Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Твори українського народного мистецтва як чинник формування національно-культурної свідомості молодших школярів

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

Дипломна робота Твори українського народного мистецтва як чинник формування національно-культурної свідомості молодших школярів Зміст Вступ Розділ 1. Народне мистецтво як засіб формування національно-культурної свідомості школярів 1.1 Сутність народного декоративного мистецтва 1.2 Характерні ознаки народного декоративного мистецтва 1.3 Можливості народного мистецтва у національному вихованні учнів Розділ 2. Формування національно-культурної свідомості молодших школярів засобами народного мистецтва 2.1 Методика експериментального дослідження 2.2 Організація і зміст експериментального дослідження 2.3 Результативність експериментального дослідження Висновки Список використаної літератури Додатки Вступ Актуальність дослідження. Всебічний розвиток людини як особистості та формування її національної самосвідомості становить головну мету концепції гуманізації та гуманітаризації системи освіти, проголошеної державною національною програмою освіти “Україна ХХІ століття”. Про виховання особистості в дусі любові до Батьківщини й усвідомлення свого громадянського обов’язку на основі національних духовних цінностей в поєднанні із загальнолюдськими йдеться і в законах України “Про освіту” та “Про загальну середню освіту”. Проект “Концепції 12-річної середньої загальноосвітньої школи” також виділяє формування особистісних якостей громадянина-патріота України серед пріоритетів змісту освіти. За останнє десятиліття під гучними гаслами демократизації та гуманізації суспільства, відродження національної історії та культури фактично сталася їх політизація. На вістрі ідеологічної боротьби опинилася школа. Викладання ведеться за підручниками, написаними прозахідними та проросійськими авторами. Про низький стан патріотичних почуттів учнів початкових та середніх класів свідчать результати соціологічних і педагогічних досліджень . Любов до Батьківщини є однією з визначальних рис кожного справжнього громадянина. Будучи якістю синтетичною, патріотизм включає в себе емоційно-моральне і дієве ставлення до себе та інших людей, до рідної природи, до своєї нації, до матеріальних та духовних надбань суспільства. Система національного виховання школярів на сьогоднішній день регулюється такими законодавчими документами, як Указ Президента України з приводу покращення патріотичного виховання громадян, Національна програма патріотичного виховання громадян, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства, затверджена постановою Кабінету Міністрів України. Проте основні положення цих документів на практиці не виконуються. У сучасній педагогічній науці патріотичне виховання визначається як історично зумовлена сукупність ідеалів, поглядів, переконань, традицій, звичаїв та інших форм соціальної поведінки, спрямованих на організацію життєдіяльності підростаючих поколінь, у процесі якої засвоюється духовна і матеріальна культура нації, формується національна свідомість і досягається духовна єдність поколінь . Національне виховання ґрунтується на засадах родинного виховання, на ідеях і засобах народної педагогіки, наукової педагогічної думки, що уособлюють вищі зразки виховної мудрості українського народу — любов до рідної землі, до свого народу, його традицій, звичаїв, готовність до мирної та ратної праці в ім'я України, почуття гордості за Батьківщину, вірність Україні, власну відповідальність за її долю.

Важливе місце у системі засобів формування національної свідомості учнів посідає народне мистецтво, яке унікальним чином інтегрує у собі побутові, мистецькі, педагогічні традиції (Н. Вишнякова, Є. Горунович, С. Діденко, О. Ковальов, С. Коновець та ін.) . Своєрідним різновидом українського народного мистецтва є художній розпис, що якнайкраще підтверджує нерозривність становлення окремої людини і людства. Аналіз педагогічних досліджень свідчить, що декоративному розпису відведено важливе місце у вихованні національної свідомості у сучасних початкових школах (Л. Артемова, О. Батухтіна, А. Грабовська, Е. Горунович, А. Грибовська, Г. Вишнева, Л. Калуська, Л. Сірченко та ін.) . Однак поза спеціальною увагою залишилися теоретичні і методичні аспекти використання декоративного розпису саме в цьому аспекті, хоча сучасній науці відомо, що твори народного мистецтва впливають на розвиток пізнавальної, емоційної сфер особистості, її творчих здібностей, сприяють національному вихованню. Соціальна та педагогічна значущість проблеми формування національно-культурної свідомості підростаючого покоління, її недостатня теоретична та методична розробленість зумовили вибір теми дипломної роботи: &quo ;Твори українського народного мистецтва як чинник формування національно-культурної свідомості молодших школярів&quo ;. Об'єкт дослідження – твори народного мистецтва. Предмет дослідження – педагогічні умови формування національно-культурної свідомості молодших школярів засобами народного декоративного мистецтва. Мета дослідження – розробити, теоретично обґрунтувати й експериментально перевірити методику використання народного декоративного мистецтва як засобу формування національно-культурної свідомості молодших школярів. В основу дослідження було покладено гіпотезу про те, що ефективність формування національно-культурної свідомості молодших школярів підвищиться завдяки організації оптимальних педагогічних умов опанування ними історії, теорії та практики зображення творів народного декоративного мистецтва. Об'єкт, предмет, мета і гіпотеза дослідження зумовили необхідність розв'язання таких завдань: - вивчити сутність, історію, композиційні правила та прийоми творів народного декоративного мистецтва; - розкрити педагогічні можливості творів народного декоративного мистецтва як засобу формування національно-культурної свідомості молодших школярів ; - визначити критерії, показники і рівні сформованості національно-культурної свідомості молодших школярів засобами народного декоративного мистецтва; - виявити педагогічні умови оптимізації формування досліджуваного феномена; - науково обґрунтувати та експериментально перевірити методику формування національно-культурної свідомості молодших школярів засобами народного декоративного мистецтва. У дослідженні використовувалися методи, які відповідали природі явища, що вивчалося, і були адекватні поставленим завданням: аналіз, порівняння та узагальнення даних з проблеми дослідження на основі вивчення мистецтвознавчої, психолого-педагогічної та методичної літератури; спостереження за навчально-виховним процесом; вивчення та узагальнення педагогічного досвіду; анкетування учнів і вчителів; опитування учасників експерименту; перегляд та аналіз продуктів народної та дитячої творчості; констатуючий та формуючий педагогічні експерименти; кількісний і якісний аналіз експериментальних даних.

Вірогідність результатів та висновків дослідження забезпечується теоретичним обґрунтуванням вихідних положень; використанням комплексу взаємодоповнюючих методів, що відповідають суті визначеної проблеми, меті та завданням дослідження; проведенням дослідно-експериментальної роботи у природних умовах навчально-виховного процесу початкових класів загальноосвітнього навчального закладу. Наукова новизна та теоретичне значення одержаних результатів полягає у тому, що: уточнено поняття &quo ;народне декоративне мистецтво&quo ;, розкрито його зміст, композиційні правила і прийоми зображення; вперше обґрунтовано положення про можливість формування національно-культурної свідомості молодших школярів засобами народного декоративного мистецтва; визначено педагогічні умови, які забезпечують ефективність формування досліджуваної якості; розроблено методику формування національно-культурної свідомості учнів початкових класів у процесі включення їх у різні види творчої діяльності по опануванню народним декоративним мистецтвом. Практичне значення одержаних результатів полягає у розробці та впровадженні у навчально-виховний процес початкової школи методичних рекомендацій з формування національно-культурної свідомості учнів молодшого шкільного віку засобами народного декоративного мистецтва. Матеріали дослідження можуть бути використані при розробці програм, посібників з теорії та методики навчання образотворчого мистецтва. Структура та обсяг дослідження. Дипломна робота складається із вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Розділ 1. Народне мистецтво як засіб формування національно-культурної свідомості школярів Сутність народного декоративного мистецтва Народне декоративно-прикладне мистецтво — одна із форм суспільної свідомості і суспільної діяльності. Воно „зародилось у первісному суспільстві, коли людина жила в умовах родового ладу, а засоби для існування добувала примітивними знаряддями” . Тоді вся діяльність могла бути тільки колективною. Відсутність складних трудових операцій призводила до того, що всі члени колективу мали одні й ті ж обов'язки, опановували одні й ті ж трудові навички. Розподіл праці проходив таким чином: праця чоловіків (мисливство) і праця жінок (приготування їжі, виготовлення одягу, ведення домашнього господарства). Спільна праця зумовлена спільною власністю на знаряддя праці, землю, продукти колективного виробництва. Майнової нерівності ще не було. Народне мистецтво створювалось у сфері колективного матеріального домашнього виробництва. У ньому відбивалися риси первісної свідомості людини, міфологічний характер спілкування з природою. Знаряддя праці, зброя, одяг, житло повинні були передусім бути зручними, магічними, щоб ніщо, ніякі ворожі сили не перешкоджали людині жити і працювати. Народне декоративне мистецтво України розвивалось у двох основних формах — домашнє художнє ремесло й організовані художні промисли, пов'язані з ринком . Ці форми йшли паралельно, тісно переплітаючись між собою і взаємозбагачуючись, кожна історична епоха вносила свої зміни. Природні багатства України, вигідне географічне і торговельне положення сприяли розвиткові домашніх ремесел та організованих художніх промислів.

Ця народна українська література не тільки національна, але й народна. Вона обмалювала правдиві типи українських селян; дійові особи в повістях говорять щирим сільським язиком, яким і тепер говорять наші селяни. Ці твори блищать народною поезією; в їх повно ліричних та епічних форм народної усної української поезії. Ці всі твори і тепер не втратили своєї сили, свого впливу на українське громадянство, бо вони дишуть жизню та правдою. Минуло півсотки літ од часів Котляревського, а його "Наталку Полтавку" та "Москаля-чарівника" і тепер читають, і тепер грають на сцені й довго будуть читати та грати, бо в їх одбилася правдива національна та народна жизнь українського села. Ви бачите, що Наталка, Терпилиха, Петро, Микола і т.д. живі люди, яких ви і тепер знайдете по селах. Окрім того, українська народна література вище од великоруської і тим, що вона була освічена ідеєю, в одного письменника більше, в другого менше. Вже в "Наталці Полтавці" говориться про Возного, сільського експлуататора, говориться про письменних п'явок, що ссуть кров сільського народу

1. Теоретичні основи національного виховання старших дошкільників шляхом ознайомлення з творами українського образотворчого мистецтва

2. Традиції українського народного харчування

3. Урок з формування національної свідомості "Охорона природи України"

4. Національно-культурний компонент семантики порівнянь на прикладі ЛСП "Зовнішність людини" в німецькій і українській мовах

5. Бесіда, як форма організації позакласної виховної роботи з молодшими школярами

6. Місце та роль української греко-католицької церкви в процесі національно-духовного відродження України
7. Інституційні чинники розвитку національної економіки
8. Львівський музей українського мистецтва

9. Виникнення та формування українського етносу

10. "Повстанські республіки" як одна із форм українського повстанського запілля (1943-1945 рр.)

11. Формування українського національного руху

12. Соціально-педагогічна робота як нагальна потреба розвитку українського суспільства

13. Формування в молодших школярів пізнавального інтересу засобами усної народної творчості на уроках курсу "Я і Україна"

14. Мистецтво, як вагомий засіб впливу на формування особистості підлітка

15. Исторія українського друкарства

16. Початок визвольної війни українського народу під проводом Б.Хмельницького

Настольная семейная игра "Гонки по цветовому коду".
Эта настольная игра для двух игроков заставит пошевелить мозгами и пальцами. Цель игры проста - для победы над соперником необходимо
417 руб
Раздел: Игры логические
Сменный фильтр "Аквафор В-100-5", 3 штуки.
Модуль В100-5 содержит в оптимальном соотношении гранулы кокосового угля, ионообменные смолы и "ноу-хау" АКВАФОР - волокна
576 руб
Раздел: Фильтры для воды
Беговел "Funny Wheels Rider Sport" (цвет: розовый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2900 руб
Раздел: Беговелы

17. Портрет доби українського бароко

18. Особливості українського комп`ютерного жаргону

19. Регіональний розвиток центрально-українського економічного району

20. Особливості українського конституціоналізму

21. Система виборчих комісій в Україні, аналіз процедури їх формування, проведення виборів Президента

22. Пропозиції щодо реформування чинного українського правопису
23. Зіставлення американського та українського студентських сленгів: перекладацький аспект
24. Визвольна війна українського народу під керівництвом Хмельницького. Розвиток України в кінці XX ст.

25. Етнополітика та її особливості в різні періоди життя українського народу

26. Ідеологи українського націоналізму

27. Микола Денисюк – видавець українського літературно-мистецького журналу "Овид"

28. Основні етапи українського національного відродження

29. Отаманщина, як явище у період української національно-визвольної революції 1917-1920 років

30. Походження українського народу

31. Українська діаспора як історичне і соціально-політичне явище

32. Аналіз розвитку українського авангарду

Мешок для обуви, цвет серый (арт. OM-846-5/1).
Объемный мешок для обуви, одно отделение, боковой карман на молнии, дополнительная ручка-петля, лямки из репсовой стропы. Вместимость:
379 руб
Раздел: Сумки для обуви
Планшет для акварели "Белая роза", 20 листов, А3.
Специальная бумага предназначена для рисования акварелью. Не деформируется при намачивании. Формат: А3. Количество листов: 20. Внутренний
318 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Мелки восковые супер мягкие в пластиковом держателе, 6 цветов.
Мелки восковые супер мягкие в пластиковом держателе. Количество цветов: 6. Возраст: с 3 лет.
324 руб
Раздел: Восковые

33. Еволюція сфери гостинності міста Києва другої половини XIX - початку XX століття в контексті розвитку українського туризму

34. Мистецтво як складова духовної культури суспільства

35. Особливості стилю українського бароко

36. Традиційність українського писанкарства

37. Безсмертний подвиг українського народу

38. Образ козака в українських народних думах
39. Роль українського міста в літературі
40. Порівняльна характеристика українського роздрібного ринку з європейським та тенденції його розвитку

41. Типологія країн як чинник конкурентоспроможності

42. Вивчення теми "Прикметник" як засіб формування пізнавальної активності молодших школярів

43. Методика формування ігрової діяльності у молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва

44. Розвиток у молодших школярів уявлень про народне мистецтво (на прикладі творчості Катерини Білокур)

45. Творчість Григорія Ващенка – скарб українського народу

46. Урок українського народознавства

47. Формування соціокультурного досвіду молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва

48. Виникнення політичних партій в Україні та основні етапи їх формування

Бортик Polini Basic (цвет: белый).
Боковой бортик для подростковой кровати Polini Basic Монстрики и Polini Basic Джунгли 180х90см. Размер: 180х950х16 мм.
977 руб
Раздел: Бортики в детскую кроватку
Подушка "MediumSoft Стандарт", 70х70 см.
Подушка Medium Soft Стандарт "Файберсофт". Наволочка - 100 % микрофайбер. Наполнитель - силиконизированное волокно
389 руб
Раздел: Размер 70х70 см
Руль электронный "Я тоже рулю".
Игрушка обязательно понравится Вашему ребёнку! Функции: ключ зажигания, кнопка "Разгон", реалистичный звук двигателя и тормоза
518 руб
Раздел: Рули

49. Молитва як чинник духовності: богословські та філософсько-релігієзнавчі виміри

50. Релігія в житті українського народу

51. Структура українського суспільства на сучасному етапі та тенденції її розвитку

52. Неформальні об’єднання як осередок формування протиправної поведінки підлітків

53. Весілля в духовній культурі українського народу

54. Українські народні оповіді та перекази про легендарних людей і народи
55. Геоекономічне позиціювання і Україна: національні інтереси в контексті сучасного класифікаційного аналізу
56. Збройні сили України в період національно-визвольної боротьби 1917—1920 pp.

57. Національний банк України

58. Національний Банк України

59. Роль Національного банку України в обслуговуванні зовнішнього боргу

60. Аудиторська перевірка Національного банку України

61. Національна депозитарна система України

62. Культурно-національний рух в українських землях в XVI-XVII століттях

63. Національний склад гірничопромислової буржуазії України в пореформений період

64. Національно-духовне відродження України у першій половині XIX ст.

Коляска для кукол "Лили".
4-х колесная коляска. Материал: высококачественная пластмасса. Возраст: с 3 лет. Размер: 27,5х36,5х49 см. Вес коляски: 600
380 руб
Раздел: Коляски прогулочные, трости
Шкатулка, 36x26x18 см (арт. 3871-RT-64).
Шкатулка очень удобна в использовании, и к тому же станет украшением вашего домашнего интерьера! Модель: 64. Оформление корпуса: ткань,
2717 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Простыня на резинке "ЭГО", 160х200 см, бежевая.
Трикотажная простыня "ЭГО" на резинке выполнена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
760 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники

65. Роль голоду в українській національно-визвольній революції ХVII ст.

66. Українська національна революція середини ХVІІ ст. Становлення української державності

67. Українське національне відродження ХІХ ст.

68. Український національний рух напередодні Першої світової війни

69. Українська національна кухня

70. Українські поети–лауреати Національної премії ім. Т.Г. Шевченка
71. Гігієнічні особливості впливу внутрішньошкільних факторів на якість життя та здоров’я молодших школярів
72. Взаємодія національних правових систем як принцип міжнародного приватного права

73. Україна в системі сучасних міжнародних відносин та світовому геополітичному просторі

74. Використання дитячої літератури для формування екологічної культури молодших школярів

75. Гра як метод виховання молодших школярів

76. Методика формування навичок зображення форми у процесі графічної діяльності молодших школярів

77. Методика формування у молодших школярів навичок живопису у процесі малювання пейзажу

78. Педагогічні основи використання загадок як засобу розумового виховання молодших школярів

79. Розвиток пізнавального інтересу молодших школярів у процесі вивчення курсу "Я і Україна" в 3-4 класах

80. Розвиток у молодших школярів уявлень про портретний жанр на уроках образотворчого мистецтва в початкових класах

Шнуровка-бусы "Цветы".
Эта простая, но интересная игрушка увлечет малыша! Цель игры - нанизать на шнурок все бусинки. Ребенку будет интересно каждый раз менять
345 руб
Раздел: Деревянные шнуровки
Развивающая настольная игра "Котосовы".
Коты и совы — любимые животные ведьм. Бедняги так часто подвергаются магическим экспериментам, что подчас не сразу отличишь, кто перед
792 руб
Раздел: Карточные игры
Точилка механическая.
Настольная механическая точилка отличается высоким качеством работы и долговечностью механизма. Пластиковый корпус. Механизм крепления к
547 руб
Раздел: Точилки

81. Самостійна робота як засіб активізації пізнавальної діяльності молодших школярів

82. Теоретичні основи формування ціннісних орієнтацій молодших школярів

83. Формування в молодших школярів знань про людину на уроках природознавства

84. Формування готовності до оволодіння самостійним писемним мовленням у молодших школярів з тяжкими порушеннями мовлення

85. Формування екологічної культури молодших школярів

86. Формування екологічної свідомості школярів
87. Формування історичної свідомості учнів
88. Формування культури мовлення молодших школярів на уроках рідної мови

89. Формування мовленнєвої комунікації молодших школярів на уроках розвитку зв’язного мовлення

90. Формування навички швидкого читання у молодших школярів

91. Формування патріотичних почуттів молодших школярів у позаурочній діяльності

92. Формування правової свідомості учнів

93. Формування у молодших школярів естетичних почуттів на уроках класного читання

94. Формування у молодших школярів мотивації до навчання

95. Формування у молодших школярів самостійності в процесі роботи з дитячою книжкою

96. Формування художньо-конструктивного мислення у молодших школярів

Коврик-пазл "Винни".
Коврик выполнен из экологически безопасного полимерного материала, обладающего большой плотностью, высоким сопротивлением нагрузкам на
837 руб
Раздел: Прочие
Трикотажная пеленка кокон для девочки "Bambola".
Состав: интерлок, хлопок 100%. Возраст: 0-3 месяца.
421 руб
Раздел: Пелёнки
Модульный массажный коврик "Орто-пазл. Море».
Необычный набор Орто-пазлов Микс «Море» включает 8 модулей, выполненных под различный морской рельеф. В комплекте коврики, предназначенные
1377 руб
Раздел: Коврики

97. Фразеологізми як засіб образного мовлення молодших школярів

98. Діагностика і формування пізнавальних здібностей молодших школярів у процесі навчання

99. Виховання в сім’ї як першооснова інтелектуального розвитку особистості молодшого школяра


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.