Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Оперативний та фінансовий лізинг майна підприємства

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

Оперативний та  фінансовий лізинг майнапідприємства. План Вступ 1. Оренда, види та значення 2. Аналіз ефективності  оперативної  оренди 3. Аналіз ефективності  фінансової  оренди. 4. Аналіз стану розрахунків за орендовані  основні  засоби. 5. Аналіз результатів  інвентаризації   орендованих основних засобів. 6. Аналіз вибуття орендованих основних засобів Висновок. Список використаної літератури Вступ Перехід України до ринкової економіки і активне включення в світові господарські зв’язки вимагають відповідного розширення методів комерційної діяльності підприємств і організацій всіх форм власності. Нині гарантований успіх - це не тільки конкурентноздатний товар, а й вдало вибраний спосіб його реалізації. Саме тому в світовій практиці поширилися “нетрадиційні” форми комерційних фінансових взаємовідносин між продавцем і покупцем, де важливу роль відіграють різноманітні посередники: торговельні компанії, інвестиційні і страхові фірми, банки тощо. Однією з таких форм є лізинг. Особливо широке визнання він одержав у зарубіжних країнах за останніх 15-20 років. Звичайно лізингові операції розглядаються як варіант довгострокової оренди. Однак, якщо оренда передбачає у кінцевому підсумку повернення орендованого майна своєму юридичному власнику або збереження за ним права власності на дане майно, то при деяких формах лізингу по закінченню договору можливий перехід права власності від орендодавця до орендаря. У таких випадках лізингова угода нагадує продаж у розстрочку з тією лише різницею, що власники змінюються не на початку, а наприкінці терміну угоди. Отже, лізинг - це зручна форма фінансування споживача. Причинами бурхливого розвитку лізингових операцій у світовій комерційній практиці були: Швидке моральне старіння техніки. Тут і приходять на допомогу лізингові операції, коли за орендарем залишається право дострокового припинення договору. Зростаюча конкуренція. Для тих, хто починає свою справу, пробитися на ринок дуже складно. Значить треба шукати такі способи маркетингу, які дали б можливість клієнтам на практиці ознайомитись зі зразками продукції, що виготовляється. Пропонуючи її в лізинг на певний термін, виробник нерідко бере на себе проблеми із встановленням і обслуговуванням обладнання, навчання персоналу свого клієнта. До лізингу почали охоче звертатися при підписанні угод на здійснення капіталомістких проектів, у тому числі при будівництві промислових підприємств, постачанні літаків, суден транспортним компаніям. Фірми-споживачі, особливо спеціалізовані і невеликі за розмірами, все частіше віддають перевагу отриманню обладнання в оренду, ніж купувати його за повну вартість. Ця причина безпосередньо пов’язана з попередніми. Лізинговий ринок став ідеальним засобом для збільшення виручки від угод для обох партнерів шляхом використання офіційно наданих податкових пільг. Якщо, наприклад, компанія-виробник не може скористатися податковими пільгами на інвестиції, то вона отримає їх, коли передасть свою продукцію у лізинг іншій компанії, котра має формальне право на такі пільги. Але, виходячи з важкого фінансового стану, остання не може самостійно освоїти виробничі інвестиції.

У результаті такої угоди обидві компанії “ділять” між собою податкові пільги, отримуючи разом виграш. Іншими словами, переваги лізингу слід шукати в особливостях податкового і амортизаційного законодавства тієї чи іншої держави. Отже, лізинг - це, з одного боку, своєрідна форма фінансування капітальних вкладень, а з іншого - форма реалізації, канал збуту продукції. Серед вчених-економістів нині відсутній системний підхід до проблеми експлуатації і своєчасності заміни виробництва, що не може не відбитися на ефективній реалізації науково-технічних досягнень. Часто-густо морально застаріле обладнання ми вводимо в експлуатацію як нове. Це призводить до втрат недоотриманої продукції і високих виробничих затрат, у тому числі через зростання різних видів простоїв, що спричиняє до втрат конкурентоспроможності і попиту на випущену продукцію. Все більш привабливішим способом модернізації виробництва стає засвоєння прогресивних технологічних процесів з використанням орендованих, а не закуплених сучасних технічних засобів. В умовах переходу до ринкових відносин, коли в розвитку економіки посилюється дія чинника невизначеності, підвищується інтерес до нетрадиційних форм господарювання. В економічних відносинах країн з розвинутою економікою поширилася форма здачі в оренду технічних засобів, яка називається лізингом і передбачає передачу обладнання, машин і механізмів, приладів та інших пристроїв від виготовлювача в оренду споживачу через посередника, який виконує роль орендодавця. Сам термін походить від англійського дієслова “ o lease “, що означає “орендувати” або “брати в оренду”. Суть лізингу досить вдало висловив Аристотель, який сказав: “Найчастіше багатство полягає у рентабельному використанні власності, а не у володінні нею як такою”. Звичайно, Аристотеля не можна розглядати як винахідника “лізингу”, але ніхто краще за нього не зміг виразити філософський зміст, що лежить в основі цієї техніки фінансування американського походження, яка отримала значний розвиток у Західній Європі за останні 20 років. Будь-яке визначення лізингу є обмеженим і не може врахувати всіх форм прояву цього нового кредитного інструмента. Але є сенс привести таке визначення лізингу Європейської федерації національних асоціацій по лізингу обладнання (Євролізинг): “Лізинг - це договір оренди заводу, промислових товарів, обладнання, нерухомості для використання їх у виробничих цілях, тоді як товари купуються орендодавцем, і він зберігає за собою право власності”. З цього випливає, що лізинг стає складною торгово-фінансово-кредитною операцією, однією з форм оренди машин і обладнання, одним із способів фінансування інвестицій і активізації збуту, який заснований на збереженні права власності на товари за орендодавцем. Його застосування пов’язане з “розщепленням” функції власності, тобто відділенням володіння майном від використання. Водночас лізинг можна розглядати не тільки з організаційно-правової точки зору, а й з позиції характеру пов’язаних з лізингом економічних відносин.

У наявності зв’язок лізингу з системою кредитних відносин, оскільки тут присутні всі ознаки, властиві кредиту - надання цінностей у тимчасове користування, платність. Тому є пістава вважати лізинг конкурентною формою кредитних відносин. Лізинг - відносно новий вид підприємницької діяльності, який викликав швидке зростання економіки розвинутих капіталістичних країн. Про ступінь поширення лізингу в сучасному світі свідчить той факт, що він став самостійною сферою вкладання капіталу. Слід зазначити, що лізингова “гарячка” охопила не тільки великі компанії, а й сферу середнього і дрібного бізнесу. Частка витрат на лізингові операції в загальних обсягах капітальних вкладень у машини і обладнання становить: у США - 33%, Англії, Франції, Швеції, Іспанії - 13-17%; Італії, Голландії - 12-14%. В Японії щорічний приріст обсягу лізингових операцій становить 25-30%. Наведені дані свідчать, що західних підприємців приваблює ця форма оренди насамперед перевагами, які має право користування обладнання порівняно із правом володіння ним. У США кожний четвертий долар, вкладений у розширення і модернізацію виробничого апарату, витрачається не на придбання техніки, а на її тимчасове користування. Поняття лізингу машин і обладнання трактується у практиці зарубіжних підприємств досить широко. Проте, незважаючи на відмінності в юридичних нюансах та оцінки тлумачення лізингу як економічної категорії, можна твердити, що суттєвою особливістю цієї форми є не поділ функцій власності, а саме відокремлення використання майна від володіння ним. Дана курсова робота присвячена питанню використання, на прикладі ЗАТ “Авто перевізник”, українськими підприємствами такого різновиду оренди як фінансовий та оперативний лізинг. Основні дані, що характеризують діяльність підприємства, наведені в таблиці 1. В курсовій роботі наводяться розрахунки які ілюструють переваги для ЗАТ „Авто перевізник” переваги саме лізингу основних засобів, а не придбання їх в кредит. Робота складається з шести розділів. В яких послідовно аналізуються питання використання підприємством основних засобів придбаних на умовами оренди. 1. Оренда, види та значення За період свого становлення і розвитку оренда набула певних різновидів. Тому в законодавствах деяких країн зустрічаються визначення не тільки загального поняття оренди (лізингу), а й окремих її видів. При цьому трактування однозначних термінів не збігається, і угоди, які характеризуються подібністю деталей, деколи мають різну назву. З наших міркувань, правильно було б лізингові операції поділити на два принципових види: 1) оперативний (лізинг з неповною окупністю); 2) фінансовий (лізинг з повною окупністю). Оперативний лізинг (оренда) - господарська операція фізичної чи юридичної особи, що передбачає передачу орендарю права користування основними фондами на термін, що не перевищує термін їхньої повної амортизації, з обов'язковим поверненням таких основних фондів їхньому власнику після закінчення терміну дії лізингового (орендного) угоди. Оперативний лізинг це договір лізингу, у результаті укладання якого лізингоотримувач по своєму замовленню одержує в платне користування від лізингодавця об'єкт лізингу на термін менше терміну, за який амортизується 90 відсотків вартості об'єкта лізингу, визначеного в день укладання договору.

Поряд з цим у ньому віддзеркалилися тогочасні погляди на завдання, форми і методи розвідки, призначеної для оперативного забезпечення бойових дій. "Успіх всякого військового підприємства (операції - В.С.) залежить головним чином від правильності прийнятого рішення, раціональності розробленого плану і його виконання. Прийняти правильне рішення начальник і розробити відповідний план його штаб можуть тільки тоді, коли головні чинники військової обстановки такі як: сили ворога, його наміри, місцевість в широкому військовому розумінні, настрій населення, політичний, економічний та транспортний стан театру військових акцій та інше, будуть їм досконально відомі і до дрібниць вивчені". Досягти цього можливо тільки добре поставленою і "правдиво організованою розвідкою на запіллі ворога". Висувалися такі принципи організації розвідки: "1) По можливості добування відомостей з перших джерел; 2) Безпреривність ведення розвідки; 3) Доскональна обробка та аналіз всіх добутих відомостей; 4) Своєчасна доставка добутих відомостей до штабу, який вислав цю розвідку"

1. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

2. Нормування оборотних засобів та їх вплив на фінансовий стан підприємства

3. Аналіз фінансового стану підприємства та оцінка інвестиційного проекту

4. Оцінка фінансового стану підприємства

5. Вплив дебіторської заборгованості на фінансовий стан підприємства

6. Аналіз фінансового стану підприємства
7. Аналіз фінансового стану підприємства
8. Аналіз фінансового стану підприємства (на матеріалах ЗАТ "АТБ Групп")

9. Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі ВАТ "Галактон"

10. Оцінка фінансового стану підприємства

11. Оцінка фінансового стану підприємства для можливості надання кредиту

12. Фінансовий стан підприємства

13. Аналіз фінансового стану підприємства (на прикладі АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА")

14. Покращення фінансового стану підприємства

15. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

16. Аналіз та аудит фінансової звітності підприємства

Коврик массажный "Первые шаги" от 9 месяцев.
Массажные коврики представляют собой отдельные модули, которые соединяются между собой по принципу "пазл". Массажные элементы,
1368 руб
Раздел: Коврики
Подгузники Libero Comfort (5+), Maxi+, 10-16 кг, 56 штук.
Тянущиеся боковики и эластичный поясок FreeFlex обеспечивают более плотное прилегание подгузника, тем самым препятствуют его протеканию. А
559 руб
Раздел: Более 11 кг
Веселый колобок.
Веселый колобок станет любимой игрушкой вашего малыша! Ребенок сможет катать его по полу, как мячик, и слушать забавные звуки и мелодии.
327 руб
Раздел: Прочие

17. Розміщення та використання фінансових ресурсів підприємства

18. Аналіз маркетингової та фінансово-господарської діяльності підприємства МПП "Монтажник"

19. Фінансова санація підприємства: сутність, роль, джерела та порядок здійснення

20. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

21. Аналіз та поліпшення фінансового стану підприємста

22. Прибуток підприємства. Суть, форми, та шляхи збільшення
23. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн
24. Позичковий капітал підприємства, його ознаки та складові

25. Економічний аналіз та фінансові показники підприємства

26. Облік готівкових та касових операцій приватного підприємства "Індустрія Клімату"

27. Попередній фінансовий аналіз підприємства

28. Аудит фінансової діяльності підприємства "Донтехснаб"

29. Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства

30. Носії інформації, їхній склад та характеристика. Розробка АРМ прибуток підприємства

31. Аналіз та способи підвищення конкурентоспроможності товарів на внутрішньому та зовнішньому ринках (на даних підприємства ресторану "Тернопіль" готельного комплексу "Тернопіль-готель" м. Тернополя)

32. Визначення та оцінка цільових ринків підприємства: проблеми сегментації та позиціювання

Фломастеры со штампами "Fantasy", 24 цвета.
Фломастеры со штампами. В наборе: 24 цвета. Характеристики: - штамп в колпачке; - корпус пластиковый; - в пластиковом пенале. Состав:
478 руб
Раздел: 13-24 цвета
Настольная игра "Падающая башня с фантами. Бам-бум".
Настольная игра. Башня типа «Дженга» с заданиями на каждом третьем брусочке Отличия. Падающая башня стала еще более азартной и
529 руб
Раздел: Игры на ловкость
Настольная игра "Русское лото".
В набор входит: карточки, бочонки, жетоны, мешок и инструкция. Материал бочонков: древопласт.
363 руб
Раздел: Лото

33. Матеріально-технічна база підприємства оптової торгівлі та робота непродовольчого магазину самообслуговування

34. Розробка плану маркетингу малого та середнього підприємства

35. Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи

36. Мотиви та етапи інтернаціоналізації підприємства. Основні типи стратегій виходу на зарубіжні ринки

37. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

38. Діагностика трудового потенціалу підприємства та аналіз впливу факторів на підвищення ефективності використання трудового потенціалу підприємства
39. Типи, функції та місце економічних служб в управлінській структурі підприємства
40. Діяльність підприємства з ремонту та обслуговування автотранспорту

41. Аналіз фінансових ресурсів підприємства

42. Аналіз фінансового стану сільськогосподарського підприємства ООО "Степове"

43. Дивідендна політика підприємства, фінансова звітність про власний капітал корпорацій

44. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo

45. Необоротні активи. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

46. Особливості системи оподаткування ВАТ "Острозький молокозавод" та її вплив на фінансові результати підприємства

47. Розвиток фінансових ресурсів підприємства

48. Розробка фінансового плану будівельного підприємства на основі аналізу його фінансового стану

Набор детской посуды "Домашние животные" (3 предмета).
Набор детской посуды "Домашние животные" в подарочной упаковке. В наборе 3 предмета: - кружка 240 мл; - тарелка 19 см; - миска
310 руб
Раздел: Наборы для кормления
Тележка багажная ручная ТБР-02.
Грузоподъемность: 30 кг. Предназначена для перевозки грузов. Удобна для любого путешествия. Легко собирается в транспортное положение,
538 руб
Раздел: Хозяйственные тележки
Полотенце махровое "Нордтекс. Aquarelle", серия "Палитра", цвет: аметистовый, 70х130.
Полотенца махровые гладкокрашеные изготовлены из 100% хлопка, плотность 300 г/кв.м. Размер: 70х130 см.
361 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см

49. Управління фінансовою санацією підприємства

50. Фінансова стійкість в економічній діагностиці сучасного підприємства

51. Фінансовий аналіз підприємства ВАТ "Виробничо-технічне підприємство "Укренергочормет"

52. Фінансовий механізм підприємства

53. Аналіз та удосконалення системи оцінки ефективності виробничої діяльності інструментального цеха оснастки допоміжного виробництва підприємства по виробництву меблів ЗАТ "Новий Стиль Україна" (м. Харків)

54. Аналіз фінансової стійкості підприємства в умовах обмеженості зовнішніх джерел фінансування
55. Економічна безпека підприємства в сучасних умовах та економічні ризики
56. Зношення, амортизація та відновлення основних фондів підприємства

57. Науково-технічний прогрес: напрямки та економічна ефективність. Порядок створення підприємства

58. Створення власної справи - відкриття підприємства з виготовлення піци ПП "Велічіта"

59. Теорія структури капіталу підприємства та їх вплив на фінансування

60. Фінансова санація підприємства

61. Фінансовий потенціал розвитку підприємства

62. Фінансово–господарська діяльність електродепо "Оболонь" комунального підприємства "Київський метрополітен" як структурного безбалансового підрозділу

63. Інформаційна система аналізу діяльності підприємства для фінансового забезпечення інвестиційної діяльності

64. СТАТИСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ВАЛОВОГО ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Игрушка-прорезыватель силиконовый Happy Baby "Silicone teether".
Особенности: фактурная поверхность массирует дёсны; проникает в труднодоступные места ротовой полости; развивает мелкую моторику; шумовой
559 руб
Раздел: Силиконовые
Рамка пластиковая со стеклом 30x30, арт. ST31-S.
Пластиковая рамка со стеклом универсальна и для фотографий, и для картин. Она не испортится со временем и отлично подойдет для обрамления
309 руб
Раздел: Прочие
Штамп самонаборный "Printer С20-Set", 38x14 мм, синий.
Размер оттиска: 38х14 мм. 4 строк текста, без рамки. Касса шрифта с пинцетом для набора в комплекте. В комплекте: сменная подушка,
492 руб
Раздел: Штемпельная продукция, губочницы

65. Інформаційні системи і технології підприємства

66. Планування діяльності підприємства

67. Державне регулювання та підтримка підприємництва в Україні

68. Планування діяльності підприємства

69. Фінанси підприємства

70. Формування основних фондів підприємства
71. Інтегральна ефективність діяльності підприємства
72. Матеріально-технічне забезпечення підприємства

73. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства

74. Рентабельність підприємства

75. Управління утворенням прибутку підприємства

76. Кредит та лізинг

77. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

78. Створення приватного підприємства по виробництву повітряної кукурудзи

79. Витрати підприємства

80. Відтворення господарських операцій у бухгалтерському балансі підприємства

Автокресло Еду-Еду "KS-513 Lux" с вкладышем (цвет: голубой, 9-36 кг).
Автокресло разработано для детей весом от 9 до 36 кг. Группа веса 1/2/3 (ECE R44/04). Каждая деталь автокресла спроектирована должным
2977 руб
Раздел: Группа 1/2/3 (9-36 кг)
Корзина "Лягушонок", 45х45 см.
Предназначение: для игровых целей на открытом воздухе и в помещении. Материал: нейлон.
322 руб
Раздел: Корзины, контейнеры для игрушек
Набор полотенец Whitex Mimicoco "Лошадки", цвет: черный, 2 штуки.
Подарочный набор оформлен вышивкой лошадок, напоминающих имбирные пряничные фигурки. Полотенца, изготовленные из высококачественного
352 руб
Раздел: Наборы

81. Облік активної частини балансу підприємства

82. Облік розрахунків з учасниками (засновниками) підприємства

83. Організація і методика аудиту доходів підприємства

84. Організація обліку власного капіталу підприємства України

85. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

86. Аудит доходів підприємства
87. Аудит установчих документів підприємства
88. Реєстрація приватного підприємства

89. Вбудовані WEB-сервери. Автоматизовані системи в обліку підприємства

90. Інформаційні потреби управлінського апарату підприємства

91. Розробка ІС підприємства оптової торгівлі лікарськими препаратами

92. Аналіз технології виготовлення варених ковбасних виробів і проект м’ясопереробного підприємства потужністю 3 т виробів за зміну

93. Аналіз господарської діяльності торгівельного підприємства ТОВ "Албо"

94. Аналіз цінової політики підприємства на прикладі ТОВ "Медикор"

95. Бізнес-план Приватного підприємства "Універсам "Енергетик"

96. Непрямі податки підприємства

Настольная игра "Для тебя".
Романтическая игра для влюбленной пары. Игроки получают по конверту с 15 заданиями. Каждое из них — это сюрприз для второй половины — фант
590 руб
Раздел: Игры для взрослых (18+)
Счеты большие "Mapacha".
Благодаря этим красочным счётам малыш очень быстро научится считать! Счёты оснащены 10-ю осями, на каждой из которых расположено по 10
800 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Доска магнитно-маркерная.
Доска напольная в деревянной некрашеной раме, азбука и цифры на магнитах, маркер. Доска двухсторонняя, с одной стороны "белая"
1619 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

97. Обгрунтування товарного портфелю торговельного підприємства ЗАТ "Вентиляційні системи"

98. Організація роботи підприємства

99. Особливості ціноутворення на продукцію промислового підприємства

100. Розробка логістичної стратегії підприємства по дистрибуції товарів


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.