Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Иностранные языки Иностранные языки

Антропогенний вплив на біосферу

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

Еволюція взаємовідносин людини й природного середовища. Вплив діяльності людини на довкілля: - Демографічні проблеми і можливості біосфери; - Демографічні проблеми України; - Урбанізація та її негативні наслідки; - Основні джерела антропогенного забруднення довкілля; - Радіоактивне забруднення; - Шумове забруднення; - Основні методи визначення забруднень. Соціоекологічні проблеми літосфери - Вплив діяльності людського суспільства на геологічне середовище; - Ґрунт — важливий компонент біосфери; - Вплив господарської діяльності на ґрунт; - Сучасний стан ґрунтів України та шляхи його поліпшення. Міжнародний досвід і міжнародне співробітництво у сфері охорони навколишнього природного середовища. Екологічне виховання населення Механізм управління процесом природокористування; Екологічний моніторинг; Міжнародне екологічне співробітництво 1. Еволюція взаємовідносин людини й природного середовища. Близько 5 млрд. років тому сформувалася літосфера (вік найдавніших знайдених порід — 4,5 млрд. років). Первинний океан (гідросфера) виник, можливо, близько 4млрд. років тому, оскільки найдавніші осадові породи, утворення яких можливе в той час тільки у воді, мають вік 3,9 млрд. років. Найдавніші рештки мікроорганізмів знайдено в гірських породах, датованих 3,2млрд. років тому. З млрд. років тому температура повітря досягала 70oC, і за таких умов могли існувати лише бактерії та ціанеї (синьо-зелені водорості). Бурхливий розвиток органічного світу на Землі, освоєння рослинами і тваринами континентів відбулося лише 0,5—0,4 млрд. років тому. Отже, географічна оболонка Землі тривалий час була абіотичною (неживою) геосистемою, в якій відбувався геологічний кругообіг речовин у вигляді взаємопов'язаних фізичних та хімічних процесів. Розвиток земної рослинності зумовив збільшення вмісту кисню в атмосфері та поживних речовин в грунтах, а також появу великих тварин. Активно змінювався склад поверхні Землі, атмосфери, гідросфери, виникла біосфера. Величезне значення мав біологічний обмін речовин, в який включився і геологічний, що суттєво його трансформував. З розвитком органічного світу абіотична геосистема поступово перетворилася на глобальну екосистему — біосферу, що складається з двох взаємодіючих підсистем — неживої (абіотичної) і Живої (біотичної). Обмінні речовинно-енергетнчні процеси у цін новій системі були значно видозмінені. Для утворення біосфери вирішальне значення мала поява на землі рослинності, яка містить хлорофіл. Подальший процес еволюції живих організмів призвів до появи людини — найвищого біологічного виду, який, розвиваючись, дедалі більше впливав на природу. З появою людей на Землі почався вплив їхньої діяльності на кругообіг речовин та енергетичний обмін у біосфері. На відміну від інших організмів людина — це особливий біологічний вид, який впливає на природу не лише процесами обміну речовин у живій природі, тобто біологічним обміном, а й трудовою діяльністю. Вплив її пов'язаний не тільки з ростом народонаселення, а з Технічною оснащеністю та вмінням організовувати працю. Аналіз результатів різноманітних наук, зокрема археології, антропології, історії, географії, дозволив проф.

Г.О. Бачинському (1993) стверджувати, що з впливом людської діяльності глобальна екосистема почала поступово перетворюватися у трикомпонентну глобальну екосистему, у функціонуванні якої все більшу роль відігравало людське суспільство. В історії взаємодії людського суспільства і природи він виділяє три стадії, які по суті е різними етапами розвитку на нашій планеті глобальної соціоекосистеми, — незамкнену, частково замкнену, замкнену. Перша стадія взаємодії суспільства та природи, а в цей час існувала незамкнена соціоекосистема — тривала близько 2—3 млн. років від появи на Землі перших людей примітивного виду до виникнення близько 40 тис. років тому сучасного людського виду. Ця стадія відзначалася органічним входженням людей у природу. Відбувалося накопичення знань про природу, пристосування людини до природи. У цей час для людського суспільства природне довкілля було практично необмеженим, тому глобальна соціоекосистема виступала як функціонально незамкнена. Друга стадія взаємодії суспільства та природи тривала близько 40 тис. років від початку палеоліту і до кінця другої світової війни, тобто до середини XX століття. На цій стадії інтенсивно розвивалося землеробство, скотарство, виникали ремесла, розширювалося будівництво сіл, міст, фортець. Людство своєю діяльністю почало завдавати природі відчутної шкоди, особливо після розвитку хімії та одержання перших кислот, пороху, фарб, мідного купоросу. Чисельність населення в XV—XVII ст. вже перевищувала 500 млн. Цей період можна назвати періодом активного використання людиною ресурсів, взаємодії з природою. Глобальний тиск на довкілля був загалом ще незначним і локальним. До втручання людини на кожній ділянці ландшафту існували динамічна рівновага і певний баланс речовин і, як правило, виключалась можливість ерозії та зберігалася родючість ґрунтів. Третя стадія взаємодії суспільства та природи почалася в середині XX ст. після закінчення другої світової війни, яка стимулювала різкий стрибок у розвитку науки і техніки. Це — період активного розвитку локальних і регіональних екологічних криз, протистояння природи та людського суспільства, хижацької експлуатації всіх природних ресурсів. Він характеризується розвитком глобальної екологічної кризи, нарощуванням гонки озброєнь всіма розвиненими країнами світу. Це — стадія широкої хімізації, виробництва пластиків. Людина своєю діяльністю на планеті все більше впливає на природу, на жаль, переважно негативно. На території нашої держави екологічна криза почала виявлятися ще з середини 80-х років XX ст. Саме цей час умовно можна вважати початком безконтрольного періоду експлуатації природи, а отже, і її забруднення Щорічно у природний обіг вводилося близько 1,5 млрд. тонн первинної сировини. Це майже ЗО тонн на кожного громадянина України. У результаті цього обсяг накопичених відходів від добувної, енергетичної, металургійної та деяких інших галузей промисловості становить уже близько 15 млрд. тонн. Набагато більше їх потрапило у воду та повітря, які є первинною основою життя. Причина цього — відсутність природоохоронних інституцій та застарілі технології.

На додаток — в Україні найбільша у світі розораність земель, безконтрольне використання великої кількості пестицидів, дві третини яких мають чіткий мутагенний ефект. 1 це за умов, коли близько 40 % усіх сільськогосподарських угідь мають слабку здатність до самоочищення, тобто сприяють накопиченню отруйних речовин у життєво важливому шарі орного грунту. Все це підсилюється аварійним станом каналізаційних систем, що спричиняє викиди інфекційне небезпечних відходів, зниження загального гігієнічного рівня. Внаслідок цього помітно погіршився стан здоров'я населення України, порушились природні процеси. Ще на першому році нашої незалежності Верховна Рада проголосила Україну зоною екологічного лиха. І це не безпідставно. Усе згадане змусило людей переосмислити ставлення до природи, почати глибоке вивчення походження та розвитку складних взаємозв'язків і процесів у навколишньому середовищі, шукати шляхів гармонізації взаємин людського суспільства та природи. 2. Вплив діяльності людини на довкілля Господарська діяльність людини зумовила пошкодження і вичерпування природних ресурсів, що призводить до деформації сформованих протягом багатьох мільйонів років природного кругообігу речовин та енергетичних потоків на планеті. Внаслідок цього почалося прогресуюче руйнування біосфери Землі, що може набути характеру незворотних процесів і навколишнє середовище може стати непридатним для існування. За цих умов на планеті виникла нова система "суспільство — природа". Наука, яка вивчає закономірності взаємодії суспільства з навколишнім природним середовищем і розробляє наукові принципи гармонізації цієї взаємодії, називається соціоекологією (Бачинський, 1993). Саме вона є теоретичною базою охорони природи і раціонального використання природних ресурсів. Основним об'єктом вивчення цієї науки є соціоекосистеми, які визначаються як територіальні, соціоприродні системи, динамічна рівновага в яких забезпечується людським суспільством. Демографічні проблеми і можливості біосфери В XX столітті навколишнє середовище нашої планети неухильно погіршується внаслідок антропогенного впливу. Люди вже не спроможні адаптуватися до цих швидких глобальних змін. Крім того, постала проблема демографічного вибуху і обмеженості природних ресурсів та життєвого простору земної кулі. Існує багато свідчень локальних, регіональних та глобальних змін в біосфері. Одним з найважливіших показників цих змін е зростання і соціалізація населення. Протягом останніх 150 років населення Землі зростає дуже швидкими темпами. Про це свідчать факти, адже на початку нашого літочислення кількість населення Землі сягала 230 млн. осіб. Тільки близько 1830 року вона досягла 1 млрд. осіб, у 1890 році вона становила 1,6 млрд. Однак у 1930 році на Землі було вже більше 2 млрд. осіб, а через 30 років (у 1960 р.) досягла З млрд. і вже через 15 років (1975) — 4 млрд. осіб. Наприкінці 1999 року чисельність населення планети сягнула 6 млрд.чол., а у першій половині XXI ст., за передбаченням футурологів, наблизиться до 11 млрд. осіб (табл.1, рис.1). Отже, щорічно чисельність людей на Землі зростає, а природні ресурси, за допомогою яких можна забезпечити життя цього населення, підвищити його якість, катастрофічне зменшуються.

Установление закономерностей изменения метаболизма в токсичной среде способствует решению проблемы прогноза продуктивности экосистем в условиях антропогенного загрязнения. Физиологический анализ особенностей животных различных популяций чрезвычайно важен для решения ряда практических вопросов, так как представитель отдельной популяции характеризует и представляет данный вид в его естественных отношениях к другим видам, к тем или другим факторам среды. Поэтому интересен анализ тех факторов, которые определяют особенности животного данной популяции. Эколого-физиологическое исследование требует не только специальных приемов экспериментирования, но и разработки специальной аппаратуры . Последняя должна отвечать требованиям современной физиологической науки и обеспечивать сохранение специфических для данного вида организмов реакций , действующих на организм факторов и форм поведения непосредственно для этой работы моделируется респирационная камера , изображенная на рис.1 Рисунок 1 Модель респирационной камеры. Методические приемы эколого-физиологических исследований приобретают за последние годы все большее разнообразие, а сами исследования большую глубину. Губарева Е.В. СГУ, каф. зоологии ВЛИЯНИЕ СУЛЬФИДА КАДМИЯ КАК ФАКТОРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА СОСТОЯНИЕ ГЕНЕРАТИВНОЙ СИСТЕМЫ, ТЕЧЕНИЕ И ИСХОД БЕРЕМЕННОСТИ САМОК КРЫС

1. Вплив антропогенних факторів на здоров’я людини

2. Изменение физических характеристик почв под влиянием антропогенного фактора

3. Влияние некоторых антропогенных факторов на численность пушных зверей в окрестностях города Пскова

4. Антропогенные факторы формирования ландшафтов северной части западного берега р. Иордан

5. Антропогенные факторы и их влияние на человека и окружающую среду

6. Теорії виникнення і розвитку біосфери Землі
7. Рослинність України та вплив на неї антропогенної радіонуклідної аномалії
8. Человек как творческий экологический фактор. Основные направления и результаты антропогенных изменений в окружающей среде. Компенсационные механизмы и возможности среды в этих условиях

9. Опасные и вредные факторы естественного и антропогенного происхождения

10. Вплив факторів навколишнього середовища на популяції гідробіонтів

11. Дослідження впливу факторів макросередовища на кон’юнктуру ринку

12. Вплив факторів кріоконсервування на морфофункціональні властивості тромбоцитів людини

13. Захворювання, що пов`язані із впливом факторів навколишнього середовища

14. Вплив біологічних флогогенних факторів на епітеліоцити піхви в експерименті

15. Формування людської особистості під впливом біологічних факторів

16. Геоінформаційні системи як системи вивчення, аналізу та оцінки впливу екологічних факторів на навколишнє середовище

Металлическая клетка-корона, белая, 16,5x21,5 см.
"Садовая" металлическая серия кукольной миниатюры в масштабе 1:12. Размер: 16,5x21,5 см. Материал: металл. Цвет: белый.
308 руб
Раздел: Прочие
Музыкальный центр "Парк развлечений".
Это детское пианино с диапазоном в одну октаву предназначено для малышей. Над клавиатурой пианино расположены кнопки с изображением
1575 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Датчик обнаружения угарного газа.
Ежегодно сотни людей по всему миру погибают от отравления угарным газом. Именно поэтому в каждом доме, где используется любая
783 руб
Раздел: Детекторы, датчики движения

17. Закономерности и факторы устойчивости пресноводных экосистем к антропогенному загрязнению

18. Проблемы антропогенного воздействия на биосферу

19. Антропогенное загрязнение среды

20. Экология антропогенных зон

21. Микроклимат пещеры "Мраморная" и формы антропогенного влияния

22. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України
23. Антропогенные загрязнения почвенного покрова
24. Вплив самоточних захворювань на психіку людини

25. Об особенностях антропогенного кризиса

26. Антропогенное воздействие на леса, лесопользование

27. Антропогенные воздействия на биосферу и охрана природы

28. Антропогенное загрязнение химическими веществами

29. Проблема углекислоты и антропогенная редукция биосферы

30. Глобальные изменения климата: антропогенная и космогенная концепции

31. Общая характеристика антропогенных источников токсикантов

32. Вплив російської кризи на економіку України

Средство для купания Bubchen, 400 мл.
Мягкое средство для купания младенцев c лекарственными травами стабилизирует кислотно-щелочной баланс кожи и поддерживает ее естественную
413 руб
Раздел: Экстракты, сборы
Папка для труда "Спортивное авто", 325х245 мм.
Размер: 325х245 мм. Материал: ткань.
322 руб
Раздел: Папки для труда
Машинка детская с полиуретановыми колесами "Бибикар спорт", красный.
Все еще не можете определиться, что подарить ребенку на торжество? Куклы и конструкторы уже негде складывать, а удивить малыша очень
2150 руб
Раздел: Каталки

33. Рынок земли его специфика. Факторы определяющие цену на землю

34. Антропогенный круговорот вещества. Ресурсный цикл

35. Социоестественныи ландшафтогенез и антропогенное опустынивание терских песков

36. Вплив християнства на культуру в Київській Русі

37. Вплив іонизуючого опромінення на тварин

38. Проблема стратосферного озону. Хлорфторвуглеці(ХФВ) та їх вплив на озоновий шар
39. Агресивність у підлітків та її вплив на міжособові стосунки
40. От антропогенного ландшафтоведения к геоэкологии

41. Оценка масштабов разрушения окружающей природной среды в результате синергетических антропогенных воздействий на нее

42. Классификация антропогенных воздействий на окружающую среду

43. Шкідливий вплив паління на травну систему людини

44. Вплив мобільного телефону на організм людини

45. Вплив характеру людини на його особисту безпеку

46. Вплив кадмію на показники азотного і вуглеводного обміну в організмі щурів різного віку

47. Вплив мінерального добрива на екологію ґрунтів Білоцерківського району

48. Вплив регуляторів росту на продуктивність озимої пшениці в Бершадському районі

Мозаика-чемодан со схемами "Мозайкин".
Состав набора: игровое поле, 16 картинок, 48 деталей мозаики. Размер поля: 28x21,5 см. Диаметр фишки: 3 см. Материал: картон, пластик.
399 руб
Раздел: Пластмассовая
Комод четырехсекционный "Орнамент" (белый/мраморный).
Комод поможет вам поддерживать порядок и сделает интерьер уютнее. В нём найдётся место для канцтоваров, игрушек, сувениров, текстиля и
1302 руб
Раздел: Комоды
Карниз для ванной комнаты металлический, раздвижной, 210 см, с кольцами (металлик).
Карниз с 12 пластиковыми кольцами в наборе. Стальная труба с пластиковой фурнитурой. Силиконовые вставки в фурнитуру предотвращают
404 руб
Раздел: Штанги и кольца

49. Релевантність облікової інформації та її вплив на прийняття управлінських рішень

50. Антропогенная динамика ландшафта

51. Правовий вплив і правове регулювання: проблеми співвідношення

52. Реформація в Європі і її подальший вплив на розвиток європейської історії

53. Україно-польські суперечності та їх вплив на етнологичну ситуацію Правобережної України (перша третина ХІХ ст.)

54. Вплив другої Світової війни на долю народів Азії та Африки
55. Вплив козацьких літописів на розвиток українознавства
56. Гадяцька угода 1658 року, її зміст та вплив на державницькі процеси в Україні

57. Вплив навантаження на основні характеристики передачі енергії джерелом постійного струму

58. Європейський вплив на український живопис у картині В.Д. Орловського "На березі моря"

59. Вплив девіантної реклами на сучасних споживачів: соціально-психологічний аспект

60. Маркетинг та його вплив на фінансовий результат (на прикладі ТОВ "Велетень" Глухівського району Сумської області)

61. Біохімічні механізми впливу свинцю на клітини крові щурів

62. Вплив кріодеструкції, екстрактів печінки і селезінки на відновні процеси в печінці при експериментальному цирозі

63. Вплив лерканідипіну і бісопрололу на функції ендотелію у хворих на гіпертонічну хворобу, поєднану з ішемічною хворобою серця

64. Вплив нітропрусиду натрію у букальній лікарській формі

Тетрадь на резинке "Study Up", А5, 120 листов, клетка, розовая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: А5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: розовый.
360 руб
Раздел: Прочие
Настольная игра "Юный Свинтус" (новая версия).
Новая версия всероссийского карточного бестселлера — теперь и для самых маленьких игроков! Любимая механика, знакомые правила и милые
390 руб
Раздел: Игры в дорогу
Спиннер трехлучевой "Элит", перламутровый (в железной квадратной коробке).
Компактная стильная игрушка для взрослых и детей, предназначенная для вращения на пальцах. Состоит из подшипников, благодаря которым
465 руб
Раздел: Спиннеры

65. Вплив постійної форми фібриляції передсердь на перебіг хронічної серцевої недостатності ішемічного генезу

66. Вплив стомлення на адаптаційні можливості зору

67. Вплив фізичних навантажень на віковий склад та метаболічний статус червонокрівців периферійної крові спортсменів, які займаються бігом на середні дистанції

68. Генетична гетерогенність НВV та її вплив на імунопатогенез і перебіг НВV-інфекції

69. Застосування флуренізиду в комплексному лікуванні виразкової хвороби: вплив на клініко-лабораторні показники і варіабельність серцевого ритму

70. Лімфоцитопосередковані механізми за умов хронічної гіперімунокомплексемії та вплив на них корвітину в експерименті
71. Особливості гормонально-метаболічного гомеостазу у хворих на цукровий діабет 2 типу із симптоматичними психічними розладами та у хворих на шизофренію під впливом психотропної терапії
72. Вплив N-стеароїлетаноламіну на ліпідний склад злоякісних та умовно нормальних клітин

73. Вплив антигіпертензивних препаратів різних групп на структурно-функціональний стан серцево-судинної системи у хворих з артеріальною гіпертензією та метаболічними порушеннями

74. Вплив віку на шкірний аналізатор

75. Вплив гіпоксичного тренування на морфофункціональну адаптацію кори великих півкуль головного мозку до некрозу міокарда

76. Вплив емоційного стресу на церебральну нейродинаміку та варіабельність серцевого ритму щурів

77. Вплив загальної керованої гіпертермії на стан імунної системи у хворих на інфекційний ендокардит

78. Вплив збудників захворювань вірусної етіології на реплікативну активність віл у хворих на віл-інфекцію

79. Вплив ішемічного передстану на морфофункціональну адаптацію серця до некрозу міокарда при введенні алкілселенонафтиридину

80. Вплив валового внутрішнього продукту на світові ціни

Полка для ванной (сиденье) (голубой).
Материал: пластик. Длина: 680 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 40 мм. Выдерживает вес до 100 кг.
451 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны
Доска разделочная Regent прямоугольная с ручкой, 30x20x1,2 см.
Разделочная доска отвечает за комфорт приготовления и заметно экономит время, затраченное на готовку блюда. Изделие Bosco сделано из
353 руб
Раздел: Деревянные
Мешок для обуви, цвет серый (арт. OM-846-5/1).
Объемный мешок для обуви, одно отделение, боковой карман на молнии, дополнительная ручка-петля, лямки из репсовой стропы. Вместимость:
379 руб
Раздел: Сумки для обуви

81. Вплив митно-тарифного регулювання на розвиток міжнародної торгівлі

82. Вплив територіальних суперечностей на процеси європейської інтеграції України

83. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин

84. Стилі керівництва і їх вплив на самозатвердження і розвиток співробітників

85. Вплив народознавчого матеріалу на емоційно-чуттєву сферу дошкільника

86. Вплив педагогічної оцінки на поведінку дитини
87. Вплив спеціальних вправ на рівень фізичної підготовленості школярів молодшого шкільного віку
88. Вплив темпераменту на успішність навчальної діяльності молодшого школяра

89. Мюнхенська змова та її вплив на геополітичну ситуацію в Європі

90. Вплив електронного і гама-опромінення на властивості сплавів заліза

91. Індивід у групі: вплив групи, відносини влади й підпорядкування

92. Особливості впливу практичної діяльності на емоційне вигорання психолога

93. Соціально - психологічний тренінг як засіб активного впливу

94. Вплив гендерних стереотипів на характер та ефективність спілкування

95. Вплив особистісних характеристик на прояв агресивної поведінки у підлітковому віці

96. Вплив тривожності підлітка на його статусне положення в групі

Съемный чехол для матраса Зёвушка "Фабрика облаков" (simple).
Съемный чехол на резинке из легкой ткани "Simple" предназначен к детскому матрасу "Зёвушка". Чехол изготовлен из
467 руб
Раздел: Наматрасники
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Германия", 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
389 руб
Раздел: Кружки, посуда
Счеты "Совята".
Счёты "Совята" - это красочная равзвивающая игрушка для детей в возрасте от 3-х лет. Счёты состоят из 5-ти осей с разноцветными
321 руб
Раздел: Счетные наборы, веера

97. Вплив функціональних станів людини на розвиток особистості при заняттях тхеквондо

98. Релігійні конфлікти в перехідних європейських суспільствах: природа, динаміка, вплив на релігійно-суспільні процеси

99. Насилля серед молоді – результат впливу суспільства, а не сім’ї


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.