Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Корпоративне управління акціонерним товариством

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

Содержание Структура управління акціонерним товариством Компетенція органів управління в акціонерному товаристві Загальні збори акціонерів - вищий орган управління АТ Структура управління акціонерним товариством Управління діяльністю акціонерного товариства здійснюють кілька органів, підпорядкованість, регламент створення і діяльність яких визначені законодавством України і в статуті товариства. Органами управління є Загальні збори акціонерів, Спостережна рада, Ревізійна комісія, Правління. Вищим органом управління Товариства є Загальні збори акціонерів. Правління забезпечує реалізацію конкретних завдань, а Ревізійна комісія здійснює внутрішній контроль за діяльністю Правління. Кількісний склад правління залежить від масштабів АТ, обсягів виробництва, окреслених вищими органами завдань розвитку фірми. В Україні найчастіше правління складається з 3 - 7 осіб, хоча буває і інший кількісний склад. Як правило, правління є колегіальним органом (хоч не виключене одноособове), що приймає рішення голосуванням, але його роботою керує голова правління, якого призначають або обирають відповідно до статуту акціонерного товариства. Це є цілком зрозумілим, оскільки навіть фінансові документи не можуть підписувати всі члени правління, виступати у відповідальних відносинах з контрагентами також повинен хтось один. Це не означає, що голова правління не має заступників, які можуть виконувати певні функції, у тому числі і ті, які покладено на голову. Голова правління акціонерного товариства має право без довіреності здійснювати дії від імені товариства. Інші члени правління також можуть бути наділені цим правом згідно із статутом. Наявність Ревізійної комісії в структурі органів управління акціонерного товариства є обов’язковою. Усі стратегічні рішення стосовно діяльності товариства приймаються акціонерами під час Загальних зборів, а методи та засоби досягнення поставлених цілей визначаються Спостережною радою. У проміжках між Загальними зборами акціонерів функції вищого органу управління товариства виконує Спостережна рада в межах повноважень, делегованих їй рішенням Загальних зборів акціонерів або Статутом Товариства. Спостережна рада контролює та регулює діяльність Правління Товариства і діє в межах повноважень, наданих Статутом Товариства або делегованих рішенням Загальних зборів акціонерів. В інтересах Товариства дуже важливо, щоб Спостережна рада була незалежною від Правління. В АТ створюється рада акціонерного товариства (спостережна рада), яка представляє інтереси акціонерів у перерві між проведенням загальних зборів і в межах компетенції, визначеної статутом, контролює і регулює діяльність правління, причому в АТ, яке налічує понад 50 акціонерів, створення ради акціонерного товариства є обов'язковим. Не допускається суміщення посад в АТ. Рада створюється з числа акціонерів. Якщо особи є членами ради акціонерного товариства, вони не можуть бути членами виконавчого органу та ревізійної комісії. 2. Компетенція органів управління в акціонерному товаристві До компетенції Загальних зборів акціонерів належить прийняття рішень з таких питань: визначення основних напрямів діяльності Товариства і затвердження його планів та звітів про їх виконання; внесення змін до Статуту Товариства, в тому числі у зв’язку із зміною розміру статутного фонду Товариства; обрання та відкликання членів Спостережної ради, Правління та Ревізійної комісії Товариства; затвердження річних результатів діяльності, фінансової звітності Товариства, включаючи його дочірні підприємства, затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії; прийняття рішень щодо порядку розподілу прибутку, включаючи виплату дивідендів та покриття збитків; створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень; затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів Товариства, визначення організаційної структури Товариства; визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв; прийняття рішень щодо притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства; вирішення питання про придбання Товариством акцій, що випускаються ним; затвердження договорів (угод), укладених на суму, що перевищує зазначену в Статуті Товариства; 12.

прийняття рішення про припинення діяльності Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу. До виключної компетенції Спостережної ради, тобто до питань, які не можуть вирішуватися виконавчим органом, слід віднести такі: а) затвердження внутрішніх положень товариства, крім віднесених статутом до виключної компетенції загальних зборів акціонерів; б) визначення умов оплати праці членів виконавчого органу; в) прийняття рішення про перепродаж або розповсюдження серед працівників викуплених товариством власних акцій; г) прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу товариства; ґ) прийняття рішення про укладання акціонерним товариством певних угод; д) визначення аудитора (аудиторської фірми) товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним; е) оцінка вкладів учасників акціонерного товариства, що вносяться до статутного фонду в іншій, ніж грошова, формі. Ревізійна комісія переважно виконує такі контрольні функції: надання акціонерам рекомендацій стосовно аудиторської організації, що виступатиме як незалежний аудитор Товариства; отримання та розгляд звіту аудиторів, подання річного звіту на Загальних зборах акціонерів, а також надання рекомендацій Загальним зборам на підставі звітів; проведення спільної роботи з Правлінням Товариства для забезпечення належного ведення бухгалтерського обліку та звітності щодо фінансово-господарської діяльності Товариства; ініціювання скликання позачергових зборів акціонерів в разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. Правління реалізує політику Товариства, затверджену Загальними зборами акціонерів та Спостережною радою. Правління несе відповідальність за виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Спостережної ради. Правління Товариства вирішує всі питання діяльності Товариства за винятком тих, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів та Спостережної ради Товариства. Голова Правління повністю відповідає за управління поточною діяльністю Товариства. Голова Правління: здійснює стратегічне планування та оперативне управління діяльністю Товариства; розпоряджається майном та коштами Товариства відповідно до повноважень, що надаються йому Статутом, Положенням про Правління, рішеннями Загальних зборів акціонерів та Спостережної ради; представляє інтереси Товариства в усіх відносинах з установами, підприємствами, організаціями та громадянами; приймає на роботу та звільняє працівників, за винятком посадових осіб, які обираються Загальними зборами акціонерів або Спостережною радою Товариства; організує роботу по виконанню рішень Загальних зборів акціонерів та Спостережної ради та подає цим органам звіти про виконання таких рішень; відкриває банківські рахунки, необхідні для здійснення діяльності Товариства; розподіляє обов’язки між своїми заступниками, визначає їх повноваження; діє від імені Товариства без довіреності, укладає угоди, контракти і здійснює інші юридичні дії в межах своєї компетенції; видає накази та розпорядження в межах своєї компетенції.

3. Загальні збори акціонерів - вищий орган управління АТ Загальні збори акціонерів , як правило, повинні проводитися не менше одного разу на рік, якщо Статут Товариства не передбачає більшої кількості Зборів протягом календарного року. Перші річні Загальні збори акціонерів проводяться не пізніше, ніж через рік після державної реєстрації Товариства. Таким чином відокремлюються види Загальних зборів акціонерів: установчі; чергові; позачергові. Чергові Збори скликаються щонайменше раз на рік. Однак, Статутом АТ може передбачатися частіша періодичність скликання Зборів. Визначаючи дату проведення річних Загальних зборів акціонерів, варто мати на увазі, що рішенням Зборів має бути затверджений річний бухгалтерський звіт Товариства. В Україні бухгалтерська звітність за результатами роботи підприємств за рік подається підприємством податковій адміністрації не пізніше 15 лютого наступного за звітним року. Тому річні Загальні збори акціонерів доцільно проводити до зазначеної дати. Закон також передбачає проведення позачергових Зборів у випадках: неплатоспроможності АТ, а також за наявності обставин, передбачених Статутом АТ, і в будь-яких інших випадках, якщо цього вимагають інтереси АТ в цілому; на вимогу Спостережної ради; на вимогу Ревізійної комісії у разі виникнення загрози суттєвим інтересам АТ або виявлення зловживань, вчинених його посадовими особами ( при цьому виконавчий орган акціонерного товариства зобов'язаний протягом 20 днів з моменту отримання письмової вимоги прийняти рішення про скликання позачергових зборів з порядком денним, запропонованим радою акціонерного товариства (спостережною або наглядовою радою) або ревізійною комісією); для підвищення ролі дрібних інвесторів існує положення, відповідно до якого акціонери, які володіють у сукупності більш як 10% голосів, мають право вимагати скликання позачергових зборів у будь-який час і з будь-якого приводу. Якщо протягом 20 днів правління не виконало зазначеної вимоги, вони мають право самі скликати збори. У цьому випадку акціонери, які володіють 10% голосів, можуть здійснювати тиск на керівництво, постійно скликаючи загальні збори. У цьому разі виникає підстава для знаходження консенсусу між власниками з контрольними пакетами і власниками з дрібними, які змогли згрупувати більш як 10%. Чергові Збори скликаються за рішенням Правління АТ. Рішення про скликання Зборів рекомендується приймати не пізніше 2 місяців до запланованої дати їх проведення. Під час свого засідання Правління визначає дату, час, місце проведення Зборів, визначає їх порядок денний, а також призначає особу або комітет, відповідальний за підготовку Зборів, та членів Мандатної та Лічильної комісії. З метою полегшення роботи щодо підготовки та скликання Зборів, Правлінню доцільно, одночасно з прийняттям рішення про проведення Зборів, розробити детальний план-графік підготовки матеріалів, що виносяться на розгляд Зборів, створити необхідні комітети та комісії для допомоги в підготовці Зборів. Акціонери можуть: -вимагати скликання позачергових зборів акціонерів; у випадку, якщо правління протягом 20-ти днів не виконало вказаної вимоги, можуть самі скликати збори; -вносити пропозиції по повістці дня загальних зборів, які повинні бути враховані правлінням обов'язково; -призначити своїх представників для контролю за реєстрацією акціонерів, прибулих на загальні збори акціонерів; -вимагати проведення ревізійною комісією перевірок фінансово-господарської діяльності суспільства.

Тому я написав цей лист до редакц «Фрай вельт». Незабаром з Берлна до ґльстербурга прихали спвробтники журналу,  я розповв м, що знав. Через деякий час мене запросили до Берлна, а потм до Радянського Союзу. Я з радстю прийняв запрошення, сподваючись хоч в якйсь мр загладити те непоправне, що зробив мй батько. Рудольф Рингель. Додаю клька документв». «Оберштурмбанфюреров Рингелю Передбачаться, що незабаром у Кенгсберз буде проведено операцю «Грюн». Тому Вам необхдно здйснити акцю янтарно кмнати  доставити цю кмнату у вдомий Вам Б. Ш Псля проведення операц входи, як домовлено, замаскувати, якщо будинок ще збергся висадити його в повтря. За невиконання наказу Ви повнстю вдповдате. Псля виконання повернетесь до вдомого Вам пункту, де Вас зустрнуть, або одержите дальш вказвки». Пдпис нерозбрливий. «До головного управлння мперсько безпеки. Наказ виконано. Акцю янтарно кмнати закнчено. Входи, згдно з наказом, замасковано. Вибух дав потрбн наслдки. Георг Рингель». «Передано кервников транспорту 30 ящикв з плитами янтарю  ящики колекцй янтарю згдно з наказом головного управлння мперсько безпеки». Пдписи охорони

1. Закономірності формування корпоративного управління

2. Моделі корпоративного управління

3. Сутність економічної інформації в системі корпоративного управління

4. Управління системою маркетингової діяльності на підприємтсві

5. Ділові взаємовідносини в апараті управління

6. Методи управління підприємством
7. Процес управління та його основні стадії
8. Системний підхід до управління персоналом фірми

9. Управління затратами

10. Управління контрактною діяльністю на підприємстві

11. Характеристика сутності та змісту класичної школи управління

12. Управління фінансами України

13. Організаційна система управління природокористуванням України

14. Бухгалтерський облік в системі управління господарською діяльністю

15. Управління житловим фондом шляхом утворення кондомініумів

16. Державне управління природокористуванням і природоохороною в Україні

Ручки шариковые "Replay. Пиши-стирай", 4 штуки, 1 мм.
Шариковая ручка со стираемыми чернилами. Исправления делаются просто, и поэтому она идеальна для использования в школе. Стирательная
307 руб
Раздел: Цветные
Эжектор концентрат Dr.Klaus от муравьёв других насекомых, 1 л.
Концентрированное средство Dr.Klaus "Insect Super" используется для уничтожения муравьев, клещей, блох, тараканов и других
674 руб
Раздел: От тараканов и прочих насекомых
Рюкзак школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (Тролли).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
2082 руб
Раздел: Без наполнения

17. Адміністративно-правове забезпечення управління освітою і наукою

18. Кредитний ризик та методи управління ними

19. Механізм управління ризиками кредитування оборотних коштів підприємств

20. Теоретичні основи фінансового управління діяльності комерційних банків

21. Валютні ризики: економічна природа та управління

22. Інженерне управління у виробничих і обслуговуючих структурах сільськогосподарських товаровиробників
23. Управління ресурсоспоживанням та ресурсозбереженням в тваринництві
24. Наукові та прикладні основи охорони й управління родючістю солонцевих ґрунтів

25. Міжнародні стандарти у сфері управління документацією

26. Бойове застосування та управління діями аеромобільних підрозділів (частин, з’єднань)

27. Державне управління в сфері охорони здоров’я

28. Державне управління і контроль у сфері використання та охорони лісів та рослинного світу

29. Державне управління у сфері житлово-комунального господарства

30. Договір про управління цінними паперами та грошовими коштами

31. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

32. Поняття державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища

Кувшин "Ирис", 1000 мл.
Кувшин. Диаметр: 14 см. Высота: 18 см. Объем: 1000 мл. Материал: керамика.
330 руб
Раздел: Кувшины, графины
Скалка силиконовая большая.
Силиконовая скалка - полезный аксессуар для каждой хозяйки. Изделие предназначено для раскатывания любого теста. Эргономичные ручки скалки
391 руб
Раздел: Скалки
Чайник заварочный "Лавандовый букет", 950 мл.
Заварочный чайник поможет вам в приготовлении вкусного и ароматного чая, а также станет украшением вашей кухни. Материал: доломит. Объем: 950 мл.
427 руб
Раздел: Чайники заварочные

33. Поняття та види державних службовців. Управління в сфері іноземних справ

34. Регіоналізм і місцеве управління у Великобританії

35. Структура державного управління

36. Сучасні принципи державного управління

37. Теорія і методологія дослідження управління

38. Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства
39. Форми державного управління
40. Функції управління в аграрному праві

41. Автоматизація управління персоналом на базі програмного засобу "Система: Кадри"

42. Оптимальне управління діяльністю авіакопанії засобами гетерогенних комп’ютерних мереж

43. Системи управління базами даних

44. Стандарти автоматизованих систем управління в банку

45. Реформи адміністративно-політичного управління 60-70-х років XIX ст.

46. Проектування засобів обчислювальної техніки в САПР PCAD 2008 (схема управління освітленням з будь-якого пульту ДУ)

47. Інформаційні технології управління маркетингом

48. Управління асортиментом, якістю та продажем консервованих і заморожених томатопродуктів

Ростомер говорящий "Теремок".
Дети так быстро растут! Следить за их ростом поможет говорящий ростомер «Теремок» от Азбукварика. Нужно только повесить его на
482 руб
Раздел: Ростомеры
Подставка для ножей, 11x22 см, лавандовый.
Размеры: 11х22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: полипропиленовое волокно. Цвет: лавандовый. Предназначена для безопасного
628 руб
Раздел: Подставки для ножей
Наклейка зеркальная "Бабочки", 30x40 см.
Стильные оригинальные зеркальные наклейки прекрасно дополнят интерьер вашего дома, наполнив его светом и радостью. Декорирование интерьера
351 руб
Раздел: Интерьерные наклейки

49. Управління збутовою діяльністю ДП "Електротяжмаш"

50. Управління ціновою політикою підприємства

51. Медико-соціальне обґрунтування системи управління здоров’ям жінок в інволюційному періоді

52. Оптимізація умов праці диспетчерів залізничного транспорту на основі гігієнічної оцінки за новою технологією управління процесом перевезень

53. Автоматизація управління трудовими ресурсами на рівні підприємства

54. Американські вчені ХХ століття в галузі трудових відносин і управління персоналом
55. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення
56. Аналіз системи управління персоналом ВАТ "Рівненська кондитерська фабрика"

57. Аналіз управління персоналом на ТОВ "Рондо"

58. Діяльність органів управління освітою

59. Економічні та правові основи управління організацією

60. Ефективність комунікаційного процесу в процесі управління підприємством

61. Заохочення працівників як метод управління персоналом

62. Конкурентоспроможність персоналу як об’єкт стратегічного управління

63. Конфлікти та методи управління ними

64. Критерії якості праці менеджера та ефективності управління

Батут.
Диаметр рамы: 183 см. Высота батута: 46 см. Каркас из 1,5 мм гальванизированной стали. Соединение прыжковой поверхности с рамой: 42
6627 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Копилка декоративная "Дружок", 12,5x10x12 см.
Копилка декоративная. Материал: полистоун. Размер: 12,5x10x12 см.
334 руб
Раздел: Копилки
Набор для резки сыра из 4-х приборов и деревянной доски «Рокфор».
Сыр - продукт, требующий трепетного к себе отношения. Его производство может занимать долгие месяцы, а порой и годы. Однако если сделать
1430 руб
Раздел: Кухня

65. Менеджмент та система управління

66. Методичні підходи до створення інтегрованих систем управління

67. Механізм і методи управління фірмою

68. Моделі управління запасами в прийнятті управлінського рішення

69. Організаційна структура управління персоналу підприємства

70. Організаційна структура управління підприємством
71. Організація управління персоналом підприємства
72. Основи внутрішньо-фірмового управління нововведеннями: стратегія і структура

73. Основні управлінські культури. Етносоціальні особливості управління

74. Особливості управління в організаційних формуваннях АПК

75. Особливості управління формуванням основного капіталу малих підприємств

76. Оцінка ефективності організаційного управління в охоронному агентстві

77. Поняття та сутність ефективності управління

78. Проблема управління прибутком на підприємстві

79. Проектування раціональної організаційної структури та структури управління підприємством

80. Психологія управління

Дневник в комплекте с пеналом "Джинс", цвет обложки синий.
Формат: А5+ (210х160 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: белый офсет 70 г/м2, печать в 1 краску. Способ скрепления:
354 руб
Раздел: Для старших классов
Пазл-рамка "Где чей домик?", дерево (2 слоя).
Вкладыши в игре сложной формы и поэтому, подбирать для них места на доске, занятие не самое простое. Для начала можно не вынимать животных
380 руб
Раздел: Рамки-вкладыши
Матрас в круглую кроватку Bambola (75x75x8 см).
С первых дней жизни здоровье малыша напрямую зависит от полноценного и комфортного сна. Правильно подобранный матрас для детской кроватки
1223 руб
Раздел: Матрацы до 120 см

81. Роль, значення і перспектива інформаційної технології управління

82. Стилі управління

83. Стратегічне управління підприємством

84. Стратегічний аналіз у системі управління підприємством

85. Стратегія управління як основа менеджменту

86. Сутність і роль управлінськї рішення в процесі управління підприємством
87. Сучасні методи управління проектами
88. Удосконалення організації і управління діяльністю підприємства на прикладі ФГ "Часовенко А.А."

89. Удосконалення управління персоналом організації

90. Управління вибором напрямків інноваційного розвитку підприємств

91. Управління виробничими витратами як складова управління продуктивністю операційної системи

92. Управління інвестиціями

93. Управління інноваційними платформами проектів енергозберігаючих технологій у житлово комунальному господарстві

94. Управління кар’єрою

95. Управління комерційно-посередницькою діяльністю підприємств України

96. Управління людськими ресурсами

Звуковой плакат "Домашние животные".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
576 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Чайник со свистком "Mayer & Boch", 3,5 литра, эмалированный (арт. 23854).
Этот чайник со свистком изготовлен из высококачественной нержавеющей стали. Корпус чайника имеет элегантное покрытие с цветочным рисунком.
1624 руб
Раздел: Чайники эмалированные
Двусторонний говорящий плакат "Азбука и счет".
Суперновинка от Азбукварика! Двусторонний говорящий плакат станет незаменимым помощником родителей! На одной стороне плаката – говорящая
484 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты

97. Управління персоналом

98. Управління персоналом

99. Управління персоналом в соціальній сфері

100. Управління реальними інвестиціями на підприємстві


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.