Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Цивільний позивач та цивільний відповідач як учасник кримінального процесу

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. ЦИВІЛЬНИЙ ПОЗИВАЧ ЯК УЧАСНИК КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 1.1.Поняття та класифікація учасників кримінального процесу 1.2.Фізичні та юридичні особи, що можуть виступати цивільними позивачами по кримінальній справі 1.3. Цивільний позивач в кримінальному процесі РОЗДІЛ 2. ЦИВІЛЬНИЙ ВІДПОВІДАЧ – СУБ’ЄКТ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 2.1. Особи, що можуть бути залучені в якості цивільного відповідача по кримінальній справі 2.2. Цивільний відповідач в кримінальному процесі 2.3. Представники цивільного позивача та цивільного відповідача в кримінальному процесі ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ВСТУП Перехід України до ринкових відносин, демократизація суспільства висунула на перший план права та інтереси громадян. Демократичне суспільстсво характеризується широким спектром особистих та майнових прав і свобод. Але чого варті права та свободи без закріплення їх у вищому державному правовому акті - Конституції, без їх правового забезпечення, а також забезпечення їх дотримання і захисту від порушення. В Україні на сучасному етапі її розвитку проходить вдосконалення правової бази, якою закріплено правове становище громадян і організацій і встановлені гарантії реалізації і захисту їх прав і свобод, визначених Конституцією та іншими законами України. Конституційні норми, в яких закріплені ці права і інтереси, виступають основою для деталізації їх в галузевому законодавстві, регулювання всіх аспектів їх дії і для визначення юридичних гарантій реалізації, а також для встановлення процесуального порядку захисту прав, охоронюваних законом інтересів і свобод. Нам щодня доводиться вступати в різного роду суспільні відносини і при цьому ми часто навіть не звертаємо уваги на те, які права і обов’язки ми маємо, тому що такі міжлюдські стосунки нам звичні. Актуальність. Дана тема є дуже актуальною, бо участь осіб в кримінально-процесуальному провадженні вимагає чіткого знання прав та обов’язків кожного суб’єкта (учасника) цих відносин. Адже саме в ході кримінального процесу вирішується питання про притягнення особи до кримінальної відповідальності – суттєвого обмеження її прав та свобод. Крім того, дана тема має важливе значення в підготовці фахівців-юристів. Вони повинні чітко знати хто має залучатися до участі в кримінальному процесі і які права та обов’язки при цьому матимуть цивільний позивач та цивільний відповідач як суб’єкти кримінального прцесу. Все це спрямовано на досягнення законності та правопорядку в нашій державі, захисту головної її цінності – прав та законних інтересів людини. Дану тему досліджували такі вчені: Гошовский М.І., Кучинська О.П, Коваленко Є.Г., Маляренко В.Т., Кокорев Л.Д., Михєєнко М.М., Нор В.Т., Шибіко В., Омельяненко Г.М., Тертишник В.М. Мета дослідження - теоретично проаналізувати поняття цивільного позивача та цивільного відповідача як суб’єктів кримінального процесу. Обє’кт дослідження – цивільний позивач та цивільний відповідач. Предмет дослідження – цивільний позивач та цивільний відповідач як суб’єкти кримінального процесу. Згідно з метою і предметом дослідження було визначено такі завдання: 1)з'ясувати, які фізичні та юридичні особи можуть виступати цивільними позивачами по кримінальній справі; 2)вивчити поняття цивільного позивача та відповідача в кримінальному процесі; 3)дослідити та проаналізувати поняття представника цивільного позивача та цивільного відповідача в кримінальному процесі.

Теоретичну основу дослідження становлять наукові праці, підручники, навчальні посібники вітчизняних та зарубіжних фахівців, що стосуються теми: «Цивільний позивач та цивільний відповідач як суб’єкти кримінального процесу». Методологічна основа. У курсовій роботі використовується, історично-правовий, типологічно-порівняльний і комплексно-системний метод. Практична цінність. Матеріали та результати курсової роботи можуть бути використані для майбутніх правових досліджень. Також матеріал можна використовувати на семінарах, конференціях, доповідях. Структура дослідження. Курсова робота складається з вступу, двох розділів, підрозділів, висновків, списку використаних джерел. РОЗДІЛ 1. ЦИВІЛЬНИЙ ПОЗИВАЧ ЯК УЧАСНИК КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 1.1. Поняття та класифікація учасників кримінального процесу Учасники (суб’єкти) кримінального процесу – це особи, які вступають у кримінально-процесуальні правовідносини у зв’язку з подією злочину, чиї права та обов’язки регламентуються чинним законодавством. З визначення суб’єктів кримінального процесу фактично слідує, що вони є його учасниками. І насправді використання в науковій літературі поняття “суб’єкти” прийшло на зміну поняттю “учасники” зовсім не давно. В цьому є деяка особливість саме кримінального процесу – суб’єкти фактично і є учасниками процесу, на відміну від багатьох інших галузей права. В подальшому в своїй роботі використовуватиму обидва ці поняття, як рівнозначні між собою, саме стосовно кримінально-процесуального їх значення . Суб’єкти кримінального процесу можуть бути поділені на чотири групи: 1. Органи та посадові особи, які ведуть та безпосередньо здійснюють кримінально-процесуальне провадження: слідчий, орган дізнання (особа, яка провадить дізнання), суд (суддя), прокурор. Загальним для них є охорона державних інтересів та виконання функцій, спрямованих на досягнення завдань кримінального процесу. Вони наділені владно-розпорядчими повноваженнями та повинні бути не заінтересовані в результатах справи. 2. Особи, які мають та відстоюють самостійний інтерес: підозрюваний, обвинувачений, потерпілий, цивільний позивач, цивільний відповідач. 3. Особи, які захищають та представляють інтереси «третіх осіб»: захисник, представник цивільного відповідача. Спільним для них є те, що вони сприяють захисту прав осіб, які мають свої інтереси. Вони не можуть бути допитані про обставини справи, що стали відомі їм у зв’язку з виконуваною ними функцією. 4. Особи, які сприяють кримінальному судочинству: свідок, поняті, перекладач, експерт, спеціаліст, секретар судового засідання та ін. Ці учасники кримінального процесу сприяють кримінальному судочинству за допомогою виконання завдань, покладених на них законом. Учасники процесу характеризуються тим, що вони: а) беруть участь у справі на підставах і в порядку, передбачених кримінально-процесуальним законом, за умови, що відсутні обставини, за яких закон виключає можливість їх участі у справі; б) мають визначені права та обов’язки (закон визначає порядок їх реалізації); в) діють у кримінальному судочинстві у відповідності зі своїми правами та обов’язками у встановленому порядку; г) вступають у процесуальні правовідносини; д) несуть відповідальність за невиконання своїх обов’язків або порушення прав інших учасників.

1.2. Фізичні та юридичні особи, що можуть виступати цивільним позивачем по кримінальній справі Цивільним позивачем визнається громадянин, підприємство, установа чи організація, які зазнали матеріальної шкоди від злочину і пред'явили вимогу про відшкодування збитків відповідно КПК України. Про визнання цивільним позивачем чи про відмову в цьому - особа, яка провадить дізнання, слідчий, суддя виносять постанову, а суд — ухвалу . Якщо ж задатися питанням: хто конкретно може бути визнаний цивільним позивачем у кримінальній справі, то відповідь на нього необхідно шукати в нормах цивільного (у широкому розумінні) права, що регулюють спірне матеріальне правовідношення, що виникло у зв'язку зі злочинним заподіянням майнової шкоди. Суб'єкт цього правовідношення, майнове право якого було порушено безпосередньо злочином, може і повинен бути визнаний цивільним позивачем у випадку пред'явлення ним або його повноважним представником вимоги про захист порушеного права. Виходячи з характеру скоєного злочину й об'єкта (предмета) його злочинного посягання, ґрунтуючись на нормах матеріального (цивільного, трудового, сімейного) й кримінально-процесуального права, цивільними позивачами в каримінальному процесі можуть і повинні бути визнані наступні особи, що понесли матеріальний збиток від злочину і, що пред’явили вимогу про його відшкодування : а) визнані потерпілими від злочину громадяни, що перебували на утриманні загиблих або мали до дня його смерті право на одержання від нього утримання, а також дитина загиблого, народжена після його смерті, особи, що понесли матеріальний збиток від втрати утримання і витрачених на поховання померлих коштів, - при скоєнні злочину, що призвів до смерті їхнього годувальника; б) визнані потерпілими від злочину громадяни, що понесли майновий збиток від втрати заробітку внаслідок втрати працездатності або її зменшення, а також витрат, викликаних ушкодженням здоров'я (посилене харчування, протезування і т.п. ) і інших витрат, - при здійсненні злочинів, що заподіяли шкоду здоров'ю особистості або посягають на її волю, честь і гідність; в) визнані потерпілими від злочину громадяни, що понесли майновий збиток від втрати заробітку внаслідок звільнення їх з роботи, а також інших витрат, - при злочинному порушенні законодавства про працю; г) визнані потерпілими громадяни, а також юридичні особи, що понесли матеріальний збиток у результаті злочинного зазіхання на приналежне їм на праві власності (оперативного керування) або законного (титульного) володіння майно (розкрадання, знищення, ушкодження, псування і т.п. ); д) фінансові органи як власники державного бюджету і представники скарбниці при стягненні засобів, витрачених на стаціонарне лікування громадян, що потерпіли від навмисних злочинних дій. Визнання особи, що понесла матеріальний збиток від злочину і пред’явила вимогу про його відшкодування, цивільним позивачем у кримінальній справі, яких-небудь затруднень у слідчій і судовій практиці, як правило, не викликає. Ускладнення можуть виникнути лише у випадку, коли матеріальний збиток був наслідком розкрадання, знищення або ушкодження майна, що знаходиться в момент здійснення злочину не в його власника (власника права оперативного керування), а в законного (титульного) власника.

Ця заборона поширються також на захисника пдсудного, цивльного вдповдача та його представника. Вони теж  суб'ктами доказування, але на вдмну вд суду, судд, прокурора мають право, а не зобов'язан брати участь у доказуванн, висувати певн твердження на захист свох законних нтересв  аргументувати х. Внутршн переконання прокурора про законнсть  обгрунтовансть обвинувачення базуться на фактичних даних. У протилежному випадку прокурор зобов'язаний вдмовитися вд обвинувачення (ст. 264 КПК Украни). В обвинувальнй промов прокурор зобов'язаний систематизувати вс збран у справ докази, дати м оцнку з позиц обвинувачення. Завдання прокурора допомогти учасникам процесу зставити мж собою розрзнен докази, вдкинути все непотрбне, зайве  прийти до обгрунтованих висновкв. Прокурор не може в обгрунтуванн свох висновкв посилатися на т чи нш факти, беручи без доказування за стинн, достоврн, , навпаки, безпдставно вдкидати нш факти, як так, що не вдповдають дйсност. Прокурор у кожному випадку повинен обгрунтувати, чому вн довря одним доказам  не довря ншим, вважа х такими, що не мають значення для справи

1. Докази та доказування в кримінальному процесі

2. Обвинувачений, його права та обов’язки в кримінальному процесі

3. Участь експерта та спеціаліста у кримінальному процесі

4. Державний та суспільний лад країн Скандинавії у період Середньовіччя

5. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

6. Кримінальна відповідальність за ненадання допомоги, вимагання та зґвалтування
7. Поняття, види, структура, тлумачення та завдання закону про кримінальну відповідальність
8. Касетні автовідповідачі

9. Звільнення від кримінальної відповідальності

10. Комплексний теоретичний аналіз проблеми однобічності та неповноти дізнання, досудового та судового слідства у кримінальному судочинстві

11. Кримінальна відповідальність

12. Кримінальна відповідальність за погрозу вбивством

13. Кримінальна відповідальність за хуліганство (ст. 296 КК України)

14. Кримінальна відповідальність. Різновиди злочинів

15. Кримінально-правова відповідальність за отримання хабара

16. Стан сильного душевного хвилювання: кримінально-правові та психологічні аспекти

Музыкальная карусель на кроватку "Наш тёплый дом. Саванна" с проектором (цвет: розовый).
Изготовлено из высококачественного пластика. 2 уровня громкости. Режимы с вращением и без. Звуки природы, спокойные колыбельные мелодии
1719 руб
Раздел: Мобили
Подушка "Нордтекс. Зебры", 40х40 см.
Декоративные подушки являются непременным элементом современного интерьера. Они могут послужить прекрасным украшением не только спальни,
454 руб
Раздел: Подушки
Детский стиральный порошок "Ondalind", без фосфатов, 1,8 кг.
Экологически безопасный гранулированный стиральный порошок, гипоаллергенный, без фосфатов, без хлора, без запаха. Инновационная технология
655 руб
Раздел: Для стирки детских вещей

17. Празька весна та "Ніжна революція" як основні чинники краху комуністичної системи в Чехословаччині

18. Цивільний та арбітражний процес

19. Розкриття суті видів та форм цивільно-правової відповідальності

20. Докази та доказування у цивільному процесі

21. Підходи до визначення поняття "стадії цивільного процесу" в Україні та РФ

22. Поняття та підстави представництва у цивільному праві України
23. Цивільно-правова відповідальність за порушення лісового законодавства
24. Відповідальність за завдану шкоду за цивільним законодавством

25. Опалення та вентиляція цивільного будинку

26. ЦИВІЛЬНОЕ ПРАВО

27. Цивільне право України

28. Особисті немайнові права за новим Цивільним кодексом

29. шпори з цивільного права України

30. Відповідальність старшокласника за саморозвиток та самореалізацію своєї особистості

31. Сили цивільної оборони

32. Цивільна оборона

Набор мягкой мебели для гостиной "Коллекция".
Набор мягкой мебели для гостиной "Коллекция" станет украшением любой кукольной комнатки. Кресла и диван выглядят как красивая
662 руб
Раздел: Гостинные
Точилка "Berlingo" механическая.
Одно отверстие. Надежно крепится к столу. Карандаш фиксируется с помощью металлических зажимов и затачивается при вращении ручки. Диаметр
326 руб
Раздел: Точилки
Конструктор "Новый год".
Новогодний конструктор порадует любого ребенка! В комплект входят фигурка Деда Мороза, 2 девочек, 2 лошадок и зайки, из деталей можно
744 руб
Раздел: Новогоднее творчество

33. Цивільна оборона

34. Цивільна оборона України в надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу

35. Розвиток системи цивільного захисту

36. Докази в цивільному процесі

37. Заочний розгляд справи в цивільному процесі України

38. Метод цивільного права
39. Особливості цивільного права
40. Поняття зобов`язання в римському цивільному праві і його види

41. Поняття, елементи і особливості цивільних правовідносин

42. Правове регулювання спільної власності в цивільному праві

43. Правові основи використання електронного цифрового підпису в цивільному обігу

44. Представництво в цивільному праві

45. Представництво у цивільному праві

46. Процесуальні строки в цивільному процесі

47. Рішення суду першої інстанції в цивільному процесі

48. Система цивільного права України

Пломба свинцовая 10 мм, упаковка 1 кг.
Рекомендуется использовать совместно с витой проволокой или шпагатом. Устанавливается с помощью пломбиратора. Применение свинцовых пломб
362 руб
Раздел: Прочее
Карандаши цветные BIC "Kids ECOlutions Evolution", пластиковые, 24 цвета.
Цветные заточенные карандаши «Evolution Kids», специально для маленьких детей. Грифели не ломаются при падении. Удобное, легкое
503 руб
Раздел: 13-24 цвета
Комплект постельного белья 1,5-спальный "Disney" (с наволочкой 50х70 см).
Добро пожаловать в мир популярных персонажей, супергероев и сказочных существ. Постельное белье для мальчиков и девочек украсит интерьер и
2232 руб
Раздел: Детское, подростковое

49. Спадкування за законом в цивільному законодавстві України

50. Суб’єкти цивільного права

51. Теоретичні проблеми цивільного права

52. Фізичні особи в римському цивільному праві

53. Цивільні правовідносини

54. Цивільно-правова охорона особистого життя фізичної особи
55. Цивільно-правовий договір
56. Цивільно-правовий статус об’єднань громадян

57. Юридична відповідальність за порушення авторських та суміжних прав

58. Юридичні особи як суб’єкти цивільного права

59. Зародження людської цивілізації на Україні

60. Організація постачання промисловими товарами цивільного населення України у 1943-1944 рр.

61. Мобільний термінал охоронної системи для автомобіля

62. Культура перших цивілізацій

63. Товарознавча експертиза шоколаду, що підлягає митному оформленню з метою випуску у вільний обіг

64. Шкільний кабінет народознавства

Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Racer Trike (цвет каркаса: графит).
Детский трехколесный велосипед с колясочной крышей на колесах ПВХ – настоящее спасение для мам с маленькими детьми. Главное место для
3600 руб
Раздел: Трехколесные
Сортер-матрешка "Волшебный куб".
Деревянный сортер-матрешка представляет собой развивающий комплекс для детишек возрастом от 3 лет. Игра состоит из 5 кубов различной
568 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Пазл-ваза "Поющие птицы в летнем саду", 160 элементов.
Ваза-пазл – это трехмерный пазл в виде вазы. Оригинальный дизайн; идеальная сцепка деталей; специальная колба для воды;
587 руб
Раздел: Прочие

65. Психологічні проблеми цивільного судочинства

66. Основні концепції розвитку цивілізації (культури)

67. Настільний теніс

68. Поняття "реальність", "цивілізація" й "культура"

69. Суспільне відтворення. Суспільний продукт і його основні форми

70. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)
71. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір
72. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

73. Нова економична политика та ии законодавче оформлення

74. Конституцiя США та реальнi права громадян

75. Захист прав та iнтересiв вiдповiдача в цивiльному процесi

76. Правова регламентацiя организацii та дiяльностi судових органiв Украiни

77. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)

78. Люблiнська унiя 1569 р. та ii наслiдки для Украiни. Брестська унiя та посилення нацiонального гнiту

79. Половое воспитание и подготовка учеников к семейной жизни (Статеве виховання та підготовка учнів до сімейного життя)

80. Трубопроводный транспорт мира (Сучасний стан та особливості розміщення трубопровідного транспорту світу)

Держатель-рулетка для бейджей "Style", желтый.
Используется для ношения именных, магнитных или пропускных карточек. Крепление бейджа: карабин-петля. Подходит ко всем бейджам, имеющим
383 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Шары Ньютона "Эврика", металл (арт. 98085).
Движение – это жизнь! Небольшая настольная кинетическая скульптура в собранном виде демонстрирует закон сохранения энергии, открытый
891 руб
Раздел: Антистрессы
Пленка воздушно-пузырчатая 2-х слойная, плотность 75 г/кв.м.
Универсальный упаковочный материал. Препятствует повреждению товаров при ударе, предотвращает проникновение влаги и пыли, защищает от
423 руб
Раздел: Фольга

81. Органiзацiя та планування виробництва потококонвеєрноi лiнii десяткового суматора з корекцiєю результата ([Курсовая])

82. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації

83. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

84. Кредитнi операцiї комерцiйних банкiв, їх сутнiсть та ризикове середовище

85. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

86. Страхування відповідальності позичальників за неповерненя кредиту
87. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів
88. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

89. Шпаргалка по предмету Деньги и кредит (Гроши та кредит)

90. Iнвестицiйнi ризики та iх оцiнка

91. Виникнення та формування українського етносу

92. Дії національно-визвольної війни та теріторії Дніпропетровського краю

93. Київська Русь та її місце в історичній долі українського народу

94. Люблінська та Берестейська унії

95. Перша світова війна. Причини та характер

96. Походження людини та її поява на території України

Интеллектуальная игра "Кубики для всех".
Представляем Вам игру "Кубики для всех" производства фирмы "Световид". Как же в нее играть, чтобы игра приносила
546 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками
Набор фломастеров (6 цветов).
Набор фломастеров для декорирования различных поверхностей. Яркие цвета. Проветриваемый и защищенный от деформации колпачок. Помогают
453 руб
Раздел: До 6 цветов
Карандаши цветные "Stabilo Trio Jumbo", 12 цветов.
Набор цветных карандашей. Карандаши утолщенной трехгранной формы особенно удобны для детской руки, поэтому ребенок может долго рисовать
647 руб
Раздел: 7-12 цветов

97. Чернігівщина та Чернігівська область - історичний обзор

98. УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

99. Історія держави та права України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.