Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Формування пізнавальних інтересів підлітків

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

Міністерство освіти і науки України Житомирський державний університет ім. І. Я. Франка Кафедра інноваційних технологій освіти і виховання Курсова робота на тему: Формування пізнавальних інтересів підлітків Виконала: студентка історичного факультету 43 групи Андрусенко Аліна Олександрівна Науковий керівник: кандидат філологічних наук доцент кафедри теорії і методики виховання Гужанова Тетяна Сергіїв Житомир – 2008 Зміст Вступ Розділ І. Теоретичні основи процесу формування пізнавальних інтересів на уроці. Педагогічне керування пізнавальною діяльністю учнів. Навчально-пізнавальна діяльність учнів: зміст і основні критерії. Пізнавальний інтерес як чинник підвищення ефективності процесу навчання. Активізація навчально-пізнавальної діяльності школярів. Як і чому потрібно організовувати пізнавальну діяльність учнів на уроці. Розділ ІІ. Практична частина 2.1 Способи вивчення пізнавального інтересу учнів до історії. 2.2 Визначення рівня розвитку пізнавальних здібностей підлітків до вивчення історії. Висновки Перелік використаної літератури Вступ Пізнавальний інтерес як важливе особистісне утворення та характеристика навчального процесу завжди у центрі уваги педагогів. Сьогодні він розглядається як рушійна сила активізації навчання, розвитку пізнавальної самостійності учнів, важливий напрям підвищення ефективності навчальної діяльності. Разом з тим вивчення масової практики навчання свідчить, що останніми роками за умов перехідного суспільства та реформування системи шкільної освіти, поширення масової культури, посилення впливу ЗМІ. В сучасній практиці інтерес учнів до процесу навчання поступово знижується. Ці явища зумовлені як загальними соціальними чинниками, так і особливостями сучасного стану системи освіти, педагогічної науки в Україні. За таких обставин підвищується актуальність дослідження теоретичних аспектів розвитку пізнавального інтересу з урахуванням потреб сьогодення. Особливої актуальності проблема дослідження і розвитку пізнавальних можливостей учнів набула останнім часом у зв’язку з гуманізацією педагогічного процесу, якому притаманні: адаптація освітнього процесу до запитів і потреб особистості; орієнтація навчання на особистість, що навчається, забезпечення можливостей її саморозкриття, саморозвитку, самореалізації; орієнтація на активне освоєння людиною способів пізнавальної діяльності. Збільшується потреба в психологічних дослідженнях і за умов реформування освіти, переходу до 12-річної та профільної школи. Об’єкт дослідження – процес формування вміння підготовленості до свідомих і точних дій (розумових і практичних) і здатність учня послідовно застосовувати всю сукупність навчальних і розумових дій при вивченні нового матеріалу чи матеріалу, який відрізняється від раніше вивченого, при розв’язанні незнайомих пізнавальних питань і завдань. Предмет – способи (прийоми) навчальної роботи і виконання вправ у застосуванні цих знань на практиці. Гіпотеза дослідження: формування пізнавальних інтересів підлітків на уроці ефективне за умови оптимального визначення співвідношення фактичного і теоретичного матеріалу для кожного уроку і курсу в цілому, виділення на основі цього відбору груп фактів, які підлягають вивченню шляхом теоретичного аналізу й емпіричним шляхом.

Отож, метою дослідження є теоретичне обґрунтування ефективних шляхів формування пізнавальних інтересів підлітків на уроці. Завдання Визначення ознак поняття «пізнавальні інтереси», розуміння їх сутності, формування зв’язків та тенденцій розвитку, тобто до теоретичного рівня засвоєння навчального матеріалу; Дослідити основні способи навчальної роботи і виконання вправ у застосуванні цих знань на практиці; Проаналізувати різні види інформації й джерел, на основі яких здійснюється перегляд пізнавальних умінь. Методи: Аналіз Вивчення Спостереження Бесіда Теоретичне і практичне значення дослідження: Уточнити значення поняття «пізнавальні вміння» як компонент змісту шкільної освіти; Узагальнити педагогічний досвід даної теми; Продумати ефективні способи формування пізнавального інтересу; Визначити рівень розвитку пізнавальних здібностей підлітків до вивчення історії; Розділ І. Теоретичні основи процесу формування пізнавальних інтересів на уроці 1.1 Педагогічне керування пізнавальною діяльністю учнів Розбудова національної системи освіти активізувала педагогічні пошуки, зокрема пошуки оптимальної організації навчально-виховного процесу, який поєднує практичні дії й аналітичний процес: планування, педагогічний аналіз, коригування, збір інформації, аналітичне оцінювання інформації, контроль, стимулювання. Наукова теорія управління школою та навчально-виховним процесом практично почала розвиватися в останні 20 - 25 років. Але й досі немає єдиного погляду на зміст таких понять, як управління, керування, функції, методи впливу. Управління педагогічним процесом — це впорядковані системи, спрямовані на керування групою, колективом; це складний, багатофакторний, цілеспрямований процес дії методів управління на керований об'єкт, варіативність та добір методичних прийомів, технічних засобів навчання, відповідні технології, координація та взаємодія. Мистецтво управління полягає в здатності виконувати завдання системно, комплексно, з урахуванням усіх обставин. Результат управління залежить від рівня знань, професійної підготовки вчителя, його вміння прогнозувати, використовувати сучасні методики, нові технології, форми й методи Тому до основних професійних функцій учителя як керівника навчального процесу належать: - конструктивно-організаторська - спрямована на організацію педагогічного процесу й забезпечення його ефективності; - розвивальна (навчальна й виховна) - об'єднує інформаційну і гностичну функції, є провідною в діяльності педагога; - самоосвіти - забезпечує неперервне підвищення кваліфікації вчителя завдяки поновленню знань і вмінь Готуючи майбутніх спеціалістів до роботи в нових умовах, ми велику увагу приділяємо формуванню їхніх практичних умінь і навичок до управління навчальним процесом у сучасній школі. Під цим поняттям ми розуміємо процес змін в об'єктивних (зміст, організація, методи навчання) і суб'єктивних (зміст і структура розумової діяльності) умовах навчання в бік підвищення їх організованості. У системі навчання об'єктивні умови розглядаємо як підсистему, що керує, а суб'єктивні -як керовану підсистему. У ролі керованого виступає пізнавальна діяльність учнів, перетворення якої в потрібному напрямі є головною метою навчально-виховного процесу; що визначає способи і прийоми керування (Г.

Кондратенко, Г. Конфедератов, М. Семикіна, В. Чепелєв, М. Розенберг та ін.). Увесь цикл керування навчанням можна розділити на такі етапи: 1)попереднє керування: визначення мети, планування, конкретизація завдань, прогнозування; оперативно-коригуюче керування, підбір матеріальної бази, інструктаж, регулювання роботи вчителів, внесення коректив у навчальний процес: кінцевий: контрольний зріз знань і умінь учнів, аналіз одержаних даних, внесення коректив з оптимізації процесу викладання в навчальний процес у цілому. Учитель керує діяльністю учнів на кожному уроці, формуючи в них прийоми розумової діяльності, вміння аналізувати, встановлювати взаємні й причинно-наслідкові зв'язки, порівнювати, узагальнювати, систематизувати здобуті знання, робити висновки. Перебудовуючи зміст навчального матеріалу, вчитель задає напрям розвитку розумової діяльності учнів і водночас коригує хід пізнання. В даному разі ми говоримо про керування навчанням методом викладання матеріалу. Унесення нових елементів у структуру розумової діяльності учнів, її збагачення відбувається з урахуванням підготовки школярів до пошукової діяльності, до способів розв'язання проблем. Цей процес є не лише наслідком, а й засобом керування. Організацію діяльності учнів і керування розв'язанням окремої теми ми називаємо тактикою диференційованого навчання, а послідовність &quo ;фрагментів&quo ; навчальної програми - стратегією. В інформаційному плані керування суголосне змісту уроку, його зв'язкам з іншими уроками, в структурному - побудові навчального матеріалу уроку, диференційованого навчання. Для підвищення ефективності навчальної діяльності , школярів треба продумувати форми уроку, які забезпечували б високу пізнавальну активність у учнів, а в першу чергу - чітко сформулювати його мету, створити умови, за яких теорія поєднувалася б із практикою (експеримент, лабораторна робота, робота на навчально-дослідній ділянці). За традиційної організації навчального процесу на уроці переважає інформаційна діяльність учителя, а школяр відведено роль пасивних слухачів. Тому неабиякого значення надається такій організації навчальної діяльності, спрямовувала б учнів на самостійне здобуття знань (самостійна робота з науково-популярною літературою, натуральними об'єктами, підручниками, екранними посібниками тощо). Зі сказаного можна зробити такі висновки: Правильна організація керування пізнавальною діяльністю школярів за диференційованого навчання активізує її. Стратегія навчання створює змістову основу для оптимальної побудови тактики диференційованого навчай веде до якісних перетворень у формуванні узагальнень розв'язання завдань. 3.Керування кожним уроком або системою уроків здійснюється за допомогою певної тактики, що привод до прийняття й розв'язання проблем, задач, передбачених стратегією навчання. Розвивається внутрішня мотивація навчання. 4.Керування пізнавальною діяльністю учнів за диференційованого навчання здійснюється внесенням в її структуру нових способів поряд зі знаннями як інструментом пізнання. 5.Спосіб розв'язання завдань формується успішні якщо він є предметом і об'єктом пошукової (продуктивної діяльності).

Емісари розвідок країн Антанти і США розгорнули створення агентурних мереж у Львові, Станіславі, Дрогобичі та інших містах регіону, підтримували дії польської розвідки [575]. Зусилля спецслужб вищезгаданих великих держав, хоча й не завжди прямо, фактично були спрямовані проти державних інтересів ЗУНР. Ці країни не приховували своїх намагань вирішити долю західноукраїнських земель на користь Польщі, Румунії та Чехословаччини як членів запроектованої "Малої Антанти". Інформація їхніх розвідок використовувалась здебільшого не на користь представників України в Парижі, тим більше, що в Галичині складалася справді скрутна для уряду республіки та УГА ситуація. Ще одним серйозним чинником оперативної обстановки в ЗУНР, крім згаданої активної роботи іноземних спецслужб та наявності польських підпільних формувань, було погіршення внутрішньополітичної ситуації в умовах воєнного часу. Спостерігалося послаблення діяльності апарату державного управління, зростало дезертирство з армії на грунті деморалізації частини вояків під впливом бойових невдач, прогресувала кримінальна злочинність

1. Взаємодія соціальних інститутів суспільства у формуванні здорового способу життя дітей та підлітків

2. Теоретичні основи формування і розвитку загальнотрудових умінь і навичок в учнів 8-11 класів при вивченні профілю "Деревооброрбка"

3. Теоретичні основи фінансового управління діяльності комерційних банків

4. Теоретичні основи генно-модифікованих продуктів

5. Культурологічний підхід як основа модернізації змісту астрономічної освіти у загальноосвітніх навчальних закладах

6. Теоретичні основи та актуальні проблеми сучасної дидактики
7. Формування комунікативно-мовленнєвих умінь під час вивчення лексики
8. Теоретичні основи електротехніки

9. Підозрюваний у кримінальному процесі

10. Основні підходи визначення ефективності формування інвестиційно-інноваційної політики підприємства на засадах маркетингу

11. Формування соціально-корпоративної відповідальності підприємств

12. Дидактичні основи процесу навчання

13. Агресивність у підлітків та її вплив на міжособові стосунки

14. Підходи до дослідження правової свідомості підлітків

15. Закономірності формування, фактори ризику й заходи щодо профілактики травматизму підлітків в умовах урбанізованого регіону

16. Клінічна оцінка аналізу видихуваного газу у підлітків із гастродуоденальною патологією

Стул детский Ника складной, моющийся (цвет: синий, рисунок: птички).
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
670 руб
Раздел: Стульчики
Именная кружка с надписью "Александр".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки
Коляска-трость Everflo "Simple pink".
Коляска-трость - идеальный вариант для путешествий и поездок в общественном транспорте. Характеристики: - Стальная рама. - Одно положение
1300 руб
Раздел: Коляски-трость

17. Реографічні показники церебрального кровообігу у підлітків: залежність від статі, віку та соматотипу

18. Інтернет-залежність та її вплив на виховання підлітків та юнацтва

19. Психолого-педагогічні основи розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів на прикладі уроків курсу "Я і Україна"

20. Розвиток пізнавального інтересу молодших школярів у процесі вивчення курсу "Я і Україна" в 3-4 класах

21. Самовиховання підлітків

22. Теоретичні та методичні основи професійної підготовки з інформаційних технологій майбутніх менеджерів-економістів
23. Виховання морально-ціннісних орієнтацій підлітків засобами творів світової художньої культури
24. Взаємозв’язок пияцтва, як форми девіантної поведінки у підлітків, з акцентуаціями характеру

25. Мотивація агресивної поведінки підлітків

26. Особливості міжособистісного спілкування у підлітків

27. Представлення підлітків про структуру міжособових конфліктів

28. Проблеми тривожності підлітків

29. Прояв агресії у підлітків з адіктивною поведінкою

30. Психологічні особливості спілкування підлітків

31. Самостійність підлітків в навчально-виховному процесі

32. Статеве життя підлітків

Медицинская карта истории развития ребенка, красная, А5, по форме 112/У.
История развития ребенка — основной медицинский документ, который ведется на каждого ребенка от рождения и до 14 лет включительно. В этот
498 руб
Раздел: Бланки, книги учета
Светильник "Плазма №6".
Размеры светильника: 24х14х11 см. Размеры упаковки 26х17х18 см. Диаметр лампы: 14 см. Плазменный светильник в виде шара на подставке при
1482 руб
Раздел: Необычные светильники
Подарочная расчёска для волос "Анюта".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос

33. Вплив гендерних стереотипів на процес становлення особистості дівчат-підлітків

34. Сексуальна культура сучасних українських підлітків: соціологічний аспект проблеми

35. Неформальні об’єднання як осередок формування протиправної поведінки підлітків

36. Застосування фітнес-технології для підвищення рухової активності та фізичної підготовленості підлітків

37. Методичні основи формування перспективного товарного асортименту промислових підприємств

38. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах
39. Правові основи використання електронного цифрового підпису в цивільному обігу
40. Анализ ассортимента и технологий п/ф из заварного теста

41. Національна основа поетичної творчості П. Грабовського

42. Дидактичні ігри під час вивчення курсу геометрії основної школи

43. Основи організації виробництва і виробничої діяльності підприємства

44. Основи управління персоналом підприємств

45. Вивчення теми "Прикметник" як засіб формування пізнавальної активності молодших школярів

46. Використання комп`ютерних технологій у викладанні біології, як засіб формування пізнавального інтересу учнів 5 – 6 класів

47. Нові підходи до вивчення інформатики в середній школі

48. Особистість викладача вищої школи та її професіограма. Самоаналіз та експертна оцінка як основа підвищення кваліфікації викладача вищої школи

Фоторамка-коллаж для 12 фото, 58x45x2 см, арт. 238642.
Фоторамка украсит интерьер помещения оригинальным образом и позволит сохранить на память изображения дорогих вам людей и интересных
1460 руб
Раздел: Мультирамки
Набор для специй "Садовая ягода", 2 предмета+салфетница, 23x6,5x9 см.
Набор для специй из 2 предметов и салфетницы на деревянной подставке. Размер: 23x6,5x9 см. Материал: керамика.
318 руб
Раздел: Прочее
Настольная игра "Свинтус".
Свинтус веселая и быстрая игра, в которую могут играть как двое, так и несколько человек. Итак, сражение за звание лучшего работника можно
390 руб
Раздел: Игры в дорогу

49. Особливості підвищення ефективності навчальної діяльності в спеціалізованих класах з поглибленим вивченням хімії на уроках з теми "Залізо та його сполуки"

50. Пізнавальний інтерес, його структура і особливості дослідження

51. Розвиток пізнавальних інтересів учнів 4 класу на уроках "Я і Україна"

52. Теоретичні та методичні основи формування інформаційної культури майбутнього вчителя початкових класів

53. Формування пізнавальних інтересів першокласників на уроках "Я і Україна"

54. Шляхи формування пізнавальних інтересів учнів
55. Виховання гуманстично спрямованої особистості підлітка у позаурочний час
56. Мистецтво, як вагомий засіб впливу на формування особистості підлітка

57. Особливості психокорекції сімейних взаємовідносин між батьками та дітьми-підлітками

58. Розвиток самооцінки в підлітковому віці

59. Соціально-психологічний підхід до вивчення подружніх конфліктів

60. Вплив особистісних характеристик на прояв агресивної поведінки у підлітковому віці

61. Досвід соціальної роботи з девіантними підлітками в країнах Західної Європи й США

62. Спостереження як один з основних шляхів вивчення проблеми трудової підготовки

63. Методологічні та гносеологічні основи вивчення феномена безсмертя

64. Основи фінансів підприємств

Ящик с крышкой Darel Box, 41x30x21 см.
Универсальные и герметичные боксы идеально подходят для хранения меха, одежды и домашнего текстиля. Герметичность конструкции обеспечивает
319 руб
Раздел: Более 10 литров
Планшет для акварели и пастели "Соленый ветер. Венеции", 20 листов, А3.
Планшет для пастели и акварели состоит из 2 цветов рисовальной бумаги (10 листов серого цвета и 10 листов оливкового цвета), что позволяет
345 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Цветные карандаши, 12 цветов, в пластиковом пенале.
Первый гибкий пенал для карандашей. Изящное решение: с растягивающимся тубусом. Пенал легко превращается в стаканчик для карандашей.
378 руб
Раздел: 7-12 цветов

65. Науково-практичні основи аналізу банкрутства підприємства та шляхи його подолання

66. Основи економіки підприємства малого бізнесу

67. Теоретичні аспекти ефективності діяльності підприємства

68. Штукатурные работы с основами охраны труда

69. Экологические основы устойчивости растений

70. "Основы организации корабля" /Корабельный устав/
71. Основы ведения наступления подразделениями и частями
72. Воспитательная работа с личным составом в период подготовки к воинской службе (Виховна робота з особовим складом у період підготовки до несення служби військ)

73. Современная политическая карта мира - учебник 10 класса - Максаковский - 30 тестов

74. Гамма – каротаж. Физические основы метода

75. Правовые и организационные основы деятельности паспортно-визовой службы органов внутренних дел РФ

76. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации

77. Правовые основы создания, реорганизации и ликвидации кредитной организации

78. ЛИЗИНГ: правовые основы и проблемы развития правового регулирования в РФ

79. Основы конституционного права Франции

80. Жизнедеятельность П.А. Кропоткина и ее место в развитии мировой общественной мысли

Сиденье в ванну раздвижное пластиковое.
Сиденье предназначено для принятия гигиенических процедур, используется как санитарно-гигиеническое приспособление, не предназначенное для
437 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны
Зонт на коляску Lorelli, цвет: терракотовый.
Универсальный зонт для коляски. Защитит малыша во время продолжительных прогулок как от солнца, так и от внезапного дождика. Универсальное
425 руб
Раздел: Зонтики для колясок
Коробка для хранения, на молнии, складная, 30x40x25 см, серо-белая.
Коробка предназначена для хранения небольших предметов. Размер: 30x40x25 см. Материал: пластик, кант из нетканого полотна. Цвет: серо-белый.
320 руб
Раздел: Более 10 литров

81. Основы конституционного строя Великобритании

82. Правовые основы государственной службы в зарубежных странах

83. Конституционные проекты П.И. Пестеля и Н.М. Муравьева

84. Основы общественно правового устройства РФ по Конституции 1993 года (TXT)

85. Субъекты РФ: конституционная характеристика, типология и основы организации

86. Конституционно – правовые основы религиозного и религиоведческого образования в РФ
87. Підприємництво
88. Отчет по учебно-ознакомительной практике (c правовыми основами местного самоуправления, формированием представительных и исполнительных органов власти, структурой и функциями органов местного самоуправления)

89. Финансовые основы местного самоуправления по законопроекту комиссии Козака

90. Основы местного самоуправления

91. Организационные основы проведения налоговых проверок

92. Основы делопроизводства (Контрольная)

93. Понятие, назначение и правовая основа паспортной системы Российской Федерации

94. Методические указания и вопросы к тесту по римскому праву

95. Основы политики Эстонского государства в отношении образования и здравоохранения

96. Феодальное государство (экономическая основа, сущность, механизм, функции и формы)

Сито-кружка для муки BE-014/1 "Webber", 800 мл.
Объем: 800 мл. Размеры: Ø10х9,5 см. Материал: высококачественная нержавеющая сталь. Идеально подойдет для просеивания без комочков
318 руб
Раздел: Дуршлаги, сита
Кувшин "Садовая ягода", 1200 мл.
Кувшин. Объем: 1200 мл. Материал: керамика.
512 руб
Раздел: Кувшины, графины
Багетная рама "Irma" (цвет: коричневый), 30x40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин на холсте, на картоне, а также вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда
504 руб
Раздел: Размер 30x40

97. Шпора по трудовому праву (по ТК)

98. Шпаргалка по Трудовому праву (ТК РФ)

99. Организационно-правовые основы деятельности правоохранительных органов в области природопользования и охраны окружающей среды. Экологическая ответственность (Контрольная)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.