Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Иностранные языки Иностранные языки

Додаток при перекладі з англійської мови

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

ВСТУП РОЗДІЛ І. Додаток та особливості його перекладу Визначення додатку та шляхи його вираження в мові художнього тексту Види додатку та особливості їхнього перекладу РОЗДІЛ ІІ. Особливості перекладу додатку з англійської мови (на прикладі роману Ф.Г. Бернет &quo ;Таємничий сад&quo ;) 2.1 Шляхи вираження додатку в романі та особливості їхнього перекладу 2.2 Аналіз частотності вживання перекладацьких прийомів, які застосовано при перекладі додатку в романі ВИСНОВКИ CO CLUSIO S СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ Вступ Проблеми перекладу виявляються дуже актуальними саме в теперішній час, оскільки зростає потреба в якісному перекладі у різноманітних сферах діяльності: торгівельній, банковій, у сфері менеджменту, маркетингу, логістики тощо. Разом з тим підвищується значення наукового перекладу, який може реалізувати себе у таких спеціалізованих галузях науки як лінгвістика, літературознавство, лінгвокраїнознавство, перекладознавство та багатьох інших. Так, за останні 7 років з`явився ряд робіт саме українських авторів, які присвячені питанням перекладу в різноманітних його аспектах, а також перекладу з англійської на українську мову: Коваленко А.Я. &quo ;Загальний курс науково-технічного перекладу&quo ; , Карабан В.І. &quo ;Переклад англійської наукової та технічної літератури&quo ; . Курсова робота також присвячена проблемам перекладу, але у достатньо вузькому аспекті. Метою даної роботи є розкриття особливостей перекладу додатку в тексті художньої літератури з англійської мови на українську. Для досягнення цієї мети було поставлено ряд завдань: Дати визначення поняття &quo ;додаток&quo ; з граматичної точки зору, а також дослідити шляхи його вираження в мові художнього тексту. Навести основні види додатків, а також розкрити особливості їхнього перекладу з англійської мови на українську, продемонструвавши ці особливості на прикладі конкретних речень. Розкрити особливості перекладу додатку з англійської мови на українську на прикладі конкретного художнього тексту (в цій якості нами обрано роман Ф.Г. Бернет &quo ;Таємничий сад&quo ;). Дослідити шляхи вираження додатку в романі, а також висвітлити особливості їхнього перекладу. Дати визначення поняттю перекладацьких трансформацій та виявити перекладацькі трансформації, що їх вжито в романі. Проаналізувати частотність використання того чи іншого виду перекладацьких трансформацій в романі &quo ;Таємничий сад&quo ;. Як вже відзначалося, на сучасному етапі розвитку суспільства, наукової та технічної думки рівень цікавості до перекладу та різноманітних питань, поєднаних з ним, зростає. Але треба відзначити, що далеко не всі аспекти перекладу як науки є однаково дослідженими. Одним з таких малодосліджених питань є проблема перекладу додатку. Це питання являє собою суто лінгвістичну гілку науки про переклад взагалі, тоді як для сьогодення більш актуальними здаються питання перекладу у будь-яких сферах бізнесу або права. Однак це невірно. Ретельне вивчення усіх перекладацьких трансформацій саме з лінгвістичного та граматичного кутів (куди входить і питання особливостей перекладу додатку) дозволить перекладачеві підвищити якість своєї роботи.

Саме цим і пояснюється актуальність обраної теми курсової роботи. Актуальність теми курсової роботи зумовлена також тим фактом, що в останнє десятиліття український читач має змогу познайомитися з творами багатьох закордонних письменників, в тому числі і англомовних, про творчість яких не мав змоги дізнати за радянськіх часів. Саме тому одним з найважливіших питань в цьому ракурсі виступає питання якісного літературного перекладу, який, на нашу думку, можливо здійснити тільки за умов врахування усіх аспектів перекладу, граматичного – перш за все. Предметом дослідження в нашій курсовій роботі виступає додаток як граматична одиниця, а також особливості його перекладу з англійської мови на українську. В якості об`єкту дослідження нами обрано роман англомовної письменниці Френсіс Гордон Бернет &quo ;Таємничий сад&quo ; (&quo ; he Secre garde &quo ;), оскільки в ньому присутня розгалужена образна система, що зумовлює багатогранність мовних аспектів та надає широке поле для лінгвістичних пошуків у межах обраної нами теми. Основними методами дослідження нашої роботи стали наступні: аналітичний метод, тобто метод аналізу художнього матеріалу з лінгвістичної точки зору; компаративний метод, тобто метод зіставлення і порівняння тих чи інших перекладацьких трансформацій при вживанні додатку, використаних в романі; описовий метод (присутній у першому, теоретичному розділі роботи). Цей метод дозволив нам дати визначення поняттю додатка, визначити його види, а також проілюструвати їх конкретними прикладами з художніх творів. Проблема, яку обрали темою нашої курсової роботи, тобто питання щодо особливостей перекладу додатку, є достатньо дослідженим у науковій літературі. В роботі я спиралася на вищевказані праці, а також на працю Бархударова Л.С. &quo ;Мова та переклад&quo ;, оскільки в ній найбільш, на мою думку, повно відображено усі можливі аспекти перекладу, лінгвістичний в тому числі. Курсова робота складається з наступних частин: вступ, перший розділ (теоретичний), другий розділ (практичний, тобто власне аналіз художнього тексту), висновки, зроблені наприкінці досліджень, список літератури, використаної під час написання праці, а також додаток (уривок з тексту, обраного в якості об’єкту дослідження, який перекладено, та до якого надано коментарії щодо особливостей перекладу в ньому додатку). РОЗДІЛ І. Додаток та особливості його перекладу Визначення додатку та шляхи його вираження в мові художнього тексту при перекладі Додаток ( he objec ) – це другорядний член речення, який доповнює або уточнює значення дієслова, іноді прикметника, слова, яке означає стан, або ж іменника. В художньому тексті додаток може бути виражений наступними частинами мови : 1. Іменником у так званому загальному відмінку ( he commo case): We ough o give him a prese (Ми повинні подарувати йому подарунка). В цьому випадку при перекладі з англійської частина мови, якою є додаток, зберігається (іменник). 2. Займенником: I mus do my bes for her (Я повинен зробити для неї усе, що змогу). Who gave you ha ? (Хто дав тобі це?). В цьому випадку слід звернути увагу на особливості використання займенника i у функції додатку, які подібні до його використання у функції підмету.

Іноді займенник i вживається як називний додаток ( he o io al objec ): She pulled ou a cigare e a d le i da gle be wee her lips u ligh ed (Вона дістала сигарету та тримала її у роті, не підпалюючи). Але іноді i тільки представляє об`єкт, який виражений інфінітивом (інфінітивною конструкцією), герундієм (герундіальною конструкцією) або ж підрядним реченням. В цьому випадку i є так званим вводним об`єктом ( he i roduc ory objec ), який на українську мову не перекладається. Це формальне i є лише однією з характеристик літературного стилю і здебільшого вживається після певних дієслів, за якими йдуть прикметники (іноді – іменники). Сюди належать такі дієслова як: o hi k (думати), o fi d (знаходити), o make (робити) тощо. Наприклад: He fou d i impossible o u er he ex word (Він відчув, що не може більше сказати жодного слова). He made i a poi o save so much every week (Він поставив собі за мету кожний тиждень відкладувати певну суму грошей). 3. Додаток може бути виражений субстантивованим прикметником або дієприкметником She always champio ed he u for u a e (Вона завжди захищала невдаху). В даному випадку при перекладі спостерігається трансформація частини мови: прикметник при перекладі перетворюється на іменник. I old imes ormadic ribes whe movi g о a o her place lef he dyi g behi d (В давні часи, коли норманські племена вирушали в інше місце, вони залишали померлих). 4. Інфінітивом або інфінітивною конструкцією: he sergea ordered his me o s op (Сержант наказав своїм людям зупинитися). Whe he saw someo e come owards hem, he avoided him ea ly (Коли він бачив когось, хто наближався до нього, він акуратно уникав його). he old woma held he child igh a d wai ed for he s orm o pass (Стара тримала дитя міцно і чекала, доки шторм пройде). Конструкції з інфінітивом, за винятком деяких випадків (як у першому прикладі), перекладаються з англійської за допомогою підрядних речень, а вся синтаксична конструкція, таким чином, набуває вигляду складнопідрядного речення. 5. Герундієм або герундіальною конструкцією: Could hey preve flyi g i war- ime? (Чи можуть вони завадити рейсам у військовий час?) I remember seei g you a he club (Я пам’ятаю, що бачив тебе у клубі). I do ` like him goi g away wi h hese people (Я не хочу, щоб він пішов з цими людьми). При перекладі з англійської герундіальної конструкції, як і при перекладі інфінітиву та його конструкцій, в більшості випадків використовується підрядне речення зі сполучниками &quo ;що&quo ;, &quo ;щоб&quo ;, &quo ;для того, щоб&quo ;, &quo ;якщо&quo ;, &quo ;доки&quo ; та ін. Переклад герундію ускладнюється тим, що в українській мові немає аналогів цієї частини мови (яка поєднує в собі деякі риси дієслова та іменника). Але в деяких випадках герундій, який в реченні виконує функцію додатку, перекладається або інфінітивом, або іменником: &quo ;I like swimmi g mos of all&quo ;, - he said (&quo ;Мені подобається плавати більш за все&quo ;, - сказав він). 6. Будь-якою частиною мови, яка вживається в якості цитати: hrough he door i he hall leadi g o he livi g-room he called &quo ;Hss !&quo ; several imes (Крізь двері у холі, які вели до гостиної, він позвав &quo ;Пст!&quo ; декілька разів).

Проте жодна з цих характеристик не може претендувати на домнантну роль. Наприклад, така «обктивна» характеристика дност нац, як мова, ста малопридатною, коли йдеться про швейцарцв (усередин дино нац снують чотири рвноправних мови), бельгйцв (дв мови), канадйцв (дв мови) тощо. Англйською мовою розмовляють принаймн у шести незалежних державах, населення яких вважа себе окремими нацями, спанською у двадцяти, арабська мова  державною для багатьох суверенних нацй Сходу. ¶нша «обктивна» характеристика територя, також ста досить сумнвною, коли йдеться про нац з «даспорами» (врев, врмен, укранцв) або прикордонн територ, заселен представниками рзних нацй (наприклад Судети). Якщо ж звернутися до «субктивних» ознак, справа ще бльше ускладнються. Коли ми розглядатимемо нацю як спльноту, обднану сторичною памяттю, не доведеться довго шукати прикладв, як зроблять цю ознаку досить проблематичною. К. Дойч слушно зауважу з цього приводу: «Коли «спльна» спадщина ста спльною? у ґвроп сну довол багато нацй, як столттями жили поруч в одних  тих же кранах, як, наприклад, чехи  нмц в Богем

1. Особливості розвитку англійської мови в Індії

2. Словотвірні парадигми в рекламній лексиці сучасної англійської мови

3. Способи відтворення паремій з англійської мови на українську та порівняння лексичних одиниць при відтворенні

4. Електронні тлумачні словники англійської мови

5. Афіксальний словотвір дієслів сучасної англійської мови

6. Використання казки під час навчання граматики англійської мови
7. Інтерактивна система навчання для вивчення англійської мови
8. Літери англійського алфавіту, слова. Ігри на уроках англійської мови

9. Підсистема вправ для формування граматичних навичок аудіювання і читання на початковому ступені навчання англійської мови в середній загальноосвітній школі

10. Формування позитивної мотивації на уроках англійської мови

11. Особливості перекладу англійських заперечень

12. Релігійно-ідеологічний фактор в підготовці англійської революції

13. Реалії в сучасній англійскій мові та їх переклад на рідну мову

14. Лексичні одиниці з елементом скорочення в англійській авіаційній термінології та їх переклад

15. Особливості відмінкових парадигм в англійській та українській мовах

16. Проблеми юридичної терміносистеми в англійській мові

Вспышка для селфи, черная, 65x35x11 мм (арт. TD 0399).
Не можете и дня прожить не сделав снимок на смартфон? Для тех кто не любит упускать удачные снимки из-за плохого освещения - съемная
462 руб
Раздел: Прочее
Заварочный чайник "Mayer & Boch", 500 мл.
Заварочный чайник Mayer & Boch с металлическим фильтром изготовлен из термостойкого боросиликатного стекла. Крышка и ручка из пластика,
427 руб
Раздел: Чайники заварочные
Детский велосипед "Jaguar" трехколесный (цвет: оранжевый).
Детский трехколесный велосипед для малышей от 1 года до 3 лет. Трехколесный велосипед колясочного типа с музыкально-световой кнопкой.
1800 руб
Раздел: Трехколесные

17. Структурно-семантичні особливості термінів в англійській мові

18. Функціонування паронімів в сучасній англійській мові

19. Когнітивно-комунікативний потенціал еліптичного речення в сучасній англійській мові

20. Конверсія як засіб словотворення в англійській мові

21. Абсолютне вживання перехідних дієслів в англійській мові

22. Денежно-кредитная политика Банка Англии
23. Право Англии
24. Англия во время правления Георга V

25. Договор Филиппа VI с нормандцами о завоевании Англии

26. География и окружающая среда Англии, Уэльса, Северной Ирландии и Шотландии (на английском языке)

27. Политическая система государства /на англ. языке/

28. Династия Плантагенетов в истории Англии

29. Обычаи и традиции англо-говорящих стран

30. Рождество в Англии

31. Особенности деловой этики и протокола в Великобритании (на примере графства Англия)

32. 1. Початк граматичнох традицiх 2. Теоретичне пiдгрунтя кодифiкаторнох галицьких мовознавцiв 3. Специфiка наукового пiзнання лiтературнох мови

Машина-каталка "Лидер", цвет: бордовый.
Игрушечный автомобиль снабжен рулем, фарами, зеркалами заднего вида и звуковыми модулями, а его корпус оформлен в приятном бордовом цвете.
2947 руб
Раздел: Каталки
Игрушка-плита со звуком и подсветкой"Miele".
Все как у мамы! Точная игрушечная копия фирменной плиты MIELE. Игрушка функциональная: конфорки и духовка светятся, издает реалистичные
1680 руб
Раздел: Плиты
Брошюровщик "Heidi Swapp. The Cinch".
Брошюровщик делает квадратные отверстия и предназначен для создания календарей, блокнотов, альбомом и много другого в домашних условиях.
8099 руб
Раздел: Прочее

33. Англо-германские противоречия накануне первой мировой войны

34. Англия времен Реставрации

35. Королевские слуги и яковитский двор в Англии 1603-1625

36. Провал попыток СССР создать систему коллективной безопасности в Европе. Англо-франко-советские переговоры, их результат

37. Династия Плантагенетов в истории Англии

38. Реформы образования в России и Англии
39. Ресторанный бизнес, организация массового питания в Англии
40. Парламентские системы мира: США, Канада, Финляндия, Европа, Италия, Англия

41. Банковская система Англии

42. Первоначальное накопление капитала в Англии, Франции и Германии

43. Денежные системы США, Англии, ФРГ, Японии, Франции, Италии,Канады

44. Формирование ответственного правительства в Англии в XVIII в.

45. Англия и Нормандия накануне завоевания

46. Путешествие Джерома Горсея из Москвы в Англию с поручением от царя Ивана Грозного

47. История Англии

48. Экономическая ситуация после англо-бурской войны

Набор фигурок "Счастливые друзья".
В наборе: 2 флокированные фигурки. Высота фигурок: 4,5 см. Материал: пластмасса. Возраст: 3+. В ассортименте представлено несколько
347 руб
Раздел: Персонажи мультфильмов, сказок
Чайник со свистком "Орхидея" ЕМ-25001/8, (2,5 л).
Внешнее высокопрочное японское эмалевое покрытие. Внутреннее эмалевое покрытие, устойчивое к воздействию пищевых кислот. Зачерненное дно с
979 руб
Раздел: Чайники эмалированные
Набор посуды керамической "Леди Баг", 3 предмета (в подарочной упаковке).
Оригинальный набор керамической посуды из трех предметов (тарелка, миска и кружка) с изображением любимых героев – прекрасный подарок для
547 руб
Раздел: Наборы для кормления

49. Ход военных действий в Англо-Бурской войне

50. Англия в период реставрации

51. Англия при короле Генрихе VIII Тюдоре

52. Англия при Генрихе II

53. Англо-саксонская правовая система

54. Государство и право Англии в период сословно-представительной монархии
55. Франция и Англия во второй половине средних веков
56. Англия, Германия, Япония в начале XX столетия

57. Беларуская мова у двадцатыя гады ХХ стагоддзя

58. История Англии в период Республики и Протектората Оливера Кромвеля

59. Особливості реформації в Англії

60. Промышленный переворот в Англии

61. История Англии: Нашествие викингов

62. Англия накануне революции

63. Революция в Англии. Суд и казнь Карла I

64. Революция в Англии. Итоги первой гражданской войны. Борьба за установление республики

Антимоскитная сетка для дверного проема, 2.1x1.0 м (арт. CF84-136).
Антимоскитная сетка предназначена для размещения на дверном проеме у Вас дома или на даче. Сетка выполнена в виде занавесок, оснащена
444 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Игра "Русское лото", деревянное.
В состав Русского лото входят: деревянные бочонки - 90 шт, тканевый мешок, карточки из картона - 24 шт, пластмассовые жетоны - 100 шт, инструкция.
538 руб
Раздел: Лото
Бумага "Color Copy" А4, белая, 150 листов.
Плотность: 280 г/м2. В пачке 150 листов. Белизна CIE 168%. Многофункциональная матовая бумага высшего качества без покрытия для создания
680 руб
Раздел: Формата А4 и меньше

65. Отношения СССР с Англией, США и Францией

66. Англія у 1870-1914 роках

67. Политика Англии и Франции

68. История Англии в период Республики и Протектората Оливера Кромвеля

69. Суды справедливости в Англии XIV-XVI веков

70. «Говорящие картины» и «застывшие стихотворения»: представления о родстве поэзии и живописи в Англии на рубеже XVI-XVII веков
71. Метадычныя рэкамендацыi i распрацоука урокау па тэме «Развiцце мовы у 5 класе»
72. Музыкальная жизнь Англии в XVII в.

73. Системы регулирования несостоятельности в Англии, Франции, Германии

74. Юридические аспекты политической борьбы в Англии начала XVII века

75. Деизм в Англии

76. Банк Англии

77. Диалектика развития современной экономики Англии

78. Англия: промышленный переворот

79. Первоначальное накопление капитала в Англии и Голландии в XV-XVII вв. Начало колониальной экспансии

80. Прецедентное право Англии

Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (синий).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики
Набор посуды "Смешарики - Друзья", 3 предмета.
Посуда подходит для мытья в посудомоечной машине и использования в микроволновой печи. Яркая посуда с любимыми героями порадует малыша и
472 руб
Раздел: Наборы для кормления
Фигурка "Zabivaka International", 8 штук, 6 см.
Набор из 8 фигурок предназначен для поклонников спорта. Комплект "Волк International" включает в себя игрушки, которые выполнены
538 руб
Раздел: Игрушки, фигурки

81. Мова нашого народу

82. Слово о полку Ігоревім. Мова твору

83. Суржик - проблема української мови

84. Банк Англии

85. Англия: островной инстинкт

86. Новая Англия
87. Население Англии и Уэльса
88. Все об Англии и Лондоне

89. Формирование судебно-правовой системы в Англии

90. Висловлювання про мову

91. Воєнна проза В.Астаф’єва в контексті “армійської” та табірної літератури

92. Місце лінгвокраїнознавства у вивченні іноземної мови в середній школі

93. Об Англии

94. Шпоры для экзамена по англ. яз.

95. Англия, Лондон, праздники и традиции в Англии /english/

96. Поземельные отношения в Средневековой Англии и их правовое регулирование.

Фломастеры с кистевидным узлом "Color peps brush", 10 цветов.
Кистевидные фломастеры. Уникальное решение для детского творчества. Этими фломастерами можно рисовать будто красками, создавая интересные
384 руб
Раздел: 7-12 цветов
Кружка "Лучшая Бабушка в мире", с рисунком.
Качественные керамические кружки с оригинальным рисунком, выполненным в процессе производства (подглазурное нанесение). Упаковка: белый
372 руб
Раздел: Кружки
Пистолет с мыльными пузырями "Щенячий патруль", со звуком.
Пистолет с мыльными пузырями "Щенячий патруль" от компании 1 Toy обязательно порадует поклонников знаменитого одноименного
371 руб
Раздел: Щенячий патруль (Paw Patrol)

97. Старая Англия сквозь уменьшительное стекло

98. Der Fruhling bluhtet in Mykolajiw - виховний захід з німецької мови

99. Развитие образования в Англии конца XVIII – XX вв.


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.