Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Иностранные языки Иностранные языки

Основні способи словотвору в сучасній українській мові

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

Вічним двигуном у мові є словотвір, який діє без перепочинку щохвилини, щосекунди. Двигун словотвору діяв, діє і діятиме повсякчас, поки з'являтимуться нові предмети, народжуватимуться нові слова і мислі. Іван Вихованець Комунікативна розминка. На засіданні круглого столу мовознавці провідних вищих навчальних закладів обговорюють проблему «Літературна мова у просторі національної культури». Тебе і твоїх однокласників теж запросили взяти участь. Продовжіть дискусію. Які питання української літературної мови в культурному житті народу є, на ваш погляд, найперспективніші і найболючіші? Лариса Іванівна Шевченко, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри історії української мови Київського національного університету імені Тараса Шевченка. - Йдеться про літературну мову як критерій, що ідентифікує українців як націю, еволюційно та цивілізаційно сформовану етнічну і духовну цілісність серед народів світу. Сьогодні ми маємо започаткувати цикл проблемних зустрічей, присвячених статусу, нормі, функціям мови, вербалізації нашої культурної свідомості та присутності в духовному просторі України літературної мови Світлана Яківна Єрмоленко, доктор філологічних наук, професор, завідувач завідувач відділу стилістики і культури мови Інституту української мови НАН України. - Сьогодні відбувається не тільки демократизація суспільства, а й демократизація літературної мови. Мабуть, коли ми говоримо про культивовані норми, про культуру мови, маємо говорити й про поняття моди. Окрема проблема – це культивування норми літературної і вироблення термінологічних стандартів у певній галузі Лариса Максимівна Паламар, доктор педагогічних наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка. -Якби ми того не хотіли, у зв'язку з глобалізацією є тенденція до поширення одиниць розмовної мови Флорій Сергійович Бацевич, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри загального мовознавства Львівського національного університету імені І.Я.Франка. - Говорячи про літературну мову, про зміни, які відбуваються в ній, мабуть, треба говорити і про зрушення і в граматиці української мови, яка дуже активно переймає аналітизм О. Тараненко, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри загального та українського мовознавства Київського національного лінгвістичного університету. - Якщо українці не будуть культивувати національну мову, то українська мова й далі буде розчинятися в могутньому океані російської мови Л. Мацько, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри стилістики української мови Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. - У суспільстві інтерес до української мови зростає Поширюймо нашу мову територіально в усіх регіонах України, в усі прошарки суспільства, види ЗМІ, в усі життєві ситуації Л. Шевченко, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри історії української мови Київського національного університету імені Тараса Шевченка. - Поки нам болить українське слово, поки ми дискутуємо, шукаючи найбільш раціонального і фахово виваженого розв'язання питань буття літературної мови в сучасному світі – живе наша мова, живе в нашому слові український народ, і має перспективу національна філологія.

◊«Розшифруйте» підкреслені слова. Про що і про кого йдеться? Що вам відомо про діяльність цієї організації чи особистості? Виконайте морфемний аналіз виділених слів. Знайдіть у тексті слова, утворені шляхом осново- чи словоскладання. У лінгвістичній літературі існує кілька визначень поняття “спосіб словотворення”. Ми обираємо визначення, яке пропонує мовознавець Іван Іванович Ковалик: Способи словотвору - структурно різні шляхи і прийоми творення нових слів у результаті використання всіх наявних у цій мові словотворчих ресурсів. Іван Іванович Ковалик (1907–1989) - доктор філологічних наук, професор, фундатор української дериватологічної школи, автор праць «Про деякі питання слов’янського словотвору» (1958), «Вчення про словотвір» (1958) та ін. Способи словотворення поділяються на морфологічні і неморфологічні. Способи словотворення встановлюються відповідно до того, які засоби використовуються для вираження словотвірного значення похідного слова. До морфологічних способів відносять способи творення слів, при яких похідне слово утворюється за допомогою морфем. Сюди належать суфіксальний, префіксальний, постфіксальний, суфіксально-префіксальний та ін. До неморфологічних способів відносять морфолого-синтаксичний, лексико-семантичний, лексико-синтаксичний способи. Прокоментуйте таблицю. З'ясуйте, у чому суть постфіксального способу? У чому різниця між основоскладанням і зрощенням? У поданих прикладах визначіть граматичну і твірну основи. Таблиця 1 - Творення слів в українській мові Спосіб словотвору У чому полягає спосіб творення Приклади Морфологічний суфіксальний префіксальний постфіксальний префіксально-суфіксальний суфіксально-постфіксальний префіксально-постфіксальний префіксально-суфіксально-постфіксальний безсуфіксний складання (осново- і словоскладання) нове слово утворюється за допомогою суфіксів; нове слово утворюється за допомогою префікса; нове слово утворюється за допомогою постфіксів; похідні слова утворюються одночасним приєднанням до твірної основи префікса і суфікса; до твірної основи одночасно приєднуються суфікс і постфікс –ся; творення похідних, при якому до твірної бази одночасно приєднуються префікс і постфікс –ся; нове слово утворюється шляхом одночасного приєднання до твірної основи префікса, суфікса і постфікса –ся; нове слово утворюється за допомогою нульових суфіксів; нове слово утворюється шляхом об’єднання в одне ціле двох чи більше основ або слів за допомогою інтерфіксів о, е або сполученням компонентів із сурядним зв’язком; шляхом скорочення твірних слів, враховуються то букви, то звуки низьк-ий → низьк-о день → перед-день знати → знати-ся сніг → за-сніж-и-ти гнізд-о → гнізд-и-ти-ся кричати → роз-кричати-ся; щедр-ий → роз-щедр-и-ти-ся добирати → добірШ сухофрукти, працездатний, чорно-синій педучилище, ДАІ, АТС Неморфологічні морфолого-синтаксичний лексико-синтаксичний (зрощення) лексико-семантичний охоплює похідні слова, які виникають унаслідок переходу слів або словоформ з однієї частини мови до іншої; спосіб творення нових слів шляхом зрощення двох або більшої кількості слів одного словосполучення;спосіб, при якому звукова оболонка твірного слова залишається незмінною, але набуває нового значення біг-ом (ім.)

і бігом (присл.). добра ніч → добраніч, не чуй вітер → Нечуйвітер (прізвище). свобода (воля) і “Свобода” (назва газети) Способи словотвору, які ґрунтуються на використанні афіксів для творення похідних, називаються афіксальними. Якщо афікси при творенні похідного участі не беруть, це безафіксні способи словотворення. Наприклад: словоскладання, абревіація, нульсуфіксація та ін. Прочитайте текст. Визначте його стильову приналежність. Що нового ви дізнались? Що вам відомо про дотримання мовної культури у зарубіжних країнах? Знайдіть на сайтах Інтернету інформацію про німецького філософа Г. Гадамера, якою можна доповнити цей текст. Встановіть твірні основи та словотворчі чи формотворчі афікси у підкреслених словах. Запишіть виділені слова у вигляді словотворчого ланцюжка, щоб кожне попереднє слово було твірним для наступного. Назвіть слова, утворені префіксально-суфіксальним способом, а також шляхом осново- чи словоскладання. Випишіть слова, де пропущені літери, поясніть орфограми. Виконайте синтакчиний аналіз останнього речення. У США, в д ржаві, яку визнають центром світової лінгвістики, виховання високої мовної культури є пр ор тетним. С нат пильно стежить за розвитком англійс кої мови як єдиної офіційної мови. З метою досягн ння високих стандартів якості освіти 48 штатів у 2000 році запровадили підсумкове тестува ня випускників. Підвищені вимоги до володіння нормативним англійс ким мовленням зумовили появу числе них радіомовних студій, мовознавчих інститутів, де працюют над технологією виправлення небажаного акценту для забезпечення успішної професійної кар єри. Тим часом від американс ких мовознавців лунає засторога: &quo ;чим чистішою стає мова і чим більше вона обмежується колом інтелектуальної еліти, тим швидше зростає ймовірність відчуження від неї решти населення&quo ;. У Франції теж добре шануют ся мовно-культурні цінності. Це підтверджують і слова мовотворця Жана Дютура: &quo ;Якщо існує загроза для мови народу, це означає, що є загроза і для існування держави&quo ;. І дотепер захист і розвиток націонал ної мови узакон но у сфері мовної політики. Відомо, що авіакомпанію Bri ish Airways, яка друкувала авіаквитки англійс кою мовою, у 1977 р. було притягнуто до судової відповідальності та сплати величезного штрафу за нев конання цього закону. Щорічно в державі проводят ся Націонал ні диктанти; систематично розглядают ся звіти уряду про мовну ситуацію у Франції. А гімн Франції – &quo ;Марсел єзу&quo ; згідно державних настанов напам ять мають знати навіть шестирічні мовці. Рідне мовотворення культивують у Німеччині. Кодифікована літературна мова завойовує провідне місце в німец кому суспільстві. Тут добре пам ятають застереження німец кого філософа Г.Гадамера про те, що саме “. в рідній мові струменит уся близькість до свого, у ній - звичаї, традиції і знайомий світ” (О.Семеног «Культуромовна підготовка в зарубіжній школі»). Центральне місце в системі українського словотвору, як і словотвору інших слов’янських мов, займає афіксація. Найбільша кількість неологізмів (учені називають до 56 відсотків) утворюється суфіксальним способом.

Даль не погодився внести малоросійські (українські) слова до свого словника, адже був переконаний, що мова українців — цілком самобутня. Для сучасних українських діалектів академік О. О. Шахматов установив первинний їх поділ на дві групи: північноукраїнську і південноукраїнську. Він керувався винятково фонетичними ознаками мови, для нього були критеріями не лише вимова «о» замість «і», але також міра твердості та м'якості цього «і». Крім того, він зважав на більшу або меншу твердість «ы»-«и», м'якість або твердість «р» («прямо» чи «прамо»), отвердіння або не отвердіння «т» («він ходит» або «він ходить»), звуження «я» в «є» тощо. У процесі розвитку українського народу з'явилася третя група — західноукраїнська. Із трьох українських діалектів найбільше відрізняються один від одного у фонетичному сенсі східноукраїнський (полтавсько-харківський) і північноукраїнський. Західноукраїнський говір серединний і вказує філологові на те, що він виник у результаті впливу північноукраїнського говору на східноукраїнський. Цей факт підтверджений історично

1. Семантичні засоби комічного в сучасній українській літературній мові

2. Комбінована варіантність слів в сучасній українській мові

3. Застосування слів иноземного походження в українській діловій мові

4. Лінгвокультурологічні особливості вживання анімалізмів з концептом "кінь" та "собака" в англійській та українській мовах

5. Особливості відмінкових парадигм в англійській та українській мовах

6. Етикетні норми спілкування засобами фразеології в українській мові
7. Засоби зображення гами кольорів у французькій та українській мовах
8. Україна в системі сучасних міжнародних відносин: проблеми і перспективи розвитку

9. Українські благодійники та меценати кінця ХІХ – початку ХХ століття

10. Стан української мови

11. “Енеїда” І.Котляревського – її місце в українській духовній культурі

12. Інтерпретація фольклорного образу русалки в українській романтичній традиції

13. Лексика української мови на позначення обрядів, звичаїв

14. Основи ділової української мови

15. Особливості побудови орфографічного, тлумачного, словника синонімів, словника іншомовних слів, фразеологічного словників української мови

16. Структура макроконцепту "життя" в українській фраземіці

Сортер-матрешка "Волшебный куб".
Деревянный сортер-матрешка представляет собой развивающий комплекс для детишек возрастом от 3 лет. Игра состоит из 5 кубов различной
568 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Пазл-ваза "Поющие птицы в летнем саду", 160 элементов.
Ваза-пазл – это трехмерный пазл в виде вазы. Оригинальный дизайн; идеальная сцепка деталей; специальная колба для воды;
587 руб
Раздел: Прочие
Набор детской посуды "Ангел".
Набор посуды детский "Ангел". В комплекте 3 предмета: - тарелка суповая диаметром 15 см, - тарелка обеденная диаметром 17,5
397 руб
Раздел: Наборы для кормления

17. Історія розвитку української мови

18. Архаїчне значення слів у словнику української мови

19. Оцінки митної політики Російської імперії першої половини XIX ст. в українській історіографії 1920-1980-х pp.

20. Період "руїни" в українській історіографії

21. Роль голоду в українській національно-визвольній революції ХVII ст.

22. Українські землі під владою Австрійської та Російської імперій
23. Українські землі у другій половині ХVІІІ ст.
24. Українські землі у складі Литви і Польщі (XIV – перша половина XVII ст.)

25. Українські землі у складі Російської Імперії в другій половині XIX ст

26. Українські січові стрільці

27. Модернізм в українській культурі кінця ХІХ-початку ХХ століття

28. Українські мотиви в творчості І.Ю. Рєпіна

29. Перший паломницький твір в українській літературі "Житіє і хоженіє Данила, Руської землі ігумена"

30. Українські поети–лауреати Національної премії ім. Т.Г. Шевченка

31. Аналіз програми та підручників з української мови щодо вивчення частин мови в початковій школі

32. Вивчення мовленнєвого етикету на уроках української мови

Скалка силиконовая большая.
Силиконовая скалка - полезный аксессуар для каждой хозяйки. Изделие предназначено для раскатывания любого теста. Эргономичные ручки скалки
391 руб
Раздел: Скалки
Чайник заварочный "Лавандовый букет", 950 мл.
Заварочный чайник поможет вам в приготовлении вкусного и ароматного чая, а также станет украшением вашей кухни. Материал: доломит. Объем: 950 мл.
427 руб
Раздел: Чайники заварочные
Крем детский "Weleda" питательный, для тела (с календулой), 75 мл.
Этот мягкий крем увлажняет кожу ребенка и делает ее бархатистой. Полезный для кожи ланолин и органическое миндальное масло защищают, а
520 руб
Раздел: Крем детский

33. Використання ігор на уроках української мови в початкових класах

34. Моделювання уроків української мови в школах нового типу

35. Розвиток зв’язного мовлення учнів початкових класів на уроках української мови

36. Роль позашкільної роботи з української мови та літератури

37. Політичні еліти і політичне лідерство: світовий досвід і українські реалії

38. Українські легендарні оповіді про надприродних істот: Злидні та Уособлення хвороб
39. Українські легенди про гріхопадіння перших людей та їхнє вигнання з раю
40. Українські легенди про походження та характеристичні особливості деяких народностей

41. Риси європейського бароко в українській архітектурі

42. Проблема ментальності в українській народознавчій науці

43. Іноземні інвестиції в українській економіці: необхідність і дійсність

44. Додаткові українські легенди та перекази про людину

45. Українські космогонічні легенди та перекази про різні трави та квіти

46. Українські легенди про "Триблаженне древо", смерть Адама та главу його

47. Українські легенди та перекази про диких звірів

48. Українські легенди та перекази про комах, риб та раків

Сетка москитная белая.
Сетка москитная препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
372 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Ручка-стилус шариковая сувенирная "Никита".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а именная надпись
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Конструктор электронный ЗНАТОК "Первые шаги в электронике. Набор В" (15 схем).
Вам будет предложено собрать свой первый светодиодный фонарик, собрать звуковые схемы, познакомится с работой транзистора — всего 15
892 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические

49. Українські легенди та перекази про свійських тварин та свійську птицю

50. Літературна мова і територіальні діалекти

51. Особливості стилю українського бароко

52. Дослідження впливу факторів маркетингового середовища на діяльність компанії "ТОВ "ДЮПОН УКРАЇНА" (Україна)" на ринку мембранних ізоляційних плівок України

53. Аналіз та удосконалення системи оцінки ефективності виробничої діяльності інструментального цеха оснастки допоміжного виробництва підприємства по виробництву меблів ЗАТ "Новий Стиль Україна" (м. Харків)

54. Засоби інтенсифікації виразності газетного тексту у мові сучасної української преси
55. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)
56. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

57. Україна в сучасному геополітичному просторі

58. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

59. Розвиток операцій банківської системи на сучасному етапі економічних відносин в Україні (на прикладі АППБ "Аваль")

60. Сучасний стан перестрахування в Україні

61. Сучасний стан сільского господарства України

62. Вугільна промисловість України і Польщі: сучасний стан та перспективи

63. Найдавніші державні утворення і право на сучасних українських землях

64. Релігія і церква в сучасній Україні

Настольная игра "Коварный Лис".
В городе был замечен Коварный Лис, который сумел увести пирог прямо у вас из-под носа! Все лисы теперь попали под подозрение, но кто же из
1196 руб
Раздел: Классические игры
Чехол на лобовое стекло всепогодный (арт. TD 0334).
Каждое зимнее утро встречаете со скребком и щеткой, тихо ненавидя вечную ледяную корку и «сугробы» на лобовом стекле?
402 руб
Раздел: Прочее
Пазл "Новогодний праздник", 600 элементов.
Пазл может понравиться детям и взрослым, его можно собирать и всей семьей. При сборке пазла открывается замечательная картина. В комплект
303 руб
Раздел: Пазлы (400-999 элементов)

65. Виборча система України: сучасний стан і перспектива розвитку

66. Опис когнітивно-комунікативного потенціалу еліптичного речення сучасної англійської мови

67. Проблеми впорядкування й удосконалення сучасної української термінології

68. Семантико-інтонаційні особливості вираження концепту "страх" у сучасній англійській мові на матеріалі відеофільмів

69. Способи відтворення паремій з англійської мови на українську та порівняння лексичних одиниць при відтворенні

70. Функціонування паронімів в сучасній англійській мові
71. Афіксальний словотвір дієслів сучасної англійської мови
72. Сучасна освіта та наука в незалежній Україні

73. Україна - Туреччина: розвиток відносин від давнини до сучасності

74. Видання в Україні навчальної літератури (історія і сучасність)

75. Канцэпт "шчасце" у мове сучаснай беларускай паэзіі

76. Здобутки і проблеми зовнішньої політики України на сучасному етапі

77. Україна в сучасній системі міжнародних відносин

78. Вища бібліотечно-інформаційна освіта в сучасній Україні: формування документологічної складової

79. Дослідження сучасного стану статусу національних меншин в України

80. Схід України в інтегративних процесах сучасного державотворення

Игровой набор "Фрукты".
Увлекательный детский набор "Фрукты" подарит ребёнку много часов увлекательной игры! Такие игрушки тренируют у детей мелкую
321 руб
Раздел: Продукты
Щетка-сметка для снега со скребком, автомобильная, 850 мм.
Усиленная рукоятка из алюминиевого сплава с удлиненным мягким держателем. Густая распушенная щетина для бережной очистки снега с
521 руб
Раздел: Автомобильные щетки, скребки
Этажерка для обуви разборная, 4 полки, 660x280x700 мм.
Модель предназначена для хранения обуви в прихожей. Она придется особенно кстати, если у вас малогабаритная квартира: она займет минимум
1102 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи

81. Політична еліта сучасної України: генеза й особливості формування

82. Політична еліта та лідерство в сучасній Україні

83. Сексуальна культура сучасних українських підлітків: соціологічний аспект проблеми

84. Сучасна соціально-релігійна ситуація в Україні

85. Митна політика України на сучасному етапі

86. Сучасний стан активного туризму в Україні
87. Фінансове планування в сучасних умовах економіки України
88. Аналіз існуючого стану інфляційних процесів в сучасній Україні

89. Ринок праці на сучасному етапі економічного розвитку України

90. Сучасні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні

91. Трубопроводный транспорт мира (Сучасний стан та особливості розміщення трубопровідного транспорту світу)

92. Основні напрями в сучасній зарубіжній кримінології

93. Мотивація робітників в сучасних умовах

94. Сучасні технології менеджменту

95. Основні правові системи сучасності

96. Сучасні форми і системи заробітної плати

Мобиль музыкальный "Зоопарк" (2 режима).
Музыкальная подвеска предназначена для размещения над детской кроваткой. Мобиль - это одна из первых игрушек для новорожденных и
1100 руб
Раздел: Мобили
Багетная рама "Jasmine" (цвет - светло-коричневый + золотой), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
558 руб
Раздел: Размер 40x50
Стульчик-сумка для кормления и путешествий, высокий, с сидушкой и пеленальной площадкой.
Этот портативный аксессуар сделает жизнь мамы и малыша гораздо мобильнее. Сумка легко и быстро трансформируется в удобный стульчик со
999 руб
Раздел: Стульчики для кормления

97. Бухоблік та аудит в сучасних умовах господарювання на Черкаському МППЗТ

98. Гендер і сучасна ідеологія та політика.

99. Масова комунікація в сучасній соціокультурній картині світу


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.