Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Розвиток творчих здібностей учнів на уроках математики

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

ЗМІСТ Вступ Проблема здібностей в психології Розвиток творчих здібностей на уроках математики Поняття математичних здібностей та їх структура Психологічний аналіз учбових задач Проблемні задачі як засіб розвитку творчих здібностей учнів Побудова нестандартних уроків як акцентуація розвитку творчих здібностей Висновки Література Вступ Щоб навчання в школі не було і надалі самоціллю (одержати атестат для вступу до вузу), а стало засобом розвитку і виховання, необхідно різко посилити питому вагу творчості, зокрема в ігровій формі. Навіщо учень вивчає математику? Для того, щоб розвинути математичне мислення, а не для того, щоб визубрити формули і теореми, від знання яких він не стане ні розумнішим, ні духовно багатшим, ні щасливішим. Сучасна психологія визначає, що кожен учень — людина, обдарована у якійсь галузі життєтворчості. Спираючись на здібності, обдарування кожного учня, неповторне в кожному з них, вчителі розвивають здатність до творчості. Життя висунуло суспільний запит на виховання творчої особистості, здатної, на відміну від людини-виконавця, самостійно мислити, генерувати оригінальні ідеї, приймати сміливі, нестандартні рішення. Але психологи констатують, що випускники школи, які приходять на виробництво, ще не здатні самостійно розв'язувати проблеми, можуть мислити діалектично, системно, їм бракує творчої уяви, ініціативи, винахідливості. Такий стан справ вимагає якісно нового підходу до підготовки молоді до життя ~~ орієнтацію навчально-виховного процесу на розвиток творчих здібностей особистості. Дбаючи про розвиток творчих здібностей у школярів, залучаючи їх до творчої праці, ми створюємо необхідні умови для розвитку всіх без винятку психічних якостей учнів. Шкільна практика переповнена прикладами, коли учні, захоплені справою до вподоби, проявляють наполегливість, силу волі в опануванні тими знаннями й уміннями, які далеко випереджають програмні вимоги, але вкрай необхідні для реалізації їхніх творчих задумів. Саме в процесі розв'язання творчих задач, пошуку нестандартних способів їх розв'язання учні виробляють уміння критично ставитись до тривіального, вчаться дискутувати тощо. Творчість учнів сприяє формуванню їхніх морально-етичних та вольових якостей. Творча діяльність школярів разом з тим сприятливо позначається на їхньому фізичному та естетичному розвитку. Залучення учнів до творчої діяльності розкриває перед ними горизонти людських можливостей і сприяє правильному визначенню свого місця на широкому полі власних знань, умінь та здібностей. Відбувається це з тієї причини, що в творчості людина реалізує в усій повноті свої знання, уміння та здібності, а отже, отримавши можливість випробувати себе в різних видах діяльності, наочно переконується в наявному арсеналі знань, умінь та здібностей, адекватно оцінюючи свої можливості, що, безумовно, сприяє правильному вибору професії. Розвиток творчих здібностей учнів сприяє реалізації одного з головних аспектів гуманістичного принципу організації освіти створення умов для отримання індивідуумом справжньої свободи. Свобода людини — це її одвічне прагнення і наріжний камінь демократичного суспільства.

Річ у тім, що в процесі співжиття з членами сім'ї, родиною, громадою, суспільством людина ущемляє своє одвічне прагнення бути сильною. Існує єдиний шлях - на мить розірвати пута сімейного, родинного, громадського чи суспільного зв'язку і вдихнути свободу. Цей шлях, дарований людині природою, полягає в творчості. Тільки в щасливі хвилини творчості людина почуває себе вільною. Без творчості немає свободи. Розвиваючи творчі здібності учнів, залучаючи їх до творчої діяльності, створюючи умови для реалізації їхніх творчих можливостей, можна вберегти школярів від моральної деградації. Адже відомо, що підлітки, які позбавлені можливості самовиразитися, вдаються до вживання наркотиків чи алкоголю, більше схильні до правопорушень. Розвиток творчих здібностей школярів обумовлюється також зацікавленістю держави у високій трудовій активності своїх громадян. Із підвищеною трудовою активністю тісно пов'язані продуктивність та якість праці. Вищим рівнем розвитку трудової активності є творча активність, яка за своєю суттю полягає у постійному прагненні нарощувати продуктивність та підвищувати якість праці, що неможливо без глибокого проникнення в сутність трудового процесу і його вдосконалення, тобто без розвинених до певного рівня творчих здібностей індивідуума. Проблема здібностей в психології Проблема психології здібностей завжди перебувала в центрі уваги вітчизняних і зарубіжних психологів. Це одна із найважливіших і найактуальніших проблем виховання. Вона хвилює батьків, вчителів і, звичайно, самих учнів. Здібності - індивідуально-психологічні особливості, які є суб'єктивними умовами успішного здійснення певного виду діяльності Здібності не зводяться до наявності у індивіда знань, умінь, навичок. Вони проявляються в швидкості, глибині і міцності оволодівання засобами і прийомами діяльності. У вивченні здібностей виділяють три основні проблеми: походження і природа здібностей, типи і діагностика окремих видів здібностей, закономірності і формування здібностей. Значний внесок у вивчення здібностей вніс Б. М. Теплов. Здібності тісно пов'язані з загальною спрямованістю особистості. В.Е. Чудновський зазначає, що співвідношення спрямованості особистості і рівня здібностей неоднозначне: високий рівень здібностей суттєво впливає на стиль поведінки і формування особистості. Ще більшого значення набуває той факт, що розвиток здібностей суттєво визначається умовами виховання, особливостями сформованості особистості, її спрямованістю, яка або сприяє розкриттю здібностей або,навпаки, призводить до того, що здібності не реалізуються. В основі однакових досягнень при виконанні якоїсь діяльності можуть лежати різні здібності, водночас одна і та ж здібність може бути умовою успіху різних видів діяльності. Рівень розвитку здібностей залежить: 1) від якостей знань і умінь, від міри їх об‘єднання в єдине ціле; 2) від природних задатків людини, якості природних механізмів елементарної психічної діяльності; 3) від більшої чи меншої &quo ;тренованості&quo ; самих мозкових структур, які беруть участь у здійсненні пізнавальних і психомоторних процесів.

Задатки - спадкові властивості периферичного і центрального нервового апарату - є суттєвими передумовами здібностей людини, але вони їх лише обумовлюють. Від задатків до здібностей — в цьому і проявляється шлях розвитку особистості. Розвиваючись від задатків, здібності є функцією розвитку індивіда, в які задатки входять як передумови, як вихідний момент. Задатки багатозначні, вони можуть розвиватися в різних напрямках, перетворюючись у різні здібності. Будучи передумовою успішного ходу діяльності людини, її здібності тією чи іншою мірою є продуктом діяльності. В цьому і проявляється кругова залежність здібностей людини і її діяльності. У психології виділено дві сторони розвитку здібностей – загальна і особистісна. Із здібностями тісно пов‘язані нахили, які розглядаються як вибіркова спрямованість індивіда на певну діяльність, що спонукає нею займатися, в основі цієї спрямованості лежить стійка потреба. Нахили — передумови розвитку здібностей, але можливі випадки їх неспівпадання. Нахили і здібності нерідко збігаються, що можна пояснити індивідуальними проявами активності і саморегуляції особистості, які є основними психологічними передумовами розвитку як нахилів, так і здібностей. В одних випадках активність виступає як &quo ;надмір енергії&quo ;, дає змогу безпосередньо, без особливих зусиль, витримувати значне нервово-психічне навантаження. Активність іншого напрямку — плануючого характеру — спирається на довільність: вона проявляється вибірково і найбільш ефективна в тих видах діяльності, які не потребують швидких реакцій, протікають у спокійних умовах. Активність дошкільників,проявляється безпосередньо в діях, у прагненні говорити. Дитячі бажання сприяють загальному психічному розвитку, а в деяких дітей вони стають початком або показником їхніх майбутніх індивідуальних особливостей. Молодший шкільний вік приносить з собою якісно новий рівень свідомої і внутрішньо регульованої поведінки. Це означає формування таких рис активності і її саморегуляції, які необхідні для подальшого формування нахилів. У підлітковому віці прагнення до діяльності ніби випереджає розвиток інших сторін особистості. У підлітків виділяються два основних шляхи розвитку нахилів. Один з них — вибірковість щодо різних видів діяльності, аналітичність, стійкість намірів. При цьому проявляються інтереси до сфер діяльності &quo ;техніка&quo ; і &quo ;знакова система&quo ;. Юність – період подальшого зростання соціальної активності, роки піднесення розумових і моральних сил. Важлива відмінність, що вирізняє внутрішні умови розвитку нахилів старшокласників, - це новий рівень розвитку саморегуляції своєї спрямованості: насамперед розвинуте почуття відповідальності і установок на керівництво собою. Здібності характеризуються як індивідуально-психологічні особливості, тобто такі якості, якими відрізняються люди між собою. Ось чому, коли говоримо про здібності, необхідно охарактеризувати ці відмінності. Вони можуть бути якісними і кількісними. За якісною характеристикою, кожна здібність людини є складною її властивістю. Являючи собою внутрішню можливість людини впоратися з тими вимогами, що їх ставить певна діяльність.

Ответ может быть только один: система письма индейцев майя смешанная. Часть знаков должна передавать морфемы, а часть - звуки и слоги. Такую систему письма принято называть иероглифической. Ею пользовались древние египтяне и жители Месопотамии, ею и поныне пользуются на Дальнем Востоке. Иероглифическое письмо, как и всякое другое, имеет свои количественные показатели, и они полностью совпадают с показателями письма майя. То, что в 1881 году Леон де Рони только предположил, а именно: майя пользовались иероглификой, сходной с иероглификой Старого Света, Юрий Кнорозов научно доказал. То, что раньше было лишь аналогией, теперь стало неоспоримым фактом, подтвержденным точными числами. Так были сделаны первые шаги по новому пути дешифровки. Он открывал интересные многообещающие перспективы... Урок математики (по древним майя) Дешифровка цифровых знаков майя не составила большого труда для ученых. Причиной тому поразительная простота и доведенная до совершенства логичность системы их счета. Можно лишь без конца изумляться великой мудрости народа, сумевшего практически в одиночку подняться на недоступные вершины абстрактного математического мышления, одновременно приспособив его к своим конкретно-практическим земным нуждам

1. Розвиток творчого мислення молодших школярів в процесі навчання

2. Інноваційні технології навчання у розвитку творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури

3. Нетрадиційні форми навчання школярів на уроках української мови та літератури

4. Розвиток творчих здібностей

5. Розвиток силових здібностей школярів у різні вікові періоди

6. Розвиток творчого мислення старшокласників на уроках математики з використанням інформаційних технологій
7. Розвиток зв’язного мовлення учнів початкових класів на уроках української мови
8. Вивчення творчості кобзарів та лірників на уроках української літератури

9. Засади організації судової влади та здійснення правосуддя в Україні

10. Значення української літератури. Найбільші надбання. Місце серед слов’янських та іноземних мов

11. Розвиток міжнародного бізнесу в Україні

12. Використання ігор на уроках української мови в початкових класах

13. Специфіка та типи уроку українського народознавства

14. Розвиток пам’яті молодшого школяра

15. Інтеграція України до ЄС. Шляхи і перспективи розвитку

16. Адміністративне право: погляди українських вчених часів незалежності (Т.О. Коломоєць)

Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Racer Trike (цвет: синий).
Детский трехколесный велосипед с колясочной крышей на колесах ПВХ – настоящее спасение для мам с маленькими детьми. Главное место для
3600 руб
Раздел: Трехколесные
Пленка пищевая, полиэтиленовая, 30 см х 300 метров.
Пищевая пленка производится из экологически безопасного полиэтилена. Может быть использована для упаковки любых товаров, хорошо
349 руб
Раздел: Плёнка пищевая
Блокнот. Егор Крид.
Black Star представляет: эксклюзивные официальные блокноты по топовым артистам Лейбла! Каждый блокнот включает: — море фотографий из
344 руб
Раздел: Прочие

17. Архівні фонди НАН України як джерело з вивчення розвитку української академічної історичної науки (1944–1956)

18. Роль вчителя іноземної мови в здійсненні навчально–виховного процесу в середній навчальних закладах

19. Формування у молодших школярів читацьких інтересів у процесі роботи з дитячою художньою книжкою

20. Взаємовідносини законодавчої та виконавчої гілок державної влади України

21. Розвиток уяви та літературних здібностей молодших школярів

22. Форми і методи здійснення екологічної освіти молодших школярів на уроках курсу "Я і Україна"
23. Розвиток усної руської і зокрема української літератури
24. Психолого-педагогічні основи розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів на прикладі уроків курсу "Я і Україна"

25. Розвиток пізнавальних інтересів учнів 4 класу на уроках "Я і Україна"

26. Розвиток у молодших школярів уявлень про портретний жанр на уроках образотворчого мистецтва в початкових класах

27. Формування в молодших школярів пізнавального інтересу засобами усної народної творчості на уроках курсу "Я і Україна"

28. Психологічні особливості формування пізнавальних здібностей та пізнавальної активності молодших школярів

29. Шляхи розвитку творчих здібностей дитини в процесі навчання в загальноосвітній школі

30. Розвиток рекламних агентств на Україні

31. Розвиток та розміщення хімічної промисловості України

32. Розвиток і розміщення промислового комплексу України

Детское удерживающее устройство "Фэст", 15-25 кг (серо-голубой).
Детское удерживающее устройство "Фэст" — уникальная отечественная разработка. Компактное, надежное, очень простое в эксплуатации
482 руб
Раздел: Удерживающие устройства
Дырокол на 4 отверстия, малый, черный.
Практичный металлический дырокол на 4 отверстия. Пробивная способность - 10 листов. Ограничительная линейка. Цвет - черный. Расстояние
706 руб
Раздел: Дыроколы
Именная кружка с надписью "Любимый дедушка".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки

33. Регіональний розвиток харчової промисловості України

34. Творчістю Тютчева і Фета укр

35. Урок-семінар у 8 класі з геометрії на тему "Перетин прямої і кола" /Укр./

36. Розвиток менеджменту реклами в Україні

37. Розвиток іпотеки в Україні та місце банків у ньому

38. Розвиток операцій банківської системи на сучасному етапі економічних відносин в Україні (на прикладі АППБ "Аваль")
39. Розвиток форм забезпечення банківських кредитів в Україні
40. Відповідальність аудитора за здійснені дії і виконання процедури за дотримання нормативно-правової бази України і Міжнародними стандарти аудиту для перевірки подальших подій

41. Державне регулювання в галузі туризму: становлення та розвиток в Україні

42. Розвиток стосунків України з Європейським Союзом у галузі авторського права і суміжних прав

43. Виникнення і здійснення права довірчої власності за законодавством України

44. Історія і розвиток глобальної мережі Інтернет в Україні і світі

45. Визвольна війна українського народу під керівництвом Хмельницького. Розвиток України в кінці XX ст.

46. Етнічний розвиток Русі-України

47. Промисловий розвиток українських земель у довоєнних п’ятирічках

48. Розвиток найдавніших уявлень і вірувань населення України від епохи палеоліту до введення християнства

Подставка для бумаг трехсекционная сборная, серая.
Формат: А4. Материал: пластик. Цвет: серый.
337 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Ящик почтовый с замком, тёмно-зелёный.
Ящик почтовый с замком. Материал: пластик. Длина: 385 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 80 мм.
505 руб
Раздел: Прочее
Мебель для кукол "Спальня Конфетти".
Спальня "Конфетти" - это игровой набор, состоящий из пуфика, кровати и трюмо. Мебель собирается по схеме. При сборке не забудьте
565 руб
Раздел: Спальни, кроватки

49. Розвиток української культури та мистецтва у другій половині XIX ст.

50. Соціально-економічний розвиток України у XVII ст.

51. Соціально-економічний розвиток українських земель у XIX ст.

52. Соціально-культурний розвиток України у другій половині XIX сторіччя

53. Українські землі у складі ВКЛ. Соціально-економічний розвиток Гетьманщини

54. Вплив столипінської аграрної реформи на соціально-економічний розвиток Правобережної України (1906 - 1914 рр.)
55. Культурний розвиток України в XV-XVII ст.
56. Розвиток мистецтва України

57. Видання в Україні навчальної літератури (історія і сучасність)

58. Значення творчості Івана Котляревського для української літератури

59. Образ Г.С. Сковороди в українській літературі

60. Поезія та літературна творчість в Україні у другій половині XVII – XVIII ст.

61. Романтизм як стильова течія української літератури першої половини 19 століття

62. Творчість Володимира Сосюри у контексті літератури Донбасу

63. Творчість українських поетів

64. Українська література 19 століття

Ранец школьный "DeLune" с мешком для обуви, пенал, часы (арт. 9-119).
Ранец школьный «Каскадный», украшенный объёмной 3D картинкой,- это совершенно уникальное решение, сочетающее яркую, большую картинку и
6050 руб
Раздел: С наполнением
Влажные салфетки Johnson's baby Нежная забота, 256 штук.
Влажные салфетки для самых маленьких разработаны специально для ухода за нежной кожей. Они очищают настолько деликатно, что могут
374 руб
Раздел: Влажные салфетки
Токсичная капсула "Fungus Amungus".
Игровой набор Fungus Amungus "Токсичный контейнер" представляет собой капсулу, в которой находится один из эксклюзивных
521 руб
Раздел: Аксессуары для игр

65. Література сентименталізму. Творчість Стерна

66. Історія української літератури XIX століття: Євген Гребінка

67. Контроль банків України за здійсненням міжнародних розрахунків клієнтів

68. Розвиток підприємницької діяльності в Україні

69. Аналіз педагогічного досвіду формування графічних умінь у молодших школярів на уроках трудового навчання

70. Вивчення молодшими школярами рослин на уроках природознавства в 3 класі
71. Види вправ з розвитку мовлення молодших школярів на уроках читання
72. Використання дитячої літератури для формування екологічної культури молодших школярів

73. Методика формування ігрової діяльності у молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва

74. Патріотичне виховання молодших школярів на уроках трудового навчання

75. Розвиток комунікативно-мовленнєвих умінь молодших школярів при вивченні частин мови у 3 класі

76. Розвиток пізнавальних інтересів молодших школярів у роботі над фразеологізмами

77. Роль позашкільної роботи з української мови та літератури

78. Система інтегрованих уроків, як засіб розумового розвитку молодших школярів

79. Твори українського народного мистецтва як чинник формування національно-культурної свідомості молодших школярів

80. Українська література, як предмет вивчення у школі

Светильник LED "Снеговик" (цвет: серебристый, 15 см).
Такой абажур станет отличным дополнением интерьера комнаты во время волшебных новогодних праздников. Его можно поставить на полку или же
426 руб
Раздел: Необычные светильники
Экспресс-скульптор "Эврика", средний.
Настоящее искусство в Ваших руках! Экспресс-скульптор - это не только стимулятор творческих способностей, но и точечный
943 руб
Раздел: Антистрессы
Велосипед Jetem "Lexus Trike Next Generation" (цвет: красный).
Jetem Lexus Trike Next Generation — это детский велосипед с ручкой-толкателем для родителя. Одна из лучших моделей по соотношению
2488 руб
Раздел: Трехколесные

81. Урок з формування національної свідомості "Охорона природи України"

82. Формування графічних умінь молодших школярів на уроках трудового навчання

83. Формування культури мовлення молодших школярів на уроках рідної мови

84. Формування пізнавальних інтересів першокласників на уроках "Я і Україна"

85. Формування соціокультурного досвіду молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва

86. Формування у молодших школярів комунікативних умінь і навичок на уроках рідної мови
87. Виховання організованості молодших школярів на уроках фізичної культури
88. Становлення і розвиток політичної думки в Україні

89. Психотерапевтичні здібності лікаря

90. Типи та рівні розвитку здібностей

91. Розвиток соціології в Україні

92. Трудова поведінка як форма реалізації особистих здібностей особистості

93. Розвиток та розміщенння промисловості будівельних матеріалів в Україні

94. Методичні особливості розвитку фізичних здібностей юних гімнастів

95. Спортивні здібності

96. Розвиток філософії в Україні

Шкатулка музыкальная "Сердце", 20x19x8 см, арт. 24804.
Состав: пластик, элементы металла, стекло. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Музыкальный механизм с ручным заводом. Товар не
1027 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные
Магнитная игра для путешествий "Подводный мир".
Расположи 4 магнитные детали на игровой доске таким образом, чтобы только указанные в задании обитатели подводного мира остались видны.
554 руб
Раздел: Головоломки
Игра настольная "Дом с привидениями".
Эта веселая соревновательная ролевая игра предназначенна для 2 игроков в возрасте от 5 до 10 лет. Один из них играет за команду из 7
314 руб
Раздел: Классические игры

97. Розвиток фінансового механізму газового комплексу України

98. Фінансовий менеджмент підприємницьких структур і його розвиток в Україні

99. Проблеми розвитку та здійснення екологічного аудиту в Україні

100. Кредитний ринок і його розвиток в Україні


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.