Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Контроль виконання бюджетів і аналіз відхилень. Напрями процесу планування

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

Курсова робота „Контроль виконання бюджетів і аналіз відхилень. Напрями процесу планування” Зміст 2 1. Бюджетний контроль та способи аналізу відхилень.ст. 5 2. Напрями процесу фінансового планування .ст. 11 2.1 Методи фінансового 15 2.2 Етапи фінансового планування ст. 17 3.Фінансовій план 19 33 Список використаної 35 Вступ Метою діяльності комерційного підприємства в умовах рин­кових відносин є збільшення прибутку. Досягти цього можна збільшенням виробництва та реалізації продукції, утриманням лідируючого положення на ринку, систематичним оновленням асортименту продукції, поліпшенням технології виробництва і т. ін. Мета діяльності підприємства та шляхи її досягнення виз­начаються у процесі стратегічного планування, результатом яко­го може бути план розвитку підприємства на тривалий час та стратегія досягнення визначеної мети. Деталізація перспективного планування здійснюється шля­хом бюджетування, тобто визначення короткострокових (поточ­них) завдань в межах загальної довгострокової стратегії. Бюджетування — це процес планування майбутніх операцій підприємства та оформлення його результатів у вигляді системи бюджетів. Бюджет підприємства — це план його майбутньої діяльності, виражений системою кількісних і вартісних показників. Бюджетний період — це термін, для якого підготовлено і про­тягом якого використовується бюджет (як правило, це госпо­дарський рік, в межах якого можуть бути виділені і громіжні періоди — місяць, квартал тощо). Мета і завдання бюджетування: здійснення періодичного планування; забезпечення координації, кооперації та комунікації в діяльності окремих підрозділів підприємства; залучення менеджерів до кількісного обґрунтування планів роботи їх підрозділів; визначення та усвідомлення майбутніх витрат діяльності окремих підрозділів та підприємства в цілому, необхідних ре­сурсів для забезпечення цієї діяльності; мотивація працівників та їх орієнтація на досягнення кон­кретної мети в межах загальної стратегії підприємства; створення бази для контролю діяльності окремих колек­тивів та їх керівників, оцінки результатів діяльності; забезпечення виконання вимог законодавства та умов гос­подарських договорів, контрактів і т. ін. Бюджетування спрямоване на уникнення анархії в діяль­ності окремих підрозділів, узгодження цілей та інтересів різних членів організації, передбачення майбутніх проблем («вузьких місць») та визначення найкращих шляхів для досягнення страте­гічної мети підприємства. У процесі бюджетування менеджери мають можливість усвідо­мити вартість своїх рішень. Бюджетування змушує їх краще уяви­ти, чого варті певні дії, та знайти узгоджене рішення при оцінці запропонованих проектів, порівняти витрати і'вигоди альтерна­тивних варіантів дій, визначити найефективніший спосіб вико­ристання ресурсів. У деяких випадках бюджетування є обов'язковим за законо­давством або за умовами контрактів (наприклад, при одержанні фінансування з державного або місцевого бюджетів, при одер­жані позик банку і т. ін). 1. Бюджетний контроль та способи аналізу відхилень У процесі господарської діяльності завжди виникають відхи­лення фактичних показників від запланованих (бюджетних).

Для їх своєчасного виявлення і відповідного реагування на них необ­хідний систематичний контроль за виконанням бюджетів, тобто бюджетний контроль, завдання якого - привернути увагу менед­жера до тих відхилень від бюджету, які вимагають його опера­тивного реагування. Це можуть бути або ж значні відхилення, або відхилення, що систематично повторюються. Усуненню та­ких відхилень сприяє управління за відхиленнями, при якому ме­неджер концентрує увагу лише на суттєвих відхиленнях від бюд­жету і, до певної міри, не звертає уваги на відхилення в межах допустимих коливань. Залежно від причин виникнення відхилення поділяють: на відхилення внаслідок планування (помилки та прорахунки при складанні бюджетів); відхилення внаслідок діяльності. Бюджетний контроль і управління за відхиленнями здійсню­ють на підставі звіту про виконання бюджету, який складає бухгалтер-аналітик і подає менеджеру, який відповідає за прийнят­тя рішень з даного питання. Звіт про виконання бюджету — це порівняння фактичних і запланованих показників, розрахунок відхилень та вивчення їх причин. Такий звіт готується регулярно (щомісяця) і містить дані про бюджетні витрати за звітний період і з початку року та відхи­лення від бюджету з поясненням їх причин, а інколи — вжитих заходів для попередження подібних відхилень у майбутньому. Отже, звіт про виконання бюджету забезпечує зворотний зв’язок між фактичною діяльністю і бюджетуванням. Але він за­безпечує можливість дійового контролю лише за умови корект­ного зіставлення фактичних і бюджетних показників. При аналізі відхилень виходять з того, що зведений бюджет є статичним, тобто постійним, оскільки він складений лише для певного кон­кретного рівня майбутньої діяльності. Якщо ж обсяг діяльності змінюється (можливо, не з вини виконавців), то відхилення від статичного бюджету втрачають контрольне значення, адже їх показники будуть оманливими. Тому для аналізу такий бюджет необхідно скоригувати на фактичний обсяг діяльності. Бюджет, який враховує можливі варіанти зміни обсягу діяль­ності в межах релевантного діапазону, називають гнучким, або динамічним бюджетом. Такий бюджет необхідний, в першу чергу для аналізу тих витрат, які включають постійну і змінну складові (виробничі накладні, витрати на збут, адміністративні). Він скла­дається виходячи із залежності: Загальна сума витрат = Постійні витрати (Фактичний обсяг виробництва • Змінні бюджетні витрати на одиницю діяльності). Такий бюджет може бути розрахований на декілька рівнів діяльності в межах релевантного діапазону. Використання гнучкого бюджету (а він може складатися як до початку бюджетного періоду, так і в процесі діяльності або ж при підбиванні підсумків) дає можливість порівняти фактичні дані як із статичним, так і з гнучким бюджетом і визначити два види відхилень: за рахунок обсягу діяльності і за рахунок ефек­тивності. Відхилення за рахунок обсягу діяльності характеризу­ють результативність роботи, а відхилення фактичних даних від гнучкого бюджету — ефективність роботи підприємства. Для поглибленого аналізу відхилень необхідно їх визначити за кожною статтею бюджету і пояснити причини відхилень.

Так, відхилення прибутку за рахунок зміни окремих фак­торів за допомогою гнучкого бюджету розраховують аналогічно факторному аналізу методом обчислення різниць: 1)загальне відхилення = фактична сума прибутку — бюд­жетна (планова, нормативна) сума прибутку; 2)відхилення за рахунок зміни обсягу реалізації = прибу­ток, визначений гнучким бюджетом — прибуток початкового (ста­рого) бюджету; 3)відхилення за рахунок зміни середньої ціни реалізації = фактичний обсяг продаж (виручка) — фактичний обсяг реалізації за плановими цінами = фактичний обсяг реалізації — скоригований обсяг реалізації; 4)відхилення за рахунок економії (перевитрати) матеріалівна одиницю продукції — (фактичні витрати матеріалів — норма­тивні витрати на фактичний обсяг виробництва) • нормативна ціна одиниці матеріалів = (фактичні витрати матеріалів на оди­ницю продукції — нормативні витрати на одиницю продукції) • фактичний обсяг виробництва • нормативну (бюджетну) ціну одиниці матеріалів; 5)відхилення за рахунок зміни цін на матеріали = фактичні витрати на матеріали — (фактична кількість витрачених матеріа­лів • планова ціна одиниці матеріалів) = (фактична ціна — плано­ва ціна) • фактичну кількість витрачених матеріалів; 6)відхилення за рахунок зміни ефективності прямих витрат праці, яка характеризує рівень продуктивності праці або трудо­місткості продукції = (фактичні витрати праці — нормативні вит­рати праці на фактичний обсяг продукції) • нормативний рівень оплати праці = (фактичні витрати праці на одиницю продукції — нормативні витрати праці на одиницю продукції) • фактичну кількість проданої продукції • нормативну ставку оплати за оди­ницю праці (годину, день тощо); 7) відхилення за рахунок зміни ставок (рівня) оплати праці = фактичні витрати на оплату праці - (фактичні прямі витрати праці • нормативну ставку оплати одиниці праці) = (фактична ставка оплати одиниці праці — нормативна ставка оплати оди­ниці праці) • фактичні затрати прямої праці у кількісних вимір­никах; 8) відхилення за рахунок відхилення постійних накладних витрат = фактична сума постійних накладних витрат — планова (нормативна) сума таких витрат. Методика аналізу відхилень залежить від системи кальку­лювання витрат, яку застосовує підприємство при складанні внут­рішньої звітності: на основі повної собівартості чи на основі змінних витрат. Але і в одному, і в другому випадку необхідно виділяти змінні витрати і аналізувати їх окремо від постійних. У тих же випадках, коли при аналізі відхилень прибутку має місце незбігання обсягу виробництва з обсягом реалізації продукції, для аналізу відхилень треба складати два гнучкі бюджети: на фактичний обсяг виробництва (для аналізу відхилення витрат) і на фактичний обсяг реалізації (для аналізу відхилення прибутку). Відхилення між цими бюджетами зумовлено змінами у велі чині запасів готової продукції. Такий аналіз дає можливість об’єктивно оцінити результати роботи та їх залежність від окремих факторів По закінчення бюджетного періоду проводиться бюджетний контроль. Бюджетний контроль – це співставлення фактичних даних з бюджетними, аналіз відхилень і внесення необхідних коректив.

Она стала читать стихи, какие потом вошли в ее первую книжку «Вечер». Первые же строфы, услышанные мною из ее уст, заставили меня насторожиться. PЕще! Еще! Читайте еще,P бормотал я, наслаждаясь новою своеобразною мелодией, тонким и острым благоуханием живых стихов Вскоре мне пришлось уехать в Париж на несколько месяцев. Там, в Париже, я опять встретил Ахматову. Это был 1911 год». Г.PИ. Чулков, «Годы странствий» Вернувшись насовсем в родное Царское Село, Анна Андреевна писала о том, о чем не умела написать, когда жила здесь до семейной катастрофы: об игрушечных лошадках, о мраморных красавицах в царскосельских парках, о лицеисте Пушкине Словно переиначивала совсем не розовое свое детство, грубо исковерканное «изменой» отца и смертью старшей сестры Инны. Словно спасалась от трудной своей юности с тяжелой, безответной любовью. Словно пряталась от мыслей о том, что ничем не может помочь матери, у которой на руках двое малышей. Даже став замужней дамой, не может: Николай Степанович практически ничего не зарабатывал, а тратил (на африканские путешествия и издания стихотворных сборников за свой счет) куда больше того, что Анна Ивановна Гумилева могла выкроить для любимого сына из семейного бюджета. Анна Ахматова. 1910-е годыПЕРВОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕНа землю саван тягостный возложен,Торжественно гудят колокола,И снова дух смятен и потревоженИстомной скукой Царского Села.Прошло пять лет

1. Контроль выполнения бюджета предприятия

2. Виконання бюджету

3. Роль та значення державного казначейства у процесі виконання державного бюджету

4. Облік та аналіз виконання сільського (селищного) бюджету

5. Экзаменационные вопросы и билеты за первый семестр 2001 года по предмету Бюджеты и стандарты в управленческом учёте и контроле

6. Местный бюджет. Налоговый контроль и правонарушения в системе налогообложения
7. Прийняття рішень за результатами ревізій і перевірок та контроль за їх виконанням
8. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

9. Лікарський контроль у процесі тренувальних занять і змагань

10. Аналіз можливостей тестового контролю у вищій школі

11. Удосконалення процесу виконання ранкової гігієнічної гімнастики учнями молодшого шкільного віку

12. Аналіз виготовлення веденого вала шляхом розробки прогресивного технологічного процесу

13. Аналіз об’єму виконання технічних дій футболістами різної кваліфікації

14. Аналіз бюджету Новотроїцької районної державної адміністрації

15. Бюджетирование, бюджет и контроль затрат

16. Фінансове планування на підприємстві та контроль за фінансово-господарською діяльністю

Карандаши цветные "Jumbo", трехгранные, 12 цветов + точилка.
Мягкие, но при этом очень прочные карандаши, легко затачиваются и не крошатся. Насыщенные штрихи на бумаге. Не токсичны!. В комплекте: 12
410 руб
Раздел: 7-12 цветов
Настольная игра "Паника в лаборатории".
Подопытные амёбы разбежались во все стороны, срочно нужно найти их! Все игроки одновременно ищут беглянок по особым приметам — форме,
862 руб
Раздел: Карточные игры
Набор лаков для ногтей, 8 штук, арт. Т11204.
Новинка весеннего сезона - волшебный Лак Lucky. Что может быть лучше, чем накрасить ногти ярким лаком? Конечно, красить и перекрашивать их
736 руб
Раздел: Косметика для девочек

17. Аналіз виконання договірних зобов’язань в господарській діяльності

18. Аналіз виконання плану з собівартості продукції підприємства

19. Аналіз існуючого стану інфляційних процесів в сучасній Україні

20. Організація процесу оцінювання та методи контролю якості продукції на базі ДП "Лужанський експериментальний завод"

21. Биохимический контроль в спорте

22. Бюджет Украины на 1997 г.
23. Анализ доходов бюджета Российской Федерации
24. Взаимоотношения предприятия с бюджетом на примере Дальневосточного морского пароходства

25. Государственный бюджет и его роль в макроэкономическом равновесии

26. Государственный бюджет Украины

27. Государственный долг и государственный бюджет РФ

28. Контроль Гос. Налоговой Инспекции за деятельностью граждан

29. Понятие государственного бюджета (Доклад)

30. Проблемы формирования бюджета Ханты-Мансийского Автономного Округа

31. Расходы бюджета

32. Роль местного бюджета в социально-экономическом развитии региона

Счеты детские "Умный жираф".
Счеты - это не только первый математический прибор, но и увлекательная игра. Пусть ребенок отсчитает столько косточек на счетах, сколько у
377 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Шкатулка для рукоделия "Сундучок", 18x13x8 см, арт. 80863.
Такая шкатулка послужит оригинальным, а главное, практичным подарком, в котором замечательно сочетаются внешний вид и функциональность.
627 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Точилка механическая "Classic", черная.
Цветной пластиковый корпус с прозрачным контейнером, объемный контейнер для стружки, стальные самозатачивающиеся ножки. Цвет корпуса - черный!
317 руб
Раздел: Точилки

33. Финансирование из бюджета жилищно-коммунального хозяйства

34. Финансовый контроль в период перехода к рынку

35. Система расходов бюджета

36. Актуальные вопросы государственного контроля соблюдения законодательства о защите прав потребителей

37. Направления расходования средств федерального бюджета

38. Контроль в системе органов государственной власти
39. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации
40. Новые принципы осуществления валютного регулирования и валютного контроля в РФ

41. Крестьянский бюджет и кредит в России в конце XIX- начале XX вв.

42. Корпорация BBC. Формы и методы государственного контроля вещания

43. Конституционный контроль

44. Организация бюджетного контроля

45. Ответственность и контроль в системе местного самоуправления

46. Налоговый контроль, его сущность и значение

47. Налоговый контроль

48. Правила таможенного контроля и оформления транспортных средств, перемещение их через таможенную границу Украины

Звуковой плакат "Говорящая азбука".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
849 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Наушники "Philips SHE3550", черные.
Маленькие громкие динамики наушников-вкладышей "Philips SHE3550" обеспечивают плотное прилегание и чистый звук с мощными басами.
803 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки
Таблетки для посудомоечной машины "All in 1", 21 штука.
Для безупречного мытья посуды в посудомоечной машине воспользуйтесь таблетками Meine Liebe All in 1. Это моющее средство придаст вашей
413 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

49. Формы и порядок проведения таможенного контроля

50. Теоретические аспекты между бюджетами всех уровней с помощью деятельности Федерального Казначейства

51. Автоматизация информационного взаимодействия в системе органов государственного финансового контроля

52. Финансовый контроль в Республике Беларусь

53. Финансовый контроль: формы, методы, органы

54. Организация бюджетного контроля
55. Органы государства, осуществляющие финансовый контроль
56. Контроль в обучении поисковому чтению на среднем этапе обучения иностранного языка в школе

57. Лексическая эквивалентность при переводе художественного текста с нидерландского языка на русский. Особенности перевода метафор. (на материале перевода отрывка из романа Анны Энквист "Тайна")

58. "Реквием" Анны Ахматовой

59. Анна Андреевна Ахматова

60. Анна Герман

61. Розвиток процесів памiяті в молодшому шкільному віці

62. Управление общежитием, учет прибывших, убывших студентов, контроль над своевременной уплатой сумм за проживание в общежитие

63. Финансовый контроль и планирование с помощью Excel

64. Ответы для програмированного контроля по начертательной геометрии...

Именная кружка с надписью "Любимый папа".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки
Глобус с подсветкой "Физико-политический", 320 мм.
Невероятно удобный физико-политический глобус с подсветкой отлично подойдет и для домашнего пользования, и как учебный инвентарь в школах.
1068 руб
Раздел: Глобусы
Папка для чертежей "Городская площадь", А3.
Папка для чертежей и рисунков, с ручками. Формат: А3. Материал: пластик. Застежка: на молнии.
441 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением

65. Программированное обучение и контроль по физиологии

66. Организация и контроль питания больных

67. Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ: система и структура, основные полномочия

68. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)

69. Контроль знаний и умений учащихся по математике в школе

70. Методические аспекты использования тестирования для текущего контроля знаний учащихся
71. Контроль в обучении поисковому чтению на среднем этапе обучения иностранного языка в школе
72. Методичні вказівки до виконання розрахунко роботи "дослідження за допомогою еом коливань системи з одним ступенем вільності"

73. Разработка схемы автоматического регулирования и контроля параметров управления методической печи

74. Организация статистического контроля качества дорожно-строительных работ. Статистическая обработка результатов измерений

75. Исследование возможности использования эффекта автодинного детектирования в генераторах на диоде Ганна для контроля параметров вибрации

76. Контроль динамических параметров ЦАП

77. Усилитель систем контроля радиовещательных станций

78. Виды и методы контроля знаний учащихся при изучении предмета "Хранение плодов и овощей"

79. Социальный контроль и отклоняющееся поведение

80. Решение обратной задачи вихретокового контроля

Пазл "Стройка", 30 элементов.
Пазлы Ларсен - это прежде всего обучающие пазлы. Они привлекают прежде всего филигранностью исполнения. Сделанные из высококачественного
548 руб
Раздел: Пазлы (5-53 элементов)
Ручка-стилус шариковая "Людмила".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Настольная игра "Много-Много", новая версия.
«Много-Много» — единственная в своём роде игра, в которой дети знакомятся с арифметической операцией умножения. С помощью специально
792 руб
Раздел: Математика, цифры, счет

81. Биохимический контроль в спорте

82. Екзистенцiальна фiлософiя, ii основнi напрями

83. Казначейская система исполнения федерального бюджета, ее роль и пути укрепления в РФ

84. Роль бюджета в социально-экономическом развитии государства

85. Финансовый контроль

86. Сущность федерального бюджета
87. Доходы и расходы государственного бюджета РФ
88. Расчет с бюджетом по НДС на основе счетов-фактур

89. Бухгалтерский учет расчетов с бюджетом

90. Инвентаризация как важнейший приём контроля...

91. Аудит расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами

92. Аудиторский контроль

93. Бюджет предприятия

94. Учёт, контроль и анализ производственных запасов

95. Финансовый контроль ОВД

96. Оценка эффективности расходов бюджета Москвы по ЮАО

Тетрадь общая с магнитной закладкой "FLUOR. Салатовый", В5, 120 листов, клетка.
Формат: В5. Материал обложки: картон ламинированный с тиснением 230 г/м2. Материал блока: бумага офсетная 60 г/м2.
418 руб
Раздел: Прочие
Мелки восковые, 64 штуки.
Мелки восковые. Количество: 64 штуки. Длина: 9 см.
313 руб
Раздел: Восковые
Кондитерский шприц с насадками "Mayer & Boch" (15 предметов).
Кондитерский шприц - это легкое и простое в использовании приспособление для рисования кремом или шоколадом. С его помощью можно легко
556 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности

97. Бюджет маркетинга

98. Организация контроля за сбытовым процессом на производстве и в торговле

99. Таможенный контроль


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.