Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Правові виміри свободи і несвободи

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

в європейській традиції Останнім часом серед представників філософської спільноти зростає увага щодо осмислення різних аспектів європейської традиції. Йдеться передусім про виміри європейської правової традиції, яка є визначальною для цивілізованого існування різних суспільних груп, верств та прошарків громадянського суспільства в цілому. Разом з тим відверто бракує синтетичних праць, орієнтованих на цілісне усвідомлення соціально-правової парадигми суспільного розвитку. Переважна більшість з них стосується лише окремих фрагментів європейської теоретичної спадщини, які лише частково віддзеркалюють правові та світоглядні пошуки у площині класичного філософського дискурсу. Цілісний соціально-філософський вимір правової традиції та його узгодженість з конкретною соціально-історичною практикою висвітлені значно вужче. Фундаторами новоєвропейської ідеї правової державності були філософи та ідеологи модерну. Разом з тим є очевидним, що ці мислителі спиралися на творчий досвід минулого, на досягнення попередньої соціальної, політичної, правової теорії і практики на соціокультурні, історичні та гуманістичні принципи, цінності високого етичного порядку. Значний вплив на формування модерних правових уявлень та переконань, на практику правової державності мали політико-правові ідеї та інститути Давньої Греції та Риму, античний досвід демократії, республіканізму та правопорядку. Ціла низка положень, що вплинула на подальший розвиток правових принципів європейської цивілізації, була розроблена ще античними авторами. Йдеться передусім і про ідеї Солона та Аристотеля щодо визначення закону як гармонійного співвідношення суспільства та владних інституцій у вимірах права, про творчі розвідки Платона, Аристотеля, Цицерона стосовно ролі чинника права у стверджені тієї чи іншої форми державного управління. Ці мислителі і передусім Аристотель фокусують увагу на соціокультурному взаємозв’язку вимірів права і справедливості, права і свободи, приватного та публічного права. Рецепція і переосмислення римського права середньовічними мислителями Є.Коукоком, Б.Хуккером, Блаженним Августином, Т.Аквінським, представниками канонічного та світського права теж позитивно вплинуло на розвиток європейської правової парадигми суспільного розвитку, органічно сприяло юридичному обґрунтуванню статусу особистої та станової свободи. У добу модерну можемо простежити вже достатньо розвинуте обґрунтування правової моделі у представників англійської, шотландської, французької, німецької філософської традиції, у розвідках Дж. Локка, А. Фергюсона, Ш. Монтеск’є, І. Канта, Г.В.Ф. Гегеля, К. Маркса. Сам термін “правова держава” вперше утверджується в німецькій юридичній та філософській літературі у роботах К.Т. Велькера, Р. Моля, Ф.К. Савіньї. Серед сучасних європейських дослідників, які зробили значний внесок в розвиток цієї проблематики, варто виділити роботи П. Рікьора, П. Козловскі, Г.Дж. Бермана, Ю. Габермаса, З. Пелчинського, які звертають увагу передусім на взаємовплив правових та етичних вимірів в житті суспільства. У цьому ж класичному ракурсі працюють українські дослідники А.

Єрмоленко, А. Карась, А. Борковський, А. Колодій, В. Клепіков. Російські дослідники Є. Соловйов, А. Мігранян та В. Нерсесянц творчо осмислюють європейську правову традицію у теоретичному та історико-філософському аспектах. Розробка правової парадигми надихалась ідеями багатьох мислителів, зокрема українських та російських– Б. Чичеріна, Б. Кістяковського, П. Новгородцева. Названі автори основну увагу концентрують на реконструкції феномену права в соціокультурному просторі Європи, на взаємообумовленість чинників права і справедливості, права і моралі, правової держави і громадянського суспільства. Їх творчі ідеї сприяють повнішому усвідомленню історичної традиції права, формуванню європейської правової культури. Залишається, втім, нерозкритою цілісна парадигма європейського правового та суспільного розвитку, передусім у антиномічних вимірах свободи і несвободи, проблема співвідношення високої теоретичної правової спадщини та конкретної соціально-історичної практики, яка у підсумку в багатьох аспектах визначає сучасну правову модель європейського розвитку. Мета пропонованої роботи полягає в тому, щоб філософськими засобами концептуалізувати базові чинники, що вплинули на розвиток феномену права, піддати аналізу правовий вимір через суперечливі дискурси свободи і несвободи. Відтак об’єктом розгляду є правова європейська парадигма в її еволюції, що пов’язана з теоретичними ідеями осмислення її сутності та історичним втіленням теоретичних максим в суспільну практику. Предметом аналізу виступають детермінанти становлення і функціонування правових ідей у їх складності та світоглядній суперечності. Починаючи з доби модерну, теоретичні пошуки в площині права дедалі глибше переплітаються з соціальною практикою. Європейське суспільство, починаючи з ХVIII ст., все більше осмислює ідеї німецької, шотландської, англійської та французької правової традиції. Ці ідеї органічно заперечували будь-які форми ідеократичної побудови суспільства, монополізацію влади однією людиною, тим чи іншим політичним інститутом або однією політичною групою. Філософська спадщина європейських інтелектуалів вдало корелювалась з формуванням юридичного світогляду нового суспільного класу, який формувався за допомогою ствердження інституту права в приватній та публічно-політичній сферах. У цьому контексті усвідомлення європейської правової парадигми можливе лише за умови детального аналізу етапів її формування. Етапи усвідомлення і формування європейської правової парадигми: британська традиція Відомо, що правове суспільство як соціально-культурне явище виникло в контексті історичного розвитку західної цивілізації. Як цілісний феномен воно постало разом з громадянином модерного західноєвропейського міста, який поступово ставав свідомим носієм громадянських прав і свобод. Особа, у правовому вимірі, історично стверджується у європейському суспільстві через складові відповідальності на рівні однакових для всіх громадян універсальних конституційних і публічних вимог. Правовий стан суспільних взаємин і зв’язків формувався навколо наголошення значення індивідуальної свободи людини та заперечення інститутів станової підлеглості і клієнтельної відданості.

Процес формування правової парадигми та визрівання правової свідомості складався у взаємодії теоретичних ідей та реальної соціально-історичної практики. На рівні інтелектуального та філософського аналізу процес переходу людини від стану підданості до виміру правової рівності та громадянської свободи осмислювався у вигляді визначення правових параметрів існування різних суспільних груп, розмежування між державою та громадянським суспільством і надання останньому більших повноважень і значення. Вперше ідея панування права набула творчого розвитку в англійській та шотландській метафізичній традиції. В цих традиціях вперше окреслена цивілізаційна антиномія між вимірами правової держави та позаправовим функціонуванням влади. Спираючись на ідеї народного суверенітету та суспільної угоди, які історично створювали правову основу та джерело нової форми державності, англійські політичні мислителі, зокрема Дж. Локк, висувають нову просвітницьку ідею морального та громадського спротиву індивіда незаконним діям влади. Саме британська традиція започатковує класичну ліберальну доктрину утвердження прав і свобод індивіда в умовах правової державності. Саме в межах цієї традиції формується універсальний правовий дискурс свободи, який має цивілізаційний характер. В межах цього дискурсу значно розширюється громадянське поле особистої свободи, можливість сповідувати ідеали громадянського суспільства та цілераціональності. ”Свобода людей, що знаходяться під владою держави, полягає в тому, щоб не бути залежними від постійної та невизначеної волі іншої людини, сповідувати власні цілі та бажання у всіх випадках, коли це не забороняє закон . Така позиція історично обґрунтовувала правовий принцип індивідуальної свободи, який має свої обмеження лише у формі права. Британська традиція чітко визначає рівність усіх людей перед спільними законами. ”Ні для кого в правовому суспільстві не може бути зроблено винятків із законів цього суспільства” , – стверджує Дж. Локк. На його переконання, правове суспільство покликане забезпечити фундаментальні принципи співіснування людини і суспільства – гарантувати людині її індивідуальну свободу, недоторканість приватної власності і безпеку з боку держави. Європейська форма соціальності в площині інтелектуальної рефлексії набуває громадянського значення передусім через потребу встановлення справедливості і рівності людей перед законами на основі європейських ідеалів раціональності. Відповідно до вимірів англійської версії європейської традиції чітко розмежовується суспільство і влада. Правова держава має постійно прислухатись до вимог громадянського суспільства, а останнє має постійно існувати в межах правового поля. Про важливість цього співвідношення свідчить уся європейська історична традиція. У цьому контексті стає зрозумілим той факт, що уряд, який не виконує своїх обов’язків перед громадянами по їх правовому захисту, має бути замінений на кращий, який здатний більш адекватно реагувати на вимоги часу та забезпечувати міцні гарантії прав особи. Подальший розвиток правового дискурсу пов’язаний з класичною суперечністю між ідеалами вільної і деспотичної соціальності, свободи і несвободи, цивілізованості та дикунства, цінностями громадянського суспільства та суспільства ідеократичного.

Чувствительные приборы, попадая на мутные линии этих несчастных, выходят из строя. Так вот, если ваши часы снова пошли, значит, вам удалось перейти с мутных на чистые линии жизни. Но пусть вас не беспокоит, если часы упорно не хотят работать, может быть их просто нужно сдать в мастерскую. Теперь вы знаете, что путешествуете не только в пространстве вариантов, но в определенном смысле и во времени. Прошедшее уже не вернешь. Но можно вернуть то свежее ощущение новизны, надежды и счастья, которое было утрачено в результате движения по цепочке негативных ответвлений. В начале книги уже говорилось о том, почему со временем пропадает ощущение свежести жизни. Движение к Вашей цели это возврат в прошлое, когда мороженое было вкусным, надежды радужными, и жизнь казалась такой радостной и многообещающей. Не унывайте, прошлое впереди! Скольжение Наконец, мы подошли к тому моменту, когда вы готовы получить ответ на Загадку Смотрителя. Утверждение, что каждый человек имеет право на реальную свободу выбора своей судьбы, является загадкой до тех пор, пока неясно происхождение зависимости, то есть несвободы

1. Право граждан на свободу собраний и ассоциаций: российское законодательство и евростандарты

2. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность

3. Молитва як чинник духовності: богословські та філософсько-релігієзнавчі виміри

4. Проблемы связанные с правами, свободами и обязанностями иностранных граждан и лиц без гражданства

5. Личные права и свободы человека России

6. Личные (гражданские) (права и свободы в конституциях США и Испании /сравнительный анализ/)
7. Сравнительный анализ социально-экономических прав, свобод и обязанностей в конституциях Китая и Испании
8. Конституционная защита прав и свобод личности

9. Конституционные гарантии основных прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации

10. Основные права и свободы Российских граждан

11. Права и свободы граждан закрепленные в Конституции Российской Федерации (Контрольная)

12. Политические права и свободы граждан

13. Понятие, сущность и содержание основных прав, свобод и обязанностей граждан России

14. Правовое государство. Права и свободы человека и гражданина

15. Права и свободы личности

16. Общая характеристика Хартии. Права и свободы отдельных сословий.

Мешок для обуви "Kitten", 1 отделение, светоотражающая полоса.
Удобный мешок для обуви со светоотражающей полосой и карманом на молнии. Размер: 370х470 мм. Материал: полиэстер.
400 руб
Раздел: Сумки для обуви
Чехол с поролоном, антипригарный, для гладильной доски (тефлон).
Чехол для гладильной доски антипригарный. Размер чехла: 129х48 см. Максимальный размер доски: 125х40 см. Рисунок ткани в ассортименте без
364 руб
Раздел: Чехлы для гладильной доски
Игра "Супер Твистер".
Игра "Твистер" известна по всему миру людям от мала до велика. У нее простые правила, которые будут понятны как взрослым, так и
378 руб
Раздел: Подвижные игры, твистеры

17. Конституция РФ-гарант реализации прав и свобод граждан в российском обществе

18. Конституционные права и свободы в ФРГ

19. Основные права, свободы и обязанности граждан

20. Практика Конституционного Суда РФ в области защиты основных прав и свобод человека

21. Свобода слова как одно из фундаментальных прав человека

22. Конституционные права, свободы и обязанности граждан РФ
23. Развитие международных прав и свобод человека
24. Юридическая ответственность физических лиц за нарушение прав и свобод других граждан

25. Личные права и свободы гражданина по Конституции РФ

26. Права и свободы человека в России

27. Сравнительный анализ социально-экономических прав, свобод и обязанностей в конституциях Китая и Испании

28. Международная защита социально-экономических и культурных прав и свобод человека

29. Применение Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод в судах России

30. Права и свободы граждан при производстве обыска

31. Понятие прав и свобод человека

32. Права и свободы человека и гражданина

Планшетик "Всё обо всём".
Ваш малыш любит умные игры-викторины? Тогда этот планшетик для него! 200 вопросов, 20 разнообразных тем, 3 уровня сложности ждут
432 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Дополнительный набор "Магнитные истории. Времена года".
«Времена года» - познавательная для Вашего ребенка игра, позволяющая познакомиться с временами года, научиться понимать, чем зима, весна,
323 руб
Раздел: Игры на магнитах
Пенал для художника на кнопках, 20x10 см, бежевый.
Пенал для художника на кнопках с одним отделением. Материал: текстиль. Застежка: кнопки. Размер в свернутом виде: 20х10 см. Размер в
565 руб
Раздел: Без наполнения

33. Реализация конституционного принципа свободы совести в России (на материалах Аппарата Уполномоченного по правам человека в РФ)

34. Структура прав и свобод личности

35. Конституционная защита прав и свобод личности

36. Личные права и свободы человека и гражданина

37. Деятельность милиции по обеспечению прав и свобод граждан

38. Институт конституционных прав и свобод в зарубежных странах
39. Институт омбудсмена - защитника прав и свобод человека в историко-правовом аспекте
40. Конституционные гарантии основных прав и свобод человека и гражданина в РФ

41. Конституционные права, свободы и обязанности человека и гражданина в Российской Федерации

42. Личные права и свободы граждан

43. Личные права и свободы человека и гражданина

44. Международно-правовой документ о правах и свободах человека и гражданина

45. Механизм реализации основных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина в Российской Федерации

46. Обеспечение прав и свобод в уголовно-процессуальной деятельности органов внутренних дел

47. Обжалование в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан

48. Ограничение прав и свобод человека

Звуковой планшет "Транспорт".
Звуковой планшет - прекрасный подарок ребёнку! Он удобен и прост в использовании, подходит как для самостоятельного изучения, так и с
313 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Мыло-пенка "Pigeon" для младенцев (сменная упаковка), 400 мл.
Мыло-пенка "Pigeon" разработано специально для мытья малыша с рождения. Низкий уровень кислотности такой же, как у нежной кожи
494 руб
Раздел: Гели, мыло
Головоломка "Кубик Рубика 2х2".
Кубик Рубика 2х2 от компании «Rubik's» - это упрощенная разновидность классической головоломки. Каждая грань кубика состоит не из 3,
562 руб
Раздел: Головоломки

49. Основные прав и свободы человека и гражданина

50. Основные формы осуществления правовым государством функций гаранта основных прав и свобод человека и гражданина

51. Осуществление личных прав и свобод

52. Политические права и свободы человека: виды, содержание и правовое регулирование

53. Понятие и виды гарантий реализации прав и свобод осужденных к лишению свободы

54. Понятие и особенности реализации личных прав осужденных к лишению свободы
55. Порядок введения военного положения. Система политических прав и свобод граждан России
56. Права и свободы политических партий. Получение разрешения на хранение, ношение и использование оружия

57. Права и свободы человека в различные периоды развития Беларуси

58. Права и свободы человека и гражданина

59. Права и свободы человека и гражданина

60. Право на свободу и личную неприкосновенность

61. Право на свободу мысли и слова

62. Преступления против политических, социальных прав и свобод человека и гражданина, семьи и несовершеннолетних

63. Принцип свободы транзита в международном праве и национальном законодательстве Республики Беларусь

64. Реализация политических прав и свобод гражданами Российской Федерации

Рюкзак для средней школы "Неон", 46x34x18 см.
Рюкзак для средней школы. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни регулировки объема. Материал:
978 руб
Раздел: Без наполнения
Доска пробковая "Premium", 60x90, алюминиевая рамка.
Доска пробковая с качественным покрытием, в элегантной рамке из алюминиевого профиля. Изготовлены c использованием наполнителя Softboard,
1054 руб
Раздел: Прочее
Кресло детское мягкое "Принцесса".
Элегантное кресло для детской комнаты, выполненное с использованием вышивальной техники, которое гармонично дополнит интерьер девочки и
1462 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги

65. Роль и место международного гуманитарного права в международно-правовом механизме защиты прав и свобод человека

66. Следственные действия, ограничивающие конституционные права и свободы граждан

67. Соотношение норм международного права и российского законодательства о правах и свободах граждан: проблемы и перспективы

68. Судебная защита прав и свобод личности в Республике Беларусь

69. Теоретические и практические основы механизма реализации норм уголовно-исполнительного права, регулирующих наказание в виде лишения свободы

70. Участь у цивільному процесі органів та осіб, яким за законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб
71. Взятка – помеха в осуществлении конституционных прав и свобод
72. Джон Локк о правах и свободах личности

73. Строительные Нормы и Правила (СНиП 2.08.02-89*)

74. ГО Правила поведения и действия населения в очагах поражения

75. Классификация коллективных средств защиты и правила поведения людей в убежищах

76. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

77. Актуальные вопросы государственного контроля соблюдения законодательства о защите прав потребителей

78. Инвестиционное право РФ (Шпаргалка)

79. АДВОКАТЫ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

80. Граждане как субъекты административного права

Трикотажная пеленка кокон "Bambola" (цвет: розовый).
Состав: интерлок, хлопок 100%. Возраст: 0-3 месяцев.
381 руб
Раздел: Пелёнки
Универсальный бокс, средний (3 секции).
Универсальные боксы прекрасно подходят для хранения любых мелочей: шурупов, гаек в мастерской, лекарств в домашней аптечке, маленьких
526 руб
Раздел: Более 10 литров
Музыкальный мобиль Жирафики "Рыбки" (арт. 939489).
Этот музыкальный мобиль станет одной из первых игрушек вашего малыша. Сначала кроха будет фокусировать взгляд на ярких забавных рыбках. Со
1250 руб
Раздел: Мобили

81. Административное право (шпаргалка)

82. Государственное и административное право (Контрольная)

83. Проблемы избирательного права современной России

84. Административное право

85. Предмет, метод, источники Административного права

86. Административная ответственность за нарушение порядка государственного управления и правил охраны здоровья. Органы, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях
87. Административно-правовой статус гражданина как субъекта административного права
88. Административно-процессуальное право РФ

89. Арбитражное процессуальное право

90. Арбитражный суд, право на обращение в арбитраж, представительство

91. Участники арбитражного процесса: классификация, права и обязанности, характеристика правового положения. Представительство в арбитражном процессе

92. Банковское право (Контрольная)

93. Шпаргалка по банковскому праву

94. Гражданское право

95. Гражданское право - сделки

96. Шпоры по гражданскому праву (Шпаргалка)

Настольная игра "Русское лото".
В набор входит: карточки, бочонки, жетоны, мешок и инструкция. Материал бочонков: древопласт.
363 руб
Раздел: Лото
Настольно-печатная игра "Пир горой!".
Мыши так разыгрались около холодильника, что тот упал и открылся. Значит, будет пир! Даже самые маленькие игроки легко справятся с простой
348 руб
Раздел: Классические игры
Увлекательная настольная игра "Турбосчет Форсаж".
Продолжение самой "хитовой" игры "Турбосчет", еще больше карт с условиями, еще больше "прокачиваем" устный
392 руб
Раздел: Математика, цифры, счет

97. Авторское право

98. Авторское право

99. Вещи как объекты гражданских прав (Контрольная)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.