Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Підприємницька діяльність та її активізація в Україні

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ ХАРКІВСЬКИЙ БАНКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ Кафедра обліку та фінансів КУРСОВА РОБОТА з дисципліни &quo ;Економіка підприємства&quo ; на тему: &quo ;Підприємницька діяльність та її активізація в Україні&quo ; Керівник роботи, д.е.н., професор В.М.Тимофєєв Студент факультету банківської справи, обліку та фінансів ІІ курсу, групи 25-Ф Спеціальність 6.050100 &quo ;Фінанси&quo ; В.А. Худик ХАРКІВ 2008 АнотаціяВажливе значення для розуміння становлення і подальшої стратегії розвитку підприємництва в Україні має аналіз ролі й ефективності функціонування середовища. У найближчій перспективі головним напрямком підвищення конкурентоспроможності вітчизняного виробництва має стати його масштабне технічне і технологічне оновлення, що дасть змогу досягти належного рівня розвитку підприємств в Україні. Актуальність теми полягає в необхідності активізації підприємницької діяльності в Україні та шляхи її вдосконалення. Метою курсової роботи є: обґрунтування тенденцій розвитку підприємств; визначення організаційно-правових основ формування підприємницької діяльності; визначення основних передумов для існування малого бізнесу. Згідно з метою дослідження були поставлені такі завдання: проаналізувати фактичний стан та правову базу підприємства в Україні; дослідити ефективність функціонування підприємств; визначити основні шляхи вдосконалення та активізації підприємницької діяльності. Об’єктом дослідження є промислові підприємства України на сучасному етапі розвитку. В результаті проведеної роботи були досліджені правові аспекти підприємств, механізм їхнього функціонування. Курсова робота складається із вступу, трьох розділів та висновків. Ключові слова: ПІДПРИЄМНИЦТВО, ДІЯЛЬНІСТЬ, РИНОК. ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦТВА У РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ. 1.1. Зміст, основні принципи та ознаки підприємництва 1.2. Цілі та форми підприємницької діяльності: правові аспекти 1.3. Джерела фінансування українських підприємств РОЗДІЛ2 АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНУ 2.1.Аналіз економічного становища за 1997-1998 роки 2.2.Економічне становище Харківського регіону за 2005-2006р. РОЗДІЛ3 ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ 3.1. Значення оцінки використання активів у аналізі ефективності підприємства 3.2. Роль інноваційного підприємництва в структурі малого бізнесу в Україні ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ВСТУП &quo ;Підприємець – це людина особливого роду. Прибуток для нього лише символ успіху. Головне – ступити на незвіданий шлях, далекий від усталених рішень.&quo ; Йозеф Шумпетер Формування ринкових відносин в економіці України, створення конкурентного середовища зумовлюють необхідність теоретичного обгрунтування та розробки практичного інструментарію забезпечення стабільного, сталого розвитку промислових підприємств. Розв'язання цієї проблеми значною мірою залежить від того, наскільки повно в системі виробничого менеджменту вирішені завдання підвищення ефективності управління персоналом, розвитку його трудового та інтелектуального потенціалу, створення ефективно діючої корпоративної системи мотивації праці.

Рівень мотивації співробітників у сучасних умовах стає одним з важливих факторів забезпечення конкурентоспроможності підприємства, а наявність та дієвість мотиваційного механізму, адекватного завданням інноваційного розвитку національної економіки та гуманізації виробничого менеджменту, є одними з найвагоміших його конкурентних переваг. Сьогодні актуальним є питання подальшого розвитку теоретичних засад і науково-практичних рекомендацій з формування та використання сучасного механізму мотивації в системі виробничого менеджменту промислових підприємств. Метою роботи є дослідження функціонування промислових підприємств на сучасному етапі в Україні. Завданням курсової роботи є винайдення шляхів вдосконалення ефективності підприємств на сучасному етапі, пошук інноваційних та аналіз діючих технологій в підприємництві. РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦТВА У РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ 1.1 Зміст, основні принципи та ознаки підприємництва Підприємництво – явище досить широке і багатовимірне. Тому в теорії поняття &quo ;підприємництво&quo ; розглядається як різноаспектне (рис.1.1.). Будь-яка людська діяльність є суб’єктивною, оскільки вона здійснюється суб’єктом (людиною). Підприємницька діяльність – не виняток із правил. Залежно від виконуваних функцій у найзагальнішому вигляді розрізняють такі види підприємництва за суб’єктами діяльності. Чинне законодавство України певною мірою обмежує можливість займатися підприємницькою діяльністю деяким категоріям громадян: - військовослужбовцям; - службовим особам органів прокуратури, державної безпеки, МВС, суду, державного арбітражу, державного нотаріату; - представникам органів державної влади та управління; - громадянам, що мають судимість за економічні злочини тощо. Будь-яка економічна діяльність має бути доцільною. Метою підприємницької діяльності є максимізація доходу в результаті спрямування зусиль підприємця на певний об’єкт. Об’єкт підприємництва – сукупність певних видів економічної діяльності, в межах якої шляхом комбінації ресурсів підприємець домагається максимізації доходу. Суб’єкти підприємницької діяльності: - приватні особи – організатори одноосібної та великої економічної діяльності; - група юридичних або фізичних осіб, пов’язаних між собою договірними відносинами та економічними інтересами; - держава в особі відповідних органів. Рис.1.1. Визначення змісту підприємництва Підприємництву притаманні певні риси та засади (принципи). Принципи підприємницької діяльності: - орієнтація на запити, смаки та уподобання споживачів; - прагнення бути на вістрі подій, що відбуваються в інноваційній сфері економіки, застосувати найновіше першим; - максимальне використання конкурентних переваг; - дотримання принципів ділової етики; - постійний творчий пошук, прагматизм, наслідування демократичних традицій; - вільний вибір бізнесової діяльності; - залучення на добровільних засадах ресурсів (грошових коштів і майна) індивідуальних підприємців та юридичних осіб для започаткування й розгортання такої діяльності; - самостійне формування програми діяльності, вибір постачальників ресурсів і споживачів продукції, установлення цін на товари та послуги, наймання працівників; - вільне розпоряджання прибутком (доходом), що залишається після внесення обов'язкових платежів до відповідних бюджетів; - самостійне здійснення підприємцями — юридичними особами зовнішньоекономічної діяльності.

Підприємництво як форма переважно ініціативної діяльності може започатковуватися й функціонувати у вигляді будь-яких її видів (виробничої та торговельної діяльності, посередництва, надання послуг тощо). Поряд з цим завжди виокремлюються індивідуальна й колективна форми підприємницької діяльності, тобто такі можливі види останньої, як: а) малий бізнес (мале підприємництво), що базується на особистій власності або оренді майна; б) спільне підприємництво (партнерство), засноване на колективній власності; в) корпоративне підприємництво, матеріальною підвалиною якого служить акціонерна власність. Ознаки підприємництва як економічної діяльності: самостійність, новаторство, ініціатива, творчість, ризиковість, економічна та соціальна відповідальність, масштабність мислення, діловитість.1.2 Цілі та форми підприємницької діяльності: правові аспекти Розвиток і подальше удосконалення відносин за участю підприємців, які мають певну специфіку, вимагають їх детального регулювання спеціальними правовими нормами. Об'єктивно необхідним є подальше удосконалення підприємницького законодавства, що забезпечує ефективне застосування правових норм, усуває прогалини і протиріччя правового регулювання. Закріплення в раніше діючому Законі України &quo ;Про підприємництво&quo ;, а зараз в Господарському кодексі (далі - ГК) України легального визначення поняття &quo ;підприємництво&quo ; послужило поштовхом для його наукових досліджень. Поняття й ознаки підприємницької діяльності піддавалися спеціальному докладному аналізу в роботах багатьох сучасних учених. Однак цілі підприємницької діяльності з точки зору їх правових аспектів не були предметом детального дослідження вчених-юристів. Загальновизнано, що підприємницька діяльність - це діяльність, спрямована на одержання прибутку. У статті 42 Господарського кодексу України в легальному визначенні поняття &quo ;підприємництво&quo ; однією з його цілей назване одержання прибутку. У літературі (як економічній, так і юридичній) мета одержання прибутку є обов'язковою ознакою підприємницької діяльності. Спрямованість характеризує суб'єктивне бажання підприємця, його заінтересованість в одержанні певних позитивних результатів від своєї діяльності. Це – мотивація його дій. Як економічна категорія прибуток є найважливішим показником фінансової діяльності суб'єкта підприємництва, оскільки максимізація прибутку - одна із основних цілей його розвитку і безпосередній об'єкт фінансового управління. У сучасній літературі досить поширеним є визначення прибутку як надлишку доходів над витратами, що одержується у результаті реалізації прийнятого підприємницького рішення з виробництва і постачання на ринок товару, щодо якого підприємцем виявлений прихований або такий, що не задовольняється, попит споживача. Під підприємницьким доходом слід розуміти насамперед додатковий доход, доход від управління, надлишок, одержуваний підприємцем за рахунок його природних якостей або особливого вміння аналізувати і по-новому комбінувати фактори виробництва залежно від зовнішніх умов. Підприємницький прибуток визначається як особливий вид доходу, винагорода за винахідливість, специфічну творчу активність у сфері приватного бізнесу.

НАПАД ГІТЛЕРА І СТАЛІНА НА ПОЛЬЩУ (вересень 1939 р.) Німецько-польська війна у вересні 1939 р., ліквідація Польської держави, окупація Західно-Українських Земель (ЗУЗ) Совєтською Росією і звільнення з польських тюрем багатьох членів ОУН, в тому числі керівних, створили в Україні цілком іншу політичну ситуацію, що вимагала зовсім нових форм боротьби за державну незалежність. У ЗУЗ всі легальні українські політичні партії припинили свою діяльність. Залишилась єдина ОУН, перед якою відкрились можливості поширити свою революційну діяльність на всі області України. Також необхідно було переглянути становище ОУН у відношенні до Німеччини, яка цілком ігнорувала прагнення українського народу до державної незалежності. Саме з цих головних питань між Проводом ОУН в Україні й Проводом Українських Націоналістів (ПУН) за кордоном, що його тоді очолював полк. Андрій Мельник, не було єдиного, узгодженого погляду. Ця різниця в думках щодо нової тактики ОУН після довгих переговорів призвела до розколу Організації на дві: ОУН під керівництвом полковника Андрія Мельника та ОУН під проводом Степана Бандери

1. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи

2. Камерний хор "Оранта". Концертна діяльність та творчі принципи роботи

3. Творча діяльність та взаємини Уласа Самчука у період Другої світової війни на матеріалах газети "Волинь"

4. Дослідження впливу факторів маркетингового середовища на діяльність компанії "ТОВ "ДЮПОН УКРАЇНА" (Україна)" на ринку мембранних ізоляційних плівок України

5. Інноваційна активність підприємницьких структур в умовах інтернаціоналізації української економіки

6. Підприємницька діяльність
7. Комерційна діяльність приватного підприємства та її ефективність
8. Зовнішньоекономічні операції між українськими та французькими суб’єктами підприємницької діяльності (на прикладі експорту соняшника)

9. Світова торгівля та зовнішньо-економічна діяльність підприємств

10. Становище болгарської діаспори в Україні та діяльність болгарських товариств

11. Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств

12. Підприємницька діяльність в умовах конкурентного господарювання

13. Життя та діяльність митрополита Петра Могили

14. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

15. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства

16. Діяльність уряду України в галузі екології

Набор детской посуды "Белоснежка", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Говорящий планшетик "Сказочка".
Говорящий планшетик "Сказочка" воспроизводит 30 песенок, сказок и стихов. Если нажать на кнопку, то ребенок услышит любимых
467 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Настольная игра "Каркуша. Маленький Сад".
Пришла пора собирать урожай! Так же думает чёрная ворона, прилетевшая в сад, чтобы полакомиться спелой вишней, наливными яблоками, сочной
490 руб
Раздел: Классические игры

17. Відповідальність старшокласника за саморозвиток та самореалізацію своєї особистості

18. Основи інтеграції та гармонізації аудиту в Україні

19. Геологічна та рельєфоутворююча діяльність льодовиків

20. Правові особливості створення та реорганізації приватного підприємства

21. Теорія розподілу влади на законодавчу, виконавчу і судову та її реалізація в Україні

22. Наукова та громадська діяльність В.Б. Антоновича
23. Довженко А.П.: cуспільна та філософська діяльність
24. Активізація маркетингової діяльності машинобудівного підприємства

25. Комерційна діяльність посередницьких підприємств

26. Збутовадіяльність ЗАТ "Оболонь" та оцінка її ефективності

27. Гуманітарна діяльність Організації Об’єднаних Націй

28. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

29. Діяльність Європейського банку реконструкції та розвитку

30. Інноваційна діяльність на ринку товарів та послуг

31. Розвиток підприємницької діяльності в Україні

32. Методи та форми активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів

Обучающая игра "Спирограф-линейка. Чудесные узоры".
Большинство прописных букв состоит из плавных линий, которые необходимо рисовать безотрывно, а этот прибор в игровой форме разрабатывает
369 руб
Раздел: Трафареты фигурные, наборы
Настольная игра "Лапочки".
Зверята любят играть и резвиться вместе. Даже вечером их не зазвать домой! Вам нужно помочь собрать их в доме, чтобы они вовремя покушали,
712 руб
Раздел: Карточные игры
Штатив с Bluetooth для создания снимков "selfie" (Camera Stick - Selfie Stick).
Поднимите искусство селфи на новый уровень со штативом. Путешествуйте и фотографируйтесь на фоне живописных пейзажей. Находите самые
309 руб
Раздел: Держатели и подставки

33. Дослідницька та творча діяльність на уроках біології

34. Діяльність психолога освітньої організації з розвитку особистості дитини

35. Пророк Мухаммад: життя та діяльність

36. Діяльність Управління Пенсійного фонду України в м. Павлоград Дніпропетровської області

37. Інвестиційна діяльність промислового підприємства й оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту

38. Сутність та класифікація грошових потоків підприємства
39. Фінансовий менеджмент підприємницьких структур і його розвиток в Україні
40. Діяльність озер та боліт у формуванні мінеральних ресурсів

41. Інвестиційна діяльність у вільних економічних та офшорних зонах

42. Інфляція та інвестиційна діяльність

43. Сучасні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні

44. Фінансово–господарська діяльність електродепо "Оболонь" комунального підприємства "Київський метрополітен" як структурного безбалансового підрозділу

45. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банков)

46. Інвестиційна діяльність страхових компаній

47. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

48. Виробничо-торговельна діяльність підприемства

Декоративная наклейка-фоторамка, арт. PH-3/3 (CO).
Материал: пластик. Размер: 50x70 см.
490 руб
Раздел: Мультирамки
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака" (белая полоса), 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
407 руб
Раздел: Кружки, посуда
Гель Calgon "3030723", для cмягчения воды и предотвращения образования накипи, 1500 мл.
Гель для смягчения воды и предотвращения образования накипи 2 в 1. Нормативный срок годности товара 24 месяца с момента изготовления.
442 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

49. Діяльність римських магімтратів

50. Поняття, форма та функції Конституції України

51. Діяльність земств у напрямку допомоги населенню

52. Суспільна свідомість та її структура

53. Прибуток підприємства. Суть, форми, та шляхи збільшення

54. Поняття сущність та ознаки держави
55. Видавнича діяльність. Комп’ютерні видавничі системи
56. Суспільно-політична діяльність Костомарова

57. Архетипи та універсалії української ментальності

58. Діяльність СГ "ТАС"

59. Ліквідність банківської системи України

60. Монетарний режим таргетування грошових агрегатів: сутність та зміст, переваги, недоліки. Федеральна резервна система США

61. Позичковий капітал підприємства, його ознаки та складові

62. Процес підприємницької діяльності ВАТ "Райффайзен Банк Аваль"

63. Іпотечне кредитування як механізм залучення фінансових ресурсів для підприємницької діяльності

64. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

Пенал школьный "Мышка", цвет малиновый.
Школьный пенал. Цвет: малиновый. 1 отделение. Материал: силиконовый полимер. В раскрытом виде выполняет роль подставки, возможность
372 руб
Раздел: Без наполнения
Сменная кассета "Барьер 4", универсальная, для всех типов фильтров "Барьер".
Средний ресурс кассеты: 350 литров. Подходит для всех типов фильтров "Барьер".
303 руб
Раздел: Фильтры для воды
Комод "Радуга" (четырехсекционный).
Комод "Радуга" - красочный, практичный, удобный и мобильный. Украшен забавным декором. Имеет четыре удобные секции для хранения
1372 руб
Раздел: Комоды, тумбы, шкафы

65. Життєдіяльність личинок волохокрильців

66. Вплив прийомів догляду на ріст, продуктивність та урожайність кукурудзи на зерно

67. Урожайність та шляхи її підвищення у ДП "Урагросоюз" Ананьївського району Одеської області

68. Контроль і ревізія виробничої діяльності та реалізації продукції, робіт і послуг

69. Облік готової продукції та її реалізації

70. Аудиторська діяльність
71. Населення та трудові ресурси України
72. Державне регулювання в галузі туризму: становлення та розвиток в Україні

73. Законність та правопорядок

74. Політична нейтральність і професійність державної служби в Україні

75. Правові основи підприємницької діяльності

76. Приватна детективна і охоронна діяльність

77. Соціальна захищеність дітей в Україні

78. Сутність та соціальне призначення держави

79. Характеристика емоцій і почуттів, їх вплив на діяльність юриста

80. Розробка системи керування та актуалізації інформації web-сайту національного оператора енергоринку

Органайзер для автомобиля "Профессионал+".
Органайзер для автомобиля станет оригинальным и недорогим подарком для любого автомобилиста. Выполненный из плотного материала, приятного
364 руб
Раздел: Прочее
Фоторамка на 6 фотографий С32-011 "Alparaisa", 50x34,3 см (бронза).
Размеры рамки: 50х34,5х2 см. Размеры фото: - 15х10 см, 3 штуки, - 10х15 см, 3 штуки. Фоторамка-коллаж для 6-ти фотографий. Материал:
603 руб
Раздел: Мультирамки
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Вперед!", 240 мл.
Объем: 240 мл. Материал: фарфор.
313 руб
Раздел: Кружки, посуда

81. Видавнича діяльність університетських наукових історичних товариств на початку ХХ ст.

82. Громадсько-культурна діяльність князя Костянтина-Василя Острозького

83. Діяльність Миколи Василенка в редакціях газет на початку ХХ ст.

84. Діяльність ОУН до початку другої світової війни

85. Нові тенденції у культурному та духовному житті України в роки незалежності

86. Політична діяльність Лазара Кагановича
87. Придністровська проблема: витоки, сутність та шляхи її вирішення
88. Унікальна прив’язаність та незгасаюча пам’ять...

89. Принципи мережевого аналізу та оптимізації

90. Основні етапи та особливості розвитку української культури XX ст.

91. Поезії та поеми Лесі Українки

92. Визначення та оцінка цільових ринків підприємства: проблеми сегментації та позиціювання

93. Виробничо-комерційна діяльність ресторану "Гомін Карпат"

94. Комерційна діяльність

95. Маркетингова діяльність компанії "Сандора"

96. Сучасні вимоги до формування та реалізації ефективної маркетингової стратегії

Рюкзак детский "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (розовый, цветной горох).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1581 руб
Раздел: Детские
Флаг "Россия", шёлк, 90х135 см.
Размер: 90х135 см.
479 руб
Раздел: Наградная продукция
Лоток для бумаг горизонтальный "Сити", черный.
Лотки надёжно стыкуются друг с другом металлическими стержнями 6 см. Вместительная и прочная конструкция. Для листов формата А4. Гладкая
640 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры

97. Формування асортименту, контроль якості та організація торгівлі напівкопченими ковбасними виробами

98. Активізація пізнавальної діяльності учнів основної школи у позакласній роботі з біології

99. Захворюваність, поширеність та особливості перебігу хронічного гепатиту в осіб, які зазнали впливу малих доз іонізуючого випромінювання


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.