Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Поняття сущність та ознаки держави

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

Державна митна служба України Академія митної служби України Реферат на тему: &quo ;Поняття сущність та ознаки держави&quo ; Виконала: курсант гр. К00-1 Акуловська Кіра Перевірив: викладач Бочаров Д.О. Дніпропетровськ 2001 План.1. Вступ. 2. Поняття держави. 3. Відмінність держави від іншіх організацій. 4. Історія виникнення держави. 5. Сущність та ознаки держави. 6. Висновок.Список використованної літератури. 1. ВСТУП На певному етапі розвитку суспільства виникає потреба у його специфічній, окремій організації. Втрачаючи соціальну однорідність, суспільство розділяється на частини, які відрізняються місцем і роллю в системі суспільного виробництва і розподілу матеріальних благ, способом життя, духовною культурою, соціальним і майновим станом тощо. У кожної з таких суспільних груп, крім однакових спільних інтересів, постають інтереси специфічні. Отже, виникає потреба в узгодженні, координуванні таких різноманітних інтересів, у регулюванні відносин між різними частинами суспільства. Саме ця потреба і викликає до життя специфічну організацію, основним призначенням якої є забезпечення єдності, цілісності суспільства. Такою організацією є держава. 2. Поняття держави У соціальне неоднорідному суспільстві виникає і таке нове явище, як політика. Політика – це насамперед відносини між різними частинами такого суспільства. Тому держава, яка регулює ці відносини, є організацією політичною, її влада – це влада політична. Можливості різних частин суспільства (етнічних спільностей, соціально-економічних класів, соціальних груп) впливати на політику держави -неоднакові. Як свідчить історія людства і сучасна соціальна практика, визначальним був і залишається вплив домінуючої частини суспільства, тобто такої, у розпорядженні якої перебувають відповідні економічні, технічні, збройні, духовно-ідеологічні засоби, важелі для впливу на ті чи інші організації, насамперед на державу. Тому і держава, виконуючи об'єднуючу, інтегруючу, стабілізуючу місію у суспільстві, робить це в інтересах насамперед цієї домінуючої частини населення. Отже, тепер можна сформулювати визначення поняття держави. Держава – це організація політичної влади домінуючої частини населення у соціальна неоднорідному суспільстві, з допомогою якої забезпечується його цілісність і безпека та здійснюється керівництво суспільством в інтересах цієї його частини, а також управління загальносуспільними справами. До розподілу суспільства на соціальне неоднорідні частини (так зване первісне суспільство) теж існувала необхідність забезпечити його цілісність, єдність, керованість. Цю роль виконували існуючі у ньому органи соціальної влади. Але ця влада і ці органи (наприклад, збори роду, племені, старійшини роду чи племені, воєначальники та ін.) не мали політичного характеру, були явищами неполітичними. 3. Відміна держави від інших організацій Державна влада відрізняється від влади первісного соціальне однорідного суспільства такими ознаками: у первісному суспільстві соціальна влада виражає і захищає інтереси всіх членів суспільства; у соціальне неоднорідному – інтереси домінуючої його частини або соціальної групи; у первісному суспільстві носії влади не відокремлюються за соціальним статусом чи професійно від інших членів суспільства, а у соціальне неоднорідному суспільстві носії влади в організаційному відношенні відокремлені у певні структури, «загони»; у первісному суспільстві населення не оподатковується; у соціальне неоднорідному для утримання державної влади встановлюються податки; у первісному суспільстві органи влади не поділяються за окремими функціями на певні види, а у соціальне неоднорідному суспільстві функції влади розподіляються між окремими органами, виникає специфічна структура влади; у первісному суспільстві влада поширюється на всіх членів роду, племені, на якій території вони б не перебували; а в державі влада поширюється на всіх людей, що перебувають на певній, належній їй території; у державі складається система особливих загальнообов'язкових правил поведінки – юридичних норм, яких не знало первісне суспільство.

Поняття про такі норми стало позначатися з певних причин терміном право. Держава відрізняється від інших організацій за такими ознаками: у кожній країні із соціальне неоднорідним суспільством може існувати лише одна держава, а організацій – багато; тільки держава виступає офіційним представником усього суспільства; всі інші організації репрезентують лише його частину; тільки держава може вирішувати загальносуспільні справи, інші ж організації вирішують справи, що стосуються, як правило, лише частини суспільства; держава має у своєму розпорядженні специфічний апарат, який наділений владними повноваженнями і має матеріальні засоби для реалізації цих повноважень, для виконання своїх завдань та функцій; тільки держава може встановлювати загальнообов'язкові для всього населення правила поведінки – юридичні норми; тільки державна влада характеризується суверенітетом. Його ознаки: верховенство влади, повнота влади, самостійність і формальна незалежність влади від будь-якої іншої організації (або особи) як у певній країні, так і за її межами. 4. ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ ДЕРЖАВИ Тут лише зазначимо, що утворення перших в історії людства держав було спричинене, по-перше, процесом поділу соціальне однорідного первісного суспільства (етнічного утворення) на соціально-економічні класи та інші соціальні групи з різноманітними, нерідко протилежними інтересами. По-друге, суттєву роль у державотворенні відігравали також потреба виконання загальносоціальних справ у суспільстві, яке поступово втрачало соціальну однорідність, а також необхідність захисту всіх його членів від зовнішньої небезпеки. Чимало таких держав з часом підкоряли собі інші народи (як державні, так і без державні) або ж самі втрачали незалежність внаслідок війн чи інших історичних подій. Згодом, коли набирали сили такі нації, які жили компактно на своїй історичній території та внаслідок конкретних історичних причин перебували у складі інонаціональних або багатонаціональних держав, відносно самостійним чинником утворення нових держав ставало здійснення такими націями (народами) їх права на політичне самовизначення. За певних обставин цей чинник може набувати вирішального значення і вести до формування національних держав. Згадані держави утворювалися внаслідок ліквідації імперій, колоній, суверенізації державоподібних формувань (за останнім варіантом відбувається нині утвердження незалежності держави Україна). Втім, і «національні» держави завжди виникають у суспільстві, яке є соціальне неоднорідним. 5. Основні ознаки держави Протягом тривалого часу у вітчизняному та східноєвро- лепському правознавстві, юридичній науці деяких інших країн панували уявлення про державу, що походили від ідеї класового устрою суспільства, в світлі якої вона розглядалася &quo ;як знаряддя, машина для придушення одного класу іншим&quo ;, &quo ;організація економічно пануючого класу тощо. Але наполягання на класичності такого визначення сутності держави і на безперечності його сприйняття було б невірним. За найдавніших часів розрізнялися дві функції держави – забезпечення загального блага і здійснення організованого примусу.

Панування в політичній думці тієї чи іншої з них обумовлювалось конкретними історичними обставинами розвитку суспільства. Тому, природно, на стадії розвитку капіталізму, коли суспільство мало яскраво виражену класову структуру, коли в ньому існували антагоністичні класові протиріччя, сформувалось вчення про класову боротьбу як основу уявлень про державу і право. За таких умов воно було історично виправданим. Але навряд чи це вчення може бути основою для дослідження і конструювання сучасних держави і права, коли в суспільстві сформувались нові умови, зокрема: а) суспільство позбавлено чітко визначених класів, а існує складна і розгалужена соціальна структура; б) соціальні протиріччя вже не є антагоністичними, а тому організоване державою насилля щодо великих соціальних груп втрачає свою актуальність; в) рівень матеріального достатку дозволяє забезпечити все більш широким верствам населення рівень життя, що відповідає сучасним уявленням про людську гідність. Разом з цим, відмова від теорії класового насильства як пануючої теорії сутності держави і права однозначно не визнає заміни її будь-яким іншим вченням. Для цього потрібний аналіз історичних умов, що складалися, тенденцій і динаміки їх розвитку. Сучасний період розвитку людства характеризується тим, що метою його є всебічний розвиток людини, забезпечення умов її життя, прав і свобод. Дійсність просякнута ідеями гуманізму, пріоритету загальнолюдських цінностей. Все це знаходить своє відображення у сучасних найбільш розвинутих країнах – правових, демократичних, соціально-орієнтованих. Держава повністю не зливається із суспільством, не розчиняється в ньому, вона є організацією, яка певним чином відокремлена, інституалізована у вигляді механізму держави (державної системи), має власні закономірності становлення, функціонування та розвитку, особливі пог треби та інтереси. Тому вивчення характеристик держави повинно здійснюватись як з точки зору єдності держави й суспільства, так і їх відокремленості. Методологічним підходом до подібного аналізу поняття, сутності та призначення держави є тлумачення держави як особливої форми організації суспільства, форми, яка є його внутрішньою організацією, структурою соціальних відносин, засобом їх упорядкування і забезпечення безперешкодного існування, а в зовнішньому аспекті об'єднує суспільство у вигляді території, фізичних осіб та їх об'єднань, державних посадових осіб та органів, законів та інших правових документів. Держава є організацією суспільства, але організацією особливою, яка характеризується тим, що вона: 1) всеохоплююча організація – об'єднує в єдине ціле всіх членів суспільства, відображує та забезпечує загальносуспільні інтереси і потреби; 2) територіальна організація – об'єднує членів суспільства (громадян) за територіальним принципом, а територія є матеріальною базою держави; 3) єдина організація, що об'єднує все суспільство як ціле, тоді як всі інші соціальні організації (політичні партії, професійні та молодіжні спілки, асоціації підприємців тощо) охоплюють лише окремі верстви населення; 4) офіційна організація – репрезентує суспільство, виступає від його імені, і такою визнана іншими державами; 5) універсальна організація, бо об'єднує членів суспільства для вирішення питань, що стосуються різних сфер їх життя; 6) верховна організація – є вищим за значенням та силою об'єднанням суспільства, всі інші соціальні організації у сфері загальносуспільних інтересів підпорядковані їй; 7) централізована організація – внутрішня структура держави здійснюється за ієрархією, тобто підпорядкованістю нижчих організаційних структур (регіонів, місцевих органів державної влади і управління, державних підприємств і установ) вищим, і насамкінець – загальнодержавним (парламенту, президенту, міністерствам).

Шемет у свой статт, надрукованй у 1925 р., тобто ще за 11 рокв до публкац матералу В. ґвтимовича, згаду про «програму М. Мхновського вже в першй доб революц», яка передбачала: «Органзувати свою укранську армю, проголосити вслд за тим самостйнсть Укрансько Держави, зробити сепаратний мир з Центральними Державами»[629] П. Мрчук  В. Андрвський опублкували сво статт значно пзнше, нж В. ґвтимович, , можливо, користуючись текстом останнього. ¶нших джерел, як б довели факт проведення ц наради, у нашому розпорядженн нема. Серед вдомих дячв революц на нараду, за свдченням В. ґвтимовича, було запрошено вдомого самостйника (у 1917 р. вн став членом УПСР), свого часу члена «Оборони Украни» й учасника замаху на пам'ятник О. Пушкну М. Шаповала. Але нам не вдалося знайти його споминв про цю нараду. Пдсумовуючи, можемо зазначити, що нформаця, яку подають В. ґвтимовим  С. Шемет, в головному спвпада. До того ж подальший хд подй, поведнка в них М. Мхновського, акц самостйникв у 1917 р. можуть бути побчним пдтвердженням достоврност нформац В. ґвтимовича

1. Поняття і ознаки держави

2. Поняття та ознаки судової влади. Суд і правосуддя

3. Сутність та види інвестицій. Поняття левериджа і його види

4. Сутність та еволюція економічних систем. Поняття та основа класифікації методів управління

5. Сутність та зміст сучасного менеджменту

6. Суспільна свідомість та її структура
7. Камерний хор "Оранта". Концертна діяльність та творчі принципи роботи
8. Монетарний режим таргетування обмінного курсу - сутність та зміст

9. Правові засади банківської діяльності. Банківська діяльність та банківські операції

10. Урожайність та шляхи її підвищення у ДП "Урагросоюз" Ананьївського району Одеської області

11. Курсові різниці: поняття, порядок визнання та відображення в обліку

12. Державний суверенітет як важлива ознака держави

13. Поняття підстави та умови матеріальної відповідальності за трудовим правом

14. Поняття, загальна характеристика та система злочинів проти довкілля

15. Поняття, сутність і зміст права

16. Значення війни за незалежність для розвитку держави і права США

Банка для сыпучих продуктов "Цветовная поэма" квадратная, 800 мл.
Банка для сыпучих продуктов квадратная (клипс). Размер: 9x9x18 см. Объем: 800 мл. Материал: керамика.
305 руб
Раздел: Прочее
12 цветных фломастеров для малышей.
Для маленьких любителей рисования представлен набор для развития творческих навыков. Фломастеры, которые подымут настроение и сделают
568 руб
Раздел: 7-12 цветов
Набор "Кухня Laura" с варочной панелью, со звуковыми эффектами (в пакете).
Набор состоит из одного модуля. Этот игровой комплекс идеально подходит для сюжетно-ролевых игр девочек старше 3-х лет. В наборе есть все
1854 руб
Раздел: Кухни

17. Придністровська проблема: витоки, сутність та шляхи її вирішення

18. Запалення, ендотеліальна дисфункція, інсулінорезистентність та лікування при хронічній серцевій недостатності у літніх хворих

19. Особливості перебігу гепаторенального синдрому у хворих на хронічну серцеву недостатність та методи лікування

20. Економічна сутність та форми оплати праці

21. Поняття і сутність менеджменту

22. Інтернет-залежність та її вплив на виховання підлітків та юнацтва
23. Якість та контроль якості продукції
24. Основні підходи до визначення поняття "особистість"

25. Геніальність та стать

26. Сутність та місце митної вартості в системі митного оподаткування

27. Надпровідність та її використання в техніці

28. Поняття діяльності та практики

29. Сутність та класифікація грошових потоків підприємства

30. Закон вартості: сутність та основні функції

31. Сутність та види прибутку

32. Поняття , ознаки та види господарських товариств

Подвесные качели "Кассон".
Подвесные детские качели изготовлены из прочного жгута и пластиковых разноцветных деталей. Размер: 48х48х24 см. Материал:
394 руб
Раздел: Качели
Подгузники-трусики для мальчиков Huggies DryNights, 8-15 лет, 9 штук.
Деликатная защита на всю ночь для детей от 4х лет, страдающих энурезом. Одноразовые Трусики Хаггис Драйнайтс для мальчиков 8-15 лет (30-57
468 руб
Раздел: Обычные
Глобус "Двойная карта" рельефный, с подсветкой, на подставке из пластика.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: прозрачный. Мощность: 220 V, переключатель на шнуре;
1072 руб
Раздел: Глобусы

33. Поняття держави та її історичні форми

34. Поняття, ознаки та особливості процесуального становища відповідача в цивільному судочинстві

35. Поняття: ознаки та характеристика

36. Поняття та сутність ефективності управління

37. Микола Карпович Садовський (1856-1933) ( Життя та творчість)

38. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку
39. Історія держави та права України
40. Криміналістична характеристика злочинів, поняття та основні елементи

41. Соціал-демократична концепція держави та влади

42. Поняття, форма та функції Конституції України

43. Поняття та форми державного устрою2

44. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

45. Поняття та структура світового ринку

46. Сутність витрат та методи їх зниження

47. Життя та діяльність І.П.Котляревського

48. Оцінка чисельність, щільність, демографія популяції рослин та тварин

Штамп самонаборный "Printer С20-Set", 38x14 мм, синий.
Размер оттиска: 38х14 мм. 4 строк текста, без рамки. Касса шрифта с пинцетом для набора в комплекте. В комплекте: сменная подушка,
492 руб
Раздел: Штемпельная продукция, губочницы
Кошелёк "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (чёрный, алфавит).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
799 руб
Раздел: Косметички, кошельки
Бумага "IQ Color", А4, 160 г/м2, 250 листов, черный.
Обладает высокой однородностью цвета и точной нарезкой листа. Применяется для печати на копировально-множительной технике, лазерных и
1124 руб
Раздел: Формата А4 и меньше

49. Освоєння космосу: історія та сучасність

50. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

51. Поняття, види та принципи страхування

52. Поняття про норми охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії

53. Основні поняття, визначення та терміни безпеки життєдіяльності

54. Еколого-ценотичні особливості та представленість родини бобових у флорі України
55. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення
56. Економічна ефективність виробництва молока та шляхи її підвищення

57. Земельні ресурси та ефективність їх використання СПТ "Урожай" Братського району

58. Ресурси аграрного підприємства та ефективність їх використання

59. Економічна ефективність переробки молока та шляхи її підвищення на прикладі ЗАТ "Бахмачмолококонсерв"

60. Інтенсифікація та її економічна ефективність у сільському господарстві

61. Ефективність системи внутрішнього контролю та її визначення

62. Кошторис та собівартість продукції

63. Принципи побудови нового Плану рахунків та його узгодженість з фінансовою звітністю

64. Собівартість продукції та шляхи її зменшення

Коврик для ванной "Kamalak Tekstil", 60x100 см (синий).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
562 руб
Раздел: Коврики
Маркеры для доски, 8 цветов, футляр.
8 разноцветных маркеров для рисования на демонстрационных досках.
358 руб
Раздел: Для досок
Брелок с кольцом "Lord of the Rings" Wearable One Ring.
Брелок с тем самым Кольцом из известного произведения жанра фэнтези романа-эпопеи "Властелин Колец" английского писателя Дж. Р.
1590 руб
Раздел: Металлические брелоки

65. Сутність експортного та бюджетного відшкодування ПДВ

66. Ввод автомобілів до експлуатації та приведення їх у готовність до використання за призначенням

67. Вугільна промисловість України і Польщі: сучасний стан та перспективи

68. Геологічна та рельєфоутворююча діяльність льодовиків

69. Актуальність вирішення трудових спорів та основні напрямки реформування законодавства у цій сфері

70. Гетьман Іван Мазепа та його державотворчість
71. Громадянське суспільство та держава
72. Законність у сфері державного управління: поняття, принципи, гарантії забезпечення

73. Комунальні проблеми. Сутність проблеми вивезення сміття та її правове підґрунтя

74. Кримінальна відповідальність за ненадання допомоги, вимагання та зґвалтування

75. Підходи до визначення поняття "стадії цивільного процесу" в Україні та РФ

76. Поняття держави і права

77. Поняття національного доходу та його використання

78. Поняття сторін у цивільному процесі та їх процесуальні права і обов’язки

79. Поняття та види державних службовців. Управління в сфері іноземних справ

80. Поняття та види форм державного устрою у зарубіжних країнах

Игра-головоломка "Дядюшкина ферма".
В головоломке Дядюшкина ферма (Funny Farm) игроки попробуют управиться с целым фермерским хозяйством, разместив гостей и обитателей фермы
1241 руб
Раздел: Головоломки
Туалетная бумага "Linia Veiro Classic", 2-слойная (24 рулона), белая.
Экономичная туалетная бумага изготовлена из 100%-го целлюлозного сырья. Обладает высокой мягкостью и прочностью. С перфорацией. Имеет
338 руб
Раздел: Бумага туалетная
Форма разъемная Regent "Easy" круглая, 22x7 см.
Форма для выпечки разъемная из углеродистой стали с антипригарным покрытием. Удобная застежка. Поверхность устойчива к царапинам. Диаметр:
364 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки

81. Поняття та методи криміналістики

82. Поняття та підстави звільнення від відбування покарання

83. Поняття та система господарського законодавства

84. Поняття та склад злочину

85. Поняття, предмет та зміст господарського договору

86. Поняття, функції та система трудового права України
87. Предмет, система та основні поняття курсу "Організація судових та правоохоронних органів"
88. Роль та перспективи діяльності прокуратури у формуванні демократичної держави

89. Співвідношення соціальної держави та інформаційного суспільства в контексті вимірів свободи, права і власності

90. Сутність держави

91. Суть та принципи соціальної держави

92. Юридична відповідальність за порушення авторських та суміжних прав

93. Винахід та корисна модель: поняття, патентування

94. Афінська держава та стародавня Спарта у стародавній історії та культурі людства

95. Економічні реформи 50-х-60-х рр. в СРСР: плани та реальність

96. Кирило Розумовський та його меценатська діяльність

Пазл "Арктика", 75 элементов.
Яркий красочный пазл познакомит ребенка с удивительным миром животных Северного полюса. Это и белые медведи, и морские котики, и белый
548 руб
Раздел: Пазлы (54-99 элементов)
Подгузники-трусики "Pampers. Pants. Джамбо", Maxi (9-15 кг), 52 штуки.
Для активных и любознательных мальчиков и девочек так важен комфорт, поэтому Pampers разработал универсальные подгузники-трусики Pampers
1117 руб
Раздел: Более 11 кг
Бумага для принтера "Ballet Classic", формат А3, 500 листов.
Бумага Ballet Classic имеет категорию качества «В», что позволяет использовать ее при создании документации различного типа. Обладая
502 руб
Раздел: Формата А3 и больше

97. Наукова та громадська діяльність В.Б. Антоновича

98. Статус українських земель та їх вплив на формування Литовсько-Руської держави

99. Утворення та діяльність українських політичних партій у Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст.


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.