Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Маркетинг, товароведение, реклама Маркетинг, товароведение, реклама

Функції листування у підтримці ділового партнерства

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ Державний університет “Львівська політехніка” Кафедра міжнародного підприємництва і менеджменту РЕФЕРАТ з дисципліни: “Ділова кореспонденція та документи зовнішньоекономічної діяльності” на тему: “Функції листування у підтримці ділового партнерства”. Виконав: ст. гр. МЗД-41 Долинський І. Р. Прийняв: Ліпенцев А. В. Львів 1998 Зміст.Вступ . 3 Розділ 1. Організація діловодства в установі . 4 Розділ 2. Функції діловодства 6 Розділ 3. Види листів . 7 Розділ 4. Мета листа . 12 Висновок . 14 Список використаних джерел 15 Вступ. 0рганізація діловодства істотно впливає на оперативність, економічність і надійність функціонування апарату управління установи, культуру пращ управлінського персоналу. Якщо процес діловодства в установі поставлений раціонально, фахівці й керівники вивільняються від виконання невластивих їм функцій, підвищується результативність 'їх праці, скорочуються витрати, пов'язані з функціонуванням апарату управління. Розділ 1. Організація діловодства в установі. Розглянемо основні поняття діловодства, які стосуються установ усіх форм власності. Діловодство визначається як діяльність, що охоплює питання документування та організації роботи з документами у процесі виконання управлінських дій. Діловодство в установі являє собою повний цикл обробки та руху документів з моменту їх створення (або одержання) до завершення виконання і відправлення. Від правильної організації діловодства, якнайповнішої його механізації і автоматизації заложить ефективність управління в цілому. Документування — це створення документів, тобто їх підготовка, складення, оформлення та виготовлення. Організація роботи з документами є створення умов, які забезпечують рух, пошук та збереження документів у діловодстві. Документообіг — рух документів в установі з моменту створення до Відправлення. Обсяг документообігу визначається кількістю вхідних, вихідних та внутрішніх документів, наприклад, за рік. Швидкість документообігу заложить від якості документаційного обслуговування апарату управління в цілому та від системи організації діловодства (повної або часткової). Повну централізацію діловодства рекомендується застосовувати в установах з обсягом документообігу до 10 тис. документів на piк (IV категорія) і невеликою кількістю структурних підрозділів. Децентралізована система діловодства має місце в установах з територіально роз’єднаними структурними підрозділами та кількістю документів понад 100 тис. одиниць на рік. Загальні правила документування управлінської діяльності викладеш в Примірній інструкції з діловодства в міністерствах і відомствах України, місцевих органах державної влади, місцевого та регіонального самоврядування. Вона регламентує порядок робота з документами з моменту їх створення або надходження до відправлення або передачі в архів установи. Положення інструкції поширюються на всю службову документацію, що не має таємного характеру, у тому числі створену засобами обчислювальної техніки. Правила і рекомендації про порядок здійснення діловодних процесів розробляються відповідно до законів України, що встановлюють порядок організації і діяльності органів державної влади, та актів органів державної виконавчої влади, місцевого і регіонального самоврядування.

0рганізаційно-методичну допомогу у вдосконалені системи документаційного забезпечення державного управління і діловодства подають установи державної архівної служби України, які розробляють і затверджують основні нормативні документи з відповідних питань, перевіряють і мають право вимагати від керівників установ усунення виявлених під час перевірок недоліків. Розділ 2. Функції діловодства. Загальне керівництво організацією діловодства в установі здійснює її керівник. Уся організаційна робота з раціональної постановки діловодства в установі покладається на службу діловодства. Остання е самостійним структурним підрозділом установи і підпорядковується її керівнику. Факторами, які визначають організаційну побудову служби діловодства, є її основні функції, обсяг робіт по кожній з них, а також розмір установи, тобто кількість її структурних підрозділів, їх територіальне розміщення, загальна кількість працівників, кількість рівнів прийняття рішень, норми управління, прийнята система документування й організації роботи з документами, рівень механізації і автоматизації документаційних процесів тощо. Основними завданнями служби діловодства е встановлення єдиного порядку роботи з документами в установі та підвідомчій мережі, документаційне забезпечення діяльності на основі використання сучасної обчислювальної техніки, автоматизованої технологи роботи з документами і скорочення кількості документів. Розділ 3. Види листів.Службовий лист — це узагальнена назва різних за змістом документів, які виділяють у зв'язку із особливим способом передавання тексту — пересиланням поштою. Службовий лист є не лише носієм певної інформації, а й правовим документом. Правильність листа, відповідність його змісту нормативним актам засвідчує своїм підписом керівник організації, який несе повну відповідальність за викладену інформацію. Виклад змісту листа мас бути логічно послідовним, стислим, переконливим, спонукати адресата належним чином вирішити порушене питання. Службовий лист складається зі вступу, доведення та заключної частини. У вступі викладають причини та безпосередній привід, які стали підставою для написання. У доведені подаються історія питання, докази, факти, посилання на законодавство, цифрові дані, робляться логічні висновки. Заключна частина містить основну думку документа: прохання, пропозицію, згоду, відмову тощо. Службовий лист мусить бути бездоганним. Навіть невелике недотримання вимог до нього може перетворити лист на дефектний з юридичної точки зору. Всі дані та факти, про які йдеться в листі, повинні бути перевірені. Кореспонденція поділяється на такі види листів: — ділові (формальні та неформальні); — особисті (приватні); — рекомендаційні; — прямої поштової реклами.Формальними є листи, підготовленні одним підприємством (установою, організацією). Неформальні складають працівники одного рівня (скажімо, менеджер кадрової) служби однієї фірми менеджеру кадрової служби іншої) із пропозицією про особисту зустріч з метою обговорення деяких питань, обміну інформаційними матеріалами тощо. Всі офіційні ділові листи за функціональною ознакою можна поділити на такі, що потребують відповіді і такі, що не потребують відповіді.

Серед перших - лист прохання, лист вимога, лист звертання. лист запит. Відповіді на них оформляють залежно від змісту вхідного листа. До другої групи належать лист-попередження, лист-відмова, лист нагадування, лист-повідомлення, лист-подяка, лист-оповіщення, лист-підтвердження. лист- розпорядження, інформаційний лист. супровідний лист. В залежності від адресата їх розрізняють на колективні та циркулярні. Колективний лист складається від імені певної кількості осіб та спрямовується за одною адресою. До таких листів можна віднести скарги, прохання 'га :звернення, що Підписані групами осіб, які усвідомлюють свою спільність у розв’язанні питань. Циркулярний лист, навпаки. спрямовується ряду підпорядкованих установ одним адресатом. Джерелом циркулярного листа є, як правило, вища організація (міністерство, корпорація), що інформує свої підрозділи щодо того чи іншого питання або дає вказівки, розпорядження. 3 огляду на зміст та обсяг листи поділяють на прості, або одноаспектні, та складні, або багатоаспектні. За тематичною ознакою листи бувають адміністративно господарчі. постачальницько-побутові, виробничі, пропагандистські. та інші. За цією ознакою розрізняють також ділову та комерційну кореспонденцію. Вважається, що листування, яке стосується економічної, правової, фінансової та інших форм діяльності підприємства, є діловою кореспонденцією, а листування з питань матеріально-технічного постачання та збуту - комерційною. Листування може стосуватися виробничої діяльності підприємств та організацій. та відносин між суспільними, профспілковими та культовими установами. За структурними ознаками ділову кореспонденцію можна поділити на стандартну (регламентовану) та нестандартну. Особистими є листи, якими обмінюються знайомі або родичі. Така кореспонденція мас приватний характер. Раніше особисті листи займали багато сторінок. Автор першого тлумачного словника Самуель Джонсон, скажімо, вважав, що стислий лист, що адресований далекому другові, є образливим, подібні до короткого кивка або недбалого рукостискання. 0собисті листи пишуть, як правило. від руки. і якщо інколи їх можна надрукувати, то запрошення, відповіді, привітання та співчуття завжди складають під руки, що підкреслює щирість того, хто пише, краще висловлює особисте ставлення до людини та події в її житті. В багатьох країнах вважають, що в окремих випадках о6ов'язково потрібно надсилати листи. Наприклад, висловити подяку господарям, якщо ви гостювали в їх будинку понад добу. 0бов'язковими є також листи, в яких дякують за подарунки, якщо не було нагоди подякувати особисто. Рекомендаційними є листи, які заочно представляють людину. Такі листи допомагають їй швидко заручитися підтримкою за місцем тимчасового перебування. Вони означають: " Пред’явник цього мас право на вашу увагу та гостинність". (з огляду на це незручно просити кого-небудь дати такий лист). Якщо ви пишете рекомендаційний лист, разом з ним можна вкласти у конверт вашу візитну картку. А ім 'я того, кого ви рекомендуєте, можна написати олівцем. Листи прямої поштової реклами призначені для рекламування товарів та послуг безпосередньо тим людям, в яких зацікавлений рекламодавець.

Весна 1928 года запомнилась мне дипломатическими хлопотами. Нашу страну посетил король Афганистана Амаяула-хан. Советское правительство устроило ему торжественную встречу. С Афганистаном у Советского Союза к тому времени установились хорошие отношения. Из нашей страны король должен был отбыть на турецкой яхте "Измир", которая направлялась в Севастополь в сопровождении двух турецких же канонерских лодок. Мне было поручено встретить эти корабли на границе наших территориальных вод. Лоцмана почему-то не назначили, я выполнял его функции. Правда, вход в Северную бухту Севастополя не представлял никаких трудностей, надо было идти одним курсом - прямо по створу Инкерманских маяков. Погода была свежая, и уже на пути к кораблям мой белоснежный костюм я был одет по форме No 1 - изрядно пострадал от брызг. Еще больше я промок, когда на волне ловил штормтрап - тонкую веревочную лестницу и по ней взбирался на высоченный борт океанской яхты. Поднявшись на палубу, я от имени командующего флотом поздравил командира отряда с прибытием и указал на карте место, отведенное для стоянки кораблей

1. Функціональний підхід у промисловому маркетингу

2. Процес підвищення ефективності функціонування підприємства ЗАТ "Запоріжтрансформатор" з багатономенклатурним виробництвом

3. Похідна функції правила диференціювання за підручником Кулініча

4. Правила ділового листування

5. Аналіз функціональних схем, основні елементи систем автоматичного регулювання підсилення

6. Вплив кардіоваскулярного ремоделювання, порушень функції ендотелію на формування артеріальної гіпертензії, асоційованої з оклюзійно-стенотичними ураженнями брахіоцефальних артерій, і обґрунтування підходів до вибору терапії
7. Зміни структурно-функціональних властивостей кісткової тканини у дітей із хронічним пієлонефритом та їхня корекція на різних етапах реабілітації
8. Організація функціонального управління на підприємстві ДП "Рівнестандартметрологія"

9. Функції інформаційно-аналітичних підрозділів забезпечення управління

10. Аналіз розвивальної функції підручників для початкової школи

11. Криві байдужості, їх властивості. Параметри підприємства як мікроекономічної моделі. Виробнича функція

12. Структура и функции клеточного ядра

13. Эпифиз и его гормональные функции

14. Функции белков в организме

15. Функции ГЛИИ

16. Воспитательная работа с личным составом в период подготовки к воинской службе (Виховна робота з особовим складом у період підготовки до несення служби військ)

Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х22,5 сантиметров, бежевая.
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 22,5 см.
340 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Чайник "Birds", 1050 мл.
Чайник. Размер: 21,5x12x17 см. Объем: 1050 мл. Материал: керамика.
389 руб
Раздел: Чайники заварочные
Кухня для кукольного домика "Конфетти".
Кухня для кукольного домика состоит из: плиты с раковиной в сборе; холодильника; подставки стола в сборе; стойки стула в сборе, сиденья
886 руб
Раздел: Кухни, столовые

17. Сущность, функции и классификация налогов

18. Задачи, система и функции органов юстиции Российской Федерации

19. Задачи, основные функции и система ОВД

20. Функции и штаты Олонецкого губернского правления в 1825 – 1918 гг.

21. Аграрная реформа П. А. Столыпина

22. Референдум и его социальная функция
23. Конституционные проекты П.И. Пестеля и Н.М. Муравьева
24. Уголовное преследование как функция государства

25. Підприємництво

26. Функции государства: налогообложение и взимание налогов

27. Понятие налога, налогового права, его система, их функции

28. Цели, задачи и функции прокуратуры Украины

29. Понятие вещных прав, виды и т.п.

30. Право: понятие, признаки, виды, функции, принципы

31. Государство: понятие, признаки, формы правления и функции

32. Функции государства

Светильник с датчиком света и движения "Майти лайт".
К сожалению, не всегда при ремонте и проектировании можно предугадать, где Вам понадобится установка светильника. Светильник с датчиком
405 руб
Раздел: Ночники
Игольчатый конструктор "Bloko". 50 деталей в тубе.
Европейский производитель конструкторов Bloko представляет инновационную разработку для обучения детей конструированию с раннего возраста.
1050 руб
Раздел: Прочие
Настольная игра "Тайны моря".
Настольная игра «Тайны моря» — простая и веселая игра 2 в 1 для всей семьи. Отправляйтесь на поиски несметных сокровищ, которые скрывает
315 руб
Раздел: Прочие

33. Происхождение права, теории происхождения права, понятие признаки, виды, функции, принципы

34. Гарантии прав профсоюзных объединений при осуществлении ими своих функций

35. Деньги и их функции(MONEY)

36. Синтаксические функции герундия в испанском языке. Проблема атрибутивного герундия

37. Трагическая роль русского народа в произведении А.С. Пушкина "Борис Годунов", в опере М.П. Мусоргского "Борис Годунов" и картине В.И. Сурикова "Боярыня Морозова"

38. Жизнь и творчество художника А.П. Лежнёва
39. Культура как социальное явление. Ее основные функции
40. Культурологические представления П. А. Кропоткина

41. Языковые особенности дилогии П.И. Мельникова "В лесах" и "На горах"

42. Салон А.П.Шерер

43. Поэзия природы: средства изобразительности и функции

44. "Скверно вы живете, господа..." А.П. Чехов

45. А.П. Чехов и его произведения: "Унтер Пришибей", "Палата N6", "Дом с мезонином"

46. Вишнёвый сад А.П. Чехова, как пьеса о прошлом, настоящем и будущем

47. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)

48. П.Я. Чаадаев Философская концепция

Именная ложка с надписью "София".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу - именная ложка. Ложка изготовлена из нержавеющей стали, а ее
388 руб
Раздел: Прочее
Сушилка для белья напольная складная, 180x55x96 см, голубая.
Сушилка для белья напольная складная. Размеры: 180x55x96 см. Цвет каркаса: бело-голубой.
936 руб
Раздел: Сушилки напольные
Подарочная расчёска для волос "Лиза".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос

49. Преодоление абсурдности бытия в художественном мире А.П. Чехова

50. Русская деревня в изображении В.П. Астафьева

51. Тургенев - биография, произведения и т.п.

52. Творчество А.А. Дельвинга, Н.М. Языкова и П.А. Вяземского

53. Реализация функций языка в ФЗ "О прокуратуре РФ"

54. Жизнь и творчество А.П. Чехова
55. Единство авторской мысли в «маленькой трилогии» А.П.Чехова («Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви»)
56. С. П. Дягилев и его «Русские сезоны»

57. П.И.Чайковский - "Осенняя песня" (Октябрь) (из цикла "Времена года")

58. Аграрная реформа П.А.Столыпина

59. П. А. Столыпин – выдающийся реформатор

60. Основные этапы жизни И.П. Павлова

61. П.И. Чайковский

62. Столыпин П.А.

63. Столыпин П.А.

64. П. Л. Шиллинг и его телеграф

Шторка антимоскитная "Кружево" с магнитными замками.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
424 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Игра "Зообильярд".
Главное достоинство этой игры в том, что в неё могут играть все от мала до велика. Причём не просто играть, а получать удовольствие от
1019 руб
Раздел: Игры на ловкость
Детский бинокль ночного видения "Секретный агент".
Каждый ребенок знаком с героями фильмов, мультфильмов и комиксов, выполняющими секретные задания. И, безусловно, у каждого суперагента
342 руб
Раздел: Шпионские штучки

65. Информационная система (ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ)

66. Хэш-функции в криптосистемах

67. Мастер функций в Excel

68. Основные формулы тригонометрии. Таблица частных случаев для тригонометрических функций. Таблица углов sin, cos, tg, ctg

69. Теория случайных функций

70. Функция и ее свойства
71. Построение графика функции различными методами (самостоятельная работа учащихся)
72. Гамма функции

73. Изучение функций в школьном курсе математики VII-VIII классов

74. Исследование элементарных функций

75. Пищеварительный тракт и его основные функции

76. Иммунная система. Строение, состав, функции и др.

77. Надпочечники и их физиологическая функция

78. Оздоровительная физкультура при нарушении функций пищеварительной системы

79. Функции нотариуса

80. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ФУНКЦИЙ УПРАВЛЕНИЯ В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ОМОН И ВНУТРЕННИХ ВОЙСКАХ МВД РОССИИ (низшие структурные подразделения: отделение, взвод)

Пелёнка-кокон для мальчика "Карапуз" на липучке.
Пеленка-кокон для пеленания с удлиненными краями, оснащенными липучками. Дарит чувство комфорта и безопасности новорожденному малышу,
419 руб
Раздел: Пелёнки
Занимательная пирамидка большая.
Эта пирамидка станет для ребенка хорошей игрушкой для игр в песочнице и для игр в воде. Предназначение пирамидки состоит в том, чтобы
329 руб
Раздел: Пластиковые
Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (коричневый).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики

81. Надзорные функции прокуратуры

82. Уголовное преследование как функция государства

83. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)

84. Выдающийся советский психолог и педагог П.П. Блонский

85. П. Я Григорьев "Холодные блюда и закуски"

86. И.П.Бардин и его вклад в развитие металлургии
87. Лекции по Физической оптике чл.-кор Курбатова Л.П.
88. Эмоции: функции и особенности их проявления

89. ВЕДУЩИЕ ФУНКЦИИ И СТРУКТУРА ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ

90. Что такое конфликт? Природа, типы и функции

91. Розрахунок вихідного двотактного трансформаторного підсилювача потужності в режимі роботи класу А або В

92. Вопросы религиозного самопознания в творчестве Флоренского П.А.

93. Религия и её функции

94. Роль и функции социологии

95. Сущность, структура и функции семьи

96. СТАТИСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ВАЛОВОГО ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Щетка-сметка автомобильная для снега, телескопическая, поворотная, со скребком и водосгоном, 980-1450.
Щетка автомобильная для снега со скребком и водосгоном предназначена для очистки кузова и стекол автомобиля от снега и льда, а также для
500 руб
Раздел: Автомобильные щетки, скребки
Пепельница S.Quire круглая, сталь, покрытие черная краска, 90 мм.
Металлическая круглая пепельница S.QUIRE станет хорошим подарком курящим людям. Глубокий контейнер для пепла снабжен съемной крышкой,
317 руб
Раздел: Пепельницы
Пенал большой "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (Тролли).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1402 руб
Раздел: Без наполнения

97. Социология как наука. Предмет и функции социологии

98. Социальные ограничения: содержание, структура, функции

99. П. Л. Шиллинг и его телеграф


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.