Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Поняття та види державних службовців. Управління в сфері іноземних справ

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

Контрольна робота з Адміністративного права України Поняття та види державних службовців. Управління в сфері іноземних справ. Поняття та види державних службовців. Якщо виконавча влада знаходить свій вияв у державному управлінні, а державне управління реалізується через функціонування у кожній з його сфер спеціально з метою утворених на те державних органів, то діяльність кожного окремо взятого органу державного управління об’єктивується, проявляється в реальних умовах і конкретних життєвих обставинах, у діях його повноважних представників — дер­жавних службовців. Особи-службовці є кадровим складом (або особовим складом, чи персоналом) органів державного управління. Будучи співробітниками державного органу, вони фактич­но перебувають на службі у держави і виконують її завдан­ня та функції- Саме вони є останньою ланкою державного управлінського механізму, через яку реалізується виконав­ча влада, втілюються в життя державні вимоги та управлін­ські рішення. Від того, як вони розуміють і виконують свою роботу, наскільки точно і правильно діють, залежить ефективність функціонування органу управління і всієї системи виконавчої влади. Отже, держава набуває реальності та сили завдяки пер­соналу, кадровому складу своїх органів, а завдання і функ­ції держави стають за умови практичної реалізації зав­даннями і функціями контингенту державних службовців. Інститут державної служби продовжує і завершує організа­ційне оформлення державного механізму, а найголовніше — робить цей механізм здатним практично вирішувати будь-які питання галузі державного управління. Організуючи й формуючи свою державну службу, дер­жава насамперед використовує правовий інструментарій. За допомогою юридичних норм здійснюється як організа­ція державної служби, так і регламентація практичної ді­яльності державних службовців щодо реалізації наданих їм повноважень. Це, зокрема, встановлення посадових най­менувань, визначення повноважень відповідно до посади, вироблення правил вступу на державну службу, прохо­дження служби та просування по ній, укладання докумен­тів і порядок роботи з ними, прийом громадян І розгляд їх звернень, застосування заходів заохочення і відповідаль­ності, припинення службових відносин тощо. Основним нормативним документом, що регламентує питання державної служби в Україні, є Закон &quo ;Про дер­жавну службу&quo ; від 16 грудня 1993 р. Стаття 1 Закону &quo ;Дер­жавна служба і державні службовці&quo ; визначає, що держав­на служба — це професійна діяльність осіб, які займають посади в державних органах та їх апараті, щодо практич­ного виконання завдань і функцій держави, за що їм ви­плачується заробітна платня із державного бюджету. Закон визначив поняття &quo ;посади&quo ; і &quo ;посадові особи&quo ;. Посада — це визначена структурою і штатним розписом первинна структурна одиниця державного органу та його апарату, на яку покладено встановлене нормативними ак­тами коло службових повноважень. Посадовими особами вважаються керівники та заступни­ки керівників державних органів та їх апарату, інші дер­жавні службовці, на яких законами або іншими норматив­ними актами покладено здійснення організаційно-розпо­рядчих та консультативно-дорадчих функцій1.

Посади державних службовців класифікуються за кате­горіями та рангами. Основними критеріями класифікації посад державних службовців є: організаційно-правовий рі­вень органу, який приймає їх на роботу; обсяг і характер компетенції на конкретній посаді; роль і місце посади в структурі державного органу. Усього встановлено 7 категорій і 15 рангів. Кожній із 7 категорій відповідає 3 ранги. Отже, державному службов­цю присвоюється один із трьох рангів, що відповідає кате­горії, під яку підпадає та чи інша посада. Встановлені такі категорії та ранги. Перша категорія (3, 2, І ранги): • посади голів державних комітетів, що не є членами Уряду України; • голів Інших центральних органів державної виконав­чої влади при Кабінеті Міністрів України; • Постійного Представника Президента України в Рес­публіці Крим; • голів держадміністрацій в областях, містах Києві та Севастополі; • перших заступників міністрів, перших заступників го­лів державних комітетів, що входять до складу Уряду; • керівників Адміністрації Президента України; • Секретаріату Верховної Ради України та інші, прирів­няні до них посади. Друга категорія (5, 4, 3 ранги): • посади заступників керівника Адміністрації Прези­дента України; • заступників керівника Секретаріату Верховної Ради України; • заступників керівника апарату Кабінету Міністрів України; • керівників структурних підрозділів Секретаріату Вер­ховної Ради України; • секретаріатів постійних комісій Верховної Ради Ук­раїни, Адміністрації Президента України, апарату Кабіне­ту Міністрів України; • радників та помічників Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України; • заступників міністрів, заступників голів державних комітетів, які входять до складу Уряду; • перших заступників, заступників голів комітетів та ін­ших центральних органів державної виконавчої влади при Кабінеті Міністрів України; • першого заступника Постійного Представника Пре­зидента України в Республіці Крим; • перших заступників глав обласних Київської та Се­вастопольської міських державних адміністрацій та інші прирівняні до них посади. Третя категорія (7, 6, 5 ранги): • посади заступників керівників структурних підрозді­лів, завідувачів секторами, головних спеціалістів, експер­тів, консультантів Адміністрації Президента України, Сек­ретаріату Верховної Ради України і апарату Кабінету Мі­ністрів України; • заступників Постійного Представника Президента України в Республіці Крим; • заступників глав обласних. Київської та Севастополь­ської міських державних адміністрацій; • глав держадміністрацій в районах, районах міст Києва та Севастополя; • начальників управлінь, самостійних відділів у складі міністерств та інших центральних органів державної вико­навчої влади та інші, прирівняні до них посади. Четверта категорія (9, 8, 7 ранги): • посади спеціалістів Адміністрації Президента Украї­ни, Секретаріату Верховної Ради України і апарату Кабіне­ту Міністрів України; • заступників начальників управлінь, самостійних відді­лів (підвідділів) міністерств та інших центральних органів державної виконавчої влади; • керівників управлінь, відділів, служб обласних, Київ­ської та Севастопольської міських державних адміністра­цій та інші, прирівняні до них посади.

П'ята категорія (11, 10, 9 ранги): • посади спеціалістів міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади; • заступників голів держадміністрацій у районах, райо­нах міст Києва та Севастополя; • заступників керівників управлінь, відділів, служб об­ласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій; • спеціалісти апарату цих адміністрацій та інші, прирів­няні до них посади. Шоста категорія (13, 12, 11 ранги): • посади керівників управлінь, відділів, служб район­них, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій; • спеціалісти управлінь, відділів, служб обласних, Київ­ської та Севастопольської міських державних адміністра­цій та інші прирівняні до них посади. Сьома категорія (15, 14, 13 ранги): • посади спеціалістів районних, районних у містах Киє­ві та Севастополі державних адміністрацій, їх управлінь і відділів та інші прирівняні до них посади1. Ранг службовцю присвоюється відповідно до очолюва­ної посади, рівня професійної кваліфікації та результатів роботи. Ранги, які відповідають посадам першої категорії, присвоюються Президентом України. Ранги, які відпові­дають посадам другої категорії, присвоюються Кабінетом Міністрів України. Ранги, які відповідають посадам третьої — сьомої категорій, присвоюються керівником державного органу, в системі якого працює державний службовець. При прийнятті на державну службу службовцю присво­юється ранг у межах відповідної категорії посад. Для присвоєння чергового рангу в межах відповідної категорії посади державний службовець повинен успішно відпрацювати на займаній посаді два роки. За виконання особливо відповідальних завдань державному службовцю може бути присвоєно черговий ранг достроково в межах відповідної категорії посад. За сумлінну працю державному службовцю при виході на пенсію може бути присвоєно черговий ранг поза межа­ми відповідної категорії посад. Державний службовець мо­же бути позбавлений рангу лише за вироком суду. Якщо державний службовець перейшов на посаду нижчої кате­горії або залишив державну службу, на яку потім повер­нувся, за ним зберігається присвоєний ранг. 2. Управління в сфері іноземних справ. Конституція України (ст. 18) відзначає, що зовнішньо­політична діяльність України спрямована на забезпечення її національних інтересів і безпеки шляхом підтримання мирного і взаємовигідного співробітництва з членами між­народного співтовариства за загальновизнаними принци­пами і нормами міжнародного права. Відповідно до конституційних норм визначення засад зовнішньої політики є компетенція Верховної Ради Украї­ни (ст. 85), а керівництво зовнішньополітичною діяльніс­тю держави здійснює Президент України. Він же представ­ляє державу в міжнародних відносинах, веде переговори та укладає міжнародні договори України; приймає рішення про визнання іноземних держав; призначає та звільняє глав дипломатичних представництв України в інших дер­жавах і при міжнародних організаціях; приймає вірчі і від­кличні грамоти дипломатичних представників іноземних держав (ст. 106). Центральним органом державної виконавчої влади у цій сфері є Міністерство закордонних справ України (МЗС).

Нацональна Рада сформувала Правительство, Державний Секретарат,  передала йому все управлння крайом. [41] Взявши владу, Нац. Рада, розумться, зараз же (3 листопаду) видала Манфест, в якому обцяла народов всяк блага:  консттуанту по "п'ятихвостц", й нацонально-персональну автономю для "меньчостей" (полякв, врев, румунв)  аAрарну реформу на пдстав скасування велико земельно власности й надлення малоземельних  безземельних селян панською земльою. Демократично, справедливо, мирно й гуманно. Але одна "меньчсть", поляки, не захотли помиритися з пануванням влади тих, над якими вони так довго, так паразтарно панували. Обдуривши укранцв свою покрностю, вони збрали сво сили, пдготовились  напали на укранцв (4 листопаду) в самому Львов. ¶ виявилось, що в полякв було бльше сил. А бльше було хоча би тим, що переважна бльшсть населення Львова була польська, а вона не мало допомагала свому вйськов (головним чином так званими "боювками"). Три тижн тяглась боротьба за Львв  його околиц, але укранц мусли уступитися й Уряд укранський, як  Уряд надднпрянський, мусв перебратись у закуток укрансько земл, до Тарнополю, а трохи згодом до Станславова, де й пробув бля шости мсяцв, поки не був витиснений польським наступом  не перейшов у надднпрянський закуток, Кам'янець, общипаний  обсмиканий, у форм "диктатури" ґ. Петрушевича

1. Державне управління сферою туризму та охороною культурної спадщини (регіональний аспект)

2. Поняття та форми державного устрою

3. Обов’язки та права державних службовців

4. Поняття та види адміністративного примусу

5. Поняття та види часу відпочинку. Щорічні відпустки

6. Державні органи управління туристичною роботою
7. Право лісокористування, поняття та види
8. Державне управління і контроль у сфері поводження з відходами виробництва та споживання

9. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

10. Державне управління охороною праці та організація охорони праці

11. Державне управління в сфері охорони здоров’я

12. Державне управління у сфері житлово-комунального господарства

13. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

14. Поняття і наукові засади державного управління

15. Управління керівним персоналом у сфері державної служби України

16. Сутність та еволюція економічних систем. Поняття та основа класифікації методів управління

Ручка-стилус шариковая сувенирная "Никита".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а именная надпись
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Конструктор электронный ЗНАТОК "Первые шаги в электронике. Набор В" (15 схем).
Вам будет предложено собрать свой первый светодиодный фонарик, собрать звуковые схемы, познакомится с работой транзистора — всего 15
892 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Глобус ландшафтный, диаметр 320 мм.
Глобус для занятий по географии на подставке. Компактен и нагляден. Дает представление о строении поверхности Земли. На глобусе нанесено
880 руб
Раздел: Глобусы

17. Процес управління та його основні стадії

18. Державне управління природокористуванням і природоохороною в Україні

19. Поняття , ознаки та види господарських товариств

20. Кредитний ризик та методи управління ними

21. Активні операції та управління ними в ЗАТ КБ "ПриватБанк"

22. Управління ресурсоспоживанням та ресурсозбереженням в тваринництві
23. Методи прийняття рішень у сфері управління нематеріальних активів
24. Бойове застосування та управління діями аеромобільних підрозділів (частин, з’єднань)

25. Принципи державного управління в галузі охорони навколишнього середовища

26. Сутність і сфера міжгалузевого управління

27. Теоретико-методичні засади удосконалення механізму управління працевлаштуванням незайнятих громадян у державній службі зайнятості України

28. Форми державного управління

29. Вищі державні службовці та політико-адміністративні стосунки

30. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

31. Економічні та правові основи управління організацією

32. Конфлікти та методи управління ними

Электроминикар Tokids "Лев", цвет желтый.
Помимо того, что каталка может развивать моторные функции, научиться управлять своим собственным маленьким автомобильчиком, она также
1261 руб
Раздел: Электромобили
Карандаши цветные "Color'Peps", треугольный корпус, 36 цветов.
Карандаши цветные из американской липы, треугольные, ударопрочный грифель. В наборе: 36 цветов.
668 руб
Раздел: Более 24 цветов
Таблетки бесфосфатные для посудомоечных машин "Vaily", 30 штук.
Экологически безопасные для Вас и Вашего дома. Подходят для детской посуды. Специальная формула на основе органических компонентов. Не
430 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

33. Менеджмент та система управління

34. Проблеми теорії та практики управління проектами у виробничій системі

35. Структура теорії управління та сучасні тенденції її розвитку

36. Управління інтелектуальною власністю та її комерціалізація в університетах і дослідницьких центрах

37. Управління ресурсами та запасами

38. Шляхи удосконалення управління персоналом в державній організації
39. Політичне управління та його соціотехніка
40. Енергетичне обстеження будівлі ДНЗ №7 управління науки та освіти Сумської міської ради

41. Фінансове управління Черняхівської районної державної адміністрації

42. Наукові основи раціонального користування та управління навколишнім середовищем

43. Органи державного управління загальної компетенції

44. Сучасний стан державних органів управління економікою

45. Криміналістична характеристика злочинів, поняття та основні елементи

46. Ділові взаємовідносини в апараті управління

47. Методи управління підприємством

48. Рішення в системі управління

Настольная игра "Кортекс".
Сможете отличить баскетбольный мяч от клубники на ощупь или за долю секунды увидеть выход из лабиринта? А молниеносно запомнить предметы и
914 руб
Раздел: Карточные игры
Книга-сейф "Английский словарь", цвет: черный, 24 см.
Этот сейф-шкатулка - точная имитация книги. Будучи поставленным на книжную полку, он ловко затеряется среди настоящей литературы, сохранив
711 руб
Раздел: Копилки
Карандаши для левшей "EasyColors", 12 цветов.
Эти эргономичные цветные карандаши позволяют подготовить руку к письму и сформировать навык работы с пишущими инструментами. Специальные
1517 руб
Раздел: 7-12 цветов

49. Управління запасами

50. Управління проектами

51. Управління трудовими ресурсам як динамічна система

52. Форми співучасті та види співучасників у злочині

53. Організаційна система управління природокористуванням України

54. Поняття та структура світового ринку
55. Суть та види відтворення
56. Управління утворенням прибутку підприємства

57. Розробка концепції управління інноваційною діяльністю в Пол-тавській області

58. Конфлікт інтересів як проблема етики державного службовця

59. Методи управління банківськими ризиками

60. Теоретичні основи фінансового управління діяльності комерційних банків

61. Інженерне управління у виробничих і обслуговуючих структурах сільськогосподарських товаровиробників

62. Управління ризиками

63. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

64. Державні службовці і корупція

Папка для труда "Машина и путешествия".
Размер: 325х245 мм. Материал: ткань. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора!
322 руб
Раздел: Папки для труда
Кресло детское мягкое "Sleepy Cat".
Мягкое детское кресло Sleepy Cat будет прекрасным аксессуаром детской комнаты, выполнено в виде мягкой игрушки. Дети будут чувствовать
1350 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Светильник "Диско шар".
Компактная световая установка для домашней дискотеки, детского праздника или просто уютного вечера в кругу семьи своим кристальным блеском
427 руб
Раздел: Необычные светильники

65. Поняття конституційного і державного права

66. Поняття та методи криміналістики

67. Поняття та ознаки судової влади. Суд і правосуддя

68. Поняття та підстави звільнення від відбування покарання

69. Поняття та система господарського законодавства

70. Поняття та склад злочину
71. Регіоналізм і місцеве управління у Великобританії
72. Теорія і методологія дослідження управління

73. Управління юридичним консалтингом

74. Функції управління в аграрному праві

75. Вихідні умови для управління інтелектуальною власністю

76. Впровадження інформаційної системи управління на підприємстві

77. Розробка автоматизованого робочого місця управління замовленнями у малому бізнесі (ПП "Сігма")

78. Системний аналіз складних систем управління

79. Управління файлами за допомогою файлового менеджера Windows Commander

80. Аналіз управління в період правління Юлія Цезаря

Расчёска лазерная "Магия роста".
Регулярное использование расчески «Магия роста» позволит Вам восстановить нормальное кровообращение кожи головы, что благотворно повлияет
1091 руб
Раздел: Зеркала, расчески, заколки
Лестница-стремянка, 3 ступени, стальная.
Нескользящие пластиковые коврики. Размер ступеньки: 30x20 см. Материал: сталь. Высота на уровне верхней ступени: 67,5 см. Количество ступеней: 3.
1288 руб
Раздел: Лестницы
Комплект боковых ограждений для кровати Polini Simple/Basic, белый.
Комплект ограждений подходит для кроваток 140х70 см коллекций Polini Simple и Basic. Они могут крепиться как с одной стороны кровати, так
910 руб
Раздел: Аксессуары для кроваток

81. Проектування засобів обчислювальної техніки в САПР PCAD 2008 (схема управління освітленням з будь-якого пульту ДУ)

82. Аналіз процесу управління маркетингом на підприємстві

83. Організація структури управління маркетингом соціальної служби

84. Управління збутовою діяльністю ДП "Електротяжмаш"

85. Управління ціновою політикою підприємства

86. Медико-соціальне обґрунтування системи управління здоров’ям жінок в інволюційному періоді
87. Оптимізація умов праці диспетчерів залізничного транспорту на основі гігієнічної оцінки за новою технологією управління процесом перевезень
88. Автоматизація управління трудовими ресурсами на рівні підприємства

89. Американські вчені ХХ століття в галузі трудових відносин і управління персоналом

90. Аналіз системи стратегічного управління ДП "Укрдонбасекологія"

91. Аналіз стартегічного управління підприємством

92. Антикризове управління бізнесом

93. Дослідження аспектів управління якістю продукції

94. Ефективність комунікаційного процесу в процесі управління підприємством

95. Закономірності формування корпоративного управління

96. Конкурентоспроможність персоналу як об’єкт стратегічного управління

Доска пробковая, с алюминиевой рамой, 60x45 см.
Доска выполнена из пробки высокого качества, имеет регулируемые элементы крепления, алюминиевая рамка соединяется пластиковыми уголками.
681 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Глобус Зоогеографический с подсветкой, диаметр 250 мм.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50 млн. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Цвет дуги может отличаться от представленного на фото.
1069 руб
Раздел: Глобусы
Подставка под кухонные приборы "Лавандовый букет".
Подставка предназначена для хранения столовых приборов. Очень практичная и функциональная подставка займет достойное место на вашей кухне
319 руб
Раздел: Подставки для столовых приборов

97. Концепція управління персоналом в комерційному банку АКБ "Приватбанк"

98. Культура управління на прикладі підприємства "Житомирський облавтодор"

99. Методичні підходи до створення інтегрованих систем управління


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.