПВО СВ (Методические указания к самостоятельной работе студентов под руководством преподавателя по тактико-специальной подготовке)

18. Греция (Доклад)

19. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

20. Право Древней Греции

21. Политическая мысль Древней Греции

22. Культура Древней Греции (XXX-IV вв.)
23. Древняя Греция
24. История театра древней Греции, Рима и средневековья

25. Культура Древней Греции

26. Театр Древней Греции и Древнего Рима

27. Художественная культура и познавательный туризм Греции

28. Хаос, герменевтика, журналістика, або Світоглядницькі засади творчості у мас-медіа

29. Древняя Греция. Парфенон

30. Космоцентризм как основа философии Древней Греции

31. Наука, 340-493 гг. Греция

32. Экономика Древней Греции

Шахматы обиходные, деревянные с доской.
Шахматы - настольная логическая игра со специальными фигурами на 64-клеточной доске для двух соперников, сочетающая в себе
660 руб
Раздел: Шахматы
Одноразовые стаканы, 3000 штук.
Изготовлены из экологически чистого полимера – полипропилена. Для горячих и холодных напитков. Пригодны для использования в микроволновых
2048 руб
Раздел: Одноразовые стаканы, рюмки
Хлебная форма прямоугольная, 0,5 кг.
Материал: алюминий. Вес: 0,5 кг. Высота: 10 см. Размеры по верхнему краю: 10x21 см.
334 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки

33. Древний Восток, Древняя Греция, Древний Рим

34. Искусство Древней Греции

35. Культура эпохи Античности (Древняя Греция, Рим)

36. Демократия Древней Греции. Пути и возможности достижения

37. Трубопроводный транспорт мира (Сучасний стан та особливості розміщення трубопровідного транспорту світу)

38. Приёмник переносной радиовещательный ДВ/СВ диапазон
39. Религия Древней Греции
40. Апокатастасис и "Благое молчание" в эсхатологии св. Максима исповедника (Apokatastasis and «Honorable silence» in the eschatology of st. Maximus the confessor)

41. История развития физической культуры в древней Греции и Риме

42. Творчество Платона и Аристотеля как отражение эпохи великих общественных преобразований в Древней Греции

43. Аристотель - самая "универсальная голова" среди философов Древней Греции

44. Милетская школа- философское учение древней Греции

45. История получения цинка, его химические св-ва и применение цинка в промышленности

46. Греция в IV в. до н.э.

47. Хронология основных событий в Древней Греции

48. Греция и Рим

Набор для создания украшений "Кукла".
З маленькие куколки в разных нарядах, входящие в набор, предоставят простор для самой смелой фантазии, а с помощью страз и блесток
806 руб
Раздел: Бумажные куклы
Стул детский Little Angel "Я расту" (цвет: салатовый).
Размер: 30х32,5х58,2 см. Материал: пластик. Цвет: салатовый.
625 руб
Раздел: Стульчики
Двухколесный мотоцикл-каталка со шлемом, значком и протоколом.
Двухколесный мотоцикл-каталка снабжен шлемом, значком и протоколом. Такая игрушка предназначена для детей старше одного года. Она
1765 руб
Раздел: Каталки

49. История Греции

50. История Греции и Европы

51. Древняя Греция политика

52. Облаштування післявоєнного світу

53. Провал внутрішньої і зовнішньої політики російського царизму в роки Першої світової війни. Лютнева 1917 року революція в Росії та її історичне значення

54. Смешанные формы правления в Древнем Риме и Древней Греции
55. Древнея Греция
56. Искусство древней Греции. Крит

57. Идеологии Греции IV века

58. Чудеса света в Греции

59. Ораторское искусство Древней Греции

60. Искусство Древней Греции

61. Искусство Греции

62. Мужской костюм Древней Греции

63. Театр в Древней Греции

64. Искусство древней Греции, Крит

Рюкзачок "Путешествие".
Детский рюкзак "Путешествие" имеет яркий стильный дизайн. Он имеет небольшие размеры, а его лямки могут регулироваться по длине.
506 руб
Раздел: Детские
Копилка "Лаванда", 16x21 см.
Копилка поможет Вам наконец-то собрать требуемую сумму для покупки долгожданной вещицы. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой
343 руб
Раздел: Копилки
Набор детской посуды "Авто", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления

65. Искусство древней Греции, Крит

66. Храм Св. Софии в Константинополе

67. Искусство Гомеровской Греции

68. Искусство микенской Греции. Архитектура

69. Боевые искусства древней Греции

70. Культура Древней Греции
71. Мекка - серце ісламського світу
72. Сім чудес світу

73. Значення і світова слава Тараса Шевченка

74. История медицины Древней Греции

75. Світові ринки зброї та військового спорядження

76. Світовий ринок: поняття, структура, умови та фактори кон’юнктури, ціни

77. Логика Космоса (физика античной Греции)

78. Положение Греции в истории воспитания

79. Политические и правовые учения в Древней Греции

80. История становления научной психологической мысли в императорском университете Св. Владимира

Набор лаков для ногтей, 8 штук, арт. Т11204.
Новинка весеннего сезона - волшебный Лак Lucky. Что может быть лучше, чем накрасить ногти ярким лаком? Конечно, красить и перекрашивать их
736 руб
Раздел: Косметика для девочек
Пистолет высокого давления, 375 серии для минимоек от 70 до 230 Атм.
Пистолет высокого давления ЗУБР 70410-375, предназначен для расширения функциональности моек ЗУБР. Регулировка выхода пены. Рассчитан на
753 руб
Раздел: Мойки высокого давления
Бумага для пишущих машин, А3, 2500 листов.
Бумага предназначена для использования в минитипографиях, печати на ризогрофах и т.д. Формат А3. Цвет – серый Плотность бумаги – 48
888 руб
Раздел: Формата А3 и больше

81. Мифология древней Греции

82. Монастырь св.Тихона Задонского

83. История христианства в Греции

84. Арабское житие св. Иоанна Дамаскина

85. Символ и таинство в богословии св. Максима исповедника

86. Риторика Давньої Греції
87. Гражданская проституция в Древней Греции
88. Туриз як галузь світового господарства

89. Культура и философия Древней Греции

90. Культурный переворот в древней Греции

91. Свідомість та творчість

92. Философия Древней Греции

93. Аналіз роботи Е.Гуссерля «Криза європейського людства і філософія»

94. Творчество Платона и Аристотеля как отражение эпохи великих обществееных преобразований в Древней Греции

95. История банков и денег в Древней Греции и Риме

96. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки

Стол детский Little Angel "Я расту" (цвет: салатовый).
Размер стола: 56х56х50 см. Материал: пластик. Цвет: салатовый.
1476 руб
Раздел: Столики
Ванная комната "Конфетти".
Набор мебели для кукольной комнаты подойдет для кукол размером до 30 см. Комплектность: коврик большой, коврик, флакон - 2 штуки, пробка к
878 руб
Раздел: Ванные комнаты
Антипригарный коврик, многоразовый, 33x40 см.
Антипригарный коврик используется для выпечки кондитерских и хлебобулочных изделий, приготовления пиццы, запекания мяса и рыбы без
311 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

97. Туризм у світовій економіці

98. Основные исторические периоды древней Греции

99. Св. Амвросий


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.