Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Медицина Медицина

Корекція екпериментального гіпотиреозу шляхом комбінованої трансплантації органотипових культур

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

харківський національний університет імені в.н. каразіна Білявська Світлана Борисівна Удк 616.441-008.64-089.843:57.085.23 корекція експериментального гіпотиреозу шляхом комбінованої трансплантації органотипових культур 03.00.13 – фізіологія людини і тварин Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Харків – 2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна Міністерства освіти і науки України і в Інституті проблем кріобіології і кріомедицини НАН України. Науковий керівник: доктор біологічних наук, професор Бондаренко Тетяна Петрівна, Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, завідувач відділу кріобіохімії і фармакології нейрогуморальних систем Офіційні опоненти: доктор біологічних наук, професор гладкова Алла Іванівна, Інститут проблем ендокринної патології імені В.Я. Данилевського Академії медичних наук України, провідний науковий співробітник лабораторії репродуктивної ендокринології доктор медичних наук, професор самохвалов Валерій Гаврилович, Харківський державний медичний університет Міністерства охорони здоров’я України, завідувач кафедри фізіології Захист відбудеться 28 травня 2008 р. о 15:15 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.051.17 Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна Міністерства освіти і науки України за адресою: 61077, м. Харків, пл. Свободи, 4, ауд. ІІІ-15. З дисертацією можна ознайомитись у центральній науковій бібліотеці Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна за адресою: 61077, м. Харків, пл. Свободи, 4. Автореферат розісланий 23 квітня 2008 року. Учений секретар спеціалізованої вченої радиДзюба В.М. загальна характеристика роботи Актуальність теми. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я на даний час в світі нараховується близько 200 мільйонів осіб з патологією щитоподібної залози (ЩЗ). В результаті аварії на ЧАЕС кожен рік збільшуються показники захворюваності та поширеності серед населення України таких тиреопатій як гіпотиреоз, дифузний токсичний зоб, аутоімунний тиреоїдит, доброякісні і злоякісні новоутворення ЩЗ, в т.ч. у дітей (Тронько Н.Д. и др., 1997). Серед форм гіпотиреозу домінує первинний (тиреогенний) гіпотиреоз, третина від якого приходиться на ятрогенний (Волох Ю.А. и др., 1988; Аристархов В.Г. и др., 2001). Відомо, що гіпо- і атиреоїдні стани потребують постійної замісної гормонотерапії. В останні роки з’явились дані про збільшення кількості пацієнтів із порушеннями з боку органів травлення, серцево-судинної та кісткової систем на тлі лікування L-тироксином (Калинин А.П. и др., 1991; Rober s .D., 1996; Gree spa S.L. e al., 1999; Sarava a P. e al., 2002; Chuo A. M. e al., 2003), що сприяло деякім змінам в підходах до лікування гіпотиреозу (Фадеев В.В. и др., 2002). Поряд із вдосконаленням медикаментозної терапії гіпотиреозу вивчається можливість використання методу трансплантації ЩЗ. У випадках первинного гіпотиреозу, коли причинами гормональної недостатності могли стати спадкові дефекти в біосинтезі тиреоїдних гормонів, ембріональні гіпо- і аплазії залози, субтотальна або тотальна тиреоїдектомія та при умові відсутності аутоімунного компоненту захворювання, альтернативою лікування синтетичними гормонами може бути трансплантація ЩЗ (органотипових і клітинних культур).

В світовій літературі існує ряд експериментальних робіт, присвячених трансплантації ЩЗ. Доказано, що ксеногенні тканини/клітини ЩЗ здатні не тільки компенсувати нестаток гормонів, але мають і стимулюючу дію на тканину власної залози реципієнта (Скалецкий Н.Н. и др., 1990). Незважаючи на ефективність такого методу лікування, існують супутні питання, такі як реакції гострого та хронічного відторгнення трансплантаційного матеріалу, необхідність імуносупресії і т.д. У зв’язку з цим, актуальним є пошук шляхів подолання бар’єру гістосумісності, індукції толерантності і пролонгації терміну функціонування трансплантату в організмі реципієнта. Гіпотетично, комбінована трансплантація ЩЗ і надниркових залоз (НЗ) може мати позитивний вплив на морфофункціональні характеристики трансплантату ЩЗ. Шляхи реалізації даного ефекту обумовлені локальною модифікуючою дією глюкокортикоїдних гормонів на сигнально-регуляторні і трофічні процеси в основному графті. Дане припущення аргументується результатами досліджень (Kukreja S.C. e al., 1979; Emerso C.H. e al., 1993; De Fazio S.R. e al., 1994), в яких доказано імунопротекторний вплив одних ендокринних тканин на інші та наявність регуляторного механізму сигнальних зв’язків в основному графті шляхом забезпечення його центральної регуляції (Davalli A.M. e al., 1999; Agrawal A.K. e al., 2004). У зв’язку з деякими протиріччями в літературних даних з дослідження дії глюкокортикоїдів на функціональну активність щитоподібної залози i vivo та i vi ro і обмеженими даними про комбіновану трансплантацію двох видів ендокринних тканин, детальне вивчення зазначеної проблеми вважається актуальним. Тому, питання щодо впливу НЗ на функціонування трансплантата ЩЗ за умов їх комбінованої ауто-, ало- і ксенотрансплантації, а також щодо ефекту глюкокортикоїдних гормонів на синтез і секрецію тироксину i vi ro потребує детального аналізу і проведення власних експериментальних досліджень. Крім того, залишаються відкритими питання про вплив тканини аденогіпофізу на функціонування графту ЩЗ при їх комбінованій трансплантації і можливість центральної регуляції графту в організмі реципієнта. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконувалась в рамках держбюджетної теми Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна “Механізми впливу фізичних факторів і біологічно активних речовин на ДНК, білки та біомембрани” (№ державної реєстрації - 0197U016741) і наукової тематики Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України “Дослідження механізмів функціонування кріоконсервованих органних культур ендокринних тканин” (№ державної реєстрації - 0101U003478). Мета і завдання дослідження. Метою даної роботи було дослідження структурно-функціональних характеристик моно- і комбінованих органотипових культур щитоподібних, надниркових залоз і гіпофіза i vi ro та i vivo - за умов трансплантації тваринам з післяопераційним гіпотиреозом. Відповідно до встановленої мети передбачалося: 1. Дослідити дію специфічних і неспецифічних модифікаторів гормонопоезу на гормональну активність органотипових культур щитоподібних залоз (ОКЩЗ) i vi ro.

2. Вивчити вплив органотипових культур надниркових залоз (ОКНЗ), експлантатів гіпофізу на гормональну активність та життєздатність тироцитів за умов комбінованого культивування. 3. Дослідити гормональний рівень і деякі показники білкового, ліпідного та вуглеводного обмінів у щурів з післяопераційним гіпотиреозом при ауто-, ало- і ксенотрансплантаціях комбінованих і монографтів нативних фрагментів (НФ) і ОКЩЗ. 4. Оцінити перевагу методу комбінованого культивування двох видів ендокринних тканин в якості способу передобробки трансплантаційного матеріалу. 5. Провести гістологічний аналіз трансплантаційного матеріалу на етапі передобробки та після трансплантації. Об’єкт дослідження - тиреоїдний статус і процеси метаболізму у гіпотиреоїдних щурів після ауто-, ало- и ксенотрансплантації НФ і ОКЩЗ в комбінації з НЗ і експлантатами гіпофізу. Предмет дослідження - нативні фрагменти і органотипові культури щитоподібних залоз новонароджених поросят і статевозрілих щурів (самок) i vi ro та i vivo (ауто-, ало- і ксенографти). Методи дослідження - органотипове культивування, комбіноване культивування, ретроградний спосіб тиреоїдектомії, метод трансплантації під капсулу нирки, радіоімунологічний аналіз (РІА), фотоколориметричний метод визначення біохімічних показників крові, світлова мікроскопія, гістологічний аналіз, математичний аналіз результатів. Наукова новизна одержаних результатів. Отримані нові дані про стимулюючий вплив глюкокортикоїдних гормонів на Т4-гормонопоез i vi ro. Встановлена концентраційна залежність рівня Т4 від кортикостерону в середовищі культивування ОКЩЗ щурів. Підтверджено здатність ОКЩЗ щурів і новонароджених поросят відповідати на дію специфічних і неспецифічних стимуляторів гормонопоезу шляхом підвищення рівня тироксину в середовищі культивування. Удосконалено методику органотипового культивування ЩЗ. Розроблено метод комбінованого культивування тканин ЩЗ і НЗ та встановлено позитивний ефект останнього на морфофункціональні властивості ОКЩЗ i vi ro та за умов трансплантації гіпотиреоїдним щурам. Підібрані комбінації ендокринних тканин, при сумісному культивуванні та трансплантації яких, спостерігалося максимальне підвищення рівня тироксину в інкубаційному середовищі та його нормалізація в плазмі крові тварин-реципієнтів. Дістало подальшого розвитку вивчення впливу гормонів гіпофізу на морфофункціональні характеристики ЩЗ i vi ro (показано вірогідне зростання рівня тироксину при комбінованому культивуванні тканин ЩЗ і гіпофізу). За умов комбінованої трансплантації даних тканин визначено локальну стимулюючу дію на гормональну активність графту ЩЗ і наявність регуляторних зв’язків в межах гіпоталамо-гіпофізарно-тиреоїдної системи реципієнта, що підтверджується співвідношенням рівнів тиротропіну (ТТГ) і тироксину в плазмі крові гіпотиреоїдних тварин та гістологічними дослідженнями трансплантатів. Вперше проведена спроба трансплантації комбінованих культур щитоподібних і надниркових залоз з метою гормональної корекції експериментального гіпотиреозу та супутніх метаболічних порушень. В загальну методику трансплантації ЩЗ введено етап передтрансплантаційної обробки матеріалу, на якому проводилось комбіноване культивування тканин ЩЗ, НЗ і гіпофіза.

Не руйнуться те, чого нема. Це Небеса. 18 квтня (День Воскресння Христового) Сонце зйшло так кажуть. Христос Воскрес так стверджують. Земля й Небо в такому очкуванн: Сонце, зйди, скажуть! Христос, Воскресни, скажуть. Дя Шлях до Нового Всевоскресння. Дя Людини, котра ще смь! 2 червня Гряде Епоха Ново Людини,  мало Нацй, що прагнуть до того, щоб увйти в Нове! Аналзуйте, думайте, мислть, знаходьте схдц до нових прагнень Народв. Творець Дивиться  Шука Квти для Нового Внка, щоб пустити його в Нову Рку! 24 червня Вони Мо на мсц, Вогн горять, щоб Сторожа тримала Зв'язок. Але затяглася Нч. Сурма покличе в Похд на Свтанку. Нч не проходить, бо Сонце не зйшло! 15 липня Для того, щоб наблизилося Царство Небесне, тобто Сфера Повного Проявлення, необхдний Магнт на цй Земл. Учител приходять ранше, щоб сформувати, збрати  спрямувати певний заряд Магнта, що вдповда вищому прояву Зростаючо Людини. Наростання йде, але дв тисяч лт назад сталося таке падння, що здригнулося Небо,  Земля впала ще на тисячолття

1. Комбінована варіантність слів в сучасній українській мові

2. Українське студентство Cхідної Галичини у середині 70-х років ХІХ століття: пошуки нових шляхів розвитку та зміни національно-політичного обличчя

3. Клінічно-патогенетичні особливості перебігу подагриу хворих з ураженням гепатобіліарної системи та шляхи їх корекції

4. Оптимізація лікування хворих з контузією ока шляхом медикаментозної стабілізації мембран лізосом та корекції порушень імунореактивності організму

5. Новые и сверхновые звезды (Доклад)

6. Новый подход в понимании преадаптации
7. Португалия, как новый сегмент туристического бизнеса в России
8. Новая Зеландия

9. Новая Зеландия

10. Новые индустриальные страны мира

11. Налоговая система России в новом правовом поле

12. Новый план счетов учета в банках за 2002 год

13. Шпоры по гражданскому процессу (Новый кодекс)

14. Япония в новое время (19 век)

15. Традиционные и новые оценки татаро-монгольского иго на Руси

16. Государственно-политическое устройство Ирана и становление новых органов власти после революции 1979г.

Набор "Водный Мир" №3.
Игрушка для ванной состоит из поля, на котором расположены: водяная мельница для проточной воды (из крана), водяная мельница с ручным
1560 руб
Раздел: Игровые и разнопредметные наборы
Пеленки одноразовые впитывающие TerezaMed "Normal" (60х90 см, 30 штук).
Одноразовые пеленки TerezaMed "Normal" сочетают в себе высокое качество материалов и доступную цену. Они созданы специально для
599 руб
Раздел: Пелёнки
Спрей для очистки маркерных досок, 250 мл.
Спреи для очистки маркерных досок предназначены для очистки маркерных досок после окончания работы с ними. Порой недостаточно использовать
320 руб
Раздел: Аксессуары для досок

17. Финансовые возможности новых форм страхового бизнеса за рубежом

18. Шпоры по трудовому праву (Новый Кодекс)

19. Переход от "персонального" журнализма к "новому" в 80х-90х годах XIX веках в капиталистической прессе США

20. Новый взгляд на Библию

21. Аборигены Австралии и папуасы Новой Гвинеи

22. Европейская культура нового времени
23. Жизнь и творчество Рэя Бредбери (Життя і творчий шлях Рея Бредбері)
24. Новое в русском языке

25. Творчество Чехова. Истоки "новой драмы"

26. Новые тенденции в современной популярной музыке

27. Некоторые аспекты новейшей истории Франции

28. Новая Экономическая Политика

29. Буржуазный прогресс в Европе в Новое время

30. Новая экономическая политика

31. Киевская Русь. Монголо-татарское нашествие и его последствия. Создание Российского централизованного государства. Европа в начале Нового времени. Московское царство (Методические указания)

32. Новейшая мировая история. Периодизация 1945-2000

Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Original Volt (цвет: графит).
Трехколесный велосипед подходит для детей от 1 года. Велосипед Volt заряжает своей энергией, зовет в дорогу. Характеристики: - удобное
2400 руб
Раздел: Трехколесные
Футбольный мяч "St. Petersburg", 23 см.
Размер: 5 (23 см). Плотность материала: 350 грамм. Материал: TPU+EVA.
729 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Настольная игра "Каркассон".
«Каркассон» — настоящий настольный шедевр с простыми правилами и глубоким игровым процессом. Ход за ходом участники партии создают
990 руб
Раздел: Классические игры

33. Оккупация Псковской области немецко-фашисткими захватчиками. "Новый порядок"

34. Новейшая история США

35. Новая экономическая политика (НЭП)

36. История Европы и Америки в новое время (шпаргалка)

37. Мы наш, мы новый мир построим

38. Новые технологии в организации PC
39. Новые технологии хранения информации
40. Новые технологии. Microsoft Office XP

41. Новый метод «дополнительных краевых условий» Алексея Юрьевича Виноградова для краевых задач

42. Пневмонии. Антибактериальная терапия. Новые подходы к лечению

43. ДЭНС-ТЕРАПИЯ как новый и современный метод лечения в медицине

44. Уголовное право буржуазных государств новейшего времени

45. Окружающая среда в Европе на пороге нового тысячелетия

46. Новые информационные технологии обучения в математике

47. Геополитика европейских "новых правых"

48. Новые политические институты России конца XX-начала XXI вв.

Визитница "Visifix", на 128 визиток, черная.
Практичная визитница в пластиковой фактурной обложке предназначена для хранения и систематизации визитных карт. Внутренний блок на спайке
410 руб
Раздел: Визитницы
Сортер "Ключики".
Сортер "Ключики" очень интересная и увлекательная игра, которая надолго займет ребенка. Задачей малыша является правильно
461 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Карандаши восковые "Jovicolor", с точилкой, 16 цветов.
Первые восковые мелки для малыша. Диаметр: 12 мм. Длина: 75 мм. Утолщенная форма корпуса специально создана для маленьких детских ладошек.
408 руб
Раздел: Восковые

49. Новое информационное общество

50. Секты и методы вовлечения новых членов

51. Проект новой участковой станции

52. Новый завет

53. Проблема корпуса сочинений прп. Макария, новые находки

54. Духовное послание Л.Толстого сквозь призму новой религии Бахаи
55. Организация селекционного процесса по выведению нового сорта черешни
56. Социологическое исследование на тему: «Встреча Нового года»

57. Историко-философское становление научной методологии в период Нового времени

58. Технологическая революция, как новейший этап современной НТР

59. Философия Нового времени

60. Этика средневековья и нового времени

61. Философия эпохи Возрождения и Нового времени

62. Философия Нового времени и становление первой научной картины мира

63. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації

64. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

Фоторамка "Poster blue" (40х60 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 40х60 см. Материал: пластик.
681 руб
Раздел: Размер 40x60 (А2)
Шарики пластиковые, цветные, 80 штук, диаметр 85 мм.
Пластиковые шарики - веселая игра для малышей, ими можно играть где угодно - дома, на улице, в детском саду, наполнять детский манеж,
529 руб
Раздел: Шары для бассейна
Коробка подарочная "Милые вещицы".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки

65. Экономическая оценка использования новых информационных технологий в бухгалтерском учете

66. Бухгалтерский учет ценных бумаг (по новому плану счетов)

67. Новый План счетов 2004г.

68. Использование функционально-стоимостного анализа при создании стоимости нового товара

69. Маркетинг нового продукта

70. Новая валюта ЕВРО
71. Предпосылки создания и будущее новой европейской валюты - евро (Доклад)
72. Евро - новая единая европейская валюта

73. Развитие управленческой предприимчивости в новых условиях хозяйствования на примере ОАО "Курганмолпром"

74. Организация подготовки производства к выпуску новой продукции

75. Реинжиниринговый подход к управлению организационным развитием. Новый взгляд на антикризисное управление

76. Источники формирования собственных оборотных средств предприятия и пути ускорения их оборачиваемости в новых условиях хозяйствования (Контрольная)

77. Технико-экономическое обоснование создания нового предприятия

78. Международное разделение труда и новый экономический порядок (Контрольная)

79. Евро - новая международная валюта, ее роль в мирохозяйственных связях

80. Типологизация развивающихся стран: традиционные критерии и новые подходы

Рюкзак школьный "Com Style. Ever After High".
Рюкзак подойдет для школьников начальных классов. У рюкзака 2 отделения, закрывающиеся на молнии. В переднем отделении предусмотрен
1492 руб
Раздел: Без наполнения
Комод "Радуга" (4 секции).
Домашний уют слагается из множества составляющих. Каждая деталь важна в хрупкой гармонии дома. Комод 4-х секционный - яркое подтверждение
1850 руб
Раздел: Комоды, тумбы, шкафы
Набор альбомов для рисования "Дворец", А4, 32 листа, 10 штук (количество томов: 10).
Комплект из 10 штук альбомов для рисования 32 листа. Формат А4. Альбом изготовлен из высококачественной, белой, офсетной бумаги. Обложка
373 руб
Раздел: 26-40 листов

81. Ново-Вавилонское царство

82. Египет в период XX династии и конец Нового царства

83. О старом и новом календарном стиле

84. Византия XI и XII вв.: новое против старого

85. Россия и новый мировой порядок

86. История еврейства западной и восточной Европы в новое время
87. Дивный Новый Мир и его катастрофа (1923 -1933)
88. Английские колонии в Новом Свете. Порядок управления колониями

89. Исламская революция и курс на создание армии нового типа

90. Распад СССР и новая политическая и социально-экономическая “перестройка”

91. Новые подходы к освещению советско-германского пакта о ненападении 23 августа 1939 г.

92. Новая Россия. Дипломатическая служба

93. Новый передел мира на пороге III тысячелетия: геополитический и историософский аспект

94. Государство и право США в новое время

95. Государство и право в Германии в новое и новейшее время

96. Государство и право в Великобритании в новое время

Ящик для игрушек "Профи Kids", 15 л.
Ящик для игрушек "Профи Kids" имеет 6 разноцветных вкладышей, для хранения мелких деталей, игрушек, карандашей и
499 руб
Раздел: Корзины, контейнеры для игрушек
Тетрадь на резинке "Elements", А5, 120 листов, клетка, синяя.
Тетрадь общая на резинке. Формат: А5. Количество листов: 120, в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: синий.
328 руб
Раздел: Прочие
Стул детский (цвет: сиреневый).
Стул детский устойчивый и удобный. Ребёнку будет комфортно сидеть на стуле как за столом, так и самостоятельно. Соответствует всем
362 руб
Раздел: Стульчики

97. Новая экономическая политика 1921 - 1929 гг.

98. Английская революция - первая революция нового времени

99. Ломка старых традиций, зарождение новой культуры при Петре 1


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.