Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Политология, Политистория Политология, Политистория

Політичні еліти та лідерство

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

Вступ 1. Сутність і типи політичних еліт 2. Феномен політичного лідерства і його типологія 3. Політична еліта і лідерство в Україні Висновок Список використаної літератури Інтерес до феноменів політичної еліти і політичного лідерства та первісні спроби їхнього тлумачення сягають глибокої давнини. Систематичне осмислення, найвищий рівень обґрунтування та практичне застосування теоретичних узагальнень щодо них припадають на XX cm. Висновки вчених-політологів, а також суспільно-політична практика виникнення й функціонування політичних еліт і політичного лідерства засвідчують, що вони — реальність нинішнього і, вірогідно, наступних етапів розвитку людської цивілізації. 1.Сутність і типи політичних еліт Терміном «еліта» (франц. еШе — кращі, вибрані) позначають провідні верстви в суспільстві, які здійснюють керівництво у певних галузях суспільного життя. Залежно від того, які функції здійснює еліта у суспільстві, її поділяють на господарську, духовно-інтелектуальну і політичну. До господарської еліти належать визначні підприємці і менеджери, до духовно-інтелектуальної — провідні вчені, діячі мистецтва і священослужителі, до політичної — державні і політичні діячі. Політична еліта — це організована група, яка здійснює владу в суспільстві (правляча еліта) або перебуває в опозиції до правлячої верхівки (контр-еліта). Політична еліта бере участь безпосередньо або опосередковано у прийнятті й організації виконання політичних рішень. Щоб зрозуміти природу і місце політичних еліт у суспільстві, потрібно ознайомитися з основними положеннями елітарних концепцій, серед яких вирізняються моністична і плюралістична. Моністичну концепція еліт сформульована у працях В. Парето, Р.Міллса, П. Бірнбаума. Розглянемо на прикладі В. Парето. В. Парето вказує на такі основні риси еліти. По-перше, еліта є однорідною (так звана теорія трьох С); вона усвідомлює, що є прошарком, відокремленим від суспільства, об'єднана спільністю соціального походження та досвіду, відзначається солідарністю при захисті власних інтересів. По-друге, еліта має зверхність над масами, що виявляється у таких елітарних психологічних якостях, як енергійність, мужність, доброчесність. Втрата елітою цих якостей призводять до її занепаду. По-третє, всередині еліти відбуваються зміни (так звана циркуляція еліт), під час яких вона допускає у свої ряди нових членів і тим самим зберігає своє панування або чинить опір структурному і кадровому оновленню, що призводить до революцій. Прихильники плюралістичної теорії еліти критично ставляться до розуміння керівної еліти як однорідного прошарку, якому властиве самовідтворення. Вони вважають, що у суспільстві існують багато політичних еліт, які змагаються між собою за владу. Найвідомішим представником цієї концепції є Р.Даль, Р.Арон. Вони вказують на те, що демократичні механізми влади забезпечують конкуренцію і тим самим доступ до неї представників інших соціальних верств. Така конкуренція між елітами, на думку плюралістів, дає змогу різним соціальним групам впливати на процес прийняття політичних рішень, оскільки вони можуть вибирати ту еліту, яка краще врахує їхні інтереси.

Аналізуючи еліти, потрібно враховувати конкретно-історичні етапи суспільного розвитку. Кожний тип суспільства залежно від історичної епохи має свої критерії оцінки еліт. Так, у Стародавньому Сході, а також у часи Середньовіччя належність до еліти зумовлювалася соціальним становищем: сам факт народження людини в знатній сім'ї надавав їй привілеї. Така еліта була замкнутою групою і не піддавалася зовнішнім впливам. У буржуазному суспільстві, в якому були скасовані феодальні привілеї, замість родових еліт з'являлися фінансово-промислові олігархії, які володіли багатством і грошима. У сучасному суспільстві до еліти входять люди, які володіють не тільки грошима, а й високим інтелектом. Правила жорсткої конкуренції передбачають вступ або вихід з еліти залежно від успіху або поразки кожного і незалежно від його соціального походження і багатства. В конкуренції зростає попит на людей, які мають перевагу над іншими у професіоналізмі, інтелекті, моральних чеснотах, соціальній активності. Соціальне походження і в сучасних умовах відіграє важливу роль у процесі формування еліти, оскільки забезпечує сприятливі стартові умови для набуття елітарних рис, необхідних для здобуття успіху в конкурентній боротьбі. Аналізуючи поняття «еліта», необхідно зупинитися на понятті «квазіеліта» (квазі — префікс, що означає «нібито» «позірний»). Квазіеліту ще інакше називають псевдоеліта, антиеліта, охлократична еліта. Квазіеліта — це група людей, яка займає провідні позиції в політичній системі, але не відповідає сучасній моделі елітарних рис, не здатна виконувати належним чином свої функції. Такі еліти компенсують свою професійну неспроможність, інтелектуальну вбогість активною демагогічною діяльністю, вміло використовуючи інстинкти і стереотипи натовпу у своїх користолюбних цілях. На основі певних елітарних рис у контексті конкретно-історичного суспільства і політичного режиму еліти поділяють на такі типи: відкриті і закриті, легітимні і нелегітимні, фрагментовані, нормативно та іделогічно інтегровані. До відкритого типу належать еліти, котрі мають високу горизонтальну і вертикальну мобільність, тобто здатність поповнюватися за рахунок вихідців як із різних елітних груп, так і соціальних низів. Основними критеріями добору для відкритої еліти є особисті досягнення в бізнесі, політиці й адміністративній діяльності. Поступ на вищий щабель елітної ієрархії тут забезпечується високими професійними і моральними якостями. Для еліт цього типу притаманні такі риси, як відкритість, тактовність, критичність і раціоналізм. У закритих елітах поповнення рядів відбувається повільно, доступ до них заформалізований і ускладнений. У таких елітах при доборі кадрів акцент зміщується не стільки на професійні якості претендентів, скільки на його відданість системі чи вождю. Місце в елітарній ієрархії забезпечується тут здебільшого завдяки прихильності вищого керівництва, а не на підставі особистих якостей. Закриті еліти відзначаються догматизмом, магізмом, нездатністю йти на компроміси. Легітимними важаються ті еліти, які мають владу при добровільній підтримці мас, а нелегітимними — ті, що панують над більшістю з допомогою примусу, насильства й ідеології.

Якщо поділ еліт на відкриті і закриті, легітимні і нелегітимні розкриває спосіб їх формування, зв'язок з іншими соціальними групами, то поділ еліти на еліти фрагментовані, нормативно й ідеологічно інтегровані розкриває їхню роль у інтеграції суспільства. За ідеологічними цінностями еліти бувають демократичні, ліберальні, тоталітарні й авторитарні. За видами політичної діяльності еліти поділяються на державну (адміністративну, депутатську), муніципальну, партійну і громадських організацій (груп тиску). За місцем у елітарній ієрархи розрізняють еліти вищі, середні і нижчі. До вищої еліти належать особи, які займають найвищі пости в уряді, парламенті, основних партіях, впливових групах тиску і приймають стратегічні рішення. Середня еліта — це депутати, вищі адміністративні посадові особи регіональних і муніципальних органів, бізнесмени, діячі культури, які впливають на процес прийняття політичних рішень. До нижчої еліти входять адміністративний апарат державних органів, керівники регіональних відділень основних партій, а також керівники невпливових партій. 2. Феномен політичного лідерства і його типологія Проблема політичного лідерства має давню історію. За античності лідером вважали особу, здатну творити історію. Певні історичні умови вимагали свого лідера, вождя, і завжди з'являлися теорії, які відображали чи рекомендували тип, образ та завдання відповідного лідера. Політичний лідер — це особа, яка займає перші позиції у політичних структурах: державній владі, органах місцевого самоврядування і політичних партіях, групах тиску тощо. Феномен політичного лідерства привертав увагу кращих представників світової політичної думки. Античні історики і філософи вбачали його у героях — монархах і полководцях. Н. Макіавеллі розглядав політичного лідера як володаря, здатного використати всі доступні засоби для збереження влади, наведення порядку. Т. Карлейль ІР. Емерсон вважали лідера творцем історії, наділеним особливим талантом. Ідею політичного лідера як надлюдини сформулював Ф. Ніцше. На його думку, політичний лідер — це завжди сильна особистість, наділена всіма можливими достоїнствами, яка здатна нав'язати свою волю масам. Г. Тард розглядав феномен лідерства, виходячи з теорії наслідування. За Г. Тардом, люди схильні діяти, наслідуючи поведінку яскравої особистості, якою є лідер. У такому розумінні лідер виступає рушійною силою соціалізації особи. Марксисти розглядають політичне лідерство в контексті історичної необхідності і класових інтересів. У такому розумінні лідер обслуговує інтереси класу, що висунув його на політичну арену, не претендуючи на особисті досягнення, а у випадку порушення традиції він може бути усунений тим же класом. Що стосується типології лідерства, то тут також існують різні підходи. Одним із перших, хто запропонував типологізувати політичне лідерство, був М.Вебер. Виходячи з трьох типів легітимного панування, він виділив три типи лідерства: традиційне, раціонально-легальне і хариз-матичне. Авторитет традиційного лідера визначається уявленням про спадкоємність влади. Такий тип лідерства характерний для династичних монархій, в яких особа визнається лідером не завдяки визначним якостям, конституції, а лише через те, що вона є представником правлячої династії.

Але  й ще одна важлива обставина: саме в цю оснь остаточно завершився 13-лтнй процес консолдац укрансько полтично нац. Змнилася не тльки масова свдомсть, але й масова енергетика. Ункальна вс метафори блякнуть! атмосфера «свободи, рвности, братерства» на вулицях столиц, сльози на очах од нжности до всх  кожного, злиття в помаранчевй ейфор полських фермерв, льввських  харквських студентв, запорзьких металургв, кивських бзнесменв,  при цьому, що дуже важливо, ще й остаточна духовна асимляця нби переплавка в загальному нацональному горн етнчних росян, врев, угорцв Ключову фразу цих тижнв «Я горджусь тим, що я укранець», уперше випадало чути вд рзних людей безвдносно до хнього етнчного походження, поняття «укранець» нарешт стало з паспортного громадянсько-полтичним. Напевно, можна побачити витоки того, що вдбуваться, в минулому Украни Культури просто так не вмирають а може,  взагал не вмирають нколи? Все-таки ще двст з гаком рокв тому гетьманв у нас обирали,  дуже сильно пдозрюю, що якби не було в культурному «геном» укранцв цього (дуже шевченквського!) вдчуття «неправедности» всяко невиборно, «призначено згори» влади, то самих тльки тринадцяти рокв громадянського суспльства для становлення укрансько демократ могло б, либонь,  не вистачити Якщо ж простше, то впродовж останнього року в Укран остаточно оформився вже вддавна спроквола визрваючий цивлзацйний розрив мж суспльством  владою

1. Політичні еліти

2. Політична еліта та лідерство в сучасній Україні

3. Запорозька Січ, її політичний устрій та право

4. Співробітництво Болгарії, Румунії та Югославії з політичними, воєнними та економічними міжнародними організаціями

5. Сучасна теорія політичних партій та партійних систем

6. У пошуках свого шляху: етнопсихологія, соціально-політична психологія та психологія підприємництваа
7. Утворення Скіфії та її політична історія
8. Політичний устрій Франції та загальна характеристика її господарства

9. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

10. Редагування політичної, релігійної та езотеричної літератури

11. Військово-політичний блок НАТО: історія діяльності союзу та співпраці з Україною

12. Етапи політичного розвитку Київської Русі. Особливості її суспільно-політичного життя та культури

13. Політичний та економічний розвиток Боснії і Герцеговини у 1990-2005 рр.

14. Політичний та економічний розвиток Польщі у 1990-2005 рр.

15. Політичний та економічний розвиток Словенії у 1990-2005 рр.

16. Політичний та соціально-економічний розвиток Білорусі у 1991–2005 рр

Чайник заварочный из нержавеющей стали "Super Kristal", 0,65 л.
Заварочный чайник из высококачественной нержавеющей стали прекрасно подходит для заваривания чая. Чайник снабжен удобной металлической
576 руб
Раздел: Чайники заварочные
Доска гладильная "Sopfy. Корица", 46x123 см.
Гладильный стол из металлического листа с отверстиями. Свободное прохождение и отражение пара благодаря перфорированной поверхности.
2687 руб
Раздел: Доски гладильные
Развивающая доска "Веселый паровозик", 28 деталей.
Деревянная многослойная панель для занимательных игр с малышом. Доска с вкладышами развивает зрительное восприятие, мелкую моторику,
404 руб
Раздел: Рамки-вкладыши

17. Політичний та соціально-економічний розвиток Греції у 1990–2005 рр.

18. Політичний та соціально-економічний розвиток Сербії у 1990–2005 рр

19. Політичний та соціально-економічний розвиток Чехії у 1990-2005 роках

20. Суспільно-політичне та культурне життя України

21. Утворення та діяльність українських політичних партій у Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст.

22. Політичне співробітництво України та Болгарії у 1991-2006 роках
23. Методологічні підходи до означення суті, змісту та основних напрямів полікульткрної освіти
24. Вибори та їх роль у політичному житті України

25. Політичні погляди М. Хвильового, М.І. Міхновського та Ю. Липи

26. Політичні погляди С. Дністрянського, М. Драгоманова та В. Кучабського

27. Ставлення влади та політичних партій до вступу у НАТО

28. Трансформація суспільства та політична модернізація

29. Політична влада у світі та в Україні

30. Політичне лідерство

31. Політичне лідерство в Україні

32. Виникнення політичних партій в Україні та основні етапи їх формування

Карандаши цветные "Nuance", 24 цвета.
Карандаши цветные. Пластиковый трехгранный корпус. Диаметр грифеля: 3 мм. В наборе: 24 цвета.
404 руб
Раздел: 13-24 цвета
Мягкий пол универсальный, желтый, 30x30 см (9 деталей).
Данный вид напольного покрытия прекрасно совмещается с мягкими полами 60х60 см и ковриком-пазлом «Классики». 9 деталей - 1 кв.м. Пол идет
754 руб
Раздел: Прочие
Статуэтка "Римская богиня счастья и удачи - Фортуна", 20 см, арт. 127548.
Статуэтка "Римская богиня счастья и удачи - Фортуна" - это отличный вариант подарка. Красивый продуманный дизайн и высокое
696 руб
Раздел: Статуэтки интерьерные

33. Виникнення, стан та основні концепції в розвитку політичної економії

34. Специфіка становлення та еволюції партійної еліти в Румунії у трансформаційний період

35. Процес становлення та розвитку політичної культури молоді в умовах демократизації українського суспільства

36. Зародження та розвиток політичної економії

37. Політичні права і свободи громадян України

38. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)
39. АНТИТЕХНОЛОГІЇ У ПОЛІТИЧНІЙ БОРОТЬБІ: ВИКОРИСТАННЯ ЗМІ
40. Нестор Махно: історично-політичний портрет

41. М. Драгоманов - основоположник української політичної науки

42. Політична культура як рівнева характеристика розвитку політичної системи суспільства

43. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

44. Державна регіональна економічна політика, її суть, мета та основні завдання

45. Політичний іслам

46. Перши президенти незалежної України (політичні портрети)

47. Суспільно-політична діяльність Костомарова

48. "Українське питання" у політичних дискусіях 1910-1914 рр.

Музыкальная игрушка "Осьминог".
Веселый "Осьминог" станет настоящим музыкальным центром для вашего малыша, в нем так много звуков! Ребенок будет с восторгом
335 руб
Раздел: Животные
Брелок оленёнок "Rike. Принцезин Лиллифи. Prinzessin Lillifee".
Брелок олененок Rike с карабином. Отличное украшение для сумки и рюкзака.
886 руб
Раздел: Детские брелоки
Набор насадок для кондитерского мешка BE-0389/4 "Webber", 4 штуки.
Размеры: Ø3,5х2,5х4 см. Набор кондитерских насадок открывает невообразимое число возможностей сделать десерт роскошным и неповторимым
307 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности

49. Наукова систематизація об’єктів політичної карти світу

50. Держава — головний інститут політичної системи суспільства

51. Політична нейтральність і професійність державної служби в Україні

52. Політична система США

53. Політично-правові вчення в Німеччині в кінці XVIII – поч. XIX ст.

54. Особливості аргументації в політичному дискурсі як перекладацька проблема
55. Адміністративно-політичний устрій Запорізької Січі
56. Загальноосвітня школа України в контексті суспільно-політичного життя 20-х – початку 30-х рр. ХХ століття

57. Історія України. Соціально-політичні аспекти

58. Національні і політичні проблеми України у творчості М. Костомарова

59. Політична діяльність Лазара Кагановича

60. Політична історія Галицько-Волинського князівства

61. Політична криза лейбористської партії 1931 р.

62. Політична система Української козацької держави

63. Політичне життя в Україні 1993-2000 років

64. Політичний розвиток України в другій половині XVII ст

Комплект постельного белья 1,5-спальный "Самойловский текстиль. Настроение", с наволочками 50х70.
Постельное белье "Самойловский текстиль" – отличный подарок себе и близким. Качественное, удобное и красивое постельное белье
1249 руб
Раздел: Бязь
Бумага чертежная, А2, 594x420 мм, 100 листов.
Плотность: 200 г/м2, ГОСТ 597-73.
1687 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Микроскоп для смартфона "Kakadu".
Микроскоп для смартфона прекрасное дополнения для Вашего гаджета. Увеличение в 30 раз! Подходит практически ко всем смартфонам (толщина
383 руб
Раздел: Прочее

65. Проведення Польщею політики асиміляції та фальсифікації щодо українців

66. Розвиток писемності, освіти та науки в Київській Русі

67. Роль похідних груп в еволюції ідейно-політичних засад ОУН в роки німецько-радянської війни

68. Симон Петлюра – політичний діяч

69. Соціально–політичне становище в Західній Україні 1945-1950 роки

70. Суспільно-політичне життя в пореволюційному Ірані (1979-2000рр.).
71. Суспільно-політичний рух в США в період 1945-1960 років
72. Суспільно-політичні погляди правителів Київської Русі

73. Суспільно-політичні чинники Конституційного процесу в Україні

74. Володимир Великий. Соціально-політичний портрет

75. Цінова політика фірми та її оцінка

76. Оптимізація діагностики лімфопроліферативних новоутворень орбіти та придатків ока

77. Етапи розвитку політичної думи в Україні

78. Ідейно-політичні течії в Україні

79. Конституційно-правовий статус політичних партій в Україні

80. Марксизм-ленінізм як політична ідеологія

Ручки капиллярные "Johanna Basford. Triplus 334", 36 цветов.
Количество цветов: 36 ярких цветов. Эргономичная форма для удобного и легкого письма. Пишущий узел завальцован в металл. Защита от
2085 руб
Раздел: Капиллярные
Портфель "Megapolis", синий.
Легкая папка-портфолио изготовлена из жесткого пластика, рассчитана на длительный срок службы. Папка служит для перевозки документов и
512 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Ночник с датчиком движения "Ночной снайпер".
Маленький ночник с датчиком движения "Ночной снайпер" надежно крепится на крышку унитаза и срабатывает только при вашем
648 руб
Раздел: Ночники

81. Нагірно-Карабахський конфлікт: причини, розвиток, політичні наслідки

82. Основні політичні течії

83. Партійно-політичні організації Бессарабії в період революції 1905-1907 рр.

84. Політичні партії, організації и рухи

85. Політичні погляди Липинського

86. Політичні технології
87. Політологія. Політичні системи в Україні
88. Розвиток політичної думки України

89. Становлення і розвиток політичної думки в Україні

90. Структура політичної влади

91. Технології політичної діяльності

92. Українська політична думка кінця XIX - початку XX ст

93. Формування іміджу політичного лідера

94. Політик і політичний режим

95. Політична влада

96. Політична влада

Бумага чертежная, А2, 594x420 мм, 100 листов.
Плотность: 200 г/м2, ГОСТ 597-73.
1687 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Микроскоп для смартфона "Kakadu".
Микроскоп для смартфона прекрасное дополнения для Вашего гаджета. Увеличение в 30 раз! Подходит практически ко всем смартфонам (толщина
383 руб
Раздел: Прочее
Деревянная игрушка "Набор для обучения".
Отличная игрушка для малыша. Способствует развитию мелкой моторики, логического мышления, координации движений.
749 руб
Раздел: Счетные наборы, веера

97. Політична географія і геополітика

98. Політична думка від Київської Русі до сьогодення

99. Політична ідеологія. Основні ідейно-політичні теорії сучасності


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.