Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Підстави та порядок виникнення права користування надрами

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

Реферат Підстави та порядок виникнення права користування надрами План Вступ. 1. Підстави та порядок виникнення права користування надрами. Висновок. Література. Вступ Надра надаються в користування підприємствам, установам, організаціям і громадянам лише при наявності у них спеціального дозволу (ліцензії) на користування ділянкою надр. Спеціальні дозволи у межах конкретних ділянок надаються спеціалізованим підприємствам, установам і організаціям, а також громадянам, які мають відповідну кваліфікацію, матеріально-технічні та економічні можливості для користування надрами. Ліцензія видається за заявою суб’єкта підприємницької діяльності з доданням копії засновницьких документів. Надання таких дозволів здійснюється після попереднього погодження з відповідною радою питання про надання земельної ділянки для зазначених потреб, крім випадків, коли в наданні земельної ділянки немає потреби. Ліцензії на користування надрами надає Міністерство охорони навколишнього природного середовища України за погодженням з відповідними міністерствами та відомствами, як правило, на конкурсних засадах у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Рішення про видачу ліцензії або відмова в ній надається протягом не більше 30 днів від дня подання заяви та необхідних документів. У ліцензії зазначається назва органу, що видав її, прізвище, ім’я, по-батькові, адреса проживання громадянина або назва і місцезнаходження юридичної особи, вид діяльності, на яку видається ліцензія, місце її здійснення, особливі умови та правила здійснення даного виду діяльності, реєстраційний номер ліцензії, дата видачі, термін дії. Термін визначається Мінекології, але не менш ніж три роки. Подовження ліцензії здійснюється у встановленому порядку. Після припинення діяльності суб’єктом підприємництва надана ліцензія втрачає силу. У разі порушення підприємцем зазначених у ліцензії особливих умов і правил здійснення відповідного виду діяльності Мінекоресурсів може дати розпорядження про усунення порушень або зупинити її дію на визначений термін чи до усунення порушень. Коли ж має місце повторне або грубе порушення правил здійснення діяльності, ліцензія може бути анульована за рішенням органу, що її видав. Рішення про зупинення дії ліцензії чи її анулювання може бути оскаржено підприємцем до суду або арбітражного суду. 1. Підстави та порядок виникнення права користування надрами Право на користування надрами засвідчується актом про надання гірничого відводу. Гірничі відводи можуть надаватися підприємствам і громадянам лише за наявності в них спеціального дозволу (ліцензії) на користування ділянкою надр, а також затвердженого в установленому порядку проекту розробки родовища корисних копалин або будівництва гірничодобувного об’єкта чи підземної споруди, не пов’язаної з видобуванням корисних копалин. Надання додаткових гірничих відводів до існуючого оформлюється як новий відвід. Надра в межах гірничого відводу повинні використовуватися відповідно до цілей, для яких його було надано. Передача гірничого відводу повністю або частково іншому підприємству або громадянину забороняється.

На розробку родовищ корисних копалин гірничий відвід, як правило, надається для всього родовища. На розробку великих родовищ корисних копалин, крім нафтових і газових, гірничі відводи можуть бути надані двом або кільком підприємствам чи громадянам. Гірничі відводи надаються окремо для розробки кожного родовища, коли різні види корисних копалин залягають на одній території. Проекти гірничих відводів розробляються спеціалізованими організаціями. Забороняється надання гірничого відводу, якщо залишаються за його межами ділянки родовища, рудних тіл, жил і покладів корисних копалин, не придатних для самостійної розробки. Гірничі відводи для розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, будівництва й експлуатації підземних споруд та для інших цілей, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, надаються Державним департаментом України з нагляду за охороною праці. Для розробки родовищ корисних копалин місцевого значення гірничі відводи надаються Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласною, Київською та Севастопольською міською радою. Підприємство чи громадянин для одержання гірничого відводу залежно від виду родовища подає заяву місцевому органу державного гірничого нагляду або Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській раді. У заяві зазначаються назва підприємства чи відомості про громадянина, які мають намір одержати гірничий відвід, місцезнаходження гірничого відводу та мета, з якою він одержується, подається також проект гірничого відводу в двох примірниках. Проект гірничого відводу складається з пояснювальної записки та графічних матеріалів. Рішення стосовно заяви на одержання гірничого відводу приймається протягом не більше 30 днів. Перед прийняттям рішення розглядається і перевіряється: правильність і обгрунтованість меж гірничою відводу з урахуванням вимог чинного законодавства про надра; відповідність проекту гірничого відводу вимогам Положення про надання гірничого відводу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 591; наявність документів, що додаються до проекту; проект гірничодобувного об’єкта чи підземної споруди, для яких надається гірничий відвід, стосовно повноти та обгрунтованості проектних рішень щодо раціонального і комплексного використання надр, а також забезпечення безпеки людей, майна, будівель, споруд і навколишнього природного середовища. Надані відводи реєструються в книзі обліку гірничих відводів, наданих для використання ділянок надр. Крім того, надані відводи для розробки родовищ корисних копалин місцевого значення підлягають реєстрації в органах державного гірничого нагляду, а реєстрація здійснюється в книзі реєстрації гірничих відводів, які надані для розробки родовищ місцевого значення, про що підприємству чи громадянину видається довідка. У деяких випадках користування надрами здійснюється без надання гірничого відводу чи спеціального дозволу. Так, відповідно до статей 20, 21 Кодексу України про надра користування надрами без надання гірничого відводу здійснюється при геологічному вивченні надр, у тому числі для дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, а також для видобування прісних підземних вод і розробки родовищ торфу.

Без спеціальних дозволів та надання гірничого відводу мають право видобувати для своїх господарських і побутових потреб корисні копалини місцевого значення і торф, а також підземні прісні води землевласники і землекористувачі в межах наданих їм земельних ділянок, якщо загальна глибина розробки не буде перевищувати двох метрів, а у випадку видобування прісних підземних вод - 20 метрів. Висновок Видобування корисних копалин місцевого значення і торфу з застосуванням спеціальних технічних засобів, які можуть призвести до небажаних змін навколишнього природного середовища, погоджується з місцевими радами та органами Міністерства екології та природних ресурсів України на місцях (ст. 23 КпН України). Іноземним юридичним особам і громадянам надра у користування та право на переробку мінеральної сировини надаються на конкурсній основі на підставі угод (контрактів). Порядок укладання контрактів визначається Кабінетом Міністрів України відповідно до вимог КпН та інших законодавчих актів. Надання земельних ділянок для потреб, пов’язаних із користуванням надрами, провадиться в порядку, встановленому земельним законодавством України. Земельні ділянки для користування надрами надаються користувачам надр після одержання ними спеціальних дозволів на користування надрами чи гірничих відводів (крім випадків, коли це не потрібно). Місцеві ради при наданні земельної ділянки для розробки родовищ корисних копалин місцевого значення одночасно надають у користування і надра. Література Баб’як О.С, Біленчук П.Д., Чирва Ю.О. Екологічне право України: Навчальний посібник. - К.: Атіка, 2000. - 216 с. Балюк Г.І. Екологічне право України. Конспект лекції у схемах (Загальна і Особлива частина): Навч. Посібник. – К.: Хрінком Інтер, 2006. – 192 с. Екологічне право. Особлива частина Підручник. Для студентів юридичних вузів і факультетів. За редакцією академіка АПрН України, В.І. Андрейцева. К.: Істина, 2001. Екологічне право України За редакцією професорів В.К. Попова і А.П. Гетьмани. Харків, «Право». 2001. Екологічне право України. Академічний курс: Підручник / За заг. ред. Ю.С. Шемшученка. — К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2005. - 848 с. Закон України “Про охорону навколишнього середовища”. – К., 1991. Сафранов Т.А. Екологічні основи природокористування: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. - Львів: “Новий Світ-2000”, 2003. - 248 с.

Сенат стал верховным органом власти. Народное демократическое движение, возглавленное братьями Гракхами, не достигло своих целей, и гражданские войны в последние два века до нашей эры в конечном счете привели к установлению императорского режима. Октавиан, приемный сын Юлия Цезаря, навел порядок и правил как император под именем Августа, хотя республиканские учреждения были формально сохранены. После смерти Августа в 41 г. нашей эры Римская империя в течение двухсот лет жила в мире. Правда, возникали внутренние волнения и преследования, но они не были настолько серьезными, чтобы подорвать основы императорского строя. Война велась вдоль границ, в то время как Рим жил спокойной жизнью мирового города. В итоге армия стала пользоваться преимуществами своей мощи, которую она употребляла, чтобы добыть золото в обмен на обещание своей поддержки. Таким образом, императоры приходили к власти, пользуясь поддержкой военных, и теряли власть, как только им в этой поддержке отказывали. На какое-то время опасность была отведена энергичными усилиями Диоклетиана (286-305) и Константина (312-337), но, к сожалению, некоторые из принятых ими крайних мер только ускорили распад империи

1. Підстави і порядок припинення права користування надрами

2. Юридична особа як суб’єкт цивільного права. Поняття створення та припинення юридичної особи

3. Виникнення та реєстрація права інтелектуальної власності

4. Конституцiя США та реальнi права громадян

5. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

6. Виникнення та становлення вітчизняного аудиту
7. Оспорюванні правочини та їх правові наслідки
8. Утворення та розвиток права СРСР

9. Виникнення та стадії розвитку світового ринку

10. Інтелектуальна власність та авторське право

11. Виникнення та використання невербального спілкування

12. Історія виникнення та віровчення зороастризму

13. Виникнення та еволюція соціальної роботи

14. Умови виникнення та особливості античної філософії

15. Виникнення та сутність екологічного маркетингу

16. Історія виникнення та розвитку регіональної економіки як науки

Игра магнитная "Модная девчонка".
Любая девочка, независимо от возраста, обожает заниматься украшательством, придумывать и экспериментировать. Магнитная игра "Модная
318 руб
Раздел: Бумажные куклы
Настольная игра "Мягкий знак".
«Мягкий знак» – это игра для детей и их родителей. Ее правила предельно просты. Для игры нужен только комплект карт. На каждой из них
357 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Автомобильная термокружка Tramp TRC-004 (450 мл).
Термокружка - долго сохраняет тепло. Крышка-поилка из термостойкого пластика предохраняет от проливания жидкости и не дает напитку остыть.
360 руб
Раздел: Прочее

17. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності

18. Поняття підстави та умови матеріальної відповідальності за трудовим правом

19. Захист прав та iнтересiв вiдповiдача в цивiльному процесi

20. Історія держави та права України

21. Джерела і основні риси права в україні першої половини 19 віку, та початок 20 в.

22. Зміст і завдання БЖД та об’єктивні умови її виникнення
23. Страхові правовідносини та страхування цивільної відповідальності
24. Вивчення конструкції, принципу дії, галузі застосування та способу користування вогнегасником

25. Правила догляду та утримання кролів. Загальні ветеринарно-санітарні та профілактичні заходи

26. Авторське право та суміжні права

27. Вчення Гегеля про державу та право

28. Завдання та джерела нотаріального процесуального права

29. Законодавство про охорону праці та правила охорони праці

30. Захист прав та інтересів господарюючих суб’єктів. Господарські зобов’язання

31. Здійснення права на житло шляхом отримання його у користування

32. Зміст права на фірмове найменування та його охорона

Форма для выпечки разъемная "Appetite", 20х7 см.
Форма для выпечки с антипригарным покрытием, разъемная. Размер: 20х7 см.
371 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Набор зубных щеток "Pigeon" (2 штуки), от 12 месяцев.
Щетки предназначены для самостоятельной чистки зубов. Набор зубных щеток для детей с 12-ти месяцев до 3 лет. Мягкая щетина. Специально
321 руб
Раздел: Зубные щётки
Настольно-печатная игра «Прогеры».
Многоэтажная 3D-настольная игра на алгоритмы, начало программирования и логику. Поле выстраивается из трёх блоков произвольным образом —
1032 руб
Раздел: Классические игры

33. Майнові правовідносини батьків та дітей

34. Обвинувачений, його права та обов’язки в кримінальному процесі

35. Організаційно–правові засади та системи органів управління в агропромисловому комплексі

36. Особливості міжнародних стандартів щодо прав та свобод людини і громадянина

37. Підстави та процесуальний порядок притягнення особи як обвинуваченого

38. Поняття права природокористування та його види
39. Поняття та підстави звільнення від відбування покарання
40. Поняття, підстави та порядок спадкування

41. Порівняльний аналіз політичного змісту буддизму та брахманізму, завдання і значення курсу історії вчень про державу і право

42. Право водокористування та його види

43. Право Стародавньої Греції та Риму

44. Правове регулювання охорони та використання надр

45. Правові відносини батьків та дітей

46. Правові засади митного права та страхової діяльності

47. Правові особливості створення та реорганізації приватного підприємства

48. Правомірна поведінка та історичні типи держав

Антимоскитная сетка для дверного проема, 2.1x1.0 м (арт. CF84-136).
Антимоскитная сетка предназначена для размещения на дверном проеме у Вас дома или на даче. Сетка выполнена в виде занавесок, оснащена
444 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Игра "Русское лото", деревянное.
В состав Русского лото входят: деревянные бочонки - 90 шт, тканевый мешок, карточки из картона - 24 шт, пластмассовые жетоны - 100 шт, инструкция.
538 руб
Раздел: Лото
Бумага "Color Copy" А4, белая, 150 листов.
Плотность: 280 г/м2. В пачке 150 листов. Белизна CIE 168%. Многофункциональная матовая бумага высшего качества без покрытия для создания
680 руб
Раздел: Формата А4 и меньше

49. Предмет, метод, джерела та система фінансового права

50. Співвідношення соціальної держави та інформаційного суспільства в контексті вимірів свободи, права і власності

51. Судовий захист прав та свобод людини і громадянина у сфері виконавчої влади

52. Умови, порядок та правові наслідки усиновлення

53. Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини, їх особливості та види

54. Юридична відповідальність за порушення авторських та суміжних прав
55. Джерела права та правова система Запорізької Січі
56. Міжнародне право феодальної та рабовласницької доби

57. Особливості експертизи кисломолочних сирів, порядок та правила перепуску їх через митний кордон України (за матеріалами магазину "Вибір" м. Рівне)

58. Долікарняна медична допомога у разі виникнення травм та гострих патологічних станів у спортсменів

59. Історія застосування фізичних вправ та масажу як передумов виникнення механотерапії

60. Припинення трудового договору: загальна класифікація підстав

61. Виникнення політичних партій в Україні та основні етапи їх формування

62. Дослідження технічного рівня та тенденцій розвитку розточувального інструменту з розробкою матеріалів заявки, комерціалізація прав на винахід

63. Моральні основи особистості й визнання суспільством її достоїнства та права на захист

64. Права та обов’язки користувачів об’єктами тваринного світу

Многоразовые пакеты для хранения детского питания Happy Baby "Baby Food Pouches On-The-Go", 5.
Многоразовые пакеты для хранения детского питания c крышкой — это простой и удобный способ для питания в дороге, на прогулке или в машине.
399 руб
Раздел: Прочие
16 разноцветных восковых смываемых, треугольных мелков.
Мамы и папы могут быть уверены, что выбрав восковые мелки Crayola, они доставят радость своим детям. С их помощью можно нарисовать
419 руб
Раздел: Восковые
Подгузники-трусики "Pampers Pants", 6 ( 15+ кг), 44 штуки.
Когда малыши вертятся или ползают, подгузники надевать сложно. Тогда стоит использовать трусики Pampers Pants. Трусики Pampers легко
1117 руб
Раздел: Более 11 кг

65. Наукові основи раціонального користування та управління навколишнім середовищем

66. Криза в умовах ринкової економіки та основні чинники її виникнення

67. Строительные Нормы и Правила (СНиП 2.08.02-89*)

68. Правила приема в военно-учебные заведения (Доклад)

69. ГО Правила поведения и действия населения в очагах поражения

70. Классификация коллективных средств защиты и правила поведения людей в убежищах
71. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)
72. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

73. ПРАВО НА ТРУД В РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

74. Некоторые вопросы обеспечения прав обвиняемого на предварительном расследовании

75. Административное право

76. Проблемы связанные с правами, свободами и обязанностями иностранных граждан и лиц без гражданства

77. Административное право (шпаргалка)

78. Государственное и административное право (Контрольная)

79. Проблемы избирательного права современной России

80. Административное право

Каталка-трактор с педалями "Turbo-2" с полуприцепом.
Педальная каталка-трактор «Turbo-2» c полуприцепом приводится в движение при помощи цепного механизма. На мини-тракторе установлена
4394 руб
Раздел: Каталки
Стиральный порошок KAO "Attack Bio EX", 1 кг.
Стиральный био-порошок KAO "Attack Bio EX" признан Международным Авторитетным Советом США по хлопку в качестве выдающегося
620 руб
Раздел: Стиральные порошки
Шкатулка "Мишка", 7x10 см.
Шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку элегантности. Регулярно удалять
332 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные

81. Предмет, метод, источники Административного права

82. Административная ответственность за нарушение порядка государственного управления и правил охраны здоровья. Органы, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях

83. Административно-правовой статус гражданина как субъекта административного права

84. Административно-процессуальное право РФ

85. Природа и система административного права

86. Роль арбитража в судебной защите прав предпринимателей
87. Шпаргалки для госэкзамена по теории государства и права
88. Банковское право

89. Учебник по банковскому праву

90. Содержание договора о передаче прав на программу для ЭВМ

91. Авторское право

92. Субъекты гражданского права

93. Защита авторских прав

94. Авторское право

95. Брачно-семейное право мусульман

96. Вещно-правовые способы защиты права собственности

Дождевик для коляски "Карапуз".
Дождевик выполнен из плотной непромокаемой ПВХ ткани. Универсален - подходит для любой коляски-люльки. Сезон: всесезонный. Расцветка
755 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Доска магнитно-маркерная, 45x60 см.
Размер: 45х60 см. Поверхность доски позволяет писать маркерами и прикреплять листы при помощи магнитов. Улучшенный алюминиевый профиль. В
829 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Бутылочка для кормления (от 3-х месяцев) Pigeon Перистальтик Плюс с широким горлом, 240 мл.
Изгибы на бутылке прекрасно подходят для маминой руки. Крышечка подходит для любых сосок Pigeon к широким бутылочкам. Материал бутылочки:
555 руб
Раздел: Бутылочки

97. Гражданское и семейное право

98. Гражданское право

99. Гражданское право (Контрольная)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.