Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

Економічний зміст лізингу

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

Зміст: 1. Економічний зміст лізингу, види та 2. Касове обслуговування клієнтів 3. Види та сутність ризиків в банківській Список використаної Вступ. Моя контрольна робота має на меті розгляд трьох питань це: економічний зміст лізингу, види та форми; касове обслуговування клієнтів банку та види та сутність ризиків в банківській сфері. Актуальність розгляду першого питання полягає у тому, що протягом трьох останніх десятиліть значно зросла у світі популярність лізингу. Замість того, щоб позичати гроші для покупки літака, комп'ютерів, реактора або супутника, компанії беруть це в лі­зинг. Авіа та залізничні компанії беруть у лізинг величезну кіль­кість обладнання. Багато фірм беруть у лізинг своє ж майно, а ма­газини - будинки і склади. Зростання значення в останні роки лізингових угод викликало необхідність його законодавчого регулювання. Правовідносини щодо лізингу врегульовано параграфом 6 глави 58 Цивільного кодексу України та спеціальними законом України „Про фінансовий лізинг”. У другому питанні мова йтиме про касове обслуговування клієнтів банку. Усі розрахунки в господарському обігу України юридичні та фізичні особи здійснюють як готівкою, так і у безго­тівковому порядку через установи банків відповідно до правил здійснення розрахункових і касових операцій, затверджених Національним банком України. Тому таким актуальним питанням є розгляд даного питання. Третім питанням буде питання про види та сутність ризиків в банківській сфері. У банківській сфері, в залежності від основної причини виникнення ризиків (базисний або природний ризик) вони поділяються на наступні категорії: природні ризики, екологічні, політичні, транспортні, комерційні ризики. Необхідність розгляду даного питання пояснюється тим, що знання ризиків у банківські сфері допомагає їх прогнозуванню та вибору оптимального способу їх зменшення або уникнення. Розгляд та розкриття вищезазначених питань і буде метою моєї контрольної роботи. 1. Економічний зміст лізингу, види та форми. Відповідно до п. п. 6,7 ст. 47 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банки мають право придбати на власні кошти засоби виробництва (певне майно - автомобілі, літаки, устаткування, транспортні засоби, обчислювальну техніку тощо) для передачі їх клієнтам в оренду. Така форма, фінансово-кредитних відносин називається лізингом і в бан­ківській практиці набула широкого розповсюдження. Лізинг як особливий вид підприємницької діяльності став відомий світовому бізнесу порівняно недавно - наприкінці 19 - на початку 20 ст. У колишньому Радянському Союзі з терміном &quo ;лізинг&quo ; познайомилися під час другої світової війни, коли у 1942-1945 роках поставка американської військової техніки від­бувалася за проектом &quo ;Le d-lease&quo ;. А саме як різновид підприємницької діяльнос­ті в Україні лізинг з'явився лише із започаткуванням ринкових відносин. На прохання клієнта банк купує певне майно і приймає на себе всі зобов'язання власника, включаючи відповідальність за, збереження майна, внесення страхових платежів, оплату, майнових податків. Клієнт, на прохання якого було придбане майно, підписує з банком строковий договір оренди, в якому визначаються, поряд з іншими умовами, розмір орендної плати і періодичність її внесення, можливість продажу клієнту устаткування після закінчення строку договору.

Згідно зі ст.806 ЦК договір лізингу - це дого­вір, за яким одна сторона (лізингодавець) передає або зобов'язуєть­ся передати другій (лізингоодержувачу) в користування майно, що належить лізингодавцю на праві власності і було набуте ним без попередньої домовленості із лізингоодержувачем &quo ;(прямий лізинг) &quo ;або&quo ; майно, спеціально придбане лізингодавцем у продавця (постачальника) відповідно до встановлених лізингоодержувачем специ­фікацій та умов (непрямий лізинг) на певний строк і за встановле­ну плату (лізингові платежі). У Положенні Національного банку України від 28 вересня 1995 р. №206 &quo ;Про кредитування&quo ; лізинг визнаний кредитною операцією, видом кредиту, у той час як у Законі &quo ;Про оподаткування прибут­ку підприємств&quo ; як господарська операція. Відповідно до визначення, наданого у Законі „Про фінансовий лізинг”, лізинг - це під­приємницька діяльність, яка спрямована на інвестування власних чи залучених фінансових коштів і полягає в наданні лізингодавцем у виключне користування на визначений строк лізингоодержувачу майна, що є власністю лізингодавця або набувається ним у власність за дорученням та погодженням з лізингоодержувачем у відповідного продавця майна, за умови сплати лізингоодержува­чем періодичних лізингових платежів. Лізинг здійснюється за до­говором лізингу, який регулює правовідносини між суб'єктами лі­зингу. Розрізняють фінансовий і оперативний лізинг. Фінансовий лізинг — це господарська операція фізичної чи юридичної особи, що передбачає відповідно до договору фінансового лізингу передачу орендарю майна, яке підпадає під визначення основного фонду, придбаного або виготовле­ного орендодавцем, а також усіх ризиків і винагород, пов'язаних із правом користування та володіння об'єктом лізингу. При цьому об'єкт лізингу передається на строк, протягом якого амортизується не менше 75% його первісної вартості за нормами амортизації. Відповідно до ч. 1 ст.1 Конвенції з міжнародного фінансового лізингу, що була підготовлена УНІДРУА, під міжнародним фінансо­вим лізингом розуміють угоду, згідно з якою одна сторона (лізингодавець) відповідно до специфікації та умов, схвалених іншою сто­роною (лізингоодержувачем), укладає договір поставки з третьою стороною (постачальником), відповідно до якого лізингодавець придбаває промислову установку, засоби виробництва або інше об­ладнання і вступає в договір лізингу із лізингоодержувачем, нада­ючи йому право використання обладнання в обмін на періодичні платежі. Міжнародний фінансовий лізинг з точки зору юридичного зміс­ту являє собою операцію, у якій беруть участь три сторони, послі­довно пов'язані між собою договорами. Згідно з Конвенцією фінан­совий лізинг має місце за наявності двох угод. Лізингодавець (лізин­гова фірма), базуючись на отриманому від орендаря описі (специ­фікації) предмета майбутньої оренди, укладає угоду про його поста­чання (купівлю) і стає власником майна. Умови цієї угоди мають бути схвалені майбутнім орендарем у тій мірі, у якій це стосується його інтересів. Відмінні риси фінансового лізингу відповідно до Конвенції з міжнародного фінансового лізингу: а)орендар визначає обладнання і вибирає постачальника самос­тійно, не покладаючись на знання і досвід лізингодавця; б)придбане лізингодавцем обладнання, пов'язане з лізинговоюугодою яку, як це відомо постачальнику, або вже укладено або буде укладено; в) лізингові платежі розраховуються, виходячи з умов амортиза­ції всієї або істотної частини вартості обладнання, що є предметом лізингу.

Другим видом лізингу згідно з Законом є оперативний лізинг, що визначається як договір лізингу, в результаті укладення якого лізингоодержувач на своє замовлення отримує у платне користуван­ня від лізингодавця об'єкт лізингу на строк, не менший строку, за який амортизується 90 відсотків вартості об'єкта лізингу, визначе­ної на день укладення договору. Оперативний лізинг — це господарська операція фізич­ної або юридичної особи, що передбачає відповідно до договору оперативного лізингу передачу орендарю майна, яке належить до категорії основних фондів, придбаного або виготовленого орендодавцем на інших, ніж передбачаються фінансовим лізингом, умовах. При здійсненні таких операцій банки організовують одержання довгострокової позички в одного або у декількох кредиторів та отримують від орендаря додаткову винагороду. Що стосується оперативного лізингу, то для нього характерні такі ознаки: - об'єкт оперативного лізингу лізингова компанія, як правило, придбаває заздалегідь, ще не знаючи конкретного лізингоодержувача, тому такі лізингові компанії повинні добре орієнтуватися на ринку інвестиційних товарів, знати його кон'юнктуру; - лізингодавець не відшкодовує всі свої витрати за рахунок лізингових пла­тежів від одного лізингоодержувача, отже, лізингова компанія повинна вивчати і ринок товарів seco d ha d; - лізинговий контракт укладається на строк 2-5 років, який є значно ко­ротшим, ніж строк амортизації обладнання; - обов'язки з утримання та обслуговування майна, а також усі ризики по­кладаються на лізингодавця; - ставка лізингових платежів звичайно вища, ніж за договором фінансового лізингу; це пояснюється неповною окупністю витрат лізингодавця та його бажан­ням уникнути ризиків, які є більшими ніж при фінансовому лізингу (ризик не знайти орендаря на весь обсяг обладнання, ризик поломки об'єкта угоди тощо). Крім того, договори лізингу поділяються на прямий та непрямий лізинг. Про непрямий лізинг йдеться, коли об'єкт лізингу передається від постачальника (виробничого або торговельного підприємства) до користувача - лізингоодер­жувача через посередника. Такими посередниками часто виступають лізингові компанії або банки. Непрямий лізинг є класичним видом лізингових відносин і досить часто застосовується у світовій практиці лізингу. Прямий лізинг харак­теризується тим, що підприємство-виробник або торговельна організація само­стійно передає своє майно в лізинг. Тим самим постачальник і лізингодавець збігаються в одній особі, і тут має місце класична двостороння угода. Взагалі, відносини прямого лізингу не поширилися у світі. Як правило, таке підприємство-постачальник віддає перевагу створенню своєї лізингової компанії. Крім зазначених різновидів договору лізингу, світовій практиці відомі ще такі види договорів лізингу: 1) зворотний (поворотний) лізинг це договір лізингу, який передбачає придбання лізингодавцем майна у власника і передачу цього майна йому в лізинг; 2) пайовий лізинг - здійснення лізингу за участю суб'єктів лізингу на основі укладення багатостороннього договору та залучення одного або кількох кредиторів, які беруть участь у здійсненні лізингу, інвестуючи свої кошти; 3) міжнародний лізинг – це договір лізингу що здійснюється суб’єктами лізингу, які перебувають під юрисдикцією різних держав, або у разі якщо майно чи платежі перетинають державні кордони.

Політичну референтуру, що координує діяльність поодиноких націоналістичних організацій, веде культурно-освітню працю внутрі тих організацій та займається питанням зовнішньої політики Проводу. 4. Економічну референтуру, що веде економічні справи Проводу, старається про фонди для відбуття Конґресу та виготовляє пляни для витворення сталої, сильної економічної бази для майбутньої організації українських націоналістів. III. Провід приступає до видавання свого органу „Розбудова Нації”, в якому будуть заступлені такі відділи: ідеологія, політика, філософія, соціологія, економічний та військовий відділи, література, політична та військова мемуаристика, визвольні змагання інших народів, огляд політичного життя українського та міжнароднього, націоналістичного руху, україніка та бібліогарфія. Журнал буде видаваний у Празі. IV. Для придбання фонду на поточні потреби, як рівнож у зв'язку з підготовкою Конґресу Українських Націоналістів, Економічна Референтура приступила до збирання фондів на лісти. Кожна ліста є на мінімальну суму 10 амер. дол

1. Бухгалтерський баланс: економічний зміст, методика складання, аудит та аналіз основних показників

2. Психологічний зміст характеру людини

3. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

4. Соціально-економічний розвиток України у XVII ст.

5. Соціально-економічний розвиток українських земель у XIX ст.

6. Організаційно-економічний механізм управління процесами інноваційного розвитку
7. Економічний механізм природокористування та охорони навколишнього середовища
8. Епоха Відродження, її гуманістичний зміст

9. Сутність та зміст сучасного менеджменту

10. Економічний аналіз

11. Подільский економічний район

12. Зміст і завдання БЖД та об’єктивні умови її виникнення

13. Зміст та завдання професійної етики юриста

14. Монетарний режим таргетування обмінного курсу - сутність та зміст

15. Економічний аспект забруднення навколишнього середовища

16. Економічний аналіз та фінансові показники підприємства

Игра с прищепками "Зайка".
Собираем яркий и красочный сюжет, проговаривая каждое действие. Малыш будет все повторять за вами, что в результате приведет к
365 руб
Раздел: Прочие
Глобус Земли политический, диаметр 420 мм.
Политический глобус Земли. Диаметр: 420 мм. Масштаб: 1:30000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: прозрачный. Цвет дуги может
1981 руб
Раздел: Глобусы
Магическая кружка-мешалка, черная.
Оригинальная кружка с двойными металлическими стенками (нержавеющая сталь). Сохраняет напиток горячим в течение дольшего времени (в
554 руб
Раздел: Кружки

17. Японія: економічний огляд

18. Донецький економічний район. Роль агропромислового комплексу в економіці України

19. Зміст трудового договору

20. Поняття, предмет, метод, система, джерела, суб’єкти і зміст правовідносин по праву соціального забезпечення

21. Фінансово-правова норма, її зміст та особливості

22. Словник слів іншомовного пожодження економічного змісту
23. Зміст аграрної реформи П.А. Столипіна і її наслідки
24. Політичний та економічний розвиток Македонії у 1990-2005 рр.

25. Політичний та економічний розвиток Румунії у 1990–2005 рр.

26. Політичний та економічний розвиток Угорщини у 1990–2005 рр.

27. Політичний та соціально-економічний розвиток Болгарії у 1990–2005 рр.

28. Політичний та соціально-економічний розвиток Естонії у 1990–2005 рр.

29. Політичний та соціально-економічний розвиток Словаччини у 1993-2005 рр.

30. Політичний устрій та соціально-економічний розвиток Київської Русі

31. Соціально-економічний розвиток білоруських земель у ІХ–ХІV століттях

32. Соціально-економічний розвиток Київської Русі

Набор чертежный для классной доски, 5 предметов.
Набор чертежный для классной доски. В комплекте: 2 треугольника, транспортир, циркуль, линейка 100 см. Материал: высококачественный пластик.
1802 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Рюкзак школьный "Com Style. Ever After High".
Рюкзак подойдет для школьников начальных классов. У рюкзака 2 отделения, закрывающиеся на молнии. В переднем отделении предусмотрен
1492 руб
Раздел: Без наполнения
Комод "Радуга" (4 секции).
Домашний уют слагается из множества составляющих. Каждая деталь важна в хрупкой гармонии дома. Комод 4-х секционный - яркое подтверждение
1850 руб
Раздел: Комоды, тумбы, шкафы

33. Соціально-економічний розвиток Чехії та Словаччини у XVIII столітті

34. Вплив столипінської аграрної реформи на соціально-економічний розвиток Правобережної України (1906 - 1914 рр.)

35. Зміст діагностичних карт первинних перевірок вузлів і підсистем

36. Суть і зміст ризик-менеджменту

37. Економічний спад і нові правила маркетологів

38. Економічний розвиток нових індустріальних країн
39. Єдиний економічний простір як інтеграційне економічне угрупування
40. Економічний розвиток Індії

41. Сутність та зміст контролю

42. Поняття, зміст і функції науки

43. Сутність і зміст педагогічної етики

44. Зміст і методика вивчення країн Африки у шкільному курсі країнознавства

45. Зміст правового виховання молодших школярів

46. Зміст та структура науково-дослідницької діяльності студентів

47. Предмет політології, сутність та зміст

48. Мета, завдання і зміст дисципліни "Електропостачання промислових підприємств". Практичне її значення. Загальні відомості про споживачів електричної енергії та режимах електроспоживання

Набор "Мимимишки. Кеша и Лисичка" (3 предмета).
Набор с изображениями героев из мультсериала "Ми-ми-мишки" - отличный подарок для вашего ребенка! Подходит для холодных и
454 руб
Раздел: Наборы для кормления
Паста-гель зубная детская "Weleda", 50 мл.
Детский зубной гель с календулой от Weleda разработан специально для детей и обеспечивает естественный уход за молочными зубами,
360 руб
Раздел: Зубные пасты
Качели пластмассовые "Малыш".
В наборе: качели, веревка, пластиковые карабины для регулировки веревок качелей. Материал: пластик. Максимальная нагрузка: 20 кг. Размер:
532 руб
Раздел: Качели

49. Напрями впливу іноземних інвестицій на економічний розвиток приймаючої держави: переваги та недоліки

50. Зміст права власності на природні ресурси

51. Зміст поточних планів та організація їх розробки

52. Фінансово-економічний аналіз шахти "Південна"

53. Техніко-економічний аналіз ефективності виробництва

54. МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
55. Адам Сміт як економіст
56. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку

57. Економіко-географічний комплекс Харківської області

58. Політичне та соціально-економічне становище українських земель у XVI-XVII ст.

59. Механізм товарної стратегії економічного розвитку підприємств у сучасних умовах господарювання і методи реалізації такої стратегії

60. Теоретичні та методичні основи професійної підготовки з інформаційних технологій майбутніх менеджерів-економістів

61. Населення Бессарабії за урядовими переписами другої половини XIX ст. – початку XX ст.: історико-демографічний аналіз

62. Економіко-правовий механізм стимулювання раціонального використання і охорони довкілля

63. Внесок українських економістів у розвиток політичної економії

64. Концесія як механізм розвитку економіки держави

Полотенце махровое "Нордтекс. Aquarelle", серия "Палитра", цвет: аметистовый, 70х130.
Полотенца махровые гладкокрашеные изготовлены из 100% хлопка, плотность 300 г/кв.м. Размер: 70х130 см.
361 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см
Ранец "Космо", 36х29х18 см.
Ранец продуманный до мелочей, который: - включает множество светоотражающих элементов; - оснащен регулируемыми по высоте лямками и
1848 руб
Раздел: Без наполнения
Настольная игра "Колонизаторы", 4-е русское издание.
Желанию осваивать новые земли всегда сопутствует отвага – этих двух элементов у колонизаторов огромного острова Катан в избытке. На новых
1990 руб
Раздел: Классические игры

65. Науково-технічний прогрес та його значення в економіці і суспільстві

66. Ринок праці молодих спеціалістів в умовах становлення ринкової економіки

67. Источники и кодификация права Украины в составе России в 18 ст.

68. Получение взятки ст.311 УК Республики Казахстан

69. Імпресіонізм, модернизм, символизм, експрессионизм...

70. Источники и кодификация права Украины в составе России в 18 ст.
71. Клевета (ст. 129 УК) - уголовное право
72. Получение взятки ст.311 УК Республики Казахстан

73. Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації)

74. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

75. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

76. Економічне становище в Україні в 50-60-х роках ХХ століття

77. Национально-освободительное движение на Украине в 40-50-х гг. ХХ ст.: история и проблемы исторических оценок

78. Підсумки визвольної війни середини ХVII ст., її значення

79. Критичний огляд памфлету І.Дзюби Інтернаціоналізм чи русифікація?

80. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

Коробка для хранения елочных украшений (112 ячеек).
Удобная складная коробка на молнии для хранения и транспортировки хрупких елочных украшений. Стенки коробки выполнены из полупрозрачного
714 руб
Раздел: 5-10 литров
Наушники "Philips SHE1450BK/51", цвет черный.
Отличные внутриканальные наушники черного цвета станут дополнением любого образа и стиля. Компактные динамики обеспечивают отличные басы и
599 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки
Пенал "DeLune", арт. D-819.
Пенал школьный каркасный, изготовлен по жестко-каркасной технологии, обеспечивающий, надежную защиту письменных принадлежностей от
651 руб
Раздел: Без наполнения

81. Україна 20-х - початку 30-х років. Нова економічна політика. Голодомор 1921-1922 рр.

82. Технологічний процес виробництва кисломолочних напоїв

83. Дуалізм «конфуціанство – даосизм» у китайському культурному світогляді.

84. Бурлескно-травестійне віршування 18 ст.

85. Ідейно-тематичний перегук поезії 20-х і 60-х років ХХ ст. як втілення генетичної спадкоємності ренесансних поколінь

86. Економічна інтеграці в АТР
87. Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасних міжнародних економічних відносинах
88. Науково-технічний прогрес – основа розвитку виробництва

89. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

90. Анализ и практика применения ст. 146 УК РФ (нарушение авторских и смежных прав)

91. Сравнение комментариев к ст.503 ГК РФ

92. Іудаїзм - релігія євреїв

93. Увольнение ст. 31

94. Необходимая оборона (ст. 35, 36 УК Украины)

95. ст. 291 УК РФ Дача взятки

96. Номинализм Ст.Лесьневского

Комплект детского постельного белья "Хоккей".
Постельное белье из бязи выполнено из высококачественного хлопка, что гарантирует крепкий и здоровый сон. Комплект не требует особого
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое
Фоторамка "Poster yellow" (70х100 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 70х100 см. Материал: пластик.
484 руб
Раздел: Размер 50x60 и более
Развивающая игра с карточками "Изучаем время".
Набор с карточками "Изучаем время" - очень увлекательная и полезная для развития малыша игрушка. При помощи неё ребёнок
345 руб
Раздел: Обучающие, игровые

97. Міжнародний лізинг в системі світогосподарських зв

98. Фінансовий механізм регулювання ринкових відносин

99. Екологічні проблеми розвитку і розміщення продуктивних сил Карпатського економічного району


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.