Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Покращення фінансового стану підприємства

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ Факультет інженерної механіки Курсова робота з дисципліни &quo ;Економіка підприємства&quo ; на тему: &quo ;Покращення фінансового стану підприємства&quo ; Виконав: ст. гр. ОВ – 308 Куйбіда Т.Я. Перевірила: Семчишин Є.В. Тернопіль – 2008 Зміст Вступ Розділ 1.Фінансово – економічні результати діяльності підприємства 1.1 Суть фінансової діяльності підприємства 1.2 Економічна сутність балансу 1.3 Дохід і прибуток на підприємстві 1.4 Показники оцінки фінансового стану підприємства Розділ 2. Аналіз фінансово - господарської діяльності підприємства 2.1 Загальна характеристика підприємства 2.2 Аналіз прибутків та збитків підприємства 2.3 Аналіз рентабельності підприємства Розділ 3. Шляхи покращення фінансового стану підприємства 3.1 Шляхи покращення фінансового стану ТОВ “Поліграфіст” 3.2 Розрахунок прибутковості підприємства 3.3 Розрахунок планової рентабельності підприємства Висновки Література Додатки Вступ Сучасна ринкова система є найбільш ефективною формою організації економічного життя країни. Їй властива гнучкість, здатність перебудовуватися до інтенсифікації виробництва використовуючи досягнення науково – технічного прогресу, стимули для високоефективного ведення господарської діяльності. У ринковій економіці підприємство самостійно планує основні напрямки та умови своєї діяльності, розпоряджається трудовими, матеріальними та фінансовими ресурсами. Воно саме вибирає ділових партнерів, вступає в договірні відносини з ними, здійснює зовнішньоекономічну діяльність. У ринковій економіці виживають лише ті підприємства, які найбільш правильно зрозуміли вимоги ринку, організували виробництво конкурентоспроможної продукції, послуг, що користуються попитом, уміло здійснюють мотивацію персоналу. Ефективність виробничої та фінансової діяльності підприємства виражається в досягнутих фінансових результатах. Для визначення фінансового результату діяльності підприємства за звітний період необхідно порівняти доходи звітного періоду і витрати, понесені для одержання цих доходів. Доходи — найважливіший економічний показник роботи підприємств (фірм), що відбиває їхні фінансові надходження від усіх видів діяльності, кінцевим результатом якої виступає виробнича і реалізована продукція (зроблені послуги, виконані роботи), оплачені замовником. Доход — це гроші, що продавець сподівається одержати за продану одиницю виготовленої продукції. Економічний прибуток — це різниця між загальним доходом і загальними витратами фірми, включаючи як явні, так і неявні. Прибуток виконує дві найважливіші функції: він характеризує кінцеві фінансові результати діяльності підприємства, розмір його грошових нагромаджень, а також є головним джерелом фінансування витрат на виробничий і соціальний розвиток підприємства (податок на прибуток — найважливіший елемент доходів державного бюджету). Важливу роль для оцінки фінансового стану підприємства відіграє показник прибутку. Прибуток є основним фінансовим джерелом розвитку підприємства, науково-технічного удосконалення його матеріальної бази і продукції, всіх форм інвестування.

Він служить джерелом сплати податків. Враховуючи значення прибутку, вся діяльність підприємства спрямована на те, щоб забезпечити зростання його величини або принаймні стабілізувати її на певному рівні. Тому основний принцип діяльності підприємства складається в прагненні до максимізації прибутку. Прибуток є об’єктом числення і сплати податків по встановлених ставках, унаслідок чого виникають фінансові відносини підприємства з бюджетом і установами. Господарчий суб’єкт самостійно визначає напрямок використання чистого прибутку, що залишився після сплати всіх податків, якщо інше не передбачено статутом. Актуальність даної теми курсової роботи полягає в тому, що без дослідження та покращення фінансового стану підприємства керівництво підприємства не може оцінити чи прибуткове підприємство чи збиткове. Тому розгляд даної теми є досить актуальною проблемою для ефективної роботи будь – якого підприємства. Об’єктом дослідження при написанні курсової роботи виступає ТОВ “Поліграфіст”, предметом дослідження – фінансовий стан даного підприємства. Розділ 1. Фінансово–економічні результати діяльності підприємства 1.1 Суть фінансової діяльності підприємства Суть фінансової діяльності підприємства полягає у виникненні грошових відносин, пов’язаних з неперервним кругообігом коштів у формах витрачання ресурсів, одержання доходів, їх використання, а також із приводу відносин з постачальниками, покупцями продукції, працівниками підприємства, державними органами. Основними завданнями фінансової діяльності підприємства є: вибір форм фінансування та їх оптимальне співвідношення; вибір структури капіталу підприємства, напрямків його використання; збалансування надходжень і видатків платіжних засобів підприємства у часі; забезпечення своєчасності розрахунків; підтримання необхідної ліквідності. Фінансування поділяється на внутрішнє та зовнішнє відносно джерел коштів. Важливими формами фінансування підприємств є кредит та випуск цінних паперів. Фінансова діяльність підприємства може бути організована такими методами: комерційний розрахунок; неприбуткова діяльність; кошторисне фінансування. Основним методом фінансової діяльності виступає комерційний розрахунок, який засновується на таких принципах: повна господарська та юридична відокремленість – випливає з вимоги чіткої визначеності щодо прав власності на фінансові ресурси, встановлення оптимальних напрямів їх розміщення та відповідальності за використання залучених ресурсів; самоокупність – означає повне покриття витрат за рахунок отримання доходів; прибутковість – отримані доходи мають не тільки покрити витрати, а й сформувати прибуток; самофінансування – передбачає покриття витрат на розвиток виробництва за рахунок отриманого прибутку та залучених кредитів, які також погашаються за рахунок прибутку; фінансова відповідальність – підприємство несе повну відповідальність за фінансові результати своєї діяльності. Комерційний розрахунок є раціональним і високоефективним методом фінансової діяльності. Він націлює підприємство на пошук достатніх і дешевих фінансових ресурсів, раціональне їх розміщення, мінімізацію витрат і максимізацію доходів та прибутку.

Неприбуткова діяльність означає те, що її розмір змінюється за рахунок спонсорських та інших надходжень, насамперед від засновників. Цей метод організації фінансової діяльності не передбачає принципу прибутковості. Головна мета цієї діяльності – це забезпечення певних потреб суспільства, а не отримання прибутку. На таких засадах можуть здійснювати свою діяльність установи соціальної сфери та підприємства муніципального господарства. Кошторисне фінансування – полягає у забезпеченні витрат за рахунок зовнішнього фінансування за двома напрямами: з бюджету: з централізованих фондів корпоративних об’єднань. Установи, що фінансуються з бюджету на основі кошторису, називаються бюджетними. На внутрішньому кошторисному фінансуванні перебувають відокремлені підрозділи підприємств і організацій, як правило, соціального призначення. Більшість підприємств матеріального виробництва здійснюють свою фінансову діяльність за методом комерційного розрахунку. 1.2 Економічна сутність балансу Інструментом управління фінансами підприємства є фінансовий план. Основна мета складання фінансового плану (бюджету) підприємства – узгодження доходів із витратами у плановому періоді. Цей план є підсумковим і одним із найважливіших розділів бізнес – плану підприємства. Фінансовий план включає: прогнозні дані щодо обсягів реалізації продукції, які обчислюють на основі прогнозів продажу і використовуються для розрахунку потреби в обладнанні, чисельності працівників та інші; баланс грошових надходжень і витрат – документ, на основі якого визначається сума коштів, необхідна для реалізації підприємницького проекту в часовому розрізі; таблицю доходів і витрат – характеризує формування прибутку підприємства в часі; баланс активів і пасивів підприємства – дає змогу оцінити, які суми вкладені в активи і за рахунок яких пасивів підприємець фінансуватиме створення цих активів; визначення точки беззбитковості, яка показує ту величину обсягу випуску продукції, за якої досягається самоокупність виробництва, при дальшому нарощуванні обсягів випуску підприємство одержуватиме прибутки. Фінансовий план складається на кожен рік з поквартальним виділенням двох розділів: надходжень і витрат (платежів). Головним елементом фінансового плану є баланс, тобто деталізована форма фінансового стану підприємства на конкретний момент часу. Баланс складається із двох частин: активу і пасиву. Все що має вартість, належить підприємству і відображається в активі балансу називається його активами. Актив балансу містить дані про розміщення капіталу, який є у розпорядженні підприємства, про вклади його в конкретне майно і матеріальні цінності, про витрати підприємства на виробництво і реалізацію продукції і про іншу вільну грошову готівку. Головною ознакою групування статей балансу рахується ступінь його ліквідності. По цій ознаці всі активи балансу розділяють на довгострокові або основний капітал і поточні (оборотні) активи. Розміщення коштів підприємства має дуже велику роль в фінансовій діяльності і підвищенні його ефективності, тому в процесі аналізу активів підприємства в першу чергу належить вивчити зміни в їх складі і структурі і дати їм оцінку.

Поряд з цим у ньому віддзеркалилися тогочасні погляди на завдання, форми і методи розвідки, призначеної для оперативного забезпечення бойових дій. "Успіх всякого військового підприємства (операції - В.С.) залежить головним чином від правильності прийнятого рішення, раціональності розробленого плану і його виконання. Прийняти правильне рішення начальник і розробити відповідний план його штаб можуть тільки тоді, коли головні чинники військової обстановки такі як: сили ворога, його наміри, місцевість в широкому військовому розумінні, настрій населення, політичний, економічний та транспортний стан театру військових акцій та інше, будуть їм досконально відомі і до дрібниць вивчені". Досягти цього можливо тільки добре поставленою і "правдиво організованою розвідкою на запіллі ворога". Висувалися такі принципи організації розвідки: "1) По можливості добування відомостей з перших джерел; 2) Безпреривність ведення розвідки; 3) Доскональна обробка та аналіз всіх добутих відомостей; 4) Своєчасна доставка добутих відомостей до штабу, який вислав цю розвідку"

1. Розробка інтегрального методу діагностики, прогнозування наслідків критичних станів, післяреанімаційного періоду та способів підвищення ефективності інтенсивної терапії

2. Характеристика фінансових ризиків на та заходи щодо їх мінімізації

3. Розробка фінансового плану будівельного підприємства на основі аналізу його фінансового стану

4. Діагностика фінансового стану підприємства (Диагностика финансового состояния предприятия, на примере ООО "Рако-принт")

5. Вплив дебіторської заборгованості на фінансовий стан підприємства

6. Аналіз фінансово-господарського стану підприємства
7. Аналіз фінансового стану підприємства
8. Аналіз фінансового стану підприємства "Комфорт"

9. Аналіз фінансового стану підприємства АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА"

10. Аналіз фінансового стану підприємства та місце довгострокових зобов’язань у цьому процесі

11. Діагностика кризового стану підприємства та розробка антикризових програм

12. Нормування оборотних засобів та їх вплив на фінансовий стан підприємства

13. Оцінка фінансового стану підприємства

14. Фінансовий стан підприємства

15. Фінансовий стан підприємства та шляхи його поліпшення

16. Аналіз фінансового стану комунального підприємства "Чернігівське тролейбусне управління"

Детский шезлонг качалка "Счастливый лягушонок".
Характеристики: - дуга со съемными игрушками; - электронный блок, два режима: музыка и вибрация; - работает в совместном режиме
2224 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Щипцы кулинарные "Paterra", силиконовые.
Силиконовые щипцы предназначены для комфортных манипуляций с приготавливаемым продуктом. Щипцами удобно переворачивать мясо, тефтели,
323 руб
Раздел: Щипцы
Мультиплеер с проектором "Спокойной ночи, малыши!".
"Спокойной ночи, малыши!" от компании "Азбукварик" - это музыкальная игрушка из серии "Мультиплеер с
330 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры

17. Аналіз фінансового стану підприємства (на прикладі АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА")

18. Аналіз фінансового стану підприємства та оцінка інвестиційного проекту

19. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

20. Розробка підприємства LOMAPAK

21. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

22. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства
23. Попередній фінансовий аналіз підприємства
24. Аналіз та аудит фінансової звітності підприємства

25. Носії інформації, їхній склад та характеристика. Розробка АРМ прибуток підприємства

26. Розробка моделі системи "Відкриття нового підприємства по виготовленню цегли", використовуючи методології проектування IDEF0 та UML

27. Розробка логістичної стратегії підприємства по дистрибуції товарів

28. Розробка плану маркетингу малого (середнього) підприємства

29. Розробка і реалізація стратегії виходу підприємства на зовнішній ринок

30. Напрями стратегічного зростання підприємства

31. Дивідендна політика підприємства, фінансова звітність про власний капітал корпорацій

32. Оперативний та фінансовий лізинг майна підприємства

Пивная кружка "Пиво утром, как известно, не так вредно, как полезно", 500 мл, 14 см.
Состав: керамика, ПМ. Мыть тёплой водой с применением нейтральных моющих средств.
720 руб
Раздел: Кружки
Средство для купания Bubchen, 400 мл.
Мягкое средство для купания младенцев c лекарственными травами стабилизирует кислотно-щелочной баланс кожи и поддерживает ее естественную
413 руб
Раздел: Экстракты, сборы
Папка для труда "Спортивное авто", 325х245 мм.
Размер: 325х245 мм. Материал: ткань.
322 руб
Раздел: Папки для труда

33. Розвиток фінансових ресурсів підприємства

34. Розрахунок й оцінка фінансової стійкості підприємства

35. Фінансова діяльність підприємства

36. Фінансова стійкість в економічній діагностиці сучасного підприємства

37. Фінансовий аналіз підприємства ВАТ "Виробничо-технічне підприємство "Укренергочормет"

38. Фінансовий механізм підприємства
39. Аналіз економічного стану підприємства під час кризи
40. Аналіз фінансового стану підприєсвта

41. Економічна ефективність використання оборотних активів промислових підприємств Липовецького району: стан, шляхи покращення

42. Організація та напрями підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства

43. Фінансова санація підприємства

44. Фінансова санація підприємства: сутність, роль, джерела та порядок здійснення

45. Фінансовий потенціал розвитку підприємства

46. Фінансово–господарська діяльність електродепо "Оболонь" комунального підприємства "Київський метрополітен" як структурного безбалансового підрозділу

47. Інформаційна система аналізу діяльності підприємства для фінансового забезпечення інвестиційної діяльності

48. СТАТИСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ВАЛОВОГО ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Игра "Супер Твистер".
Игра "Твистер" известна по всему миру людям от мала до велика. У нее простые правила, которые будут понятны как взрослым, так и
378 руб
Раздел: Подвижные игры, твистеры
Доска магнитно-маркерная, 90x120 см.
Размер: 90х120 см. Для письма маркерами и крепления листов при помощи магнитов. Перед началом работы удалить защитную пленку. Возможность
2107 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Соковарка алюминиевая (6 литров).
Легкая, прочная и практичная посуда, изготовлена из пищевого алюминия, имеет высокую стойкость к коррозии, равномерно нагревается за
1494 руб
Раздел: Скороварки, пароварки, мантоварки

49. Інформаційні системи і технології підприємства

50. Бізнес-план підприємства

51. Корпоративні підприємства

52. Планування діяльності підприємства

53. Фінанси підприємства контрольна

54. Інноваційна діяльність підприємства
55. Аналіз фінансового стану УМГ Прикарпаттрансгаз
56. Конкурентоспроможність торгівельного підприємства

57. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

58. Персонал підприємства

59. Рентабельність підприємства

60. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

61. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

62. Прогнозування фін діяльності підприємства та планування її результативності

63. Аналіз відпрацьовування елементів дресирування собак для захисно-караульної служби (ЗКС) в умовах підприємства

64. Методики оцінки фінансового стану банків України

Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: оранжевый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы
Набор для творчества "Топиарий. Нежность".
Набор для творчества поможет вам освоить новый вид прикладного творчества - создания топиария. Топиарий - это декоративное деревце,
359 руб
Раздел: Поделки по созданию предметов из пластика, полимеров, стекла
Комплект постельного белья 1,5-спальный "Disney" (с наволочкой 50х70 см).
Добро пожаловать в мир популярных персонажей, супергероев и сказочных существ. Постельное белье для мальчиков и девочек украсит интерьер и
2232 руб
Раздел: Детское, подростковое

65. Оцінка фінансового стану комерційного банку

66. Позичковий капітал підприємства, його ознаки та складові

67. Аналіз та визначення напрямків покращення фінансової надійності страхових компаній

68. Автомазація виробничих процесів підприємства

69. Ресурси аграрного підприємства та ефективність їх використання

70. Фінансова підтримка - як складова частина розвитку сільськогосподарських підприємств
71. Витрати підприємства
72. Відтворення господарських операцій у бухгалтерському балансі підприємства

73. Економічний аналіз та фінансові показники підприємства

74. Облік активної частини балансу підприємства

75. Облік готівкових та касових операцій приватного підприємства "Індустрія Клімату"

76. Облік розрахунків з учасниками (засновниками) підприємства

77. Організація і методика аудиту доходів підприємства

78. Організація обліку власного капіталу підприємства України

79. Собівартість продукції - важливий показник діяльності підприємства

80. Фінансовий аналіз руху грошових коштів на підприємстві ТОВ "Автополюс"

Бейдж с рулеткой, 54x90 мм.
Пластиковый держатель для 2 магнитных пропусков, с рулеткой. Рулетка вытягивается на 60 см. Размер: 54x90 мм.
420 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Доска магнитно-маркерная, 60x90 см.
Размер: 60х90 см. Поверхность доски позволяет писать маркерами и прикреплять листы при помощи магнитов. Улучшенный алюминиевый профиль. В
1503 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Портфель "Megapolis", А4, 12 отделений, серый.
Используется для хранения и транспортировки большого колличества документов, сгруппированных по темам. Закрывается на надёжный пластиковый
517 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением

81. Аналіз та аудит фінансового стану

82. Аудит підприємства

83. Аудит формування фінансових результатів виробничих підприємств

84. Правові особливості створення та реорганізації приватного підприємства

85. Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства

86. Аналіз програмного забезпечення підприємства
87. Впровадження захисту інформації в комп’ютерній мережі і інформаційній системі підприємства "WED"
88. Проект удосконалення нерентабельного підприємства

89. Аналіз технології виготовлення варених ковбасних виробів і проект м’ясопереробного підприємства потужністю 3 т виробів за зміну

90. Аналіз господарської діяльності торгівельного підприємства ТОВ "Албо"

91. Аналіз та способи підвищення конкурентоспроможності товарів на внутрішньому та зовнішньому ринках (на даних підприємства ресторану "Тернопіль" готельного комплексу "Тернопіль-готель" м. Тернополя)

92. Асортиментна політика підприємства

93. Визначення та оцінка цільових ринків підприємства: проблеми сегментації та позиціювання

94. Маркетингове дослідження підприємства громадського харчування (на прикладі ООО "Кафе Молодіжне")

95. Непрямі податки підприємства

96. Обгрунтування товарного портфелю торговельного підприємства ЗАТ "Вентиляційні системи"

Набор новогодний. Карандаши цветные "DUO" + раскраска с заданиями "Занимашка" в подарок.
В наборе: двусторонние цветные карандаши DUO 24 цвета, развивающая раскраска с заданиями "Занимашка". Двусторонние цветные
339 руб
Раздел: 13-24 цвета
Тележка на стол, красная.
Тележка на стол для мелких канцелярных принадлежностей. Цвет - красный.
442 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Комплект "Mobile" Раптор, прибор на батарейках и сменный картридж, 240 часов.
Революция на рынке средств защиты от насекомых! Новый портативный прибор, работающий от батареек и не зависящий от электросети. Компактный
502 руб
Раздел: Фумигаторы

97. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності

98. Основні підходи визначення ефективності формування інвестиційно-інноваційної політики підприємства на засадах маркетингу

99. Підвищення конкурентоспроможності підприємства на прикладі ПП "Урсуленко"

100. Стратегія розвитку підприємства на ринку феросплавів


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.