Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Бухгалтерський облік

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського економіко-гуманітарний факультет м.Мелітополі кафедра фінансового менеджменту та банківської справи Конспекти лекцій з курсу “Бухгалтерський облік” Ярової Любов Григорівни Мелітополь, 2007 ЗМІСТ Тема 1. Сутність бухгалтерського обліку, його принципи та об’єкти Тема 2. Метод бухгалтерського обліку Тема 3. Система бухгалтерського обліку Тема 4. Облік грошових коштів розрахункових і кредитних організацій Тема 5. Облік інвестицій Тема 6. Облік необоротних активів Тема 7. Облік запасів Тема 8. Облік готової продукції, товарів та реалізації Тема 9. Облік оплати праці, розрахунків з персоналом та соціального страхування Тема 10. Облік власного капіталу Тема 11. Облік зобов’язань Тема 12. Облік доходів, витрат і фінансових результатів Тема 13. Фінансова звітність Лекція 1. Сутність бухгалтерського обліку, його принципи та об’єкти. Види господарського та бухгалтерського обліку Види господарського та бухгалтерського обліку. Особливості та завдання бухгалтерського обліку. Принципи та вимоги к бухгалтерському обліку. Вимірники, які використаються в бухгалтерському обліку. 1. Види господарського та бухгалтерського обліку Основи бухобліку - назва предмета говорить сама за себе. Немає необхідності доводити його важливість в розумінні всього бухгалтерського обліку. Значення основ і вцілому теорії бухгалтерського обліку дозволяє легко й просто розв'язувати будь-які практичні задачі, які щоденно постають перед бухгалтерами. Господарський облік: суть і характеристика Господарська діяльність складається з господарських операцій, таких, наприклад, як придбання матеріалів, виробництво продукції, виплата заробітної плати, сплата податків, отримання кредиту, виконання робіт, надання послуг, реалізація товару тощо. На кожному підприємстві ведення господарської діяльності забезпечується засобами господарювання, такими як грошові кошти, матеріали, товари, нематеріальні активи, автомобілі, обладнання, будівлі і т. п. Господарські засоби входять до складу активів підприємства, бо активи - це ресурси (контрольовані підприємством), використання яких, як очікується, приведе в майбутньому до отримання економічних вигід - тобто надходження грошових коштів. Ще однією особливістю ведення господарської діяльності є те, що підприємство в процесі такої діяльності обов'язково буде мати певні зобов'язання перед іншими підприємствами, своїми працівниками, державою тощо. Господарський облік - це облік господарської діяльності підприємства, а також його активів, зобов'язань та власного капіталу, який полягає у спостереженні, вимірюванні та реєстрації. Спостереження полягає у визначенні змістовної характеристики об'єкту обліку, вимірювання - у вираженні об'єкту обліку у визначених одиницях (натуральних, трудових, вартісних), реєстрація - у фіксації змістовної характеристики об'єкту обліку та одиниць його виміру. Об'єктами господарського обліку можуть виступати господарські операції, активи, зобов'язання та власний капітал. За видами господарський облік поділяється на оперативний,статистичний та бухгалтерський, а за характером - на управлінський та фінансовий.

За допомогою оперативного обліку одержують дані про щоденні, щозмінні або щогодинні господарські процеси на підприємстві (наприклад, про випуск продукції, її реалізацію, витрати матеріальних цінностей, додержання договірних умов тощо). За допомогою статистичного обліку отримують інформацію про показники, які характеризують закономірності та тенденції розвитку підприємства. Бухгалтерський облік - це процес безперервного виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації у вартісному вигляді про господарську діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень. Іншими словами - це процес безперервного відображення інформації у вартісному вигляді про зміни в стані активів, власного капіталу та зобов'язань підприємства з метою оцінки його майнового та фінансового стану, а також результатів діяльності. Управлінський облік - це облік, який формує інформацію у вартісному, натуральному та трудовому вигляді для внутрішнього використання на підприємстві. Ця інформація використовується для калькуляції собівартості виготовленої продукції, виконаних робіт, наданих послуг, планування діяльності підприємства та прийняття інших управлінських рішень. Фінансовий облік - це облік, який безперервно здійснюється з метою отримання інформації про майновий та фінансовий стан підприємства у вартісному вигляді, а також про результати його діяльності, за допомогою подвійних бухгалтерських записів, включаючи ті з них, які здійснюються за даними, що отримані за допомогою управлінського обліку. Дана інформація призначена здебільшого для зовнішніх користувачів. Таким чином управлінський облік тісно пов'язаний з фінансовим, бо фінансовий оперує даними, отриманими за допомогою управлінського, і навпаки. Оперативний, статистичний та бухгалтерський облік також тісно пов'язані між собою і доповнюють один одного. Особливості та завдання бухгалтерського обліку. Формування системи знань з теорії та практики ведення бухгалтерського обліку на підприємствах. Вивчення методів раціональної організації та методів бухгалтерського обліку на підприємствах на підставі використання прогресивних форм і національних стандартів; набуття навичок опрацювання і використання облікової інформації в управлінні. 3. Принципи та вимоги к бухгалтерському обліку. Бухгалтерський облік та фінансова звітність ґрунтуються на таких основних принципах: автономності підприємства, за яким кожне підприємство розглядається як юридична особа, що відокремлена від її власників, у зв’язку з чим особисте майно та зобов’язання власників не повинні відображатися у фінансовій звітності підприємства; безперервності діяльності, що передбачає оцінку активів та зобов’язань підприємства, виходячи з припущення, що його діяльність триватиме далі; періодичності, що припускає розподіл діяльності підприємства на певні періоди часу з метою складання фінансової звітності; послідовності, який передбачає постійне (із року в рік) застосування підприємством обраної облікової політики. Зміна облікової політики можлива лише у випадках, передбачених національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, і повинна бути обґрунтована та розкрита у фінансовій звітності; історичної (фактичної) собівартості, що визначає пріоритет оцінки активів підприємства, виходячи з витрат на їх виробництво та придбання; нарахування та відповідність доходів і витрат, за яким для визначення фінансового результату звітного періоду необхідно порівняти доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені для отримання цих доходів.

При цьому доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в момент їх виникнення, незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів; повного висвітлення, згідно з яким фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки господарських операцій та подій, яка може вплинути на рішення, що приймаються на її основі; обачності, згідно з яким методи оцінки, що застосовуються в бухгалтерському обліку, повинні запобігати заниженню оцінки зобов‘язань та витрат і завищенню оцінки активів і доходів підприємства; превалювання сутності над формою, за яким операції обліковуються відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної форми; єдиного грошового вимірника, який передбачає вимірювання та узагальнення всіх господарських операцій підприємства у його фінансовій звітності в єдиній грошовій одиниці. 4. Вимірники, які використаються в бухгалтерському обліку. Термін &quo ;вартісний вигляд&quo ;, бо у бухгалтерському обліку операції, активи, капітал та зобов'язання вимірюються в єдиному грошовому вираженні для узагальнення їх в цілому по підприємству. Грошове вираження є універсальним, і за його допомогою узагальнюються всі господарські операції і активи, що були раніше вказані в натуральних або трудових одиницях. Література [ першоджерела 1;основна 38,39; додаткова 1,3 Лекція 2: Метод бухгалтерського обліку 1.Зміст бухгалтерського балансу. 2.Структура та основи побудови балансу. 3. Бухгалтерські рахунки як інформаційна модель об’єктів обліку 4. Принцип підвійного запису на рахунках та його контрольне значення 1.Зміст бухгалтерського балансу. Предметом бухгалтерського обліку є вся господарська діяльність підприємства. Метод бухгалтерського обліку - це сукупність способів, за допомогою яких відображається предмет бухгалтерського обліку. Найголовніші елементи методу бухгалтерського обліку наступні: документування, інвентаризація, система рахунків, подвійний запис, оцінка, калькуляція, баланс, звітність. Як було сказано вище, бухгалтерський облік це - процес безперервного вартісного відображення інформації про зміни в стані активів, власного капіталу та зобов'язань підприємства. Одразу відмітимо, що у бухгалтерському обліку зобов'язання ототожнюється із кредиторською заборгованістю підприємства. Кредиторська заборгованість виникає після подій, внаслідок яких підприємство стає чиїмось боржником. Дана заборгованість - результат отримання підприємством у кредит грошових коштів або товарів, авансів від інших підприємств. Заборгованість також виникає при настанні терміну сплати податків, нарахуванні заробітної плати працівникам та в інших ситуаціях, в яких підприємство буде змушене виконувати певні зобов'язання. Облік активів, зобов'язань і власного капіталу та змін їхнього стану необхідний, в першу чергу, власникам та керівництву підприємства для дійснення контролю за ефективним веденням господарської діяльності. Крім того, відповідно до законодавства майже всіх країн світу, в тому числі й України, підприємства зобов'язані надавати відповідним державним органам інформацію про склад та вартість своїх активів, зобов'язань та власного капіталу на початок та кінець звітного періоду.

Биомасса, накапливаемая лесу, составляет 90% всей наземной биомассы (ее величина составляет от 1650.109 до 1911.109 т сухого вещества, ок. 14-15% ее образуют хвойные леса, 55-60% - тропические). Имея важное климаторегулирующее, почво- и водозащитное значение, лесной покров Земли является одним из факторов устойчивости биосферы и требует постоянной заботы о его сохранении и возобновлении. См. Лесные ресурсы. ЛЕС НА ВОРСКЛЕ - заповедник в Российской Федерации, Белгородская обл. Основан в современных границах с 1979. Плошадь 1038 га. Вековая дубрава среднерусской лесостепи. Лось, кабан, барсук и др. ЛЕСА - вспомогательные устройства для размещения рабочих и материалов при выполнении некоторых строительно-монтажных работ, преимущественно снаружи здания (сооружения). Наиболее распространены инвентарные (сборно-разборные) трубчатые маталлические. ЛЕСАЖ (Lesage) Ален Рене (1668-1747) - французский писатель. Романы "Хромой бес" (1707), "История Жиль Блаза из Сантильяны" (т. 1-4, 1715-35), восходящие к плутовскому роману, рисуют сатирическую картину нравов абсолютистской Франции. Комедии

1. Бухгалтерський облік в системі управління господарською діяльністю

2. Активи як найважливіший об’єкт бухгалтерського обліку укр

3. Бухгалтерський облік

4. Бухгалтерський облік

5. Бухгалтерський облік в бюджетних установах

6. Бухгалтерський облік на підприємстві
7. Бухгалтерський облік у банку
8. Вдосконалення організації бухгалтерського обліку на ТОВ "СКОП"

9. Вибір форми ведення бухгалтерського обліку

10. Етапи організації бухгалтерського обліку

11. Методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати виробництва, визначені П(С)БО 16 "Витрати". Вимоги до визначення та оцінки витрат, облік за елементами, відображення у фінансовій звітності

12. Організація бухгалтерського обліку в Австралії і Данії

13. Організація бухгалтерського обліку в Пакистані та Фінляндії

14. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

15. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

16. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"

Чудо трусики для плавания, от 0 до 3-х лет, трехслойные с рюшями, арт. 1141, для девочек.
Детские специальные трусики для плавания в бассейне и открытом водоеме. Плотно прилегают, отлично защищают! Изготовлены из хлопка, имеют
376 руб
Раздел: Многоразовые
Доска пробковая, с деревянной рамой, 120x90 см.
Доска выполнена из пробки высокого качества, имеет регулируемые элементы крепления. Информация крепится при помощи флажков, кнопок или
1590 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Именная ложка с надписью "Любимый папа".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу - именная ложка. Ложка изготовлена из нержавеющей стали, а ее
388 руб
Раздел: Прочее

17. Організація бухгалтерського обліку у Франції та Китаї

18. Основи організації бухгалтерського обліку

19. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

20. Рахунки бухгалтерського обліку

21. Система та процес бухгалтерського обліку

22. Теоритичні основи бухгалтерського обліку
23. Форми бухгалтерського обліку
24. Властивості інформаційних технологій, їх використання в бухгалтерському обліку

25. Організація бухгалтерського обліку

26. Информационная система (ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ)

27. Организационно экономические резервы повышения эфективности производства продукции в мясном скотоводстве на примере колхоза им. Чапаева Ульяновской обл.

28. Состав и формы бухгалтерской отчетности (СКЛАД І ФОРМИ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ)

29. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ (на прикладі ПП "Біомед")

30. Облігації

31. Облік робочого часу працівника

32. Облік і аналіз фінансових результатів

Компрессор автомобильный DC-20.
Автокомпрессор — это электрическое устройство, предназначенное для накачивания шин на колесах. В отличие от механического насоса, при
1581 руб
Раздел: Насосы, компрессоры автомобильные
Горка детская (большая).
Предназначена для игры на свежем воздухе или в игровой комнате. Игрушка выполнена из качественного материала. Цвета яркие и
5278 руб
Раздел: Горки
Набор детской складной мебели "Маленькая принцесса".
Комплект складной. Подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких познавательных
1795 руб
Раздел: Наборы детской мебели

33. Облік витрат на оплату праці

34. Облік грошових коштів

35. Облік нематеріальних активів

36. Організація обліку грошових коштів

37. Основи побудови обліку праці та її оплати

38. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства
39. Діюча практика обліку операцій з векселями
40. Поточні рахунки і облік розрахункових операцій

41. Особливості вирощування кореневласних саджанців обліпихи в умовах правобережного лісостепу України

42. Облік тварин на вирощуванні та відгодівлі

43. Бухгалтерськи проводки про господарські операції підприємства

44. Бухгалтерський облiк основних засобiв

45. Вибуття запасів: оцінка та відображення в обліку

46. Відтворення господарських операцій у бухгалтерському балансі підприємства

47. Гудвіл та його облік

48. Загальні питання бухгалтерського балансу

Глобус Земли, физико-политический, с подсветкой, 320 мм.
Глобус Земли физико-политический, с подсветкой, работает от сети. Диаметр: 320 мм. На пластиковой подставке. Рельефный. Цвет подставки
1159 руб
Раздел: Глобусы
Коробка подарочная "Штамп".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки
Фломастеры "Хамелеон Jumbo", 8 цветов.
С помощью фломастера «проявителя» другие фломастеры «хамелеоны» из этого набора меняют цвет. Достаточно просто
373 руб
Раздел: 7-12 цветов

49. Кваліфікаційні та етичні вимоги до облікових працівників

50. Методи обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості в будівництві

51. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

52. Облік активної частини балансу підприємства

53. Облік веб-сайтів

54. Облік виробничих витрат у птахівництві
55. Облік виробничих запасів
56. Облік виробничих запасів на промислових підприємствах

57. Облік витрат за видами діяльності

58. Облік витрат рибницьких господарств у сучасних умовах

59. Облік витрат, виходу продукції (робіт, послуг) і визначення собівартості

60. Облік готової продукції

61. Облік довгострокових активів у зарубіжних країнах

62. Облік доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

63. Облік загальновиробничих витрат

64. Облік запасів і аналіз ефективності їх використання

Рамочка на 12 фотографий "Первый год" (белая).
Рамочка с отпечатком - это особый подход к созданию очаровательного подарка на память для этого особого периода жизни, с картинкой и
2503 руб
Раздел: Мультирамки
Доска магнитно-маркерная "Premium", 450x600 мм.
Доска магнитно-маркерная "Premium". Увеличенная толщина магнитно-маркерной поверхности, ДВП основа. Полочка для аксессуаров и
940 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Набор новогодний. Карандаши цветные "DUO" + раскраска с заданиями "Занимашка" в подарок.
В наборе: двусторонние цветные карандаши DUO 24 цвета, развивающая раскраска с заданиями "Занимашка". Двусторонние цветные
339 руб
Раздел: 13-24 цвета

65. Облік зовнішньоекономічної діяльності

66. Облік і аудит кредитів банку

67. Облік і аудит основних засобів на вагонній дільниці станції

68. Облік і контроль розрахунків з покупцями і замовниками

69. Облік інших необоротних матеріальних активів і їх зносу

70. Облік матеріалів і малоцінних та швидкозношувальних предметів
71. Облік надзвичайних подій
72. Облік нематеріальних активів

73. Облік неопераційних витрат на підприємстві

74. Облік операцій з давальницькою сировиною

75. Облік основних засобів

76. Облік основних засобів

77. Облік основних засобів та руху грошових коштів

78. Облік поточних зобов’язань

79. Облік праці та її оплати

80. Облік розрахунків векселями

Сменный фильтр "Аквафор В-100-5" (4 штуки).
Модуль В100-5 содержит в оптимальном соотношении гранулы кокосового угля, ионообменные смолы и "ноу-хау" АКВАФОР - волокна
754 руб
Раздел: Фильтры для воды
Каталка-трактор с педалями "Turbo-2" с полуприцепом.
Педальная каталка-трактор «Turbo-2» c полуприцепом приводится в движение при помощи цепного механизма. На мини-тракторе установлена
4394 руб
Раздел: Каталки
Стиральный порошок KAO "Attack Bio EX", 1 кг.
Стиральный био-порошок KAO "Attack Bio EX" признан Международным Авторитетным Советом США по хлопку в качестве выдающегося
620 руб
Раздел: Стиральные порошки

81. Облік розрахунків з підзвітними особами в бюджетних установах

82. Облік руху грошових коштів на рахунках в банку

83. Облік собівартості продукції рослинництва

84. Облік та амортизація необоротних активів

85. Облік та аналіз виробничих запасів на сільскогосподарських підприємствах

86. Облік та аудиту комерційних банках
87. Облік товарів і тари на підприємствах малого бізнесу
88. Облік участі у виставках

89. Облікова політика ДП НАЕК "Енергоатом"

90. Облікові регістри

91. Організація і шляхи вдосконалення обліку власного капіталу на прикладі ВАТ "Луганськмлин"

92. Організація облікової політики підприємства

93. Організація обліку в магазині "Світанок"

94. Організація обліку в Швеції і Польщі. Порівняльна характеристика

95. Організація обліку доходів

96. Організація обліку і аудиту виробництва продукції свинарства у ТОВ "Агрофірма "Колос"

Кресло детское "Бюрократ" (цвет: розовый/белый, арт. CH-W797/PK/TW-13A).
Регулировка высоты (газлифт). Пружинно-винтовой механизм качания спинки. Эргономичная спинка (сетка). Ограничение по весу: 120 кг.
5264 руб
Раздел: Стульчики
Средство от садовых муравьев "Муравьин", 300 грамм.
Препарат для эффективного уничтожения всех типов муравьев в домах, на садовых участках, на террасах. Без запаха! Препарат разрешен для
337 руб
Раздел: От тараканов и прочих насекомых
Магнитные истории "Кто где живет?".
Игра магнитные истории "Кто где живет?" поможет малышу познать окружающий мир, развить внимательность и память, развить мелкую
499 руб
Раздел: Игры на магнитах

97. Організація обліку на підприємстві

98. Організація обліку орендних операцій

99. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

100. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.