Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Иностранные языки Иностранные языки

Структура макроконцепту "життя" в українській фраземіці

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

СТРУКТУРА МАКРОКОНЦЕПТУ ЖИТТЯ В УКРАЇНСЬКІЙ ФРАЗЕМІЦІ Вступ На сучасному етапі розвитку лінгвістичної науки зростає інтерес до системного вивчення фразеології, активізується увага до концептуального опису фразеологічного фонду мови. Оскільки доведено, що саме системний опис відображає цілісний, глобальний образ світу, що формується внаслідок синтезу результатів пізнавальних та оцінних процесів, тобто картину світу, властиву певній мовній спільноті. Під цим ментальним лексиконом або інформаційним тезаурусом людини розуміємо концептуальну картину світу - певну кількість концептів, «що вичленовуються розумом людини у структурі дійсності та складаються з різних елементів у їх взаємозв’язку» . За Ю. Степановим, концепт – це пучок уявлень, понять, знань, асоціацій, переживань, що виступають своєрідними константами культури. А. Вежбицька вважає, що концепти виступають у будь-якій культурі специфічними виразниками національного характеру і «модусу» сприйняття, притаманного певному етносу реального світу, крім того, концепти належать до зони позначень абстрактних національно-специфічних мовних понять. Ще кілька років тому термін концепт використовували як синонім терміна поняття, проте останнім часом ці дефініції все частіше стали розмежовувати. Концепт ширший за поняття, оскільки, як зазначає В. Ужченко об’єднує інформацію про всі ознаки реалії, у семантичній структурі передбачає етнокультурний компонент, характеризується численними асоціаціями, бездонністю вертикального культурно-національного контексту. На думку А. Загнітка, концепт є засобом пояснення одиниць ментальних або психічних ресурсів нашої свідомості й тієї інформаційної структури, що відображає знання і досвід людини. Отже, концепти узагальнюють, зводять розмаїття спостережуваних та уявлюваних явищ до чогось єдиного, дозволяють зберігати знання про світ і постають будівельними елементами для концептуальної системи, сприяючи виробленню суб’єктивного досвіду шляхом підведення інформації під відповідні напрацьовані суспільством категорії і класи . Будь-який концепт, як правило, виступає темою або семантичного поля або семантичної групи, і виконує роль рубрики ідеографічної класифікації, яка відповідає природному членуванню реального світу. Отже, актуальність обраного нами аспекту пояснюється відсутністю дослідження, присвяченого вивченню фразем з темою життя, які виражають універсальний макроконцепт ЖИТТЯ, що належить до ядерної зони будь-якої концептуальної картини світу, в тому числі й української, а також встановленню особливостей його ідеографічної парадигми. Мета роботи полягає у виявленні структури цього макроконцепту, у вивченні характеру взаємозв’язків між її елементами та окресленої специфіки її взаємодії з іншими структурами. Об’єктом дослідження є нарізно оформлені, але семантично цілісні та синтаксично неподільні мовні знаки, які своїм виникненням та функціонуванням зобов’язані фраземотворчій взаємодії одиниць лексичного, морфологічного та синтаксичного рівнів. Матеріалом для дослідження стали фраземи, дібрані шляхом суцільного обстеження з двотомного Академічного фразеологічного словника української мови, укладеного В.М

. Білоноженко, В.О. Винником, І.С. Гнатюк, та з фразеологічних словників української мови Г.М. Удовиченка, В.Д. Ужченка та Д.В. Ужченка. Вивчення структур забезпечує наукову об’єктивність дослідження і дозволяє відволіктися від поняття суб’єкта або осмислити його як вторинне, похідне структуроутворення . Структура – це не просто побудова певного об’єкта, це сукупність прихованих відношень, що виявляються «силою абстракцій» в процесі руху від явища до сутності. При цьому відбувається абстрагування від субстратної специфіки елементів тієї чи іншої системи. На вищому рівні абстракції враховуються тільки ті властивості, які залежать від місця в системі, від відношень, які пов’язують їх з іншими елементами. Отже, під структурою ми розуміємо внутрішню організацію цілого, характер взаємозв’язків між його елементами; ціле не є іманентним, замкненим утворенням, воно активно взаємодіє з іншими структурами. 1. Внутрішня організація Застосування терміну ідеографічна класифікація (ідеографічна парадигма, ідеографічні зв’язки) відповідає логіці виявлення та опрацювання структури концепту ЖИТТЯ. Під ідеографічними зв’язками розуміємо один із видів семантичних відношень лексичного рівня мови. На основі складових структури – загальної, концептуальної схеми – постає можливим побудова ідеографічної парадигми, або ієрархії підгруп, груп і полів, що підкорені певним чином один одному. Пропонуємо таку ідеографічну парадигму: семантична підгрупа (далі СПГ) – семантична група (далі СГ) – семантичне поле – тематична група (ТГ), де СПГ – це сукупність фразем, об’єднаних диференційною семою, яка пов’язує їх опозитивними відношеннями схожості або протиставлення; СГ – це сукупність СПГ, об’єднаних однією архісемою, що наявна у фразеологічному значенні усіх членів групи та відображує їхні спільні категорійні властивості й ознаки; семантичне поле (далі СП) – сукупність СГ, об’єднаних за поняттєвим / концептуальним критерієм навколо мікроконцепту, ТГ - це сукупність СП об’єднаних за поняттєвим / концептуальним критерієм навколо макроконцепту. Отже, макроконцепт складається з комплексу мікроконцептів, навколо яких групуються СП; кожен мікроконцепт має семантичні вузли (далі СВ), навколо яких утворюються семантичні групи та семантичні підгрупи. Внаслідок концептуального аналізу адаптованого макроконцепту ЖИТТЯ ми виявили його структуру. СП. «Життя» Мікроконцепти Місце, Ціна – СВ земний / потойбічний світ, житло. СГ «Жити» – СПГ «Життя на землі», «Загробне життя», «Марнувати життя»; СГ «Місце життя» – СПГ «Місце, де хтось живе постійно», «Змінювати місце проживання», «Бути бездомним», «Вертати до рідної хати»; СГ «Життя як ціна за щось». СП «Період існування» Мікроконцепт Вік – СВ народження, дитинство, молодість, зрілий вік, старість, жити, позбутися життя. СГ «Початок життя» – СПГ «Народитися», «З самого народження»; СГ «Дитинство» – СПГ «Бути в дитячому віці», «З дитячих років»; СГ «Молодість» – СПГ «Молода людина»; СГ «Доросле життя» – СПГ «Ставати дорослим»; СГ «Старість»; СГ «Незалежно від віку»; СГ «Існувати» – СПГ «Живий, з ознаками життя», «Жити довго», «Залишилось недовго жити», «На грані життя і смерті», «Врятувати життя»; СГ «Припинити існування» – СПГ «Загинути», «Позбавити когось життя», «Позбавити себе життя».

СП «Особисте життя» Мікроконцепти Особа й Доля – СВ щастя / нещастя, задоволеність / незадоволеність, своє / чуже життя. СГ «Щасливе життя» - СПГ «Повноцінне життя», «Безтурботне життя»; СГ «Нещасливе життя» – СПГ «Безрадісне життя», «Важке життя», «Погано жити», «Хто-небудь робить життя нестерпним», «Зазнати багато горя в житті», «Невлаштоване життя»; СГ «Життя задовольняє»; СГ «Життя не задовольняє»; СГ «Втручання / зацікавлення чужим життям». СП «Сімейне, подружнє життя» Мікроконцепти Родина та Шлюб – СВ сватання, одруження, вірність / невірність, щастя / нещастя; СВ злагода / незгода, родинні зв’язки, самотність. СГ «Шлюб» – СПГ «Збиратися одружитися», «Свататися», «Відмовляти у сватанні», «Згода на одруження», «Одружитися», «Залишитися неодруженою / неодруженим», «Ювілеї подружнього життя», «Невірне подружнє життя», «Жити нещасливо у шлюбі»; СГ «Родина» – СПГ «Завести сім’ю», «Одинока людина, без рідних», «Рідна людина», «Нерідна людина або далекий родич», «Жити дружно, у злагоді», «Жити у поганих стосунках, не в злагоді». СП «Суспільне життя» (далі СЖ) Мікроконцепт Суспільство – СВ місце в суспільній ієрархії, роль у суспільстві, спільні / неспільні інтереси. СГ «Влаштованість у суспільному житті» – СПГ «Намагатися зайняти місце в СЖ», «Зайняти місце в СЖ», «Втратити місце в СЖ», «Допомагати зайняти місце в СЖ», «Ставати перешкодою на життєвому шляху»; СГ «Роль у суспільному житті» – СПГ «Зайняти стале чи високе місце в СЖ», «Втратити колишній престиж, виконувати другорядну роль у СЖ», «Помітна роль», «Непомітна роль», «Без користі для суспільства», «Жити спільними інтересами у суспільстві», «Жити ізольовано від суспільства», «Людське середовище, серед людей». СП « Матеріальний стан життя» Мікроконцепт Засоби існування– СВ заробіток, гроші, бідність, багатство, достаток, зубожіння, утримання. СГ «Засоби існування» – СПГ «Жити на утриманні», «Переставати бути на утриманні», «Жити на власний заробіток», «Жити на нетрудові гроші», «Легкий заробіток», «Позбавити когось засобів існування», «Створювати матеріальні блага для когось»; СГ «Матеріальна характеристика життя» – СПГ «Жити бідно», «Забезпечене життя», «Жити в достатках і розкошах», «Багато грошей» / «Розбагатіти», «Мало або немає грошей» / «Збідніти», «Обжитися», «Доводити до зубожіння». СП «Дійсність» Мікроконцепти – Сприйняття, Життєвий інтерес – СВ адекватність / неадекватність; СВ наявність / відсутність життєвого інтересу. СГ «Сприйняття життя» – СПГ «Сприймати життя таким, яким воно є», «Сприймати дійсність кращою, ніж вона є, придумувати нездійснені плани», «Позбавити когось можливості нормально сприймати дійсність»; СГ «Інтерес до життя» – СПГ «Втратити інтерес до життя», «Знову виникає інтерес до життя». СП «Кількісна характеристика життя» Мікроконцепт Роки – СВ довго, багато. СГ «Протягом усього життя»; СГ «До кінця життя»; СГ «До старості»; СГ «Прожити немало років»; СГ «Побажання жити довше». СП «Якісна характеристика життя» Мікроконцепти Умови, Спосіб, Досвід, Період – СВ гарний / поганий; СВ узвичаєний / неузвичаєний, правильний / неправильний, певний; СВ наявність / відсутність життєвого досвіду.

А як навзам: «украинские писатели только обезьянничают, только переписывают с русских, и конечно, искажают»[240]. Та навть  перелякан укранськ письменники СРСР у свох творах не можуть приховати, що москвини  панами в Укран, показують х героями позитивними, а нколи негативними. Проте не можуть закрити правди: в нших творах москвини в Укран завжди начальники, кервники, командувач. Та не можуть приховати  боротьби Украни з Московщиною, визнати, що «Впливи буржуазно-нацоналстично деолог в лтератур виявляються у прагненн замовчати нове соцалстичне життя укранського народу, у прагненн применшити велич його здобуткв пд проводом Комунстично парт, у намаганн протиставити дею дружби  братерства народв СРСР нацональнй вдокремленост у прославлянн вс сторично мертво минувшини, у спробах принизити чи замовчати велику роль росйського народу  вплив його культури на розвиток нших народв СРСР[241]. «Укранськ» письменники т. зв. СРСР це витвр довгорчного жорстокого добору, що виплекав карриств без жодних моральних засад на зразок О. Корнйчука чи Л. Дмитерка. Старш ж, як М. Рильський чи П

1. Українські благодійники та меценати кінця ХІХ – початку ХХ століття

2. 3 найбільш визначні події у економічному (зовнішньоекономічному) житті України у 2004 -2005 роках

3. “Енеїда” І.Котляревського – її місце в українській духовній культурі

4. Структура страхового законодавства України

5. Лексико-тематична група соматичної лексики в українській мові

6. Лінгвокультурологічні особливості вживання анімалізмів з концептом "кінь" та "собака" в англійській та українській мовах
7. Освоєння іншомовної лексики в сучасній українській мові
8. Особливості відмінкових парадигм в англійській та українській мовах

9. Семантичні засоби комічного в сучасній українській літературній мові

10. Українські перекладознавці XX сторіччя

11. Категорія виду та часу в англійській та українській мовах

12. Засоби зображення гами кольорів у французькій та українській мовах

13. Етнополітика та її особливості в різні періоди життя українського народу

14. Нові тенденції у культурному та духовному житті України в роки незалежності

15. Оцінки митної політики Російської імперії першої половини XIX ст. в українській історіографії 1920-1980-х pp.

16. Період "руїни" в українській історіографії

Пакеты сменные одноразовые для дорожных горшков "HandyPotty", 35 штук.
Одноразовые сменные пакеты для дорожных горшков HandyPotty станут неотъемлемым аксессуаром для использования малышом в пути. Они
671 руб
Раздел: Прочие
Овощерезка "Nicer Dicer Plus".
В комплекте: - прозрачный контейнер для хранения и сбора продуктов 1500 мл; - герметичная крышка на контейнер для хранения 1 штука; -
824 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
Накладка на унитаз "Disney. Тачки" (красная).
Унитазная накладка подходит всем стандартным туалетам. Благодаря прорезиненным краям накладка не скользит, что гарантирует безопасность
406 руб
Раздел: Сиденья

17. Роль голоду в українській національно-визвольній революції ХVII ст.

18. Суспільно-політичне та культурне життя України

19. Українські землі під владою Австрійської та Російської імперій

20. Українські землі у другій половині ХVІІІ ст.

21. Українські землі у складі Литви і Польщі (XIV – перша половина XVII ст.)

22. Українські землі у складі Російської Імперії в другій половині XIX ст
23. Українські січові стрільці
24. Модернізм в українській культурі кінця ХІХ-початку ХХ століття

25. Українські мотиви в творчості І.Ю. Рєпіна

26. Перший паломницький твір в українській літературі "Житіє і хоженіє Данила, Руської землі ігумена"

27. Українські поети–лауреати Національної премії ім. Т.Г. Шевченка

28. Вибори та їх роль у політичному житті України

29. Релігія в житті українського народу

30. Українські легендарні оповіді про надприродних істот: Злидні та Уособлення хвороб

31. Українські легенди про гріхопадіння перших людей та їхнє вигнання з раю

32. Українські легенди про створення Адама і Єви

Подставка деревянная для ножей Regent (сосна, 5 отверстий).
Подставка деревянная с отверстиями для кухонных ножей. Деревянная опорная стойка. 5 отверстий для ножей. Материал: сосна.
374 руб
Раздел: Подставки для ножей
Беговел "Funny Wheels Rider Sport" (цвет: оранжевый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2900 руб
Раздел: Беговелы
Подушка "Нордтекс. Влюбленный скворец", 40х40 см.
Декоративные подушки являются непременным элементом современного интерьера. Они могут послужить прекрасным украшением не только спальни,
454 руб
Раздел: Подушки

33. Організаційна структура митної системи України

34. Проблема ментальності в українській народознавчій науці

35. Іноземні інвестиції в українській економіці: необхідність і дійсність

36. Додаткові українські легенди та перекази про людину

37. Українські космогонічні легенди та перекази про різні трави та квіти

38. Українські легенди про "Триблаженне древо", смерть Адама та главу його
39. Українські легенди та перекази про диких звірів
40. Українські легенди та перекази про комах, риб та раків

41. Українські легенди та перекази про свійських тварин та свійську птицю

42. Населення України, його динаміка, структура та особливості розміщиння

43. Господарське життя в Україні доісторичної доби

44. Інкорпорація України в державну структуру Російської і Австрійської Імперій

45. Першопочатки людського життя на території України

46. Культурно-освітнє життя на Західно-Українських землях в другій половині ХІХ ст

47. Роль митця і мистецтва у житті суспільства (за драмами Лесі Українки)

48. Тенденції та перспективи розвитку товарної структури зовнішньої торгівлі України

Похвальный лист, с пометкой "Министерство образования и науки Российской Федерации", 200 штук.
Формат: А4. Ориентация: горизонтальная. Бумага: мелованная матовая, плотностью 140 г/м2. В упаковке: 200 штук.
1024 руб
Раздел: Похвальные листы
Сменный фильтр "Барьер-6" (2 штуки).
Сменная кассета Барьер-6 «для жесткой воды» благодаря повышенному содержанию ионообменной смолы более эффективно снижает
461 руб
Раздел: Фильтры для воды
Караоке песенки В. Шаинского.
Какая игрушка превратит любой день в праздник? Конечно, удивительный микрофон-караоке! Подпевая любимым мультяшкам, малыши смогут
301 руб
Раздел: Микрофоны

49. Типи, функції та місце економічних служб в управлінській структурі підприємства

50. Зміни в церковному житті незалежної України

51. Структура системи соціального захисту населення і політики України

52. Тенденції змін соціокласової структури в Україні

53. Аналіз динаміки та структури національних заощаджень в Україні

54. Рівень життя населення України
55. Типы и элементы планировочной структуры города
56. Структура организации материи

57. Анализ устойчивости и поддержание орбитальной структуры космической системы связи

58. Структура и состояние водоснабжения и водосброса, подземных вод и артезианских скважин города Киева

59. Синапсы (строение, структура, функции)

60. Роль и значение машиностроительного комплекса в структуре народного хозяйства России

61. Атомна енергетика України і РПС

62. Минеральный состав, текстуры и структуры руд.

63. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

64. Аппарат государственной власти и его структура

Конструктор "Транспорт".
Конструктор «Транспорт» - набор всевозможных машинок и элементов, имеющих отношение к транспорту, в т.ч. зданий (вокзал, милиция, заправка
561 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Настольная игра "Земляничные тропинки".
Очень милая и добрая игра, в которой не может быть проигравших, что очень важно для малышей! Игроки должны помочь собрать медвежатам как
1220 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Счеты "Математика".
Благодаря такой интересной игрушке ребёнок очень быстро научится считать! Игрушка состоит из основания, таблички с примерами и 10-ти дуг с
819 руб
Раздел: Счетные наборы, веера

65. Судебная реформа на Украине (Судова реформа в Укра©нЁ)

66. Социально-экономическая структура Верхнеудинска в феодальный период (середина XVII в.- 1862 год)

67. Структура государственных органов США по Конституции 1787 года

68. Народный депутат Украины (Народний депутат України)

69. Громадянство України

70. Двухпалатная структура Федерального Собрания
71. Отчет по учебно-ознакомительной практике (c правовыми основами местного самоуправления, формированием представительных и исполнительных органов власти, структурой и функциями органов местного самоуправления)
72. Понятие и структура компетенции местного самоуправления

73. Структура налоговых органов РФ права, обязанности и функции

74. Структура налоговых органов Российской Федерации

75. Правовое регулирование арендных отношений в Украине (ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ)

76. Цели, задачи и структура Федерального закона № 122-ФЗ

77. Структура нормы права

78. Структура правоотношения. Классификация правоотношений: критерии и виды

79. Міграція робочої сили (юридичний аспект) (WinWord 97 (на укр языке))

80. Сравнительное описание слоговых структур английского и каракалпакского языков

Игра логическая "IQ-Элемент".
Q-Элемент - игра-головоломка для одного игрока. Суть игры: расположить на игровом поле все детали, чтобы поверхность была ровная, без
544 руб
Раздел: Игры логические
Набор самоклеящихся листов пористой резины, А4, 10 цветов, толщина 2 мм (10 листов).
Самоклеящаяся пористая резина для творчества. Плотные листы, насыщенные цвета. Прочный клейкий слой. Легко принимает форму. Предназначена
323 руб
Раздел: Прочее
Набор доктора в чемодане.
В наборе: шприц, шапочка из картона, очки, грелка, коробочка "Витамины", бейдж, градусник, лупа, 2 пинцета, ножницы - 2 штуки,
310 руб
Раздел: Наборы доктора

81. Микола Карпович Садовський (1856-1933) ( Життя та творчість)

82. Культура, её структура и функции

83. Структура и организация учебного процесса в средневековом университете (Болонья, Париж, Прага)

84. Медицинская терминология как составная часть украинского языка. История украинской медицинской терминологии (Медична термінологія як складова частина української лексики)

85. Загальна структура мовної системи

86. Трансформация жанровой структуры литературы Древнего Египта
87. Структура ораторской речи
88. Военное искусство казацких полковников в Освободительной войне украинского народа середины ХУПв. (Воєнне мистецтво козацьких полковників у Визвольній війні українського народу середини ХУІІ ст.)

89. Гетьмансьтво України: Іван Мазепа (Гетманство Украины. Иван Мазепа)

90. Основные компоненты систем управления документооборотом. Фрейм: его структура и понятие

91. Электронная почта и факсимильная связь. Структура и прицип работы

92. Микропроцессор Z80 его структура и система команд

93. Выбор логической структуры процессора

94. Анализ структур, характеристик и архитектур 32-разрядных микропроцессоров

95. Структура и реализация макроязыков

96. Программа сложной структуры с использованием меню

Игрушка-плита со звуком и подсветкой"Miele".
Все как у мамы! Точная игрушечная копия фирменной плиты MIELE. Игрушка функциональная: конфорки и духовка светятся, издает реалистичные
1680 руб
Раздел: Плиты
Брошюровщик "Heidi Swapp. The Cinch".
Брошюровщик делает квадратные отверстия и предназначен для создания календарей, блокнотов, альбомом и много другого в домашних условиях.
8099 руб
Раздел: Прочее
Принцессы. 5 часов активной игры. Более 400 наклеек!. Ватт Фиона
Все девчонки очень любят наряжаться! А еще они с удовольствием поют и танцуют. Им нравится путешествовать, узнавать что-то новое и вообще
346 руб
Раздел: Альбомы, коллекции наклеек

97. Семантический анализ структуры EXE файла и дисассемблер (с примерами и исходниками), вирусология

98. Структура и программирование ПЛИС фирмы Altera в САПР Quartus II, её применение в лабораторном стенде

99. Структура базы данных


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.