Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Особливості проведення бюджетної реформи в Україні

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

ВСТУП На сьогоднішній день питання бюджетної реформи та бюджетної політики є надзвичайно актуальними, оскільки економіка в країні під час фінансової кризи є нестабільною та слабкою, тому потрібно розробити нові концептуальні підходи до напрямів та механізмів реалізації бюджетної системи реформи та бюджетної політик та перетворити їх на дієвий інструмент соціально-економічного розвитку держави. Держава використовує бюджет для концентрації та цілеспрямованого розподілу фінансових ресурсів для надання суспільних послуг та реалізації загальнодержавних програм. Завдяки цьому уряд може впливати на розвиток суспільного виробництва та створювати стимули для ефективного використання наявних ресурсів. Метою курсової роботи є дослідження особливостей проведення бюджетної реформи в Україні; аналіз цілей та завдань бюджетної політики, визначення перспектив її розвитку. Досягнення цієї мети передбачає вирішення наступних завдань: визначити основні напрямки бюджетної реформи в Україні, проблеми її проведення та можливі шляхи підвищення її ефективності; проаналізувати основні напрямки бюджетної політики України та перспективи її розвитку. Об’єктом дослідження курсової роботи є бюджетна реформа та бюджетна політика України. Предметом дослідження – процес реалізації бюджетної реформи та здійснення бюджетної політики як інструменту соціально-економічного розвитку держави. У роботі застосовано сукупність методів та підходів, що дозволило реалізувати концептуальну єдність дослідження. Системний та структурний методи використано при розкритті сутності бюджетного устрою та бюджетної системи в якості інструменту регулювання економічного розвитку. Дослідження процесу проведення бюджетної реформи в Україні базувалось на єдності історичного та логічного підходів. Інформаційну базу дослідження становили законодавчі та нормативно-правові акти з питань бюджетної реформи та бюджетної політики. При написанні курсової роботи проаналізовано монографії та статті вітчизняних і зарубіжних авторів з питань бюджетного регулювання. В цілому науковий доробок українських вчених, які багато в чому сприяли вирішенню проблем розробки ефективної бюджетної реформи та політики, є досить значним. Варто насамперед, відмітити таких вчених, як: Бабич Л.М., Бескид Й.М., Буковинський С.А., Булгакова С.О., Василик О.Д., Гальчинський А.С., Єрмошенко М.М., Кириленко О.П., Кравченко В.І., Луніна І.О., Міщенко В.І., Науменкова С.В., Опарін В.Н., Павлюк К.В., Пасічник Ю.В., Полозенко Д.В., Радіонова І.Ф., Соколовська А.М., Юрій С.І. В їх роботах запропоновано вирішення багатьох проблем удосконалення бюджетного процесу і бюджетної системи в Україні. Однак вирішення проблеми здійснення ефективної бюджетної реформи та формування ефективної державної бюджетної політики залишається не комплексним. Це стосується, наприклад, довгострокового планування і прогнозування державної бюджетної політики, методів визначення пріоритетів, узгодження бюджетної та грошово-кредитної політики держави. Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Розділ 1. БЮДЖЕТНА РЕФОРМА В УКРАЇНІ Економічна сутність та особливості бюджетної реформи Вже багато років в Україні триває реформа бюджетної системи. Реформа, яка має на меті сформувати оптимальну систему міжбюджетних відносин, привести у відповідність делеговані місцевим органам повноваження і виділені для їх виконання фінансові ресурси, ввести в дію оптимальний механізм розподілу бюджетних трансфертів між регіонами, укоренити нову філософію бюджетних відносин між центром і регіонами, надати бюджетному процесу більшої відкритості та публічності, забезпечити умови для економії місцевих бюджетних видатків і створення стимулів для перевиконання місцевих бюджетів та розвитку територій. Останнім часом ми спостерігаємо входження бюджетної реформи в фазу активізації. Так, у 2001 році був прийнятий Бюджетний кодекс України, який процедурно врегульовує провадження бюджетного процесу та встановлює загальні для всіх правила гри. Уперше було гармонізовано та взаємопов'язано державний бюджет і програму соціально-економічного розвитку країни. Було запропоновано бюджет розвитку, в якому передбачаються кошти на капітальні вкладення та інші державні інноваційні програми. Розпочато роботу із запровадження програмно-цільового методу фінансування видатків державного бюджету. Відбулося збільшення фінансової незалежності місцевих бюджетів. Відповідно до Бюджетного кодексу України від 21 червня 2001 року: запроваджувався формульний розрахунок видатків за нормативами бюджетної забезпеченості окремо для міст обласного значення, районів та обласних бюджетів – близько 700 суб’єктів; формульний розрахунок доходів за індексами податкоспроможності мав яскраво стимулюючий характер, надаючи переваги бюджетам, які демонстрували нарощування ресурсів; надходження дотації здійснювалось на регулярній основі за рахунок коштів державного бюджету, що акумулюються на відповідній території; місцеве керівництво ставало зацікавленим у збільшенні надходжень також і до державного бюджету, оскільки діяв механізм додаткової дотації за рахунок перевиконання прогнозних показників; частина ресурсів(так званий другий кошик) та, відповідно, видатків на благоустрій території не бралися до уваги Міністерством фінансів, що закладало фінансові основи для здійснення місцевої політики. Отже, бюджетна реформа частково делегувала право здійснювати бюджетні видатки на місцевий рівень. Проте реформа на сьогоднішній день не є завершеною, оскільки не відбулося чіткого розподілу повноважень і відповідальностей між центральною та місцевими владами. Основні напрями та пропозиції щодо реформування міжбюджетних відносин в Україні Останніми роками фіскальні тенденції в Україні засвідчують існування фундаментальних вад у роботі субнаціонального сектора держави. Деякі з цих проблем пов'язані із скороченням контролю цього сектора над коштами і викликають занепокоєння в зв'язку з погіршенням якості послуг, які він надає, особливо в соціально важливих сферах, таких як охорона здоров'я, освіта та соціальний захист. Існуюча система субнаціональних державних фінансів має дві небажані риси.

Перша з них – брак добре визначеної системи видаткових повноважень. Не існує, наприклад, консенсусу з питання про те, який рівень місцевої влади має відповідати за надання та фінансування комунальних послуг. У деяких областях ця стаття видатків передбачена в обласному бюджеті; в інших областях це покладено на райони, а в окремих випадках, порядок змінюється з року на рік, видаткові повноваження переходять з області до районів і навпаки. Дискусія щодо подальших шляхів розвитку міжбюджетних стосунків в Україні набула особливої гостроти в зв'язку з активізацією розробки та обговорення проекту Бюджетного Кодексу України. У світлі відчутної слабкості загальних реформ міжбюджетних фінансових стосунків нижче пропонується альтернативний підхід до програми реформ, що може посилити існуючий проект Кодексу і позбавити його помилок. Розробка нової системи міжбюджетних стосунків багато в чому подібна розробці й прокладанню нового шляху. Найважливіше вирішити, де має проходити шлях, а тоді – як включити до проекту певні заходи безпеки, такі як обмеження швидкості, щоб забезпечити, що транспорт досягне мети свого призначення. Кінцевою метою реформи міжбюджетних відносин, яку переслідує також і проект Бюджетного кодексу, є забезпечення стабільного та передбачуваного фінансування субнаціональних органів влади в рамках загальної структури державних фінансів, яке сприяло б ефективності видаткових рішень та успішності зусиль місцевих органів влади щодо наповнення доходної частини бюджетів. Осереддям концепції щодо того, як досягти цієї мети є система формульних трансфертів, що передаються згори донизу, яка забезпечує дотримання макроекономічного контролю, сприяє стабілізації фінансування місцевих органів влади та усуває як горизонтальний, так і вертикальний дисбаланс, що виникає внаслідок нашого вибору щодо доходних та видаткових повноважень, наданих місцевим органам влади. Видаткові повноваження органів місцевого самоврядування міст районного підпорядкування слід якнайбільше уніфікувати. Без такої уніфікації видаткових повноважень неможливо встановити мінімальний бюджет місцевого самоврядування. Перегляд видаткових функцій торкнеться насамперед сфери освіти та охорони здоров'я. На сьогодні частина територіальних громад утримує установи освіти та медичні заклади, а інші - ні. Міста районного підпорядкування та села мають утримувати дошкільні заклади, передавши утримання загальноосвітніх шкіл, поліклінік та лікарень районному бюджету. Міста районного підпорядкування та села повинні фінансувати із своїх бюджетів лише технічне обслуговування цих закладів. Ця передача повноважень сприятиме гармонізації мережі місцевих бюджетів і раціоналізації обрахунків місцевих бюджетів. Наприкінці треба відзначити, що реформа міжбюджетних відносин в Україні тільки тоді буде доцільною, коли її безпосередньою метою буде одночасне досягнення таких фундаментальних цілей: підвищення стабільності та передбачуваності потоку доходів місцевих бюджетів з метою поліпшення бюджетного планування та уникнення бюджетної заборгованості ; чітке розмежування видаткових повноважень, з одного боку, між Державним та місцевими бюджетами, а з другого – між різними типами місцевих бюджетів; місцеві органи влади повинні мати істотну свободу у визначенні того, як їм використовувати загальні наявні в них кошти для виконання своїх видаткових зобов’язань; заохочення місцевих органів влади до розвитку своїх економічних можливостей та розширення власних баз оподаткування, причому вони повинні мати гарантії, що центр у них не відбере одержані від цього додаткові доходи; справедливий розподіл соціальних послуг у різних регіоних країни; місцеві органи влади всіх рівнів повинні мати приблизно однаковий рівень доходів для надання соціальних послуг, за які вони відповідають; досягнення консенсусу щодо ролі в бюджетному процесі району і особливо області, якого дуже важко досягти з політичних причин; простота політики трансфертів з тим, щоб міжбюджетні фіскальні потоки були прозорими, відносно захищеними від маніпулювання та достатньо простими для адміністрування; при цьому необхідно створити новий інституційний механізм, який забезпечував би повне й вчасне виконання всіх зобов’язань, щодо трансфертів.

Это позволяет систематически увеличивать бюджетное финансирование хозяйственного и культурного строительства.   Б. г. сыграл огромную роль в социалистических преобразованиях, причём производительный характер его расходов способствовал ускорению темпов экономического и культурного развития социалистических стран. Б. г. служит средством активного воздействия на рост производства и товарооборота, на увеличение источников накопления. Его роль особенно поднялась в условиях проведения хозяйственных реформ: введения платы за фонды и землю (в ГДР и Венгрии), изменений в системе отчислений от прибыли в бюджет, перехода к финансированию предприятий и объединений в первую очередь за счёт собственных ресурсов, повышения роли прибыли в материальном стимулировании, совершенствования хозяйственной деятельности и увеличения роли кредита в расширенном воспроизводстве на предприятиях. За счёт Б. г. производятся наиболее крупные капитальные вложения, имеющие важное значение в реализации плановых пропорций в развитии хозяйства, что повышает роль Б. г. в общей системе планирования народного хозяйства.   Лит.: Маркс К., Бюджет Соединенных Штатов и христианско-германский бюджет. Маркс К. и Энгельс Ф.. Соч., 2 изд., т. 6; его же, Парламент

1. Інвентарна реформа 1847-1848 рр. та особливості її проведення на Правобережній Україні

2. Бюджетна ситема України

3. Бюджетна система України

4. Особливості інтелектуальної власності в Україні

5. Спільні підприємства та особливості їх розвитку в Україні

6. Регіональні особливості відтворення населення України
7. Особливості проведення занять з фізичного виховання з дітьми-інвалідами
8. Бюджетна система України

9. Бюджетная реформа

10. Державний бюджет і бюджетна система України в умовах виходу з фінансової кризи

11. Особливості фінансування бюджетних установ та організацій в Україні

12. Судебная реформа на Украине (Судова реформа в Укра©нЁ)

13. Конституційна реформа в Україні: позитивний і негативний аспекти, різночитання Конституції.

14. Державний бюджет України і бюджетне право

15. Оценка и проведение аттестации в период реформ

16. Населення України, його динаміка, структура та особливості розміщиння

Деревянная развивающая игрушка "Торт".
Деревянный торт - игрушка не только интересная, но и полезная. Торт разрезан на 6 кусков. Каждый кусок - это пирамидка, состоящая из 5
807 руб
Раздел: Продукты
Средство моющее для стирки белья биоразлагаемое "Synergetic", 5 л.
Высококонцентрированное профессиональное средство для стирки любых видов тканей. 100% смываемость, не остается на одежде. Эффективно для
1111 руб
Раздел: Гели, концентраты
Беговел "Funny Wheels Rider Sport" (цвет: голубой).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2900 руб
Раздел: Беговелы

17. Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони степу України

18. Особливості страхування в Україні

19. Епізоотологічні особливості грипу птахів в Україні

20. Особливості вирощування кореневласних саджанців обліпихи в умовах правобережного лісостепу України

21. Столипін та його аграрна реформа в Україні

22. Особливості та проблеми використання системи електронних платежів "Клієнт-Банк" на підприємствах України
23. Регіональна економічна політика України й особливості регіонального розвитку
24. Актуальні проблеми місцевого самоврядування в Україні в контексті адміністративної реформи

25. Бюджетна компетенція України та місцевих утворень

26. Особливості українського конституціоналізму

27. Поняття та особливості бюджетного контролю

28. Проблеми впровадження адміністративно-територіальної реформи в Україні

29. Особливості книговидання і функціонування засобів масової інформації в сучасній Україні

30. Особливості відмінкових парадигм в англійській та українській мовах

31. Особливості перекладу політичного сленгу с української мови на англійську та назад

32. Особливості функціонування іменників pluralia tantum "множинностi" в українській мові

Развивающая настольная игра "Читай-Хватай English", новая версия.
Игра помогает развить навык чтения английских слов. Правила чтения слов в английском языке совсем не такие, как в русском, поэтому детям
712 руб
Раздел: Классические игры
Стенд "Наши работы".
Стенд состоит из шапки (размером 67х10 см) с пластиковым карманом и самого стенда (размером 67х48 см), к которому крепятся 30 пластиковых
689 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Звуковой плакат "Учимся читать - читаем по слогам".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
643 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты

33. Аграрна реформа П.А. Столипіна та її здійснення в Україні (1906-1914 рр.)

34. Особливості виявились у розвитку десиденського руху в Україні в 60-80-ті рр. ХХ ст.

35. Отмена крепостного права в России: подготовка и проведение реформы

36. Правовий зміст та наслідки Української селянської реформи 1861 р.

37. Регіональні особливості політики коренізації в Україні (на матеріалах Волині, Київщини і Поділля)

38. Вплив столипінської аграрної реформи на соціально-економічний розвиток Правобережної України (1906 - 1914 рр.)
39. Особливості стилю українського бароко
40. Особливості експертизи кисломолочних сирів, порядок та правила перепуску їх через митний кордон України (за матеріалами магазину "Вибір" м. Рівне)

41. Особливості зовнішньої політики України у Центральній Європі та країнах Балтії

42. Особливості та інструменти митно-тарифного регулювання міжнародної економічної діяльності в Франції відносно експорту-імпорту насіння соняшника та соняшникової олії в Україну та з України

43. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

44. Бюджетне планування в Україні

45. Особливості становлення і розвитку демократії в сучасній Україні

46. Українські легенди про походження та характеристичні особливості деяких народностей

47. Традиції та особливості розвитку філософської думки України. Філософія нового часу

48. Особливості бюджетного планування в країнах з федеративним бюджетним устроєм

Развивающая настольная игра "Хронолёт", новая версия.
Выполняя разные интересные и забавные дела, игроки будут перемещаться по игровому полю-циферблату. Задача игроков — выполнить как можно
1024 руб
Раздел: Классические игры
Качели подвесные детские.
Изготовлены из полипропилена. Для детей старше 3 лет, весом до 25 кг. Перед использованием необходимо убедиться в надежном закреплении
452 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Табурет "Плетенка" складной (большой).
Табурет, сделанный из пластмассы высокого качества. Ширина: 310 мм. Длина: 270 мм. Высота: 445 мм. Размеры сидения: длина - 230 мм, ширина
450 руб
Раздел: Стульчики

49. Причини виникнення бюджетного дефіциту в Україні

50. Грошові реформи: види та особливості

51. Інфляція в Україні та її особливості

52. Особливості реалізації цілей економічної статистки в Україні

53. Фіскальна політика держави, її особливості в трансформаційній економіці України

54. Военные реформы 1862-74 годов в России. Техническое перевооружение армии и флота, всесословная воинская повинность. Изменение системы военного управления
55. Атомна енергетика України і РПС
56. Бюджетное устройство и бюджетный процесс РФ

57. Анализ регулирования и финансирования бюджетного дефицита с 1985 и по наши дни

58. Бюджетный дефицит

59. Бюджетный дефицит и государственный долг: теория проблемы и ее проявление в российской экономике

60. Бюджетный учет и отчетность

61. Налоги и налоговые реформы в России

62. Особенности проведения документальной проверки правильности исчисления и уплаты в бюджет налога на прибыль

63. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

64. Реформы собственности и социальная дифференциация в переходный период /Украина/

Рамка деревянная со стеклом, формат 40х40 см, арт. 2N66.
Размер: 40х40 см. Цвет: клён. Материал: дерево.
404 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон
Беговел "Funny Wheels Rider Sport" (цвет: зелёный).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2900 руб
Раздел: Беговелы
Сиденье в ванну, белое.
Материал: экологически чистый пластик. Цвет: белый. Внутреннея ширина от 45 см до 75 см, Размер пластмассового сиденья 37 см длина и 30 см
782 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны

65. Расходы бюджетной системы на социальные цели

66. Доходы бюджетной системы Российской Федерации

67. Образование Афинского государства. Реформы Солона и Клисфена

68. Реформы Петра I

69. Реформы и государственные преобразования в России во второй половине 19 века

70. Реформы государственного аппарата при Петре I
71. Исторический портрет и реформы Ивана Грозного
72. Общее и особенности в реформах Петра Первого и Екатерины Второй

73. Судебная реформа 1864 года

74. Оценка реформ Петра первого славянофилами и западниками

75. Правовая система России во 2-й половине XlX - начале ХХ вв. Судебная реформа

76. Реформы Н.С.Хрущева: предпосылки, сущность, противоречия

77. Реформы Ивана IV Грозного

78. Реформы и контрреформы 60-90 годов 19 века в России

79. Бюджетный процесс в США

80. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

Музыкальный мобиль Жирафики "Рыбки" (арт. 939489).
Этот музыкальный мобиль станет одной из первых игрушек вашего малыша. Сначала кроха будет фокусировать взгляд на ярких забавных рыбках. Со
1250 руб
Раздел: Мобили
Стиральный порошок Ушастый нянь, 4500 г.
Стиральный порошок "Ушастый нянь" создан специально для новорожденных детей. Активные добавки, которые входят в состав порошка,
533 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Подушка Нордтекс "Магия сна", 50х70 см.
Наполнитель: полиэстер. Ткань чехла: микрофибра. Размер: 50х70 см.
470 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см

81. Народный депутат Украины (Народний депутат України)

82. Громадянство України

83. Бюджетный дефицит и профицит. Проблемы балансирования государственного бюджета на Украине

84. Витте, денежная реформа

85. Реформа федеративных отношений в современной России

86. Организационные основы проведения налоговых проверок
87. Правовое регулирование арендных отношений в Украине (ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ)
88. Пенсионная реформа в РФ на современном этапе развития

89. Міграція робочої сили (юридичний аспект) (WinWord 97 (на укр языке))

90. Право на забастовку и порядок ее организации и проведения

91. Организация бюджетного контроля

92. Смысл Петровских реформ в эпоху просвещения

93. Петровские реформы

94. Медицинская терминология как составная часть украинского языка. История украинской медицинской терминологии (Медична термінологія як складова частина української лексики)

95. Аграрная реформа П.А.Столыпина

96. С.Ю. Витте и его реформы

Пластиковое лото. Силуэты. Комплект из трех игр.
Набор «Силуэты» – это комплект из трёх развивающих игр. В него входит: 9 картонных двухсторонних карт с рисунками, 54 прозрачные
549 руб
Раздел: Лото детское
Комплект в коляску Карапуз "Цветочки", цвет: бежевый (3 предмета).
Комплект в коляску состоит из 3-х предметов: - матрац 45х75 см; - подушка 45х40 см; - одеяло 75х80 см. Материал: 100% хлопок. Наполнитель:
555 руб
Раздел: Подголовники и подушечки
Стенд "Календарь природы". С карточками чисел, дней недели, месяцев и бланком дневника наблюдений.
Календарь природы — важный инструмент ознакомления детей с окружающим миром. Ежедневный учет явлений природы развивает у детей
546 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички

97. П.А. Столыпин и его реформа

98. Сперанский М.М. и его реформы

99. Военное искусство казацких полковников в Освободительной войне украинского народа середины ХУПв. (Воєнне мистецтво козацьких полковників у Визвольній війні українського народу середини ХУІІ ст.)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.