Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Философия Философия

Свобода совісті в процесі демократизації українського суспільства: соціально-філософський аналіз

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

ТАВРІЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім.В.І. ВернадськогоАНАНЬЄВА Олена Павлівна УДК 123.1 17.024.1СВОБОДА СОВІСТІ В ПРОЦЕСІ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗспеціальність 09.00.03 – соціальна філософія і філософія історіїАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наукСімферополь – 2008 Дисертація є рукописом. Робота виконана на кафедрі філософських і соціальних наук Севастопольського національного технічного університету, Міністерство освіти і науки України. Науковий керівник: кандидат філософських наук, доцент Шенгелая Йосип Шалвович, Севастопольський національний технічний університет, доцент кафедри філософських і соціальних наук. Офіційні опоненти: доктор філософських наук, професор Кальной Ігор Іванович, Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, завідувач кафедрою соціальної філософії кандидат філософських наук Денисова Ольга Володимирівна, Севастопольська філія Санкт-Петербурзького гуманітарного університету профспілок, завідувач кафедри мистецтвознавства та іноземних мов, доцент. Захист відбудеться &quo ;26&quo ; червня 2008 р. о 15 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К52.051.07 у Таврійському національному університеті ім. В.І. Вернадського за адресою: 95038, м. Сімферополь, вул. Київська, 116а. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Таврійського національного університету ім. В. Т, Вернадського, 95007, м. Сімферополь, пр. Академіка Вернадського, 4. Автореферат розіслано 22 травня 2008 р. Учений секретар спеціалізованої вченої ради Зарапін О.В. К 52.051.01 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИАктуальність теми дисертаційного дослідження обумовлена прагненням оптимізувати рішення проблем, пов'язаних з реалізацією свободи совісті як складовою прав людини в демократичній державі. Становлення і розвиток демократії є багатоплановим явищем, при дослідженні якого необхідно враховувати чинники і складові соціального, культурного, політичного і релігійного характеру. У своїй сукупності вони роблять помітний вплив на формування прав і свобод особистості. Аналіз становлення і розвитку уявлень про свободу совісті свідчить про те, що в основі проблем свободи совісті лежить вибір особистістю свого відношення до релігії та вільнодумства як до полярних світоглядних орієнтацій. Свобода цього вибору визначається діалектичним взаємозв'язком демократичних прав і свобод, що функціонують в суспільстві, і реальним правом особистості визначати свій світогляд. Вибір теми дослідження обумовлений актуальністю формування умов, необхідних і достатніх для правового функціонування такого демократичного принципу, як свобода совісті. Наявні проблеми найтіснішим чином взаємозв'язані з соціальними, культурними, політичними, правовими відносинами і процесами, що відбуваються в сучасному українському суспільстві. Рівень справжнього забезпечення свободи совісті обумовлений історичними, соціальними, політичними причинами. Вдосконалення науково-методологічної бази свободи совісті і практики її застосування – необхідна умова гармонійного розвитку суспільства в Україні.

Прояснення пов'язаних із даною темою питань сприятиме ефективному і справедливому вирішенню існуючих проблем у сфері державно-конфесійних відносин, а, отже, і розвитку демократизму. Можна визнати, що, не дивлячись на широкий інтерес до проблем громадянського суспільства і розвитку демократизму, питань функціонування релігії в суспільстві, в сучасній філософській літературі не визначене місце свободи совісті в системі розвитку сучасних суспільних відносин загалом, у процесах демократизації українського суспільства, зокрема. Невиправдано обійдені увагою аксіологічні аспекти свободи совісті, не повною мірою розроблені загальні аксіологічні критерії розуміння даного явища. Одним із найбільш дискусійних питань залишається проблема широкого визначення поняття свободи совісті. Недостатньо дослідженим є питання про методологічні підходи до аналізу самого поняття. У науковій літературі можна спостерігати недооцінку світоглядних підстав свободи совісті, абсолютизацію ролі та значення правового аспекту, недостатню увагу до значення особового чинника в реалізації свободи совісті. Представляється доцільним також розгляд декількох підходів до проблем свободи совісті в різних системах державно-церковного устрою. Історичний період, який переживає Україна, цілком можна охарактеризувати як перехідний. На сучасному етапі розвитку нашої країни спостерігаються глибокі соціальні зміни, що охоплюють всі рівні суспільства. Релігійно-церковний чинник виявляється одним із найвпливовіших у процесі стабілізації суспільно-політичної системи України. У цих умовах свобода совісті є носієм універсальних і загальнозначущих норм і цінностей, на базі яких формується ідея громадянського суспільства. Саме тому проблему свободи совісті можна розглядати як одну з найважливіших складових демократизації суспільного життя українського соціуму. Розвиток демократичних свобод, які реально гарантують вибір між релігійним і нерелігійним світоглядами або міжконфесійний вибір – є проблемою, яка вимагає свого вирішення не тільки на особово-психологічному, але і на суспільно-політичному рівнях. Порушення принципів свободи совісті негативно відображається на розвитку державно-церковних, міжцерковних і внутрішньоцерковних відносин і може стати загрозою стабільному розвитку суспільства, реалізації на практиці прав і свобод громадян. Недостатнє забезпечення свободи совісті в українському суспільстві виступає перешкодою його поступального розвитку і гальмує процес консолідації українського народу. Відсутність достатнього розвитку науково-методологічної бази свободи совісті та розширення практики її застосування в реальній дійсності може перешкоджати гармонійному розвитку українського суспільства. Зв'язок роботи з науковими програмами. Дисертація виконана в рамках науково-дослідної теми кафедри філософських і соціальних наук Севастопольського національного технічного університету &quo ;Оптимізація взаємодії інститутів держави і громадянського суспільства в сучасному модернізаційному процесі&quo ;. Державна реєстрація теми № 0103U001611. Ступінь наукової розробленості проблеми.

У сучасній науковій літературі проблеми свободи совісті розглядаються як право особистості на свободу виявлення своїх переконань в суспільстві. Осмислюючи різні аспекти свободи совісті, автор звертався до робіт класиків західно-європейської соціально-філософської думки – П. Бейля, М. Вебера, Ф. Вольтера, Р. Гегеля, Т. Гоббса, В. фон Гумбольдта, Д. Дідро, Дж. Локка, К. Маркса, Ж. Руссо та ін. Принципи дослідження проблем демократизації, становлення громадянського суспільства дисертант почерпнув з робіт сучасних вітчизняних і зарубіжних дослідників – соціальних філософів і політологів – В. Гараджі, І. Гобозова, Л. Даймонда, Дж. Кіна, І. Кального, А. Мадатова, М. Моїсєєва, Ю. Різника, Ю. Хабермаса, З. Хантінгтона. Аналізуючи питання розвитку і здійснення свободи совісті, автор звертався до робіт фахівців у галузі філософії релігії – Ю. Бабінова, В. Бабія, В. Бондаренко, К. Дьюрема, В. Єленського, В. Журавського, З. Здіорука, А. Колодного, А. Кураєва, Р. Лобовіка, В. Любащенко, В. Лубського, М. Маріновіча, Ю. Розенбаума, О. Сагана, Л. Філіповіч, О. Шуби, П. Яроцького, а також були використані гносеологічні, соціальні та правові досягнення вітчизняного академічного гуманітарного знання. Найбільш важливими роботами із заявленої проблеми для дисертанта стали монографії М. Бабія &quo ;Свобода совісті: філософське антропологічне і релігієзнавче осмислення&quo ;, В Гараджі &quo ;Социология религии&quo ;, І. Кального та І. Лопушанського &quo ;Гражданское общество. Истоки и современность&quo ;, А. Мадатова &quo ;Теория и история демократии, Л. Філіповіч &quo ;Етнологія релігії: теоретичні проблеми, вітчизняна традиція осмислення&quo ;, О. Шуби &quo ;Релігія в етнонаціональному розвитку України (політологічний аналіз)&quo ;. Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає в тому, щоб систематизувати, узагальнити і конкретизувати категорію свободи совісті та визначити механізми здійснення свободи совісті в ході демократичних перетворень в Україні. Здійснення даної цілі вимагає вирішення дослідницьких завдань: систематизувати філософську категорію &quo ;свобода совісті&quo ;; сформувати узагальнене соціально-філософське обґрунтування проблем свободи совісті, як соціального явища; розглянути свободу совісті в співвідношенні явищ секуляризації та постмодерну; визначити місце і роль свободи совісті в системі цінностей сучасного суспільства; виділити механізми, що впливають на формування і розвиток свободи совісті; визначити роль релігійних інститутів у процесі розвитку громадянського суспільства в сучасній Україні; проаналізувати актуальні проблеми розвитку державно-церковних відносин в умовах демократичних процесів в Україні. Об'єктом дослідження виступає свобода совісті як соціокультурний феномен. Предметом дослідження є свобода совісті в процесі демократизації українського суспільства. Теоретична і методологічна основи дисертаційного дослідження. Методологічну основу дослідження складають загальні принципи наукового аналізу – системність та історизм. Відносно заявленої теми принципами з'явилися також систематизація і теоретичне узагальнення достовірної інформації відносно свободи совісті; дотримання логіки побудови наукових висновків; вивчення явищ соціального життя як в статичному стані, так і в динаміці; виявлення в дослідженні свободи совісті суттєвих і стійких зв'язків, а також мінливих властивостей; виявлення причинно-наслідкових залежностей у сфері здійснення свободи совісті; моделювання явищ і процесів, що вивчаються.

Отже, про роль  мсце врейсько людност у процес суспльного виробництва, у розвитку продуктивних сил  виробничих вдносин укранського суспльства. Для початку зясумо питання про характер врейських поселень на Укран. Як  скрзь у кранах даспори (районах проживання врев, крм ¶зралю), вре Польського королвства, а отже й на укранських землях Реч Посполито, селилися переважно в мстах, компактними масами й зольовано вд корнного населення. Традиця врев селитися по мстах ма сво причини. Т.Кичко, автор вдомо книжки ¶удазм без прикрас, поясню  так. В епоху раннього феодалзму, на яку припада розселення врев, останн не могли нбито осдати в селах, бо там уже склалися певн вдносини феодально експлуатац помщиками мсцевих селян дано народност. Не могли вони приднатися  до основних ремсничих цехв, як були тод замкненими корпорацями. Тому вони розселились переважно в мстах, займаючись менш регламентованими видами ремесла, а заможн вддались торгвл  лихварству.31 Tвердження про те, що вре не могли осдати в селах, бо х мало не гнав у мста феодалзм, який, бачте, так укомплектувався мсцевим селянством, що не потребував уже нових рабв, звучить непереконливо  навно

1. Стратегія комплексної модернізації українського суспільства

2. Структура українського суспільства на сучасному етапі та тенденції її розвитку

3. Свобода совісті: французька специфіка

4. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

5. Военное искусство казацких полковников в Освободительной войне украинского народа середины ХУПв. (Воєнне мистецтво козацьких полковників у Визвольній війні українського народу середини ХУІІ ст.)

6. Національно-визвольна війна українського народу проти Речі Посполитої в середині ХVII ст.
7. Гадяцька угода 1658 року, її зміст та вплив на державницькі процеси в Україні
8. Національна самобутня форма суспільної допомоги українського народу

9. Виникнення та формування українського етносу

10. Київська Русь та її місце в історичній долі українського народу

11. Обычаи и обряды украинского народа (Звичаи та обряди українського народа)

12. Портрет доби українського бароко

13. Особливості українського комп`ютерного жаргону

14. Проблеми українського ринку цінних паперів на сучасному етапі

15. Регіональний розвиток центрально-українського економічного району

16. Кримінальна відповідальність за хуліганство (ст. 296 КК України)

Пазл "Лесные животные".
Пазлы Ларсен - это прежде всего обучающие пазлы. На красочной картинке пазла изображены животные на лесной полянке. Собирая пазл, малыш
548 руб
Раздел: Пазлы (5-53 элементов)
Шкатулка для ювелирных украшений "Чайная роза" 17,5x17,5x9,5 см.
Шкатулка настольная. Размеры: 17,5x17,5x9,5 см. Материал: картон.
777 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Таблетки для мытья посуды в посудомоечной машине "Все в одной таблетке", без фосфатов, 30 таблеток.
Таблетки Frau Schmidt Все в 1 являются универсальным решением для Вашей посудомоечной машины и позволяют придать посуде бриллиантовый
338 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

17. Особливості українського конституціоналізму

18. Принципи кримінального процесу в Україні

19. Співвідношення соціальної держави та інформаційного суспільства в контексті вимірів свободи, права і власності

20. Управління духовними процесами суспільства

21. Зіставлення американського та українського студентських сленгів: перекладацький аспект

22. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності
23. Життя українського селянства в роки нацистської окупації 1941-1944 рр
24. Історія первісного суспільства на українських землях

25. Микола Денисюк – видавець українського літературно-мистецького журналу "Овид"

26. Політичне та соціально-економічне становище українських земель у XVI-XVII ст.

27. Походження українського народу

28. Соціально-економічний розвиток України у XVII ст.

29. Соціально-економічний розвиток українських земель у XIX ст.

30. Формування українського національного руху

31. Духовна культура українського народу

32. Культура козацької доби та українського бароко

Мягкая магнитная мозаика, 145 элементов, 5 цветов.
Мягкая магнитная мозаика будет интересна детям от 3 лет. В набор входит 145 элементов разных геометрических форм, окрашенных в 5 цветов.
379 руб
Раздел: Магнитная
Ниблер с подкручивающейся ручкой Happy Baby "Nibbler twist" (lime).
Отличный помощник малышу. Необходим для того, чтобы ребенок мог есть любимые фрукты или овощи без риска подавиться. Подкручивающий
499 руб
Раздел: Ниблеры
Рюкзак для старших классов "Сладости", 41x32x14 см.
Рюкзак для старших классов, студентов, молодежи. 1 основное отделение, 1 дополнительный карман. Материал: водоотталкивающая ткань. Широкие
621 руб
Раздел: Без наполнения

33. Традиційність українського писанкарства

34. Безсмертний подвиг українського народу

35. Роль митця і мистецтва у житті суспільства (за драмами Лесі Українки)

36. Марко Кропивницький - видатний діяч українського театру

37. Аналіз українського ринку побутових насосів

38. Основні принципи та нетрадиційні методи викладання українського народознавства в школі
39. Твори українського народного мистецтва як чинник формування національно-культурної свідомості молодших школярів
40. Теоретичні основи національного виховання старших дошкільників шляхом ознайомлення з творами українського образотворчого мистецтва

41. Впровадження положень Болонського процесу в Україні

42. Поняття та основи формування громадянського суспільства в Україні

43. Тенденції соціально-економічних процесів сучасної України

44. Весілля в духовній культурі українського народу

45. Традиції українського народного харчування

46. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

47. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

48. Основні етапи господарського розвитку первісного суспільства

Лоток вертикальный, сборный, 6 отделений, серый.
Легкий и прочный, даже при максимальной загрузке документов. Возможность по собственному желанию регулировать ширину отделений. Для листов
383 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Фоторамка на 6 фотографий С31-020 Alparaisa "Family", белый, 61,5x54,5 см.
Размеры рамки: 61,5x54,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см (3 штуки), - 15х10 см (1 штука), - 10х10 см (2 штуки). Фоторамка-коллаж для 6-ти
757 руб
Раздел: Мультирамки
Чехол с поролоном для гладильной доски, бязь, 129x51 см.
Чехол для гладильной доски Ника Ч1 выполнен из высококачественной хлопчатобумажной ткани (бязь)с поролоновой прокладкой. Он имеет
313 руб
Раздел: Чехлы для гладильной доски

49. Роль власності у соціально-економічних процесах

50. Економічні аспекти взаємодії суспільства і природи

51. Взаємодія людини і суспільства із природним середовищем, їх життя: сучасний стан, перспективи

52. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

53. Соціальна інфраструктура України

54. Держава — головний інститут політичної системи суспільства
55. Поняття, предмет, метод, система, джерела, суб’єкти і зміст правовідносин по праву соціального забезпечення
56. Розвиток місцевого самоврядування як інституту громадянського суспільства

57. Система соціального захисту в Україні

58. Соціальна політика як складова демократичного розвитку суспільства

59. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок

60. Мова і культура в житті суспільства

61. Історія України. Соціально-політичні аспекти

62. Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя

63. Соціальне походження промислової буржуазії України в XIX столітті

64. Соціально-економічний розвиток Західно-Українських земель у складі Австро-Угорщини у ХІХ столітті

Рюкзак для школы и офиса "SpeedWay 2", 46x32x19 см, серо-оранжевый.
Рюкзак для школы и офиса с отделением для ноутбука с диагональю до 15,6”. 3 больших отделения. 1 передний карман для мелких предметов. 2
1092 руб
Раздел: Без наполнения
Фломастеры утолщенные "Jumbo", 36 цветов.
Фломастеры, вентилируемый колпачок, утолщенный трехгранный корпус. В наборе: 36 цветов.
829 руб
Раздел: Более 24 цветов
Ящик с ключевым замком, синий.
Размер (ВхШхГ) - 90х240х300 мм. Надежный корпус с удобной ручкой. Съемный лоток из ударопрочного пластика с 9 отделениями. Изготовлен из
1424 руб
Раздел: Прочее

65. Соціально-культурний розвиток України у другій половині XIX сторіччя

66. Соціально–політичне становище в Західній Україні 1945-1950 роки

67. Українські землі у складі ВКЛ. Соціально-економічний розвиток Гетьманщини

68. Культура і людина в контексті соціально-економічного розвитку суспільства

69. Мистецтво як складова духовної культури суспільства

70. Праця та її роль у розвитку людини і суспільства
71. Взаємодія соціальних інститутів суспільства у формуванні здорового способу життя дітей та підлітків
72. Демократія як форма організації суспільства

73. Місце і роль політики та політології як науки в житті суспільства

74. Соціальна структура суспільства

75. Трансформація суспільства та політична модернізація

76. Цивілізаційний підхід і проблеми розвитку суспільства

77. Регулятивні образи людини й суспільства

78. Релігія та віра як феномен в історії суспільства

79. Аналіз стану соціальної політики в Україні

80. Вивчення референтних груп сучасного суспільства

Полка на ванну.
Материал: полипропилен. Размер: 300x70x680 мм. Максимальная нагрузка: 80 кг. В ассортименте без возможности выбора.
469 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны
Антимоскитная сетка "Лето" для дверного проема, 2.1x1.0 м.
Антимоскитная сетка предназначена для размещения на дверном проеме у Вас дома или на даче. Сетка выполнена в виде занавесок, оснащена
579 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Доска пробковая, с алюминиевой рамой, 60x45 см.
Доска выполнена из пробки высокого качества, имеет регулируемые элементы крепления, алюминиевая рамка соединяется пластиковыми уголками.
681 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички

81. Демографічна криза. Теорії індустріального суспільства

82. Зміна суспільства і її тлумачення

83. Історія соціальної роботи XVII-XX ст

84. Масове безробіття в Україні як соціальна проблема

85. Перспективи соціального розвитку України

86. Прогнозування соціально-економічних наслідків епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні до 2014 року
87. Соціальна політика в Україні: основні напрями та протиріччя
88. Соціальні інститути, соціальні організації, їх роль у житті суспільства

89. Соціально-класова структура суспільства

90. Структура системи соціального захисту населення і політики України

91. Сучасна соціально-релігійна ситуація в Україні

92. Теорії розвиненого індустріального суспільства середини XX століття

93. Місце соціальної психології в системі наукового знання і суспільної практики

94. Класифікаційні суспільства та їх роль у забезпеченні безпеки мореплавства

95. Порівняння поглядів та концепцій Г. Кана та А. Вінера на теорію зростання добробуту в економіці суспільства майбутнього

96. Філософія інфрмаційного суспільства

Обложки для переплета, А4, пластик, 150 мкм, прозрачные, 100 шт..
Прозрачные обложки для переплета из прочного, износостойкого пластика. Обложки придадут документам эстетичный внешний вид и защитят от
511 руб
Раздел: Прочее
Отделитель косточек вишни "Mayer & Boch", 1,5 л, механический (арт. 25985).
Когда вам захочется приготовить вишневый пирог или варенья вишневое без косточек, вы стараетесь выделить больше времени, так как оно уйдет
477 руб
Раздел: Прочее
Сковорода-сотейник алюминиевая с антипригарным покрытием "Alpenkok" AK-1007/28N "Brown Marble", 28.
Диаметр: 28 см. Высота: 7,5 см. Толщина дна: 4 мм. Сковорода-сотейник из литого алюминия. Высококачественное внутреннее антипригарное
856 руб
Раздел: Сковороды с антипригарным покрытием

97. Агроекосистема та агроландшафти як складові біосфери та способи взаємовпливу суспільства і природи

98. Економічна стратегія розвитку соціально-економічних систем України

99. Нецінові фактори, недискреційна фіскальна політика, соціальний захист. Центральний банк України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.