Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Сутність нагромадження капіталу

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

Зміст Вступ 1. Теоретичні основи нагромадження капіталу 1.1 Фактори нагромадження капіталу 1.2 Форми нагромадження капіталу 2. Способи нагромадження капіталу 2.1 Методи нагромадження капіталу 2.2 Роль нагромадження капіталу 3. Нагромадження капіталу в Україні Висновки Список використаних джерел Вступ Актуальність теми: аксіомою політичної економії є твердження про те, що об'єктивні передумови капіталістичного або ринкового, господарювання закладаються в процесі первісного нагромадження капіталу, тобто в період, коли кардинально змінюється структура та інституціональний формат попередньої економіки: капітал як нагромаджена праця у вигляді речового фактора виробництва відокремлюється від безпосереднього виробника і як власність стає основою, головним рушієм суспільного виробництва. При цьому корінну сутність ринкової трансформації економіки визначає процес первісного нагромадження акції уряду, породжуючи неоднозначні наслідки. Нагромадження основного капіталу завжди було і залишається опорою економічного, політичного, інтелектуального прогресу суспільства, бо за його допомогою здійснюються розширене відтворення матеріально-речових факторів (товарів і послуг) і економічні відносини людей з приводу виробництва валового внутрішнього продукту; спостерігається різниця між рівнями життя людей. Це викликає масу проблем і саме в цьому полягає актуальність теми курсової роботи. Метою написання даної роботи є висвітлення складності процесу нагромадження капіталу в сучасних умовах господарювання. Завдання роботи: узагальнити теоретичні основи нагромадження капіталу; вивчити сутність нагромадження капіталу як економічної категорії; розглянути основні фактори і форми нагромадження капіталу; описати способи та методи нагромадження капіталу; розкрити роль нагромадження капіталу; дослідити нагромадження капіталу в Україні. Об’єкт дослідження: вся сукупність різних аспектів теорії і практики науки, яка дозволяє розкрити сутність нагромадження капіталу. Предмет дослідження: процес нагромадження капіталу. Методологічні основи дослідження: один з методів, які використовував автор, був ґрунтовний нагромадження капіталу. Інформаційними джерелами дослідження були підручники по економічній теорії та журнали: «Економіка України», «Економіка і прогнозування», «Вісник Тернопільської академії народного господарства». 1. Теоретичні основи нагромадження капіталу 1.1 Фактори нагромадження капіталу Сутність та структура капіталу, механізм самозростання вартості, процес виробництва і присвоєння доданої вартості, формування капіталу, його нагромадження є предметом вивчення найпомітніших вчених-економістів, темою дискусій і полемік. Термін «капітал» (англ., фр. сарі al, лат. сарі alis – головний) вживають у різних аспектах: «майно» і «володіння», «самозростаюча вартість» і «самозростаючі гроші» або взагалі нагромаджена праця в різних уречевлених формах. Так, основоположники класичної політекономії (А. Сміт і Д. Рікардо) ототожнювали капітал з нагромадженою уречевленою працею (засобами виробництва). Однак А. Сміт до капіталу відносив лише ту частку запасів, яка використовується для подальшого функціонування у виробництві та іншій економічній діяльності й приносить дохід.

Позитивним у такому трактуванні сутності капіталу є те, що його матеріально-речовий зміст пов’язується як з факторами виробництва, так і процесом отримання доходу. Останнє є домінуючим для розуміння змісту поняття «капітал». Непринципова відмінність між класичною буржуазною політекономією і сучасною економічною (західною) теорією полягає в тому, що остання суттєво розширює перелік елементів (видів) нагромадженої праці (багатоаспектна виробнича та інформаційна інфраструктура тощо) при розгляді змісту капіталу. До складу капіталу вони включають надбані знання і навички, в тому числі й професійно-кваліфікаційні, а інвестиції на їх здобуття називають «людським капіталом» (Дж. Беккер, Ф. Махлуп), на відміну від «фізичного капіталу». Часто в західній літературі капітал ототожнюється з фінансовими ресурсами (насамперед з грошима – С. Фішер, Р. Дорнбуш, Дж. Робінсон) і навіть розглядається як специфічний фактор виробництва, що створює дохід . Таким чином, починаючи з А. Сміта, буржуазна політекономія в особах багатьох його послідовників (Дж.С. Міль, А. Маршалл, П. Самуельсон та ін.) розглядає капітал як сукупність факторів виробництва, що приносять дохід. З точки зору трактування матеріально-речового змісту капіталу до такої позиції дуже наблизилось і марксистське розуміння цієї проблеми. Однак між ними є принципові відмінності, особливо щодо процесу функціонування різних складових капіталу та їх ролі у створенні вартості. А ось за К. Марксом, капітал – це вартість, авансована у той чи інший вид економічної діяльності (перш за все виробництво) з метою одержання додаткової вартості, яка є результатом експлуатації і перманентно відтворює саму себе, тобто приносить додаткову вартість. Капітал змінює свою економічну форму прояву. Так, він може виступати (проявлятись) у формі: певної суми грошей; засобів виробництва; готової продукції (товарів) на складі, призначеної на продаж; засобів існування найманих працівників тощо. Поряд з цими матеріально-речовими формами капітал, як уже зазначалося, можна розглядати і як суспільні відносини. Важливий вклад у розробку теорії нагромадження капіталу вніс К. Маркс. Дослідження К. Маркса розпочинає з аналізу простого відтворення, коли ще не відбувається процесу нагромадження. Процес капіталістичного нагромадження, з одного боку, є процесом відтворення капіталу взагалі, а з іншого – відтворення його в розширеному масштабі. Маркс спочатку розглядає просте відтворення, а потім у дослідження включає розширене відтворення, або нагромадження. Аналіз розширеного відтворення, у свою чергу, дає змогу зробити низку узагальнень і сформулювати основні тенденції розвитку капіталістичного нагромадження. К. Маркс з’ясовує, як капіталістичні відносини, виникнувши раз, постійно відтворюються самим процесом капіталістичного виробництва . Отже, викладені положення про сутність, форми прояву капіталу були і залишаються не завжди загальновизнаними різними економічними концепціями, теоріями та науковими напрямами. З їх порівняння можна дійти висновку, що найповніше сутність капіталу як руху, що набуває різних форм, у тому числі форму суспільних відносин людей, ми знаходимо перш за все у Маркса.

Чимало економістів витлумачує суть капіталу на основі концепції «продуктивності капіталу». Вони вважають, що кожний фактор виробництва має фізичну продуктивність, тобто створює свою частку доходу. Ряд авторів при визначенні капіталу в центр уваги кладе фактор часу. На їх думку, одержуваний капіталістом дохід становить собою своєрідну винагороду за відмову непродуктивного використання коштів, за відмову від задоволення особистих потреб, за очікування благ майбутніх. У процесі історичного розвитку економічні категорії зазнають еволюції, що безпосередньо стосується поняття «нагромадження капіталу». Економічна еволюція зумовлює появу нових концепцій і трактувань капіталу. На сучасному етапі є дві основні концепції капіталу – асоціальна й соціологічна. У свою чергу, асоціальна концепція капіталу має два напрямки. Один напрямок характеризує капітал як сукупність засобів виробництва, інший – як грошову суму, використовувану для господарських операцій з метою одержання доходу. Інакше кажучи, два напрямки асоціальної концепції капіталу кладуть в основу різні об’єкти. Перший напрямок під капіталом розуміє фізичний капітал: верстати, машини, будинки, споруди, запаси матеріалів і напівфабрикатів у їхньому вартісному вираженні. Попит на капітал на ринку факторів виробництва – це попит фірм на фізичний капітал, який дає змогу фірмам реалізовувати свої інвестиційні проекти. Представники другого напрямку вважають капіталом фінансові ресурси (гроші та грошовий капітал). Купівля – продаж фізичного та фінансового капіталів відбувається на певних, особливих ринках, відповідно – на ринку інвестиційних товарів, котрий є сегментом ринку факторів виробництва, і на фінансовому ринку . Соціологічна концепція розглядає нагромадження капіталу як історичну категорію, котра виражає специфічні суспільно-виробничі відносини між суб’єктами економіки з приводу умов (факторів виробництва) і результатів виробництва. Представники соціологічної концепції під нагромадженням капіталу розуміють суспільно-виробничі відносини з приводу перетворення частини вартості додаткового продукту в додаткові фактори виробництва, котрі супроводжуються не тільки зростання ВВП, а й розширення відповідних відносин власності. Прихильники асоціальної концепції, навпаки, ігнорують характер відносин власності, у рамках яких відбувається процес нагромадження, і зводять останній тільки до нарощування масштабів функціонуючого капіталу з метою максимізації прибутку. Неважко помітити, що соціологічна концепція нагромадження капіталу має яскраво виражений ідеологічний характер. Остання обставина й стала однією з причин підміни поняття «нагромадження капіталу» на поняття «інвестиції». Друга причина, чому термін «нагромадження капіталу» був замінений на «інвестиції», в тому, що згодом у відтворенні реального капіталу дедалі більшу роль став відігравати фінансовий сектор економіки. До того ж, фінансовий сектор стає розвинутою сферою нового фінансового підприємства, специфіка якого в тому, що одержання прибутку базується на вкладеннях у фінансові активи. У цих умовах, коли значення сфери обігу (а саме в ній функціонують суб’єкти фінансового підприємства) у формуванні прибутку стало зростати, поняття «капітал» перестало виражати споконвічну суть процесу – вкладення в основну сферу економіки – безпосереднє виробництво.

Ц сили було бльше, нж треба, щоб вдбрати вд москвинв владу й забезпечити державну незалежнсть Украни. Та укранський уряд (УЦРада) мав 1917 р. ще силу, яка перевищувала вс вйськов сили разом, виршальну силу ґДН¶СТЬ укрансько нац. Пзнше втратив , а докладнше сам  знищив. Московщина нацонально дност тод не мала. Уряд В. Ленна поборювали не лише монархсти, капталсти, лберали, а й соцалсти. Нхто в Московщин не врив, що бльшовицька влада втриматься довше, як пвроку,  саботували урядовц, офцерство, вс небльшовики. В Укран вд часв Хмельниччини не було тако нацонально дност, як у 1917 роц, не було жодно укрансько парт, чи бльшо групи укранцв  навть малоросв, що не визнавали влади УЦРади. Вс велелюдн укранськ ззди 1917 року: селянськ, вйськов, учительськ, кооперативн вимагали виконувати вс накази УЦР одностайно, без жодних застережень. Вс визнавали УЦР за дину  найвищу владу Украни. Навть змосковщен укранськ помщики та промисловц спочатку не виступали проти УЦРади (ставилися нейтрально)

1. Сутність лідерства та управління

2. Акціонерний капітал та дивіденти

3. Сутність маркетингу та його сучасна концепція

4. Таїнство Хрещення і його сутність

5. Економічна сутність ПДВ, його роль та значення

6. Сутність та види інвестицій. Поняття левериджа і його види
7. Сутність та зміст сучасного менеджменту
8. Сутність витрат та методи їх зниження

9. Монетарний режим таргетування грошових агрегатів: сутність та зміст, переваги, недоліки. Федеральна резервна система США

10. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

11. Присутність іноземного банківського капіталу в Україні

12. Ґрунт та його родючість

13. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

14. Сутність експортного та бюджетного відшкодування ПДВ

15. Комунальні проблеми. Сутність проблеми вивезення сміття та її правове підґрунтя

16. Сутність та соціальне призначення держави

Магнитный театр "Теремок".
Увлекательное театральное представление с любимыми героями русской народной сказки «Теремок» и вашим ребенком в роли главного режиссера.
308 руб
Раздел: Магнитный театр
Развивающая доска "Пицца", 54 элемента, 5 слоев.
Деревянная доска "Пицца" - это увлекательный игровой набор для развития мелкой моторики, воображения и усидчивости Вашего
807 руб
Раздел: Продукты
Концентрат Gardex "Extreme", для защиты дачного участка от клещей, 50 мл.
Концентрат для защиты дачного участка от клещей. Для обработки приусадебных, дачных и садовых участков. Надежно защищает от иксодовых
370 руб
Раздел: Аэрозоль, спрей

17. Придністровська проблема: витоки, сутність та шляхи її вирішення

18. Сутність, стадії та логіка розробки бізнес-плану

19. Економічна сутність статистики зовнішньої торгівлі, платіжного балансу та валютних курсів

20. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення

21. Поняття та сутність ефективності управління

22. Сутність та зміст контролю
23. Сутність та місце митної вартості в системі митного оподаткування
24. Митне регулювання експорту та імпорту послуг в Україні та його ефективність

25. Законодавча та нормативна база податкового обліку. Сутність та об`єкти податкового обліку

26. Сутність та класифікація грошових потоків підприємства

27. Облік формування та зміни статутного капіталу господарських товариств

28. Антимонопольна політика держави та її сутність

29. Закон вартості: сутність та основні функції

30. Механізм та результати конкуренції промислових капіталів

31. Ринок праці та капіталу

32. Структура капіталу підприємства та шляхи її оптимізації

Магнитные истории "Кто где живет?".
Игра магнитные истории "Кто где живет?" поможет малышу познать окружающий мир, развить внимательность и память, развить мелкую
499 руб
Раздел: Игры на магнитах
Игровой набор "Весы".
Размер: 280х122х130 мм.
338 руб
Раздел: Кассы, весы, игрушечные деньги
Набор для творчества "Свечи".
С помощью этого набора дети научатся делать настоящие восковые свечи своими руками. Оригинальные свечи будут красивым дополнением к
894 руб
Раздел: Наборы по изготовлению свечей

33. Сутність та еволюція економічних систем. Поняття та основа класифікації методів управління

34. Господарство України періоду утвердження капіталізму

35. М. Бойчук та його концепція розвитку українського мистецтва.

36. Сутність і види міжнародної міграції робочої сили

37. Процес управління та його основні стадії

38. Фінансові методи збільшення капіталу
39. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні
40. Аудит статутного капіталу

41. Заходи Держави щодо залучення іноземного капіталу

42. Інтрузивний магматизм та його продукти

43. Етикет та його національні особливості

44. Позиковий капітал у системі товарних відносин. Банки - інструмент руху позикового капіталу

45. Світовий фінансовий ринок та його економічний зміст

46. Сутність і значення соціального страхування

47. Сутність перестрахування

48. Аналіз формування капіталу комерційного банку АКБ "Приватбанк"

Набор доктора в чемодане.
В наборе: шприц, шапочка из картона, очки, грелка, коробочка "Витамины", бейдж, градусник, лупа, 2 пинцета, ножницы - 2 штуки,
310 руб
Раздел: Наборы доктора
Глобус физический, 210 мм.
На карту глобуса нанесены страны, границы, города, континенты, моря, океаны, глубины и другая полезная информация. Подставка глобуса
346 руб
Раздел: Глобусы
Подушка "Green Line. Бамбук", 50х70 см.
Удобные и практичные постельные принадлежности, изготовленные с применением ткани нового поколения из микрофиламентных нитей Ultratex и
656 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см

49. Сутність токсикоманії

50. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення

51. Економічна ефективність рослинницьких галузей та шляхи її підвищення

52. Управління капіталом в сільськогосподарських підприємствах

53. Ефективність засобів та знарядь лову риб на Каховському водосховищі

54. Економічна сутність виробничих запасів
55. Організація обліку власного капіталу підприємства України
56. Сутність організації бухгалтерського обліку в Україні

57. Аудит статутного капіталу

58. Місто та його структура

59. Захист капіталів банків від недобросовісних зайомників, кредиторів і конкурентів

60. Зміст права на фірмове найменування та його охорона

61. Підряд та його види

62. Поняття адміністративного права та його місце у правовій системі держави

63. Поняття права природокористування та його види

64. Право водокористування та його види

Развивающая игра "Чудо - молоток".
Игра развивает творческий потенциал ребенка, способствует тренировке мелкой моторики, внимания, памяти. Играть в нее можно как одному,
1053 руб
Раздел: Прочие
Игра-головоломка "Орбо" (Orbo).
Головоломка Орбо – это абстрактная головоломка в виде белого шара с разноцветными шариками внутри. Она понравится как детям, так и
616 руб
Раздел: Головоломки
Пробковая доска с деревянной рамкой SP, 60х40 см.
Пробковые доски, тип SP применяются в качестве персональных информационных дисплеев. На их поверхность с помощью кнопок или булавок можно
722 руб
Раздел: Прочее

65. Сутність держави

66. Сутність і сфера міжгалузевого управління

67. Сутність Римського права

68. Антрапалогія капіталізму і культаў

69. Іван Виговський та його державотворча програма

70. М.В. Ломоносов та його вклад в розвиток хімічної науки, фізики та техніки
71. Расизм та його прояви на сучасному етапі
72. Романтизм та його значення в мистецтві

73. Джек Керуак та його найвідоміший роман "На дорозі"

74. Леонід Глібов та його вклад в українську літературу

75. Види попиту. Поняття товару та його суть

76. Сутність маркетингу

77. Що таке маркетинг? (сутність концепції маркетингу)

78. Маркетинг та його вплив на фінансовий результат (на прикладі ТОВ "Велетень" Глухівського району Сумської області)

79. Метод векторів та його застосування

80. Молекулярні механізми реалізації нейротропної дії вітаміну РР та його біологічно активних похідних

Трикотажная пеленка кокон "Bambola" (цвет: розовый).
Состав: интерлок, хлопок 100%. Возраст: 0-3 месяцев.
381 руб
Раздел: Пелёнки
Универсальный бокс, средний (3 секции).
Универсальные боксы прекрасно подходят для хранения любых мелочей: шурупов, гаек в мастерской, лекарств в домашней аптечке, маленьких
526 руб
Раздел: Более 10 литров
Музыкальный мобиль Жирафики "Рыбки" (арт. 939489).
Этот музыкальный мобиль станет одной из первых игрушек вашего малыша. Сначала кроха будет фокусировать взгляд на ярких забавных рыбках. Со
1250 руб
Раздел: Мобили

81. Особливості вуглеводного метаболізму та кисневого бюджету головного мозку у хворих з декомпенсованим цукровим діабетом та його патогенетична інтенсивна терапія

82. Хірургічне лікування дегенеративних уражень шийного відділу хребта, які викликають компресію спинного мозку та його корінців

83. Міжнародна міграція капіталу

84. Міжнародні контракти: сутність структура види

85. Ризики інвестування в цінні папери. Міжнародний ринок позикових капіталів

86. Особливості управління формуванням основного капіталу малих підприємств
87. Сутність і роль управлінськї рішення в процесі управління підприємством
88. Сутність організаційних змін

89. Інформаційний документ в системі забезпечення управління та його розвиток

90. Болонський процес - сутність, концепції, методика

91. Особливості підвищення ефективності навчальної діяльності в спеціалізованих класах з поглибленим вивченням хімії на уроках з теми "Залізо та його сполуки"

92. Розумовий розвиток: сутність, значення, проблеми

93. Сутність педагогічного спілкування

94. Державне управління та його організуюча роль у суспільстві

95. Партійні системи: сутність і типи

96. Політичне управління та його соціотехніка

Игровой набор "Весы" с набором продуктов.
Размер весов: 280х122х130 мм. В комплекте 12 элементов.
376 руб
Раздел: Кассы, весы, игрушечные деньги
Дополнительный набор "Магнитные истории".
Выберите картинку, закрепите ее на поле с помощью магнитных уголков и помогите малышу подобрать соответствующие выбранному фону фигурки.
323 руб
Раздел: Игры на магнитах
Детский стиральный порошок "Умка" (2400 г).
Индивидуальная рецептура разработана специально для серии УМКА, утверждены Органами Сертификации РФ и прошли тестирование на
320 руб
Раздел: Для стирки детских вещей

97. Сутність лібералізму

98. Психологія свідомості. Питання про природу душі: душа як особлива сутність

99. Суспільство: сутність, типи, тенденції розвитку


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.