Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Экономический анализ

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

смотреть на рефераты похожие на "Экономический анализ" Вступ. У нових умовах формування ринкових відносин, функціонування підприємств із різними формами власності необхідно шукати нові шляхи підвищення ефективності суспільного виробництва, а також уміло використовувати економічні методи керування підприємством. У цьому зв’язку зростає роль економічного аналізу, що є функцією керування. Такий аналіз дозволяє одержати нові характеристики досліджуваного об’єкта дослідження і застосувати обґрунтоване управлінське рішення, що веде до досягнення мети об’єкта. В сучасних умовах необхідна система знань про основи економічного аналізу господарської діяльності, його методах і методології, вміти використовувати економіко-логічні й економіко-математичні методи і моделі при вивченні економічних процесів, що відбуваються на виробничих підприємствах, навчитися методики аналізу головних показників, що характеризують господарську діяльність підприємства, з метою прийняття обґрунтованих управлінських рішень. Це дозволить освоїти методику і методологію побудови аналізу і використання у своїй практичній діяльності моделей об’єкта дослідження, а також придбати навички практичної роботи з ними, направити творчу думку на удосконалювання організації і методики економічного аналізу відповідно до вимог теорії і практики ринкового господарства. Володіння прийомами і методами економічного аналізу створює підґрунтя для розвитку їх економічного мислення, набуття здатності сприймати економічні процеси, що відбуваються на підприємствах (а також в інших об’єктах управління) у всій їх багатогранності і взаємозумовленості. Це особливо важливо в умовах розвитку і поглиблення ринкових засад в нашій економіці, які об’єктивно ускладнюють завдання у сфері прийняття управлінських рішень на кожному підприємстві, на кожному об’єкті управління. Контрольна робота складається з двох розділів : теоретичного ( два питання) і практичного ( дві задач ). І. Теоретична частина. 1. Використання економіко-логічних методів аналізу господарської діяльності на підприємстві. В основі методології фінансово-економічного аналізу лежить діалектичний метод, тобто економічні явища, що вивчаються, аналізуються, розглядаються у зв’язку і взаємозалежності, русі і розвитку. Застосування діалектичного підходу до вивчення цих явищ викликає до життя такі найхарактерніші особливості методу аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств. По-перше, це системний підхід до аналізу економічних явищ і процесів, який виявляється у комплексному вивченні взаємопов’язаних економічних, організаційних, технічних та інших факторів, у застосуванні системи показників для аналізу. По-друге, це широке використання логічних методів, а саме: дедукції та індукції. Дедукція — такий метод вивчення економічних явищ, коли нові знання про об’єкт здобувають шляхом переходу від загальних фактів до окремих висновків. Індукція — навпаки, такий логічний метод, за якого міркування ведеться від окремих, поодиноких фактів, положень до загальних висновків. Наочним прикладом використання дедуктивного підходу є розв’язання аналітичної задачі, суть якої зводиться до виявлення причин (факторів), що зумовили той чи інший фінансовий результат діяльності підприємства, наприклад прибуток: спочатку визначають суму прибутку, показники його динаміки, відповідність запланованому рівневі тощо, а далі — всі фактори, які забезпечили саме такий кінцевий результат.

Інша аналітична задача — визначення резерву зростання того чи іншого економічного показника, хоча б того самого прибутку: вона потребує вивчення окремих шляхів досягнення вищого результату за рахунок, наприклад, кращого використання засобів праці, предметів праці, скорочення простоїв, удосконалення технології, маркетингових програм тощо. Вона потребує індуктивного підходу, який забезпечує визначення загального резерву зростання (у нашому випадку — прибутку) за рахунок різноманітних факторів, які його формують. По-третє, вивчення причин, які спричиняють зміни тих чи інших явищ економічного життя, оскільки всі явища обумовлені причинно-наслідковою залежністю. Мистецтво аналітика полягає в умінні відшукати найсуттєвіші причини, які найбільшою мірою вплинули на той чи інший результат. По-четверте, аналіз передбачає не тільки виявлення напрямків впливу різних причин (факторів) на той чи інший економічний показник, а й надання кожному з цих напрямків конкретної цифрової визначеності і, по можливості, представлення характеру цього впливу у формалізованому вигляді, тобто математично, через певні функції, моделі. І, нарешті, по-п’яте, матеріали фінансово-економічного аналізу повинні вміщувати інформацію, яка була б здатна служити базою для прийняття управлінських рішень, спрямованих на розробку проектних варіантів розвитку підприємства, на підвищення ефективності діяльності за рахунок мобілізації резервів, виявлених аналізом. Серед традиційних статистичних методів і прийомів, за допомогою яких здійснюється аналітична обробка (головним чином первісна), найпоширеніші такі: • використання абсолютних і відносних величин; • використання середніх величин; • порівняння; • побудова рядів динаміки; • групування; • балансовий метод; • індексний метод. Абсолютні величини економічних явищ і процесів — це конкретні числові вирази цих явищ і процесів (обсяг виробництва, сума доходів, витрат, прибутку тощо). Без використання даних про ці величини аналіз найчастіше не може бути повноцінним, проте, на противагу статистиці, де абсолютні величини є основними вимірниками, в аналізі вони служать головним чином для розрахунку відносних і середніх величин. Відносні величини — це величини, які встановлюються шляхом порівняння з будь-якими іншими (процент, питома вага, індекс, темп зростання, прибуток на одну гривню вкладеного капіталу тощо). Тільки відносні величини дають точне і наочне уявлення про розвиток того чи іншого економічного явища. Наприклад, цілком зрозуміло, що вираз: “Підприємство № 1 у 1999р. одержало 2,5 млн. грн. прибутку, а підприємство .№2 — 0,6 млн. грн. прибутку” має незрівнянно менше аналітичне значення, ніж вираз: “Підприємство .№ 1 за 1999 р. одержало прибуток у розмірі 0,17 грн. на одну гривню вкладеного власного капіталу, а підприємство № 2 — 0,53 грн. на одну гривню вкладеного власного капіталу”. Те ж саме можна сказати про вирази: “У 1999 р. підприємство виробило продукції на суму 3400 тис. грн.” і “Випуск продукції підприємства у 1999 р. становив 82,4% до обсягу продукції за 1998 р.” і т. ін. Середні величини — це абстрактні величини, за допомогою яких досягається узагальнення відповідних сукупностей типових, однорідних явищ, процесів, показників.

Без обчислення середніх величин неможливо досліджувати процеси з метою виявлення їх закономірностей, вивчати явища за різними сукупностями, вивчати явища, що змінюються, у динаміці, нівелювати нетипові, випадкові варіанти значень показників. Наприклад, ніякі аналітичні висновки не можуть бути зроблені, якщо є дані про фактичні місячні заробітки 2593 працівників підприємства А за 12 місяців року і 429 працівників підприємства Б за ті самі 12 місяців року. Лише підрахувавши середньомісячні заробітки на одного працюючого на цих підприємствах (наприклад, вони становили 167 і 202 грн.), можна робити певні висновки і використовувати ці дані для аналізу інших економічних показників. У фінансово-економічному аналізі найчастіше використовуються такі середні величини: • середня арифметична проста; • середня арифметична зважена; • середня хронологічна; • середня квадратична. Порівняння — дуже поширений прийом, який застосовується в аналізі. Саме з нього, звичайно, розпочинається розв’язання багатьох аналітичних задач, саме воно задає напрямок аналітичному дослідженню. У фінансово-економічному аналізі застосовуються такі порівняння: • явищ, показників у динаміці, тобто з аналогічними даними за минулий період (минулі періоди), що приймається за базовий; • даних фактичних (звітних) за аналізований період з плановими (бізнес- плановими); • звітних даних з середніми (у межах підприємства, галузі, держави в цілому, розвинених країн); • просторові порівняння з даними роботи інших підприємств. Основна умова ефективності застосування прийому порівняння (і водночас одна з найскладніших задач фінансово-економічного аналізу) — це досягнення зіставності показників, які характеризують процес, що аналізується. Тільки після того, як з’являється повна впевненість, що показники зіставні між собою за всіма параметрами, можна проводити аналітичні розрахунки, які базуються на порівнянні. Безглуздо порівнювати без попередньої обробки, наприклад, фінансові ресурси підприємства за даними звітних балансів для висновків про їх динаміку в умовах значної інфляції, так само, як фондовіддачу основних засобів підприємства хутряної промисловості з аналогічним показником підприємства машинобудування, або, скажімо, річні суми одержаного українським підприємством прибутку в 1992—1997 рр., коли інфляція у країні досягала 10 000%, а вимірник прибутку — карбованець, гривня — постійно змінював свою купівельну спроможність. Динамічні порівняння майже завжди потребують перерахунку показників у зіставні ціни за допомогою індексів цін і тарифів. Побудова рядів динаміки. Для відображення розвитку аналізованого показника у часі (в динаміці) будують ряди динаміки. Вони являють собою хронологічні (моментні) або часові (інтервальні) ряди значень показника, які дають змогу аналізувати особливості розвитку того чи іншого економічного явища. Ряди динаміки можуть бути побудовані за абсолютними, відносними або середніми величинами. Прикладом рядів можуть служити такі дані фінансово- господарської діяльності промислового підприємства за період 1993—1999 рр. (табл. 1). Таблиця 1. Рік Статутний фонд у Ланцюгові темпи Середньорічна заробітна зіставних цінах зростання обсягу плата одного працівника на кінець випуску продукції, % за зістав-ною оцінкою, відповідного грн.

В результате можно ожидать, что в 1998 году при условии продолжения усилий по сокращению бюджетного дефицита и жесткой денежно-кредитной политики объективно будут отсутствовать факторы, которые могли бы стимулировать девальвацию рубля в реальном выражении. Таблица 5 Оценка платежного баланса Российской Федерации на 1997-1998 годы (млрд.долл.) 1997 г. 1998 г. 9 мес. 2 Госкомстат располагает достаточно подробной статистикой о розничном товарообороте, которая учитывает распределение импорта на продовольственные и непродовольственные товары, удельные веса импорта в продажах этих типов товаров, степень участия физических лиц в поставках этих товаров, коэффициенты прибыльности для импорта из стран СНГ и стран вне СНГ, а также ряд других параметров. 3 С 1998 года к упомянутым выше ведомствам присоединилось Министерство экономики, поддержав инициативу по досчету объемов неорганизованной торговли и выйдя с собственными оценками. 4 В предыдущие годы сальдо счета по операциям с капиталом и финансовыми инструментами принимало положительные значения лишь в отдельные кварталы - в третьем квартале 1995 года и во втором квартале 1996 года. 14 16 БЭА Фонд "Бюро экономического анализа" 103009 Москва, Малый Гнездниковский переулок, 4, тел. (095) 937-6750 факс (095) 937-6753 E-mail: bureau@beap.dol.ru Информационно-аналитический бюллетень № 7 Май 1998 г

1. Экономический анализ деятельности агропромышленных предприятий

2. Зарождение экономического анализа во взглядах Аристотеля

3. 30 вопросов и ответов по экономическому анализу к Государственной аттестации студентов специальности "Бухгалтерский учет и аудит" (2002/2003)

4. Теория экономического анализа (Шпаргалки)

5. Экономический анализ фирмы

6. Технико-экономический анализ хозяйственной деятельности предприятия связи
7. Технико-экономический анализ. Анализ использования средств труда длительного пользования
8. Технико-экономический анализ. Экономический рост и фискальная политика государства

9. Технико-экономический анализ. Анализ наличия и состояния средств труда долговременного пользования

10. Технико-экономический анализ. Анализ состава и движения рабочей силы и эффективности использования рабочего времени

11. ТЕОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

12. Технико–экономический анализ ДРСУ-2 города Сочи

13. Экономический анализ деятельности агропромышленных предприятий

14. Технико-экономический анализ производственно-хозяйственной деятельности предприятия

15. Экономический анализ и смежные науки

16. Предмет экономической теории. Методы экономического анализа

Средство для мытья посуды Finish "All in 1 Max", в посудомоечных машинах таблетки, 65 штук.
Таблетки идеальны для использования на коротких циклах - таблетки быстро растворяются. Таблетки не нужно разворачивать! Специальные
880 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Шкатулка для ювелирных украшений, 13x13x6 см, арт. 84412.
Шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку элегантности. Регулярно удалять
832 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Комплект постельного белья 1,5-спальный "Самойловский текстиль. Настроение", с наволочками 50х70.
Постельное белье "Самойловский текстиль" – отличный подарок себе и близким. Качественное, удобное и красивое постельное белье
1249 руб
Раздел: Бязь

17. Лекции по экономическому анализу

18. Системный подход в экономическом анализе

19. Экономический анализ и организованная преступность

20. Экономический анализ предприятия (на примере АО Ставропольэнерго)

21. Технико-экономический анализ деятельности предприятия

22. Экономический анализ
23. Комплексный экономический анализ деятельности ОАО Комбинат Североникель
24. Финансово-экономический анализ узла связи

25. Экономический анализ

26. Экономический анализ предприятий (применение АСУП)

27. Экономический анализ хозяйственной деятельности ОАО “Калининград”

28. Экономический анализ

29. Теория экономического анализа

30. Экономический анализ

31. Финансово-экономический анализ деятельности ДГРУ АК ПИБ Украины и разработка рекомендаций по повышению его ликвидности и платежеспособности

32. Бухгалтерский учет, аудит и экономический анализ движения денежных средств на предприятии АПК

Игра-головоломка "Дядюшкина ферма".
В головоломке Дядюшкина ферма (Funny Farm) игроки попробуют управиться с целым фермерским хозяйством, разместив гостей и обитателей фермы
1241 руб
Раздел: Головоломки
Туалетная бумага "Linia Veiro Classic", 2-слойная (24 рулона), белая.
Экономичная туалетная бумага изготовлена из 100%-го целлюлозного сырья. Обладает высокой мягкостью и прочностью. С перфорацией. Имеет
338 руб
Раздел: Бумага туалетная
Форма разъемная Regent "Easy" круглая, 22x7 см.
Форма для выпечки разъемная из углеродистой стали с антипригарным покрытием. Удобная застежка. Поверхность устойчива к царапинам. Диаметр:
364 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки

33. Эластичность как инструмент экономического анализа

34. Экономический анализ фирмы

35. Состав и движение рабочей силы и эффективности использования рабочего времени. Технико-экономический анализ

36. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности предприятия

37. Статистико-экономический анализ производства зерна

38. Организационно-экономический анализ хозяйственной деятельности
39. Исследование организации учета и экономический анализ основных средств
40. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности предприятия на примере ОАО "Завод ЖБК -1"

41. Основы экономического анализа и аудиторской деятельности

42. Социально-экономический анализ развития Орловской области

43. Экономический анализ деятельности предприятия общественного питания

44. Экономический анализ оптового товарооборота

45. Экономический анализ и оценка градостроительной ценности территории на примере коттеджного поселка "Николин ключ"

46. Экономический анализ предприятия

47. Информационная база экономического анализа

48. История развития экономического анализа. Применение теории массового обслуживания в экономическом анализе

Багетная рама "Donna" (цвет - темно-коричневый).
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
558 руб
Раздел: Размер 30x40
Перчатки одноразовые "Paclan", нитриловые, размер M, 100 штук.
Прочные эластичные перчатки из нитрила, предназначены для полной защиты рук во время уборки, приготовления пищи. Перчатки легко
461 руб
Раздел: Перчатки
Ниблер силиконовый "Зайчик", розовый.
Каждая мама знает, насколько важный этап в жизни младенца представляет собой прикорм. Но как же проблематично скормить хотя бы ложечку
373 руб
Раздел: Ниблеры

49. Комплексный экономический анализ деятельности ООО "Сыктывкарские тепловые сети"

50. Комплексный экономический анализ финансовой деятельности

51. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности

52. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности предприятия

53. Методы экономического анализа

54. Научные основы экономического анализа. Понятие и значение экономического анализа, его место в системе экономических наук
55. Основы экономического анализа
56. Понятие, предмет и метод экономического анализа

57. Предмет, содержание и задачи экономического анализа

58. Роль и методы экономического анализа

59. Роль экономического анализа в управлении организацией

60. Способы и приемы экономического анализа

61. Статистико-экономический анализ себестоимости продукции ООО "Маруся"

62. Статистико-экономический анализ трудовых ресурсов в РФ

63. Статистико-экономический анализ финансовых результатов деятельности предприятий

64. Статистико-экономический анализ эффективности использования производственных ресурсов по группе предприятий

Карандаши цветные "Color'Peps", треугольный корпус, 36 цветов.
Карандаши цветные из американской липы, треугольные, ударопрочный грифель. В наборе: 36 цветов.
668 руб
Раздел: Более 24 цветов
Таблетки бесфосфатные для посудомоечных машин "Vaily", 30 штук.
Экологически безопасные для Вас и Вашего дома. Подходят для детской посуды. Специальная формула на основе органических компонентов. Не
430 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Швабра для пола "Бахрома".
Использование швабры позволяет очистить любые поверхности от пыли и грязи, даже без использования химических средств. Благодаря насадке
328 руб
Раздел: Швабры и наборы

65. Сущность и основные задачи экономического анализа

66. Теоретические основы экономического анализа

67. Теория экономического анализа

68. Теория экономического анализа

69. Технико-экономический анализ выполнения производственной программы буровым предприятием

70. Технико-экономический анализ деятельности предприятия (фирмы)
71. Технико-экономический анализ предприятия
72. Экономический анализ

73. Экономический анализ

74. Экономический анализ

75. Экономический анализ

76. Экономический анализ "ОАО РосИнструмент". Управление дебиторской задолженностью как организационная мера по улучшению деятельности предприятия

77. Экономический анализ ГП "Северодонецкая ТЭЦ"

78. Экономический анализ деятельности и его роль в управлении медицинским учреждением

79. Экономический анализ деятельности полиграфического комбината "Полиграф-Н"

80. Экономический анализ деятельности предприятия

Микрофон "Пой со мной! Русское диско".
Этот микрофончик светится под музыку, а на каждой его кнопочке записано 5 танцевальных хитов, включая «Расскажи, Снегурочка»,
314 руб
Раздел: Микрофоны
Автомобильный ароматизатор Deliss "Romance", аромат жасмина, ванили, ежевики.
Комплект для крепления на дефлектор автомобиля, состоящий из прибора и сменного блока ароматизатора.Жидкостный ароматизатор воздуха для
355 руб
Раздел: Прочее
Шинковка "ШК-4".
Доска-шинковка для капусты деревянная, 3 ножа. Длина 50 см. Ширина 21,5 см.
442 руб
Раздел: Тёрки, мультитёрки

81. Экономический анализ деятельности предприятия

82. Экономический анализ затрат на производство, включаемых в себестоимость продукции

83. Экономический анализ предприятия ООО "АРГО"

84. Экономический анализ производства

85. Экономический анализ производства

86. Экономический анализ финансового состояния прокуратуры Архангельской области
87. Экономический анализ хозяйственной деятельности предприятия
88. Основные понятия и виды экономического анализа

89. Предварительный (перспективный) экономический анализ

90. Экономический анализ

91. Математические методы в экономическом анализе

92. Социально-экономическое развитие России в начале XX в. Реформы Витте и Столыпина (сравнительный анализ)

93. Анализ экономических показателей Японии 1960-1992 гг.

94. Методы корреляционного и регрессионного анализа в экономических исследованиях

95. Анализ и экономическая оценка технологий в цветной металлургии

96. Анализ собственных оборотных средств в новых экономических условиях

Набор насадок для кондитерского мешка BE-0389/4 "Webber", 4 штуки.
Размеры: Ø3,5х2,5х4 см. Набор кондитерских насадок открывает невообразимое число возможностей сделать десерт роскошным и неповторимым
307 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности
Фляга "S.Quire 1406YX-3", 0,18 л, сталь (цвет: серебристый с рисунком).
Очень строгий, классический, элегантный подарок для мужчины. Металлическая фляга "S.Quire", выполнена из нержавеющей стали,
773 руб
Раздел: Фляжки сувенирные
Пенал большой "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (розовый, цветной горох).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1402 руб
Раздел: Без наполнения

97. Анализ экономического положения Болгарии в 1995г

98. Анализ организационно-технических и социально-экономических мероприятий по улучшению использования трудовых ресурсов и фонда заработной платы

99. Анализ и экономическая оценка сборочного производства

100. Использование корреляционно-регрессионного анализа для обработки экономических статистических данных


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.