Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек     Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек

Основні види діяльності (гра, навчання, праця) на різних вікових етапах

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка

Київський Національний Університет Імені Тараса Шевченка Інститут післядипломної освітиКУРСОВА РОБОТА З курсу: &quo ;Загальна психологія&quo ; На тему: &quo ;Основні види діяльності (гра, навчання, праця) на різних вікових етапах&quo ;Виконала: ст. гр. 199.29 Бодра Т.Л. Перевірила: доц. Ставицька С.О.КИЇВ 2010 р. ЗмістВступ Розділ 1. Характерні особливості основних видів діяльності 1.1 Гра як основний вид діяльності 1.2 Навчання як основний вид діяльності 1.3 Праця як основний вид діяльності Розділ 2 .Основні види діяльності на різних вікових етапах 2.1 Периодизація розвитку 2.2 Основні види діяльності старшого дошкільного віку 2.3 Основні види діяльності молодшого школяра 2.4 Основні види діяльності старшого школяра Висновки Список використаних джерел Додатки ВступАктуальність дослідження: Діяльнісний підхід в своїх методологічних установках і теоретичних узагальненнях є досить актуальним на сьогоднішній день. Сама ж категорія діяльності являється ключовою у вирішенні таких капітальних проблем, як проблема свідомості людини, її генезису, історичного й онтогенетичного розвитку, проблема її внутрішньої будови, що в свою чергу дозволяє розкрити основи теоретичного вивчення людини, її поведінки, психічних якостей. Тому формування і узагальнення теоретичних засад в цьому напрямку є важливим завданням психологічної науки. Діяльнісний підхід став справжнім надбанням вітчизняної психології. Відповідно до нього психіка розвивається в результаті діяльності (життєдіяльності). Під діяльністю розуміють активну взаємодію індивіда з середовищем, спрямовану на задоволення його потреб. Цей підхід передбачає нерозривний зв'язок індивіда з середовищем і його активну взаємодію з ним як необхідну умову розвитку психіки . Дана теорія мала велике значення для розвитку вітчизняної психології. Вона була створена в радянський період, була центральною психологічною теорією й розвивалася протягом більш, ніж 50 років. Розробка й розвиток даної теорії пов'язана з іменами таких відомих вітчизняних психологів, як Л.С. Виготський, С.Л. Рубінштейн, О.М. Леонтьєв, А.Р. Лурія, А.В. Запорожець, П.Я. Гальперін та ін. Значимість цієї теорії у вітчизняній психології обумовлена тим, що, по-перше, праця й діяльність відіграють вирішальну роль у походженні свідомості й розвитку психіки людини. Це точка зору дотепер є основною в методології досліджень вітчизняних психологів. По-друге, психологічна теорія діяльності, виходячи з даної точки зору, розкриває роль діяльності в прояві психічних феноменів людини, у тому числі й свідомості. Справа в тому, що судити про людину і її особливості ми можемо лише за результатами її діяльності. Психологічна теорія діяльності стала розвиватись наприкінці 20-х - початку 30-х рр. XX ст. Головна відмінність даної теорії полягає в тому, що вона опирається на основні принципи діалектичного матеріалізму й використає головну тезу цього філософського напрямку: не свідомість визначає буття та діяльність людини, а навпаки, буття та діяльність людини визначають її свідомість. Найбільш повно теорія діяльності викладена в працях А.Н. Леонтьєва .

Даний підхід передбачає, що діяльність - це динамічна система взаємодії суб'єкта зі світом. У процесі цієї взаємодії відбувається виникнення психічного образу і його втілення в об'єкті, а також реалізація суб'єктом своїх відносин з навколишньою реальністю. Будь-який найпростіший акт діяльності є формою прояву активності суб'єкта, а це означає, що будь-яка діяльність має спонукальні причини й спрямована на досягнення певних результатів. Спонукальними причинами діяльності людини є мотиви - сукупність зовнішніх і внутрішніх умов, що викликають активність суб'єкта й визначають спрямованість діяльності. Саме мотив, спонукаючи до діяльності, визначає її спрямованість, тобто визначає її мету і завдання. Ціль - це усвідомлений образ передбаченого результату, на досягнення якого спрямована дія людини. Метою може бути який-небудь предмет, явище або певна дія. Завдання - це задана в певних умовах (наприклад, у проблемній ситуації) ціль діяльності, що повинна бути досягнута шляхом перетворення цих умов відповідно до певної процедури. Будь-яке завдання завжди містить у собі наступне: вимоги, або ціль, які потрібно досягнути; умови, тобто відомий компонент постановки завдання; невідоме, котре треба знайти, щоб досягти мети. Можна узагальнити й виділити властиві всім людям основні види діяльності. Вони будуть відповідати загальним потребам і тим видам соціальної людської активності, у які неминуче включається кожна людина в процесі свого індивідуального розвитку. Такими видами діяльності є гра, навчання й праця. Діяльність людини - це досить складне й різноманітне явище, оскільки її здійсненні задіяні всі компоненти ієрархічної структури людини: фізіологічний, психічний і соціальний. Основними поняттями даної теорії є діяльність, свідомість й особистість. Існує 4 основні принципи психологічної теорії діяльності : 1. Свідомість не може розглядатись як замкнена в самій собі: вона повинна проявлятись в діяльності. 2. Поведінку не можна розглядати у відриві від свідомості людини (принцип єдності свідомості й поведінки). 3. Діяльність - це активний, цілеспрямований процес (принцип активності). 4. Дії людини мають предметний характер; їх цілі носять соціальний характер (принцип предметної людської діяльності й принцип її соціальної обумовленості). Діяльнісний підхід виявився досить плідним у різних галузях психології. Найбільший внесок у його становлення зробили дослідження, присвячені саме віковому розвитку. У віковій психології діяльність суб'єкта розглядається в процесі її становлення й удосконалення: на різних вікових етапах діяльність приймає нові форми й перебудовується. В контексті діяльнісного підходу почалася категоризація видів діяльності за принципом провідної ролі для розвитку дитини. Вона грунтувалась на загальнопсихологічній класифікації видів діяльності: гра, навчання, праця. Ці проблеми обговорювали і розробляли С.Л. Рубінштейн, Б.Г. Ананьев, О.М. Леонтьєв, Б.М. Теплов, Д.Н. Узнадзе рамках теоретичних робіт і дискусій про співвідношення дозрівання й розвитку, навчання й розвитку дитини. В 30-і рр. розпочалось психологічне дослідження особливостей гри як провідного виду діяльності для формування психіки й свідомості дитини (О.М

. Леонтьєв, Д.Б. Ельконін й ін). Об'єктом дослідження курсової роботи є характеристики основних видів діяльності. Предметом дослідження являються характеристики основних видів діяльності (гри, навчання, праці) на різних вікових етапах. Метою дослідження курсової роботи є теоретичне дослідження гри, навчання, праці як основних видів діяльності, а також формулювання їх значення на різних вікових етапах. Метою роботи зумовлено виконання таких завдань: систематизувати та узагальнити психологічні знання в межах обраної теми; розглянути такі основні види діяльності як гра, навчання, праця; дослідити та конкретизувати їх значення на різних вікових етапах. Методи дослідження: теоретичні - аналіз та зіставлення змісту наукового доробку вітчизняної та зарубіжної психології. Розділ 1. Характерні особливості основних видів діяльності 1.1 Гра як основний вид діяльностіОсновна специфіка психічного розвитку в системі &quo ;людина-суспільство&quo ; полягає в тому, що воно здійснюється шляхом включення людини в різноманітні форми й види спілкування, пізнання й діяльності та опосередковується історичним досвідом і рівнем культури, створеної людством. Як зазначав Б.Г. Ананьєв: &quo ;Деятельность в качестве фактора человеческого развития составляет необходимое звено в сложной цепи причинно-следственных зависимостей индивидуального сознания от общественного бытия. Развитие человека в процессе взаимодействия его с основными элементами общества, с производительными силами и производственными отношениями, происходит по мере включения его в социальную систему посредством общения и познания, различных видов деятельности (игровой, учебной, профессиональной) при выполнении социальных ролей и функций&quo ; . Як відзначив Рибалко Є.Ф. основні фактори психічного розвитку людини мають цілий ряд особливостей, які обумовлені вимогами суспільства . Перша особливість пов'язана з соціальною програмою суспільства, спрямованою на формування всебічно розвиненої особистості як суб'єкта суспільно корисної трудової діяльності. Іншою особливістю є множинний, полігенетичний ефект факторів розвитку. В найбільшій мірі він властивий основним видам діяльності (навчанню, праці, грі), які прискорюють психічний розвиток в цілому й насамперед таких його складних, багатокомпонентних психічних утворень, як інтелект, особистість, індивідуальність, суб'єкт різних видів діяльності й спілкування. Третьою особливістю є імовірнісний характер дії різних детермінант на розвиток психіки в силу того, що їхній вплив носить множинний і різнонаправлений характер. Наступна особливість полягає в тому, що в міру утворення внутрішніх психологічних регуляторів поведінки в результаті виховання й самовиховання в якості детермінант розвитку починають виступати суб'єктивні фактори, які діють поряд із зовнішніми й визначають напрямок, темпи й зміст психічного розвитку людини. На детермінуючу роль, так званих вторинних факторів вперше звернув увагу С.Л. Рубінштейн . До числа таких суб'єктивних детермінант варто віднести цілеспрямованість особистості й прагнення до реалізації індивідуальної життєвої програми.

ТВЕРДЫЕ СТАВКИ НАЛОГОВ Помимо вышеперечисленной классификации налоги также делятся на налоги с твердыми и налоги с плавающими ставками. Твердые ставки налогов могут устанавливаться в точных суммах (в рублях и копейках), например налог с владельцев автотранспортных средств, могут также устанавливаться в процентах от налогооблагаемой базы, например налог на имущество предприятий. ПЛАВАЮЩИЕ СТАВКИ НАЛОГОВ Плавающие ставки всегда устанавливаются в процентах от налогооблагаемой базы, при этом ставки могут быть плавающими в зависимости от размера объекта налогообложения (размера налогооблагаемой базы), типичный пример - подоходный налог с физических лиц, может быть плавающим в зависимости от категории налогоплательщица, например, налог с имущества, переходящего в порядке наследования и дарения. ОБЪЕКТЫ И СУБЪЕКТЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПО ОСНОВНЫМ ВИДАМ НАЛОГОВ, РЕГИСТРАЦИЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ ОБЪЕКТЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ Под объектом налогообложения действующее законодательство понимает налогооблагаемую базу по тому или иному виду налога, рассчитанную в соответствии с требованиями нормативных документов

1. Девяти этажный жилой дом в городе Запорожье (Дев’ятиповерховий житловий будинок для будівництва в м. Запоріжжі)

2. Місцеві органи самоврядування (Местные органы самоуправления)

3. Внешняя политика М.Тэтчер

4. М.М.Богословский и его методология по изучению истории России

5. Политико-правовые взгляды М.М.Сперанского и политические идеи Н.М.Карамзина.

6. Конституционные проекты П.И. Пестеля и Н.М. Муравьева
7. Міграція робочої сили (юридичний аспект) (WinWord 97 (на укр языке))
8. Теория книговедения в работах М.Щелкунова

9. Нестеров М.В.- русский художник

10. Сравнительный анализ портретов Ф.И Шаляпина. Работы Б.М Кустодиева и К.А Коровина

11. М.В. Ломоносов

12. Художник М.В. Нестеров

13. Бахтин М.М. "Проблемы речевых жанров"

14. Пятигорск, Парк культуры и отдыха им. С.М. Кирова (историческая справка)

15. Разбор рассказа В. М. Шукшина "Мастер"

16. Человек и мир человека в творчестве Ф.М.Достоевского

Мягкий пол универсальный, зеленый, 60x60 см (4 детали).
4 детали - 1,5 кв.м. Пол идет в комплекте с кромками.
1080 руб
Раздел: Прочие
Рулетка для пропуска "Chrome Quadro", с карабином, 80 см.
Квадратная рулетка для бейджей из хромированного металла. С укреплённым металлическим зажимом на обратной стороне. Комбинируется со всеми
508 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Стиральный порошок "INDEX", универсал, 2400 грамм.
Предназначение: для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических тканей, а также тканей из смешанных волокон (кроме изделий
444 руб
Раздел: Стиральные порошки

17. Рассказ М.Ю.Лермонтова "Герой нашего времени"

18. Своеобразие поэзии М. Волошина

19. М.М.Пришвин (биография)

20. Виктор Суворов: критические замечания по книгам "Ледокол" и "День "М"

21. Рецезия на повесть Ф. М. Достоевского "Белые ночи"

22. Россия в сказках М.Е.Салтыкова-Щедрина
23. Анализ романа "Преступление и наказание" Ф.М.Достоевского
24. Биография О.М. Савина (писателя)

25. Новые подходы к рассмотрению личности Печорина (М.Ю. Лермонтов "Герой нашего времени")

26. "Герой нашего времени" М.Ю. Лермонтова. Нравственно психологический роман (его особенности)

27. "Фауст" Гете (по М.А. Аниксту)

28. Анализ сказки М.Е.Салтыкова-Щедрина "Премудрый пескарь"

29. Библия в системе поэтики Ф.М. Достоевского "Братья Карамазовы"

30. Диалогическая речь в романе Ф.М. Достовсекого "Бесы"

31. Достоевский Ф.М.

32. Дьяволиада в произведениях М.А. Булгакова

Карандаши цветные "Jumbo", 12 цветов.
Карандаши цветные, трехгранные, заточенные. Длина карандаша: 175 мм Толщина грифеля: 5 мм. Количество цветов: 12.
485 руб
Раздел: 7-12 цветов
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Original Volt (цвет: фиолетовый).
Трехколесный велосипед подходит для детей от 1 года. Велосипед Volt заряжает своей энергией, зовет в дорогу. Характеристики: - удобное
2400 руб
Раздел: Трехколесные
Набор безопасных ножниц с фигурными лезвиями, 3 шт.
Замечательные безопасные ножницы Crayola предназначены для всех детей старше 3 лет. Малыши обожают вырезать из бумаги фигурки, создавать
307 руб
Раздел: Ножи, ножницы, резаки

33. Журнально-публистическая деятельность М.Б. Салтыкова-Щедрина

34. Концепция новозаветной эсхатологии в романе Ф.М. Достоевского "Братья Карамазовы"

35. М.А. Булгаков "Собачье сердце"

36. Образы коммунистов в романе М.Шолохова "Поднятая целина"

37. Ради чего стоит жить, или почему погасло сердце Данко ? ("Старуха Изергиль" А.М.Горького)

38. Рассказы М.М.Зощенко
39. Сравнения в поэзии и прозе М.И.Цветаевой
40. Фразеологизмы в романе М.А.Шолохова "Поднятая Целина"

41. Что такое разруха? (По памфлету М. А. Булгакова "Собачье сердце")

42. Гражданская война в произведениях А.А. Фадеева "Разгром", И.Э. Бабеля "Конармия", М.А. Булгакова "Дни Турбиных"

43. Конфликт литературного произведения. На материале драмы М. Ю. Лермонтова "Маскарад"

44. Крупноформатные подарочные издания М.О.Вольфа

45. Экзистенциальные проблемы в творчестве Ф.М.Достоевского ("Дневник писателя", "Сон смешного человека", "Идиот")

46. Идейное и художественное своеобразие романа Ф.М. Достоевского "Преступление и наказание"

47. Лекции по роману Ф.М. Достоевского "Преступление и наказание"

48. Без имени - нет человека. (По пьесе М.Горького "На дне")

Набор детской мебели "Растем вместе" (цвет: орех).
Качественная детская мебель всегда отличается от взрослой, так как производится с учетом строения тела малыша и того, что он быстро
4541 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Набор мисок Mayer & Boch "Земляника".
Набор эмалированных мисок из 10 предметов: миска (5 штук) + крышка (5 штук). Материал: сталь. Эмалированное покрытие. Крышка:
487 руб
Раздел: Наборы
Дневник школьный "Наушники на мятном".
Формат: А5. Количество листов: 48. Внутренний блок: офсет 70 г/м2. Тип крепления: книжное (прошивка). Твердый переплет из искусственной
349 руб
Раздел: Для младших классов

49. Лужин и Свидригайлов в романе Ф.М.Достоевского "Преступление и наказание"

50. Благородие и злодеяние в «Преступлении и наказании» Ф.М. Достоевского

51. Петербург Ф.М.Достоевского

52. Описание картины В.М. Васнецова «Богатыри»

53. Жизнь и творчество М.Ю. Лермонтова

54. Образ художника в романе М.Булгакова "Мастер и Маргарита"
55. Троемирие в романе М. Булгакова "Мастер и Маргарита"
56. М.Горький

57. Встреча Берлиоза и Бездомного с Воландом в романе М.А. Булгакова "Мастер и Маргарита"

58. Сочинение по повести М. Горького «Детство». «На тему бог бабушки и дедушки»

59. Секунданты дуэли М. Ю. Лермонтова

60. Художественная деталь, ее роль и значение в произведениях прозы Н. В. Гоголя, И. С. Тургенева, Ф. М. Достоевского

61. Фольклорные основы сказок-повестей В. М. Шукшина

62. Передовая философская мысль XIX века и ее отражение в творчестве Ф. М. Достоевского

63. А.С. Пушкин и М.Ю. Лермонтов о назначении поэта и поэзии

64. Библейские цитаты и аллюзии в романе Ф.М. Достоевского "Идиот"

Комплект постельного белья семейный "Самойловский текстиль. Японский сад", с наволочками 50х70.
Постельное белье "Самойловский текстиль" – отличный подарок себе и близким. Качественное, удобное и красивое постельное белье
1969 руб
Раздел: Бязь
Стакан складной (110 мл).
Компактный складной стакан легко умещается в кармане. Благодаря карабину его можно повесить на ремень, либо подвесить с внешней стороны к
360 руб
Раздел: Наборы для пикника
Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (фиолетовый, алфавит).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения

65. М.И. Глинка

66. М.И.Глинка. Жизнь и творчество композитора

67. М.И. Кутузов - дипломат

68. Жизнь и деятельность М.В. Ломоносова

69. Кутузов М.И.

70. М.И. Голянищев-Кутузов-Смоленский
71. Сперанский М.М. и его реформы
72. Сперанский М.М.

73. М.В. Ломоносов

74. Военно-боевая деятельность М.И. Кутузова в Отечественной войне 1812 года по письмам и запискам

75. М.М.Сперанский: реформатор от бюрократии

76. Мифология Древней Греции (Міфологія Стародавньої Греції)

77. Жизнь и творчество М. О. Косвена

78. Реформаторские проекты Александра I и М.М.Сперанского

79. Секунданты дуэли М. Ю. Лермонтова

80. Вклад И.М.Сеченова в физиологию

Багетная рама "Agata" (цвет: бежевый), 40x50 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин на холсте, на картоне, а также вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда
698 руб
Раздел: Размер 40x50
Заварочный чайник "Mayer & Boch", 1,25 л.
Заварочный чайник изготовлен из термостойкого стекла, фильтр выполнены из нержавеющей стали. Изделия из стекла не впитывают запахи,
368 руб
Раздел: Чайники заварочные
Конструктор "Цветной городок" большой (41 деталь).
Это настоящий, красочный город, состоящий из множества деревянных деталей (их 41). В нем много домов, построенных из деталей, в виде
584 руб
Раздел: Деревянные конструкторы

81. Возможности использования детских фортепианных сочинений К. Дебюсси и М. Равеля на уроках музыки в общеобразовательной школе

82. Оценка достоинств и недостатков высшего образования в Российской Федерации. Перспективы и сложности медицинского образования. Оценка достоинств и недостатков подготовки в ММА им. И.М.Сеченова.

83. Л. М. Лемкуль "Праздничный стол"

84. Экономическая политика консервативного правительства М. Тэтчер

85. Устройство сцепления и КПП а/м ГАЗ-3110

86. Вращающаяся печь 5х185 м для обжига клинкера по мокрому способу
87. Мебель М. Тонета
88. Социология политики в работах М.Вебера

89. Суперструны и М-теория

90. Философские мысли в творчестве Ф.М. Достоевского

91. Философия М. Монтеня

92. Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації

93. Экономические учения Дж. М. Кейнса. Неокейнсианство

94. Ценные бумаги и фондовый рынок /Я.М.Миркин/

95. Теория государственного регулирования экономики Дж.М. Кейнса

96. Основы экономической теории. Теория Джона М. Кейнса

Универсальное жидкое средство для стирки детского белья "Burti liquid Baby", 1.5 литра.
Разработан специально для детского белья. Исключительная эффективность стирки и бережный уход за бельем из-за содержания натурального
601 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Шкатулка ювелирная "Moretto", 2 яруса, со стразами, 18x13x10 см.
Оригинальная шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку
1632 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Коляска-трость Еду-Еду (цвет: серый/фиолетовый, арт. E-103).
Коляска-трость E-103 - простая, стильная и легкая коляска. Особенности: - Стильный и яркий дизайн; - Надёжная стальная рама; - Плавающие
1637 руб
Раздел: Коляски-трость

97. Конституция Муравьева Н.М.

98. Русь в XII-м веке

99. Освобождение из японского плена В.М. Головина

100. М. И. Кутузов


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.