Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

Риски в банковской практике

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

Резервування – один із напрямів мінімізації ризиків Економічна нестабільність змушує керівництово банку останнім часом приділяти особливу увагу можливостям оцінки та контролю банківського ризику. Чим вищій ступінь ризику бере на себе банк, тим вищім повинен бути прибуток, на який він може розраховувати. Тому основна задача банківської організації заключається в досягненні оптимального поєднання ризиковості та прибутковості, виконуємих банком операцій. Для ефективного функціонування банків важливо передбачити, зважувати і страхувати можливі ризики. Передусім це стосується ризиків за активними операціями, які тісно взаємопов’язані – один такий ризик тягне за собою цілу низку інших. Велике значення має вибір як методів розрахунку ризиків, так і методів їх мінімізації. Серед основних методів регулювання або зменшення ризиків такі: систематичний аналіз і постійний контроль за фінансовим станом клієнта банку, його платоспроможністю; резервування; страхування ризику; використання застави; розподіл ризику у випадку, коли загальна сума кредиту, а відповідно і ризик, розподіляється між кількома банками; диверсифікація ризиків; обмеження ризику шляхом дотримання економічних нормативів, які встановлюються Національним банком; зважування ризиків; використання плаваючих процентних ставок. Таким чином, ключове завдання кожного банку пов’язано з управлінням ризиками з метою їх мінімізації, один із шляхів якої полягає у створенні резервів. Зараз у роботі комерційних банків України використовуються наступні види та типи резервів: статутний, обов’язковий, страхування вкладів фізичних осіб та компенсацій втрат від активних операцій, який, у свою чергу, поділяється на резерви: під кредитні операції, під оперції з цінними паперами; під дебіторську заборгованість; резерв подальших витрат, платежів та збитків (див. табл. 2.1). Статутні резерви банку Статутні резерви – це резервний фонд акціонерного товариства, зафіксований його статутом. Тобто при створенні акціонерного товариства в його установчих документах та статуті фіксується розмір резервного фонду, завжди як певний відсоток статутного фонду, та розмір щорічних відрахувань на його створення або поповнення. Статутні резерви банку – це частина його капіталу, сформована за рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні банківської установи, яка може використовуватися на покриття непередбачених збитків (тобто збитків, виникнення яких не можна було передбачити заздалегідь і списати за рахунок витрат) та проведення інших платежів, що згідно з вимогами законодавства повинні відбуватися за рахунок цього фонду. Резервні фонди поряд зі статутним фондом та нерозподіленим прибутком установи становлять основне джерело капіталу для банку і входять до суми основного капіталу. Статутний резерв банку виступає додатковою гарантією для кредиторів та вкладників щодо відшкодування можливих збитків від банківської діяльності, а також власників привілейованих акцій щодо стабільності доходності таких цінних паперів. Слід окремо зазначити, що резервний фонд за умов нормального, розумного ведення банківської діяльності використовуватися практично не повинен (тобто його сума має бути постійною).

Резервний фонд, фактично, потрібно використовувати тільки для компенсації непередбачених збитків і постійно намагатися збільшувати його обсяг.Обов’язкові резерви банку Обов’язкові резерви банку – це кошти комеційного банку, що зберігаються в центральному банку відповідно до нормативів, передбачених чинним законодавством, для забезпечення деяких своїх операцій. При визначенні суми резервів цього виду вирішальне значення має норма обов’язкових резервів. Обов’язкові резерви можуть обночасно виступати як інструментом грошово-кредитної політики, так і інструментом підтримання ліквідності комерційних банків. Сутність їх як інструменту грошово-кредитної політики проявляється в тому, що вони зв’язують залучені кошти банку і дозволяють йому використовувати як ресурси для здійснення активних банківських операцій тільки певну частину сукупних банківських ресурсів. Крім того, обов’язкові резерви можуть виступати механізмом підтримки ліквідності банківської установи на мінімально заданому рівні і тому вважатися інструментом банківського нагляду. У деяких країнах замість норм обов’язкових резервів навіть використовується лише економічний норматив діяльності банку під назвою миттєва ліквідність. На даному історичному етапі в України норма обов’язкового резервування використовується як інструмент впливу на обсяги банківського кредитування та контролю над пропозицією грошей. Протягом останнього десятиріччя в індустріально розвинутих країнах обов’язкові резерви постійно зменшувалися, а іноді навіть доходили до нуля (див. таблицю 3.2.1.). У деяких країнах грошово-кредитна політика успішно проводиться взагалі без обов’язкового резервування (це насамперед Канада, Англія, Нова Зеландія). Резерв страхування вкладів фізичних осіб За своєю економічною сутністю резерви страхування вкладів фізичних осіб – це кошти, отримані комерційним банком від фізичних осіб (безстрокові та строкові депозити) і зарезервовані в ліквідній формі для забезпечення мінімізації ризику. Слід зазначити, що в світовій практиці є кілька варіантів страхування вкладів фізичних осіб – це централізовані та децентралізовані схеми страхування. Централізовані схеми страхування передбачають створення міжбанківського фонду страхування або гарантування депозитів, що формується за рахунок внесків комерційних банків, які ведуть роботу з вкладами фізичних осіб. Вкладникам усіх без вийнятку комерційних банків, які являються учасниками фонду в разі погіршення становища банку гарантується повернення вкладу в межах певного ліміту. При цьому, якщо “потерпає” один банк, претензії його вкладників можуть бути задоволені за рахунок внесків інших банків (тобто спрацьовує схема солідарного страхування). Децентралізована схема передбачає створення страхового резерву (пулу) безпосередньо на рівні самого комерційного банку. (індивідуальний принцип страхування), і у разі недостатності зарезервованих коштів виникає проблема із компенсацією решти вкладників. Як видно з наведеного, найбільш продуктивним механізмом є централізована схема страхування.

Раніше в Україні діяла практика децентралізованого резервування в розмірі 11% від суми залучених вкладів фізичних осіб. Але зараз діє Положення “Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб”, яким передбачено використання централізованої схеми формування страхового фонду. Резерв компенсації втрат від активних операцій На сьогоднішній день комерційні банки створюють резерви майже під усі активні операції. Існують два види резервів на відшкодування збитків від активних операцій – загальний та спеціальний. Загальний резерв створюється тільки під один вид активних операцій банку – під стандартні кредити, спеціальні резерви формуються під усі активні операції, за якими банк може достовірно оцінити суму збитків. Резерв для відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості КБ використовується для покриття можливих втрат від дебіторської заборгованості, якщо вона визнана безнадійною. Розмір резервів диференцюється залежно від класифікації дебіторської заборгованості за групами ризику окремо для заборгованості, що виникла виходячи з договорів, з урахуванням кількості днів прострочення і для заборгованості, що виникла не на підставі договорів, а залежно від часу її знаходження на балансі. Відповідно до Положення «Про порядок розрахунку резерву на відшкодування можливих збитків банків від операцій з цінними паперами» НБУ наполегливо вимагає від КБ, які купують та продають ЦП, формувати резерви під ці операції. Але положення багатьох моментів не враховує. 1) не враховані особливості інвестицій банків до статутних фондів юридичних осіб.Справа в тому, що за бух. Обліком в 320 групі Плану рахунків КБ-ки разом з акціями враховують вкладення до статутних фондів юридичних осіб. Останні не відносяться до ЦП і не обертаються на ринку ЦП. Але резерви під ці вкладення повинні формуватися. 2) не враховані особливості банківських інвестицій в акції закритих акціонерних товариств, під купівлю продаж яких банк повинен сформувати резерв, рівний сумі договору, оскільки згідно Положенню 100% резервуванню підлягають ЦП, які не мають активного ринку; 3) не враховані особливості банківських вкладень в інфраструктуру фондового ринку; 4) не враховані особливості обігу державних ЦП. Окремим випадком спеціального резерву вважається резерв подальших витрат, платежів та збитків. Він має свою особливість, оскільки обліковується не як контрарний рахунок, а як рахунок зобов’язань. Це продиктовано тим, що такий резерв у балансі неможливо віднести до якоїсь конкретної категорії активів і показати як скорочення її балансової вартості. Слід звернути увагу на формування резервів для покриття кредитних ризиків, оскільки кредитні операції відносяться до базових операцій. Найризиковішими являються кредити, гарантії та депозити, надані СГД. А серед них найризиковішими для банків є кредити, надані за експортно-імпортними операціями, внутрішньоторгівельними операціями, та кредити, спрямовані на поточну діяльність (див. Табл. 3.6.2.). У випускній роботі використані дані, отримані під час практики, наведені у таблиці 3.6.3. С – це системні банки.

Операции по счету, выполняемые банком Банк обязан совершать для клиента операции, предусмотренные для счетов данного вида законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота, если договором банковского счета не предусмотрено иное. Статья 849. Сроки операций по счету Банк обязан зачислять поступившие на счет клиента денежные средства не позже дня, следующего за днем поступления в банк соответствующего платежного документа, если более короткий срок не предусмотрен договором банковского счета. Банк обязан по распоряжению клиента выдавать или перечислять со счета денежные средства клиента не позже дня, следующего за днем поступления в банк соответствующего платежного документа, если иные сроки не предусмотрены законом, изданными в соответствии с ним банковскими правилами или договором банковского счета. Статья 850. Кредитование счета 1. В случаях, когда в соответствии с договором банковского счета банк осуществляет платежи со счета несмотря на отсутствие денежных средств (кредитование счета), банк считается предоставившим клиенту кредит на соответствующую сумму со дня осуществления такого платежа. 2

1. Управление рисками в коммерческих банках

2. Управление рисками в коммерческом банке

3. Переведенная на английский лекция по теме Money and banking (деньги и банковское дело), the role of banks (роль банков), modern banking (современная банковская система)

4. Банковская система РФ. Коммерческие банки

5. Анализ отчета о прибылях и убытках банка

6. Банковские риски коммерческих банков
7. Цели и задачи управления банковскими рисками на кредитном рынке
8. Страхование банковских рисков

9. Методы оценки банковских рисков

10. Организация и управление риском в банковской деятельности

11. Организация и управление риском в банковской деятельности

12. Риск и неопределенность в деятельности банковского менеджера

13. Страхование банковских рисков

14. Оценка банковского риска

15. Понятие банковских рисков и критерии их классификации

16. Страхование банковских рисков

Фигурка декоративная "Балерина", 10 см.
Осторожно, хрупкое изделие! Материал: металл, австрийские кристаллы. Размер: 10 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
485 руб
Раздел: Миниатюры
Каталка-трактор с педалями "Turbo" с полуприцепом.
Педальная каталка-трактор с полуприцепом "Turbo" рассчитана на детей от 3-х лет и весом не более 50 кг. В комплекте с трактором
5361 руб
Раздел: Каталки
Чистящее средство для кухни "Шуманит", 400 мл.
Эффективный препарат для удаления стойких и подгоревших жиров с плит, кастрюль, сковород, раковин, кафеля и др. поверхностей. Объем: 400 мл.
414 руб
Раздел: Для плит, духовок

17. Банковские риски

18. Банковские риски и методы управления ими

19. Банковские риски, надзор и аудит

20. Банковские риски

21. Банковское дело и инструменты кредитно-денежной политики Банка России

22. Кредитные операции коммерческих банков. Кредитный риск и методы управления им
23. Коммерческие банки и виды банковских операций
24. Банки и банковская система Украины

25. Кредитный риск коммерческого банка

26. Банковская система России. Роль центрального банка России

27. Автоматизация оценки кредитоспособности клиентов коммерческого банка с помощью анализа делового риска

28. Банковские переводы на счета Министерства финансов и Национального банка Республики Беларусь

29. Банки и банковская система

30. Интеграция банковской системы России в мировое банковское сообщество и проблемы налогообложения деятельности банков

31. Банки и банковские системы

32. Банковский менеджмент в мелком региональном отделении ком банка в переходный период кризисной экономики

Канистра-умывальник, 20 л.
Изготовлена из пищевого полиэтилена. Пригодна для хранения питьевой воды. Имеет герметичную крышку, позволяющую полностью избежать
473 руб
Раздел: Баки, канистры
Самоклеящиеся этикетки "Europe 100", универсальные, 210x297 мм, белые, 100 листов.
Диапазон применения широк: от наклеек на конверты до маркировки на производстве. Совместимы с лазерными и струйными принтерами и
695 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Стул детский Ника "СТУ3" складной, мягкий (цвет: синий).
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
518 руб
Раздел: Стульчики

33. Отчет по практике в Банке АСАКА

34. Риски коммерческих банков и факторы их определяющие

35. Банки и банковская система

36. Роль и место страхования в системе управления рисками банков

37. Банковский маркетинг в региональной системе коммерческих банков

38. Банковская система: виды банков, их роль и функции в экономике. Банковская система Крыма
39. Место центрального банка в банковской системе
40. Аудит операций банка с иностранной валютой. Нормативное регулирование банковского аудита

41. Банки и банковская система. Интернет-банкинг. Пластиковые карты

42. Банки и банковские операции по вкладам

43. Банковская система в Республике Беларусь. Виды и функции банков

44. Валютные риски в банках второго уровня в Республике Казахстан

45. Банки. Договор банковского счета

46. Отчет по учебно-полевой практике (по геологии)

47. Государственное регулирование банковской деятельности

48. Банковское право (Контрольная)

"English". Электронный звуковой плакат "Английская Азбука", артикул PL-01-EN.
Электронный озвученный плакат "Английский язык" предназначен для детей и взрослых, начинающих изучать английский язык.
794 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Рюкзачок "Путешествие".
Детский рюкзак "Путешествие" имеет яркий стильный дизайн. Он имеет небольшие размеры, а его лямки могут регулироваться по длине.
506 руб
Раздел: Детские
Копилка "Лаванда", 16x21 см.
Копилка поможет Вам наконец-то собрать требуемую сумму для покупки долгожданной вещицы. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой
343 руб
Раздел: Копилки

49. Банковские операции с использованием векселей

50. Учебник по банковскому праву

51. Государственно-правовое регулирование банковской деятельности в РФ

52. Отчет о производственной практике (Гражданское право)

53. Отчет по учебно-ознакомительной практике (c правовыми основами местного самоуправления, формированием представительных и исполнительных органов власти, структурой и функциями органов местного самоуправления)

54. Отчет о прохождении практики в ООО "Агентство по торговле недвижимостью Дом плюс"
55. Банковское право
56. Страхование финансовых рисков

57. Отчет по производственной практике в Вычислительном центре УГМТУ (Компьютерные сети. Классификация компьютерных сетей)

58. Автоматизация банковской деятельности. Банковские сети

59. Редактор Лексикон (отчет по практике)

60. Незаконное получение и разглашения сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну

61. Страхование экологических рисков

62. Правовая охрана окружающей природной среды в энергетике и военной деятельности. Правовые меры охраны озонового слоя атмосферы Земли. Правовой режим зон повышенного экологического риска

63. Дети "группы риска" как социально-педагогическая проблема

64. Отчет по преддипломной практике в Ночном клубе "Барин"

Стакан складной (110 мл).
Компактный складной стакан легко умещается в кармане. Благодаря карабину его можно повесить на ремень, либо подвесить с внешней стороны к
360 руб
Раздел: Наборы для пикника
Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (фиолетовый, алфавит).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения
Игра логическая "IQ-Элемент".
Q-Элемент - игра-головоломка для одного игрока. Суть игры: расположить на игровом поле все детали, чтобы поверхность была ровная, без
544 руб
Раздел: Игры логические

65. Отчет по товароведно-технологической практике на "Волгодонском Молочном Комбинате"

66. Отчет по общеметаллургической практике

67. Отчет по практике "прокладка сигнальных кабелей на ЖД и др."

68. Отчет о практике

69. Отчет о технологической (винодельческой) (практике на винзаводе "Партенит" совхоз-завода "Таврида", Крым)

70. Отчет по 1-ой производственной практике (для студентов специальности 17.02.00 "Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов")
71. Отчет по первой производственной (строительной) практике на муниципальном предприятии «Зеленхоз»
72. Технический отчет по практике

73. Отчет по практике (изучение современного состояния пахотных черноземов, используемых в с/х)

74. Здоровый образ жизни. Алкоголь как один из факторов риска для здоровья.

75. Отчет по практике на ОАО Пластик

76. Банковская система. Регулирование экономики

77. Социально-экономическая сущность внебюджетных фондов. Двухуровневая банковская система Российской Федерации

78. ПИФы как альтернатива банковским вкладам

79. Кто есть кто на банковском рынке

80. Российская банковская система после Октябрьской революции 1917г. (Доклад)

Микрофон "Пой со мной! Любимые песенки малышей".
Этот микрофончик светится под музыку, а на каждой его кнопочке записано 5 весёлых песенок, включая «Песню Львёнка и Черепахи»,
314 руб
Раздел: Микрофоны
Стиральный порошок Ушастый нянь, 9000 г.
Стиральный порошок "Ушастый нянь" создан специально для новорожденных детей. Активные добавки, которые входят в состав порошка,
999 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Игровой набор "Строим дом".
Игровой набор "Строим дом" из серии "Детский сад" от компании ПК "Форма" состоит из домика и строительного
646 руб
Раздел: Наборы строительной техники

81. Банковская система и регулирование рынка

82. Договорные отношения в банковском деле

83. Анализ пропорциональности развития рынка банковских услуг

84. Банковский вексель

85. Менеджмент и маркетинг в банковской деятельности

86. Виды банковского кредита (Контрольная)
87. Современная структура банковской системы и ее роль в осуществлении государственной денежно-кредитной политики
88. Подготовка к экзамену "Банковское дело"

89. Роль банковской системы в переходный период

90. Банковская система Англии

91. Банковская система SWIFT

92. Лизинг и банковская деятельность в России

93. Банковская система

94. Банковская система

95. История создания в России Центральных банковских учреждений

96. Кредитные риски: Их факторы и пути снижения в современных условиях

Соковарка ВЕ-08/1 "Webber", 8 л.
Кастрюля для воды: 24х11,5 см; 5 л. Контейнер для фруктов: 26х16см; 8 л. Контейнер для сока с силиконовой трубкой: 26х16 см; 8 л. Толщина
2673 руб
Раздел: Скороварки, пароварки, мантоварки
Набор посуды "Тролли", 3 предмета.
Набор посуды в подарочной упаковке. Кружка 210 мл. Миска 18 см. Тарелка 19 см.
521 руб
Раздел: Наборы для кормления
Муфта для коляски Bambola (шерстяной мех + плащевка + кнопки), темно-синяя.
Муфта на ручку коляски очень легко одевается и защищает Ваши руки от холода. Ткань муфты водоотталкивающая, она утеплена мехом и небольшим
489 руб
Раздел: Муфты на ручку

97. Государственное регулирование банковской системы

98. Банковское право(ответы на вопросы)

99. Хеджирование как инструмент управления финансовыми рисками


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.