Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Аналіз системи стратегічного управління ДП "Укрдонбасекологія"

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ Курсова робота з дисципліни &quo ; &quo ; на тему: Студент – виконавець курс гр. (П.І.Б. студента, підпис) Науковий керівник (П.І.Б. викладача, підпис) (науковий ступень, вчене звання) & bsp; Допущено до захисту Зав. кафедрою &quo ; &quo ; 200 р. & bsp; Луганськ 2008 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ Затверджено Зав. кафедрою &quo ; &quo ; 200 р. Завдання на курсову роботу студента (прізвище, ім‘я, по – батькові) Тема курсової роботи Строк здачі студентом закінченої роботи Вихідні дані роботи (рекомендації щодо рішення обраної проблеми) 4 Зміст, перелік питань, які підлягають 5. Дата видачі завдання РЕФЕРАТ Обсяг стор., табл., рис., джерел, додатків Ключові Актуальність теми Мета курсової роботи Об'єкт курсової роботи Предмет курсової роботи Результати дослідження Зміст ВСТУП. 1. Загальна характеристика підприємства 2. Опис підприємства, як кібернетичної системи 3. Розробка стратегії підприємства 3.1 Опис місії і цілей підприємства 3.2 Оцінка і аналіз зовнішнього середовища 3.3 Управлінське обстеження сильних і слабких сторін підприємства 3.4 Аналіз стратегічних альтернатив і вибір стратегії підприємства 3.5 Планування реалізації стратегії 4. Розробка організаційної структури управління підприємством 4.1. Визначення типа організаційної структури управління підприємством 4.2. Описання функцій звена управління 5. Проектування комунікацій на підприємстві 6. Розробка пропозицій по ефективному керівництву Висновок Список використаних джерел Вступ Менеджмент, як наукова дисципліна пройшов довгий и противоречивый путь розвитку, і розглядати його потрібно з урахуванням с історичного опиту, цих цілей и задач, котрі ставились на різних етапах його розвитку. Ефективність и якість управлінського труда визначається, насамперед, обґрунтованістю методології рішення проблем, тобто підходів принципів, методів без гарної теорії практика сліпа. Менеджмент – це самостійний вид профессионально осуществляемої діяльності. Він забезпечує управління підприємством в умовах ринка. ЦЕ означає: 1. Орієнтація підприємства на спроси и потрібності ринка. Ринок - це форма економічних взаємовідносин між покупцем і продавцем. 2. Постійне стремління к збільшенню ефективності виробництва з найменшими затратами, тобто отримання оптимальних результатів. 3. Господарська самостійність організації, яка забезпечує свободу прийняття управлінських рішень тим, які несуть відповідальність за результати. 4. Постійна корректировка цілей діяльності, та виробничих програм в залежності від кон’юнктури ринку. 5. Необхідність використання сучасної комп’ютерної бази для розробки прогресивної технології підготовки и прийняття рішень. Метою дослідження курсової роботи є аналіз системи стратегічного управління ДП «Укрдонбасекологія» і розробка практичних рекомендацій щодо вдосконалення напрямів реалізації стратегії підприємства. Завдання курсової роботи: охарактеризувати діяльність ДП «Укрдонбасекологія»; розглянути основні питання, що стосуються системи управління підприємства, сформулювати стратегію, тощо.

1. Загальна характеристика ДП «Укрдонбасєкологія»   Дослідження питань плану курсової роботи, буде розглядатися на матеріалах Державного підприємства “Укрдонбасекологія” засноване на державній власності і перейменовано згідно з наказом Мінпаливенерго України від 9 вересня 2004 року № 557 та належить до сфери управління Міністерства вугільної промисловості України, діє державне підприємство в умовах самофінансування і повного самоокуповування. Місцезнаходження Підприємства: Луганська область, м. Свердловськ, вул. К.Лібкнехта, 18а. Підприємство самостійно планує свою діяльність і визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту на роботи, послуги та необхідності забезпечення виробництва, а також соціального розвитку підприємства, підвищення доходів. Підприємство, здійснюючи господарську та інші види діяльності має право з власної ініціативи приймати будь-які рішення, що не суперечить чинному законодавству України. Основними напрямками діяльності Підприємства є: 1.Зведення земляних гребель, дамб, насипів, шламо – і хвостосховищ, накопичувачів промислових стоків;  2.Вишукувальні та проектні роботи для будівництва;  3. Зведення несучих та огороджувальних конструкцій; 4.Будівництво берегозахисних та берегоукріплювальних споруд; 5.Рекультивація ґрунтів та протиерозійних робіт. 6.Складування породи в плоскі відвали, гасіння та озеленення породних відвалів; 7.Ущільненню та заміна непросідаючих і просідаючих грунтів. 8. Переробка, використання та реалізація відходів виробництва, вторинної сировини; 9. Нове будівництво, реконструкція. 10. Інше. Підприємство самостійно визначає структуру управління, встановлює штатний розпис. Також самостійно встановлює форми, системи, розміри оплати праці, а також інші види доходів працівників у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених генеральною і галузевою угодами та чинним законодавством України. Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижче встановленого законодавством України мінімального розміру заробітної плати. Умови оплати праці та матеріального забезпечення керівника Підприємства визначаються контрактом з ним. Підприємство самостійно здійснює матеріально-технічне забезпечення власного виробництва і капітального будівництва через системи прямих угод (контрактів) або через товарні біржі на конкурентних засадах. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Підприємства є прибуток (доход). Прибуток Підприємства, що залишається після покриття матеріальних і прирівняних до них витрат, витрат на оплату, оплати відсотків за кредитами банків, сплати передбачених законодавством України податків та інших загальнообов’язкових платежів до бюджету та цільових фондів, залишається у повному його розпорядженні. Прибуток розподіляється керівником Підприємства за участю трудового колективу (профспілки), і витрачається відповідно до кошторису, затвердженого керівником Підприємства. Джерелом формування фінансових ресурсів Підприємства є прибуток (доход), амортизаційні відрахування, бюджетні кошти, кошти, одержані від продажу цінних паперів, безоплатні або благодійні внески членів трудового колективу, підприємств, організацій, громадян та інші надходження, включаючи централізовані капітальні вкладення та кредити.

 Відносини Підприємства з іншими підприємствами, організаціями і громадянами в усіх сферах виробничої діяльності здійснюються на підставі договорів. Підприємство вільне у виборі предмета договору, визначення зобов’язань, будь-яких інших умов господарських взаємовідносин, що не суперечить чинному законодавству України, рішенням Органу управління майном і Статуту.  Підприємство здійснює зовнішньоекономічну діяльність згідно з чинним законодавством України. Втручання в господарську та іншу діяльність Підприємства з боку державних, громадських і кооперативних органів, політичних партій і рухів не допускається, крім випадків, передбачених законодавством України. Питання соціального розвитку, включаючи поліпшення умов праці, життя та здоров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування членів трудового колективу та їх сімей вирішуються керівником Підприємства за участю відповідного виборчого органу профспілки, якщо інше не передбачене законодавством.  Аудит фінансової діяльності Підприємства здійснюється згідно із чинним законодавством України. Контроль за господарською діяльністю Підприємства здійснюється згідно із чинним законодавством України. Розглянемо по пунктам юридичний статус даного підприємства :  1. Підприємство є юридичною особою. Права і обов’язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації. 2.Підприємство є правонаступником “Свердловського виробничого управління з екології” Регіонального виробничого об’єднання “Укрвуглеекологія”. 3. Підприємство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, галузевої угоди, колективного договору та цього статуту, який затверджується Органом управління майном за участю трудового колективу (профспілки), рішень Органу управління майном та внутрішніх нормативних документів Підприємства. 4. Створення будь-яких спільних підприємств за участю Підприємства здійснюється Фондом державного майна України за згодою Органу управління майном. 5.Підприємство веде самостійний баланс, має поточні та вкладні (депозитні) рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням і зображенням фірмового знаку, а також знак для товарів і послуг, штампи, фірмові бланки та інші реквізити. 6. Підприємство несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах належного йому майна згідно із чинним законодавством. 7. Підприємство має право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов’язки, бути позивачем, відповідачем і третьою особою в господарських судах та судах загальної юрисдикції. 2. Опис підприємства, як кібернетичної системи Посилення взаємозв'язаної всіх сторін діяльності організації (виробничої, фінансової, маркетингової, соціальної, екологічної та інше), а також розширення, ускладнення і інтенсифікація як внутрішніх, так і зовнішніх відносин привели до формування в середині XX сторіччя так званого системного підходу до управління. Він розглядає організацію як цілісну сукупність різних видів діяльності і елементів, що знаходяться в суперечливій єдності і у взаємозв'язку із зовнішнім середовищем, припускає облік впливу всіх чинників, що впливають на неї, і акцентує увагу на взаємозв'язках між її елементами.

У радянських військових з'єднаннях Росії та України діяли єдині статути — польовий, стройовий, внутрішньої та гарнізонної служби. Таким чином, забезпечувалася єдина воєнна політика, хоч кожна республіка мала свою армію. Життя вимагало поглиблення економічного співробітництва, в основі якого лежала єдина грошова система, шляхи сполучення, зв'язку й т. ін. Виходячи з воєнно-політичних і економічних реалій, суспільних тенденцій, уряд УСРР ще 28 січня 1919 р. поставив питання перед радянськими соціалістичними урядами Росії, Латвії, Білорусії, Естляндії, Литви про укладення міцного оборонного союзу проти всяких спроб знищити встановлену ціною таких жертв владу робітників і селян. Такі ж побажання висловлювали й інші республіки. 1 червня 1919 р. на сесії ВЦВК за участю представників України, Латвії, Литви і Білорусії було ухвалено документ про створення воєнно-політичного союзу радянських республік. У відповідному декреті говорилося: «Стоячи цілком на ґрунті визнання незалежності, свободи й самовизначення трудящих мас України, Латвії, Литви, Білорусії і Криму і враховуючи резолюціюї Українського Центрального Виконавчого Комітету, що була прийнята на засіданні 19 травня 1919 р., так і пропозицій радянських урядів Латвії, Литви, Білорусії, Всеросійський Виконавчий Комітет Рад визнає необхідним провести тісне об'єднання: 1) військової організації і військового командування, 2) Рад народного господарства, 3) залізничного управління й господарства, 4) фінансової і 5) комісаріатів праці радянських соціалістичних республік… з тим, щоб керівництво цими галузями народного життя було зосереджено в руках єдиних колегій»[800]

1. Забезпечення процесу стратегічного управління в компанії

2. Удосконалення стратегічного управління діяльністю підприємства

3. Організаційно–правові засади та системи органів управління в агропромисловому комплексі

4. Аналіз стратегічного менеджменту на підприємстві

5. Стратегічне управління як реалізація цільового підходу

6. Стратегія управління як основа менеджменту
7. Стратегічне планування економічного розвитку великого міста як інструмент підвищення ефективності його управління
8. Аналіз проблем управління регіональними системами природокористування в Росії

9. Управління системою маркетингової діяльності на підприємтсві

10. Управління трудовими ресурсам як динамічна система

11. Організаційна система управління природокористуванням України

12. Аналіз основних методів та заходів запобігання проявам корупції в системі державного управління

13. Автоматизація управління персоналом на базі програмного засобу "Система: Кадри"

14. Системи управління базами даних

15. Аналіз процесу управління маркетингом на підприємстві

16. Медико-соціальне обґрунтування системи управління здоров’ям жінок в інволюційному періоді

Стульчик-сумка для кормления и путешествий, высокий, с сидушкой и пеленальной площадкой.
Этот портативный аксессуар сделает жизнь мамы и малыша гораздо мобильнее. Сумка легко и быстро трансформируется в удобный стульчик со
999 руб
Раздел: Стульчики для кормления
Бассейн "Жираф".
Оригинальный надувной бассейн для детей "Веселый Жираф" создан для детей до 3 лет. Высота бортиков всего 13 см, но этого будет
608 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Машинка "Бибикар (Bibicar)", розовая.
Детская машинка «Бибикар» станет идеальным источником не только развлечения, но и развития для любого ребёнка, которому уже исполнилось 3
2650 руб
Раздел: Каталки

17. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

18. Менеджмент та система управління

19. Наскрізна програма практики студентів системи управління виробництвом та розподілом електроенергії

20. Основи внутрішньо-фірмового управління нововведеннями: стратегія і структура

21. Система управління персоналом

22. Управління виробничими витратами як складова управління продуктивністю операційної системи
23. Управління системами якості на підприємствах мобільного зв’язку
24. Фінансовий менеджмент як складова частина загальної системи управління підприємством

25. Формування системи управління персоналом у Луганському обласному медичному училищі

26. Вдосконалення системи управління персоналом організації (за матеріалами ЗАТ "Страхова група "ТАС" Криворізька філія)

27. Управління розвитком виховної системи ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації (на прикладі Старбільського обласного медичного училища)

28. Аналіз і управління грошовими потоками підприємства

29. Система управління податками в Україні

30. Вдосконалення системи управління оборотним капіталом

31. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

32. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

Логическая игра Bondibon "Замок загадок".
Построить красивый рыцарский замок – это мечта любого мальчишки! А если постройка замка – это не только интересная игра, но и
1585 руб
Раздел: Игры логические
Средство для прочистки канализационных труб "Потхан", 600 грамм.
Кондиционированное высокоэффективное средство для удаление засоров и неприятных запахов в канализационных трубах. Гранулированное. Вес: 600 грамм.
609 руб
Раздел: Для сантехники
Рюкзак для старших классов "Регги", 41x32x14 см.
Рюкзак для старших классов, студентов, молодежи. 1 основное отделение, 1 дополнительный карман. Материал: водоотталкивающая ткань. Широкие
621 руб
Раздел: Без наполнения

33. Рішення в системі управління

34. Управління запасами

35. Управління проектами

36. Характеристика сутності та змісту класичної школи управління

37. Управління фінансами України

38. Бухгалтерський облік в системі управління господарською діяльністю
39. Управління житловим фондом шляхом утворення кондомініумів
40. Державне управління природокористуванням і природоохороною в Україні

41. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

42. Мораль і соціальне управління

43. Методи управління банківськими ризиками

44. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

45. Активні операції та управління ними в ЗАТ КБ "ПриватБанк"

46. Державне управління охороною праці та організація охорони праці

47. Система технічного обслуговування сільськогосподарських машин

48. Управління ресурсоспоживанням та ресурсозбереженням в тваринництві

Пакеты фасовочные в евроупаковке, 25х40 см (1000 штук), 10 мкм.
Пакеты фасовочные из пищевого полиэтилена низкого давления, используется для фасовки, хранения и перевозки пищевых и непищевых
481 руб
Раздел: Пакеты для продуктов
Планшет для пастелей "Бабочка" А3, 20 листов.
Планшет для пастелей "Бабочка" на жесткой подложке - незаменимый помощник художника. Благодаря жесткому основанию, бумага на
320 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Шкатулка музыкальная "Сидящая балерина".
Музыкальная шкатулка для украшений с классической музыкой. Когда шкатулка открыта - звучит музыка и фигурка кружится. Необычное зеркальце,
1511 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные

49. Наукові та прикладні основи охорони й управління родючістю солонцевих ґрунтів

50. Міжнародні стандарти у сфері управління документацією

51. Державне управління в сфері охорони здоров’я

52. Державне управління і контроль у сфері використання та охорони лісів та рослинного світу

53. Державне управління у сфері житлово-комунального господарства

54. Договір про управління цінними паперами та грошовими коштами
55. Поняття державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища
56. Поняття та види державних службовців. Управління в сфері іноземних справ

57. Регіоналізм і місцеве управління у Великобританії

58. Сутність і сфера міжгалузевого управління

59. Теоретико-методичні засади удосконалення механізму управління працевлаштуванням незайнятих громадян у державній службі зайнятості України

60. Управління духовними процесами суспільства

61. Управління юридичним консалтингом

62. Функції та принципи державного управління

63. Вихідні умови для управління інтелектуальною власністю

64. Оптимальне управління діяльністю авіакопанії засобами гетерогенних комп’ютерних мереж

Снежкобластер "Тройной".
Снежкобластеры спасут вас от замерзших рук и мокрых перчаток! Для настоящих лидеров зимних баталий в нашем арсенале есть тройной
1585 руб
Раздел: Прочее
Набор маркеров для доски, 4 штуки.
Высококачественные маркеры для белой маркерной доски. Не высыхают с открытым колпачком в течение нескольких дней. 4 цвета. С круглым
401 руб
Раздел: Для досок
Лото "Животные".
Лото "Животные" развивает память, внимательность, мелкую моторику рук, помогает развивать устную речь малышей, и дает начальные
1079 руб
Раздел: Лото детское

65. Стандарти автоматизованих систем управління в банку

66. Історіографічна традиція Школи Анналів. Друге і третє покоління істориків

67. Проектування засобів обчислювальної техніки в САПР PCAD 2008 (схема управління освітленням з будь-якого пульту ДУ)

68. Інформаційні технології управління маркетингом

69. Управління асортиментом, якістю та продажем консервованих і заморожених томатопродуктів

70. Управління поведінкою споживачів
71. Управління процесом створення нового товару
72. Оптимізація умов праці диспетчерів залізничного транспорту на основі гігієнічної оцінки за новою технологією управління процесом перевезень

73. Автоматизація управління трудовими ресурсами на рівні підприємства

74. Американські вчені ХХ століття в галузі трудових відносин і управління персоналом

75. Діяльність органів управління освітою

76. Економічні та правові основи управління організацією

77. Ефективність комунікаційного процесу в процесі управління підприємством

78. Заохочення працівників як метод управління персоналом

79. Контроль – функція управління

80. Концепція управління персоналом в комерційному банку АКБ "Приватбанк"

Тележка для супермаркета.
Размер: 31х30х50 см. Материал: пластмасса. Цвет тележки представлен в ассортименте, без возможности выбора.
384 руб
Раздел: Магазины, супермаркеты
Набор "Доктор №2" (в контейнере).
Все дети любят играть в доктора. В наборе Доктор есть все необходимое чтобы эти игры были очень увлекательными и познавательными. В набор
711 руб
Раздел: Наборы доктора
Стиральный порошок "INDEX", универсал, 6000 грамм.
Предназначение: для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических тканей, а также тканей из смешанных волокон (кроме изделий
1024 руб
Раздел: Стиральные порошки

81. Критерії якості праці менеджера та ефективності управління

82. Методи прийняття стратегічних управлінських рішень

83. Методи ситуаційного аналізу в прийнятті управлінських рішень

84. Методичні підходи до створення інтегрованих систем управління

85. Міжнародний досвід діяльності органів управління трудовими ресурсами

86. Моделі управління запасами в прийнятті управлінського рішення
87. Національні моделі корпоративного управління
88. Організаційна структура управління підприємством

89. Організаційно-економічний механізм управління процесами інноваційного розвитку

90. Основи управління персоналом підприємств

91. Особливості антикризового управління

92. Особливості управління організацією

93. Особливості формування сучасних структур систем управління підприємством (на прикладі торгового центру "Сумилада")

94. Персонал як об’єкт управління організації

95. Принципи управління персоналом

96. Проблеми теорії та практики управління проектами у виробничій системі

Планшет для акварели и пастели "Соленый ветер. Венеции", 20 листов, А3.
Планшет для пастели и акварели состоит из 2 цветов рисовальной бумаги (10 листов серого цвета и 10 листов оливкового цвета), что позволяет
345 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Цветные карандаши, 12 цветов, в пластиковом пенале.
Первый гибкий пенал для карандашей. Изящное решение: с растягивающимся тубусом. Пенал легко превращается в стаканчик для карандашей.
378 руб
Раздел: 7-12 цветов
Пенал "Махаоны" (розовый).
Этот аксессуар поможет содержать в порядке нужные мелочи и будет поднимать настроение! Размер: 21x8x8 см.
394 руб
Раздел: Без наполнения

97. Психологія поведінки індивіда в організації і способи управління нею

98. Розвиток науки управління

99. Стилі управління


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.