Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Розвиток науки управління

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Тема 2. Навчальні цілі Поглибити уявлення про сутність менеджменту з позиції вивчення історії розвитку науки управління. Зўясувати логіку розвитку науки управління та формування її сучасних перспектив. Критично дослідити ключові ідеї класиків менеджменту. Розкрити сутність інтегрованих (синтетичних) підходів до управління як бази для розробки сучасних концепцій та моделей менеджменту. Ідентифікувати сучасні тенденції у розвитку науки управління та фактори, що їх обумовлюють. Підвести студентів до розуміння того, що різні теорії менеджменту не тільки взаємно виключають, але й доповнюють одна одну в межах сучасного уявлення про сутність менеджменту. Методичні рекомендації до вивчення теми Самостійне вивчення цієї теми передбачає засвоєння основних питань за програмою дисципліни відповідно до сформульованих навчальних цілей. Ґрунтовне засвоєння програмного матеріалу потребує опрацювання кількох літературних джерел, наведених у списку рекомендованої літератури. Принципових розбіжностей щодо висвітлення основних ідей і положень тих або інших концепцій менеджменту у підходах різних авторів немає. Вони розрізняються тільки логікою викладання матеріалу та рівнем деталізації інформації про результати досліджень класиків менеджменту. З цієї точки зору заслуговує на увагу оригінальне висвітлення логіки розвитку науки управління в підручнику Д.Бодді та Р.Пейтона . Новітні тенденції й концепції менеджменту достатньо повно охарактеризовані в підручнику Р.Дафта . Для студентів, яких глибоко інтересує історія науки менеджменту корисним буде й вивчення першоджерел – оригінальних наукових праць таких видатних теоретиків менеджменту як Ф.Тейлор, А.Файоль, П.Дракер та ін. Друга тема курсу органічно доповнює першу. Її засвоєння дозволить студентам поглибити уявлення про сутність менеджменту з позиції історії розвитку науки управління та змісту основних концепцій менеджменту. Вивчення історичного поступу науки менеджменту може здійснюватися з двох полярно протилежних точок зору: релятивізму й абсолютизму. Релятивіст розглядає кожну окрему теорію, запропоновану в минулому, як більш чи менш правдиве відображення тогочасних умов, причому кожна теорія в принципі має однакове виправдання у власному контексті. Абсолютист зосереджує свою увагу на тому, що можна вважати поступом від помилки до істини. Релятивісти неспроможні ранжувати теорії з оцінкою їх внеску у розвиток науки управління. Тому в процесі засвоєння матеріалу даної теми доцільно орієнтуватися на тлумачення історії розвитку науки менеджменту з позиції абсолютизму. Вивчення теми рекомендується почати із з'ясування передумов виникнення науки управління, особливостей і логіки її розвитку. Принципово важливим тут є усвідомлення того, що на відміну від всіх інших наук розвиток управлінської думки не був послідовною еволюцією системи наукових знань. Навпаки, на першому етапі наука менеджменту розвивалася одночасно у кількох відносно самостійних напрямках: класична теорія менеджменту (школа наукового управління та адміністративна школа); неокласична теорія (школа людських стосунків та школа організаційної поведінки); кількісна теорія менеджменту.

Необхідно підкреслити, що кожна із зазначених ранніх теорій менеджменту намагалися запропонувати свій єдиний “рецепт” підвищення ефективності управління організацією, у чому і проявляється їх обмеженість. Одномірність ранніх теорій менеджменту долають так звані інтегровані або синтетичні підходи: процесний, системний, ситуаційний. Виникнення інтегрованих підходів до управління слід розглядати як якісно новий етап у розвитку науки управління, в межах якого менеджмент розглядається як комплексне багатомірне явище. Саме ці підходи відкрили простір для розробки нових концепцій менеджменту, орієнтованих на принципові зміни у зовнішньому і внутрішньому середовищі організацій. В процесі вивчення другого питання теми спочатку важливо звернути увагу на те, що для всіх ранніх теорій менеджменту характерним був одномірний підхід, за якого наголос робився на дослідженні одного з елементів системи управління: управлінських завдань (школа наукового управління), власне управлінської діяльності (адміністративна школа), людини в організації (школа людських стосунків і школа організаційної поведінки), прийнятті управлінських рішень (кількісна школа). Далі залежно від прийнятого кожною з ранніх теорій менеджменту напрямку досліджень необхідно виділити її ключові положення, оцінити внесок у розвиток науки управління, визначити її обмеженість. На таку ж логіку рекомендується орієнтуватися і в процесі вивчення третього і четвертого питань теми. При цьому необхідно зауважити, що процесний, системний, і ситуаційний підходи слід розглядати не як цілісні теорії менеджменту, а скоріше як концептуальні засади, на основі яких у подальшому розроблялися чисельні моделі менеджменту. Розгляду сучасних напрямків розвитку науки управління має передувати усвідомлення принципових змін у характері функціонування і зовнішньому середовищі сучасних організацій, які пов’язані із процесами глобалізації, застосуванням сучасних інформаційних технологій, прискоренням змін у середовищі організацій, інноваційною спрямованістю та підприємницьким типом управління тощо. Саме ці фактори і обумовлюють сучасні тенденції у розвитку науки управління. З методичної точки зору складність вивчення теми “Розвиток науки управління” полягає у необхідності розгляду значної кількості різних концепцій і моделей менеджменту, які є на перший погляд суперечливими. Взаємозв’язок між ними не є таким очевидним. Тому на завершення вивчення теми рекомендується розглянути модель “конкуруючих цінностей” Р.Куінна. Згідно цієї моделі різні підходи до менеджменту не тільки взаємно виключають, але й доповнюють одне одного і є однаково важливими в межах сучасного тлумачення менеджменту. Ілюстративні матеріали Рис. 2.1. Основні напрямки розвитку науки управління Рис. 2.2. Загальна характеристика ранніх теорій менеджменту Рис. 2.3. Концепція й принципи наукового управління Ф.ТейлораРис. 2.4. Концепція й &quo ;універсальні принципи управління” А. Файоля Рис. 2.5. Концепція &quo ;ідеальної бюрократії&quo ; М.Вебера Рис. 2.6. Основні результати Хоуторнських експериментів Е.М

ейоРис. 2.7. Загальна характеристика інтегрованих підходів до управління Характеристики моделі Моделі Раціональних цілей Внутрішніх процесів Людських відносин Відкритих систем 1. Основні представники Ф.Тейлор, Л. та Ф.Гілбрейт А.Файоль, М.Вебер Е.Мейо, М.Фоллетт, Ч.Бернард Дж.Вудворд, Т.Барнс, Дж.Сталкер та ін. 2. Критерії ефективності Продуктивність, прибуток Стабільність, безперервність Зобов’язання, мораль, згуртованість Здатність до адаптації, зовнішня підтримка 3. Засоби/цілі Чітке керування забезпечує продуктивні результати Рутинізація призводить до стабільності Залучення до участі призводить до зобов’язань Безперервне оновлення гарантує зовнішню підтримку 4. Особлива увага Раціональний аналіз, вимірювання Визначення відповідальності, документування Участь, узгодженість Творче вирішення проблем, інновації 5. Ролі менеджера Керівник і плановик Спостерігач і координатор Наставник і помічник Інноватор і посередник Рис. 2.9. Моделі менеджменту в концепції &quo ;конкуруючих цінностей&quo ; План семінарського заняття Виникнення науки менеджменту та напрямки еволюції управлінської думки. Ранні теорії менеджменту. Інтегровані підходи до управління. Сучасні напрямки розвитку науки управління. Контрольні запитання Охарактеризуйте основні передумови виникнення науки управління. Охарактеризуйте логіку (основні етапи) розвитку науки управління. У чому полягає сутність ідеї представників школи наукового управління ? Охарактеризуйте роль Ф.Тейлора у розвитку науки управління. Що нового в науку управління внесла адміністративна школа ? У чому виявляється обмеженість класичної теорії менеджменту ? На який з елементів системи управління робили наголос представники школи організаційної поведінки та школи людських стосунків ? Як ви оцінюєте їх внесок в теорію і практику менеджменту ? Розкрийте основні положення кількісної теорії менеджменту. Визначте вплив кількісної школи на розвиток управлінської думки. Сформулюйте причини виникнення інтегрованих підходів до управління. У чому ви бачите відмінності одномірних (ранніх) та інтегрованих підходів до управління ? Поясніть сутність процесного підходу до управління. У чому сильні та слабкі сторони процесного підходу до управління ? Розкрийте основні положення системного підходу до управління. Як системна концепція вплинула на розвиток науки управління ? Охарактеризуйте сутність і особливості ситуаційного підходу до управління. В основу яких сучасних концепцій менеджменту покладено ідеї ситуаційного підходу ? Дайте стислу характеристику сучасних тенденцій розвитку науки управління. Як ви розумієте сутність моделі “конкуруючих цінностей” Р.Куінна ? Охарактеризуйте її побудову. Навчальні завдання для самостійної роботи. За результатами опрацювання рекомендованої по темі літератури заповнити таблицю такої форми: Внесок у розвиток науки управління різних підходів і концепцій менеджменту Науковий напрям і ключові положення концепції Основні ідеї, які використовуються сучасним менеджментом Підготуйтеся для обговорення на семінарському занятті таких проблемних запитань: Чи мають значення управлінські концепції “старих часів” для сьогоднішньої практики менеджменту ? У чому полягають особливості ранніх підходів до управління порівняно з інтегрованими ? Поясніть.

Отже, мператив нацоналзму, його корен, слд шукати не стльки в людськй природ, психц, як залишаються майже незмнними протягом тисячолть, скльки в особливих структурних потребах ндустрального суспльства. Нацоналзм, як полтичний принцип  як рух, не  наслдком ан деологчних збочень, ан емоцйних крайнощв. Це зовншнй вияв глибоких структурних змн у вдносинах мж суспльством (polity)  культурою, змн, яких неможливо уникнути. Нацоналзм викону необхдну для подальшого розвитку суспльства функцю, вн забезпечу «загальне поширення високо культури в суспльств, в якому до цього часу нижч культури панували в житт бльшост, а часом й усього населення. Це означа повсюдне поширення культивовано школами й наукою мови, пристосовано для потреб чткого й зрозумлого сплкування у сферах бюрократ  технолог [управлння й виробництва]. [Нацоналзм] це побудова анонмного, деперсонфкованого суспльства, де атомзован ндивди можуть заступати один одного  тримаються разом передусм завдяки спльнй культур

1. Адміністративно-правове забезпечення управління освітою і наукою

2. Поняття і наукові засади державного управління

3. Організаційно-економічний механізм управління процесами інноваційного розвитку

4. Структура теорії управління та сучасні тенденції її розвитку

5. Управління вибором напрямків інноваційного розвитку підприємств

6. Управління розвитком виховної системи ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації (на прикладі Старбільського обласного медичного училища)
7. Енергетичне обстеження будівлі ДНЗ №7 управління науки та освіти Сумської міської ради
8. Управління системою маркетингової діяльності на підприємтсві

9. Ділові взаємовідносини в апараті управління

10. Методи управління підприємством

11. Процес управління та його основні стадії

12. Системний підхід до управління персоналом фірми

13. Управління затратами

14. Управління контрактною діяльністю на підприємстві

15. Характеристика сутності та змісту класичної школи управління

16. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

Набор маркеров для досок "Kores", 3 мм, 4 штуки.
Круглый наконечник. Пластиковый корпус. Толщина линии письма - 3мм. Цвета: черный, синий, красный, зеленый. Стираются с таких гладких
305 руб
Раздел: Для досок
Фигурка новогодняя "Олень" большой (30 см).
Материал: фанера. Цвет: серый. Размер подставки: 23х5х0,7 см. Размеры оленя: - высота: 31 см. - длина: 30 см. - толщина: 0,7 мм. Размер
550 руб
Раздел: Прочие фигурки
Стул-стол для кормления Вилт "Алекс" (бежевый).
Удобный стульчик-трансформер для кормления Вашего малыша. Можно использовать без столешницы, поэтому по мере взросления вашего малыша, вы
1337 руб
Раздел: Стульчики для кормления

17. Організаційна система управління природокористуванням України

18. Етапи розвитку валюти

19. Бухгалтерський облік в системі управління господарською діяльністю

20. Управління житловим фондом шляхом утворення кондомініумів

21. Державне управління природокористуванням і природоохороною в Україні

22. Основні етапи розвитку обчислювальної техніки
23. Кредитний ризик та методи управління ними
24. Механізм управління ризиками кредитування оборотних коштів підприємств

25. Теоретичні основи фінансового управління діяльності комерційних банків

26. Валютні ризики: економічна природа та управління

27. Інженерне управління у виробничих і обслуговуючих структурах сільськогосподарських товаровиробників

28. Управління ресурсоспоживанням та ресурсозбереженням в тваринництві

29. Методи прийняття рішень у сфері управління нематеріальних активів

30. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

31. Аналіз основних методів та заходів запобігання проявам корупції в системі державного управління

32. Державне управління і контроль у галузі вивчення використання та охорони надр

Швабра отжимная "Хозяюшка Мила", KF-08.
Отжимные швабры с PVA насадками подходят для влажной уборки и мытья полов из любых материалов: ламинат, паркет, линолеум, керамическая
371 руб
Раздел: Швабры и наборы
Коврик придверный, разноцветный (40x60 см).
Коврик придверный. Основа: резина. Размеры: 400x600 мм.
328 руб
Раздел: Коврики придверные
Игра-баланс "Лягушонок".
Это развивающая и увлекательная игра-баланс для детей в возрасте от 3-х лет. Такие игрушки развивают у детей мелкую моторику рук,
345 руб
Раздел: Игры на ловкость

33. Державне управління і контроль у сфері поводження з відходами виробництва та споживання

34. Державне управління у сфері регулювання відносин, що виникають у зв’язку із надзвичайними екологічними ситуаціями

35. Законність у сфері державного управління: поняття, принципи, гарантії забезпечення

36. Організаційно–правові засади та системи органів управління в агропромисловому комплексі

37. Поняття та види державних службовців. Управління в сфері іноземних справ

38. Регіоналізм і місцеве управління у Великобританії
39. Сутність і сфера міжгалузевого управління
40. Теоретико-методичні засади удосконалення механізму управління працевлаштуванням незайнятих громадян у державній службі зайнятості України

41. Управління духовними процесами суспільства

42. Управління юридичним консалтингом

43. Функції та принципи державного управління

44. Вихідні умови для управління інтелектуальною власністю

45. Автоматизація управління персоналом на базі програмного засобу "Система: Кадри"

46. Оптимальне управління діяльністю авіакопанії засобами гетерогенних комп’ютерних мереж

47. Розробка автоматизованого робочого місця управління замовленнями у малому бізнесі (ПП "Сігма")

48. Системний аналіз складних систем управління

Багетная рама "Sandra" (серебряный), 40х50 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
791 руб
Раздел: Размер 40x50
Стол детский Little Angel "Я расту" (цвет: салатовый).
Размер стола: 56х56х50 см. Материал: пластик. Цвет: салатовый.
1476 руб
Раздел: Столики
Ванная комната "Конфетти".
Набор мебели для кукольной комнаты подойдет для кукол размером до 30 см. Комплектность: коврик большой, коврик, флакон - 2 штуки, пробка к
878 руб
Раздел: Ванные комнаты

49. Управління файлами за допомогою файлового менеджера Windows Commander

50. Ізяслав - основні етапи розвитку

51. Аналіз управління в період правління Юлія Цезаря

52. Аналіз процесу управління маркетингом на підприємстві

53. Організація структури управління маркетингом соціальної служби

54. Управління запасами матеріалів на підприємстві
55. Управління поведінкою споживачів
56. Управління процесом створення нового товару

57. Наукове обґрунтування медикаментозного забезпечення військовослужбовців на основі концепції логістичного управління

58. Патофізіологічні механізми пневмонії на різних етапах її розвитку

59. Автоматизація управління трудовими ресурсами на рівні підприємства

60. Американські вчені ХХ століття в галузі трудових відносин і управління персоналом

61. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

62. Аналіз системи управління персоналом ВАТ "Рівненська кондитерська фабрика"

63. Аналіз управління персоналом на ТОВ "Рондо"

64. Діяльність органів управління освітою

Подушка детская Dream Time.
Приятная на ощупь подушка сделан из материала, который отличается надежностью, прочностью и легкостью ухода. В качестве наполнителя
698 руб
Раздел: Подушки для детей
Пенал школьный "Космос".
Пенал школьный с откидной планкой, без наполнения. Одно отделение, эластичные держатели для канцелярских принадлежностей, в прозрачном
460 руб
Раздел: Без наполнения
Маркеры для досок, 12 цветов.
Маркеры для досок идеальны для использования дома и в детских учреждениях. Количество цветов: 12 ярких и сочных цветов. Надписи и рисунки
503 руб
Раздел: Для досок

65. Економічні та правові основи управління організацією

66. Ефективність комунікаційного процесу в процесі управління підприємством

67. Закономірності формування корпоративного управління

68. Керівництво спільною діяльністю. Проектування ієрархії обсягу. Прилади сигналізації та пульти управління

69. Контроль – функція управління

70. Концепція управління персоналом в комерційному банку АКБ "Приватбанк"
71. Критерії якості праці менеджера та ефективності управління
72. Менеджмент та система управління

73. Методичні підходи до створення інтегрованих систем управління

74. Механізм і методи управління фірмою

75. Моделі корпоративного управління

76. Наскрізна програма практики студентів системи управління виробництвом та розподілом електроенергії

77. Організаційна структура управління персоналу підприємства

78. Організаційна структура управління підприємством

79. Організація функціонального управління на підприємстві ДП "Рівнестандартметрологія"

80. Основи управління персоналом підприємств

Мешковина упаковочная "Gamma" (цвет: натуральный), 100х106 см, арт. М006Д.
Джутовая ткань отличается хорошими антистатическими свойствами, обладает превосходными теплоизоляционными качествами, хорошо пропускает
301 руб
Раздел: Однотонная, голография
Говорящий плакат "Веселые уроки".
Играй и учись с котёнком Тошей! Нажимай на картинки – изучай цифры, формы и цвета, знакомься с животными, слушай песенки мультяшек
445 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Беговел "Funny Wheels Rider Sport" (цвет: красный).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2900 руб
Раздел: Беговелы

81. Особливості антикризового управління

82. Особливості управління організацією

83. Особливості формування сучасних структур систем управління підприємством (на прикладі торгового центру "Сумилада")

84. Персонал як об’єкт управління організації

85. Принципи управління персоналом

86. Проблеми теорії та практики управління проектами у виробничій системі
87. Психологія поведінки індивіда в організації і способи управління нею
88. Розвиток управлінської науки (менеджменту) в світі та в Україні

89. Система управління персоналом

90. Стратегічне планування і управління на підприємстві

91. Стратегічне управління як реалізація цільового підходу

92. Стратегія управління персоналом суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності (на базі матеріалів зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен")

93. Сутність і роль управлінськї рішення в процесі управління підприємством

94. Сучасні методи управління проектами

95. Удосконалення стратегічного управління діяльністю підприємства

96. Умови формування інноваційної діяльності. Типові схеми організаційних структур управління інноваційним процесом

Шторка антимоскитная "Цветок" с магнитными замками.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
372 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Пеленка-кокон Папитто на липучке (двухслойная).
Пеленка выполнена из двойного интерлока (100% хлопок), а это отличный материал для пошива одежды для новорожденных. Пеленка-кокон это
388 руб
Раздел: Пелёнки
Набор игрушек на присосках "Каскадер".
Что подарить творческому ребенку, из которого ключом бьет энергия? Чем занять неугомонного малыша в дороге или в ожидании? Набор игрушек
340 руб
Раздел: Из резины

97. Управління виробничими витратами як складова управління продуктивністю операційної системи

98. Управління інвестиціями

99. Управління інтелектуальною власністю та її комерціалізація в університетах і дослідницьких центрах

100. Управління керівним персоналом у сфері державної служби України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.