Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Медицина Медицина

Оптимізація умов праці диспетчерів залізничного транспорту на основі гігієнічної оцінки за новою технологією управління процесом перевезень

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА &quo ;ІНСТИТУТ МЕДИЦИНИ ПРАЦІ АМН УКРАЇНИ&quo ; ЦУРКАН ВОЛОДИМИР ГЕОРГІЙОВИЧ УДК 613.6:656.2 – 021 ОПТИМІЗАЦІЯ УМОВ ПРАЦІ ДИСПЕТЧЕРІВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ НА ОСНОВІ ГІГІЄНІЧНОЇ ОЦІНКИ ЗА НОВОЮ ТЕХНОЛОГІЄЮ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ПЕРЕВЕЗЕНЬ 14.02.01 – гігієна та професійна патологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Кипв – 2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Донецькому національному медичному університеті ім. М. Горького МОЗ України. Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Уманський Володимир Якович, Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України, завідувач кафедри гігієни та екології Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор Чернюк Володимир Іванович, Державна установа &quo ;Інститут медицини праці АМН України&quo ;, заступник директора, доктор медичних наук, професор Мухін Володимир В'ячеславович, ДП НДІ медико-екологічних проблем Донбасу і вугільної промисловості МОЗ України, директор. Захист відбудеться 03.03.2008 р. об 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.554.01 при Державній установі &quo ;Інститут медицини праці АМН України&quo ; за адресою: 01033, м. Київ, вул. Саксаганського,75. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Державної установи &quo ;Інститут медицини праці АМН України&quo ; за адресою: 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75. Автореферат розісланий 31.01.2008 р. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Степаненко А.В. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. При впровадженні нових видів обладнання і технологічних процесів більш інтенсивним стає процес праці операторів і за цих обставин потрібно вивчення впливу на їх організм факторів виробничого середовища. Це можливо тільки при умові аналізу стану здоров’я працівників, їх захворювань у конкретних виробничих умовах, що дає змогу визначити необхідні профілактичні заходи (Трахтенберг І.М., Коршун М.М., Чабанова О.В., 1997; Шевченко А.М., Яворовський О.П., Гончарук І.О., 2000; Нагорна А.М., Степаненко А.В., Морозов А.М., 2002 ). Аналіз виникнення надзвичайних випадків і типових помилок диспетчерів на залізничному транспорті сприяв розробці системи прогнозування екстремальних ситуацій та керуванню процесом їх запобігання на рівні Єдиних (дорожніх) центрів керування рухом поїздів (ЄЦК). Відповідно, на залізничному транспорті проблема стану здоров’я операторів розглядається як складова і невід’ємна частина більш широкої проблеми забезпечення безпеки руху (БР). Вивчення впливу нових технологій на операторів контрольних центрів передбачає дослідження людського та організаційного факторів, з оцінкою безпеки цих технологій і розробкою стратегій попередження впливу несприятливих факторів ( Шафран Л.М., Захаренко М.І., 1999; Псядло Е.М., 2001; Мухін В.В., 2002; Измеров Н.Ф., 2002; Войтенко А.М., 2004; Чернюк В.І., Вітте П.М., 2005). Дослідженню умов праці диспетчерів зайнятих на станціях залізниці присвячено ряд досліджень в минулі роки (Прохоров А.А., Суворов С.В., Грибанов О.И., 1981; Кандрор І.С

., Кудрин В.А., 1984). Свідчення про умови праці диспетчерського персоналу ЄЦК на залізницях практично відсутні. Специфічність же умов праці на транспорті, у відповідності з основними напрямками розвитку сучасної гігієнічної науки, відноситься до пріоритетних об’єктів дослідження (Измеров Н.Ф., 1996; Кундієв Ю.І., 1998-2006). Як показує досвід роботи санітарно-епідеміологічних станцій, існуюча система державного санітарного нагляду за умовами праці операторів залізничного транспорту потребує удосконалення, з урахуванням того, що коли йдеться про оцінку професійного ризику, перспективним напрямком досліджень є вивчення впливу факторів умов і характеру праці на функціональний стан (ФС), рівень здоров’я диспетчерів працюючих в умовах ЄЦК перевезеннями, що визначило мету і завдання проведеної роботи. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконувалася, при безпосередній участі автора, як співвиконавця, у відповідності з планами науково–дослідної роботи Донецького національного медичного університету ім. М. Горького і є фрагментом теми: „Розробка і впровадження системи передрейсових медичних оглядів водіїв різних транспортних засобів” (2000 – 2002 роки, № Державної реєстрації 0100 U 000035, УДК 613.658.1/7; 61:656.1/7, шифр УН 00.08.28). Мета дослідження: На основі оцінки умов і характеру праці, при новій технології керування процесом перевезень на залізниці, дати науково–практичне обґрунтування їх оптимізації, розробити та впровадити міри профілактики несприятливого впливу виробничих факторів на стан здоров’я диспетчерів. Завдання дослідження: 1. Провести комплексне гігієнічне дослідження умов праці диспетчерів, з урахуванням змін у взаємовідносинах на рівні Управління залізниці, дирекцій залізничних перевезень і станцій, при впровадженні та експлуатації ЄЦК для удосконалення технічної експлуатації залізничного транспорту. 2. Встановити вплив змін у умовах виробничого середовища та трудового процесу на захворюваність диспетчерів ЄЦК і на станційних дільницях при порівняльному аналізі. 3. Здійснити аналіз розповсюдженості специфічних для працівників операторських професій захворювань системи кровообігу, нервової системи і органів чуття, шлунково-кишкового тракту, кістково-м’язової системи і сполучних тканин у диспетчерів залізниці працюючих в умовах технологічно прогресивного процесу керування перевезеннями. 4. Оцінити існуючі засоби зменшення можливих негативних наслідків впливу на стан здоров'я диспетчерів нової технології керування рухом поїздів. 5. Удосконалити засоби організації медико–профілактичного забезпечення оптимізації виробничої діяльності диспетчерів в умовах ЄЦК, як транспортного залізничного підприємства, що призначене для удосконалення безпеки руху поїздів, з розробкою концептуальних основ попередження віддалених наслідків для здоров'я. 6. Обґрунтувати, розробити і впровадити в практику комплексну систему заходів по попередженню впливу несприятливих факторів виробничої діяльності на здоров’я диспетчерів залізничного транспорту.

Об’єкт дослідження: умови праці на робочих місцях диспетчерів служби руху залізниці, які працюють при груповій операторській діяльності; облікові індивідуальні медичні карти диспетчерів. Предмет дослідження : 1. Трудовий процес і несприятливі фактори виробничого середовища, що виникають при організації диспетчерського керування рухом поїздів із ЄЦК, для розробки, на основі отриманих даних, оздоровчих заходів по поліпшенню умов праці; 2. Стан здоров’я диспетчерів ЄЦК, які піддаються у процесі виробничої діяльності впливу несприятливих і шкідливих виробничих факторів, для визначення засобів профілактики захворювань, що є виробничо обумовлені. Методи дослідження: гігієнічні – для оцінки факторів виробничого середовища, фізіологічні - для оцінки функціонального стану організму диспетчерів, соціально-гігієнічні – для оцінки впливу умов праці на стан здоров’я і медико-статистичні – для обробки результатів і визначення вірогідності різниці вивчаємих показників. Наукова новизна одержаних результатів. Вперше одержана, на основі комплексного вивчення особливостей виробничої діяльності, гігієнічна характеристика умов праці нової професійної групи дорожніх диспетчерів залізничного транспорту, що працюють при колективній формі керування рухом поїздів, дозволила запропонувати системний підхід до гігієнічних досліджень і оптимізації умов праці при впровадженні єдиних центрів керування на залізницях України. Дістало подальший розвиток уявлення про те, що: - несприятливі фактори виробничого середовища розглядаються не тільки як загрожуючі здоров’ю людини – оператора, але і як надмірні перешкоди для використання всіх його функціональних можливостей, тобто як фактори, що знижують ефективність його виробничої діяльності і професійну надійність у системі „людина – машина – середовище”; - захворюваність є одним із найбільших інформативних показників стану здоров’я працюючого населення, яка суттєво реагує на зміни умов праці; - успішне виконання операторської діяльності залежить в значній мірі від умов праці і зовнішнього середовища; - незмінний рівень розумової працездатності, який підтримується за рахунок вибіркової мобілізації фізіологічних функцій, підтверджує ефективність профілактичних заходів по попередженню негативної дії напруженої праці. Удосконалено, в умовах виробничого експерименту, систему збереження стану здоров'я для підтримання професійно важливих якостей диспетчерів залізничного транспорту на основі превентивних гігієнічних і оздоровчих заходів. Практичне значення одержаних результатів. Одержані результати і форми їх впровадження (система профілактики несприятливого впливу факторів виробничої діяльності на стан здоров’я диспетчерів залізничного транспорту) використані у практичній діяльності державних санітарно–епідеміологічних закладів на Донецькій залізниці, служби охорони праці Донецької залізниці. Розроблені, затверджені і впроваджені в діяльність лінійних СЕС, розташованих на території Донецької, Луганської, Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей методичні рекомендації „Медико–профилактическое обеспечение оптимизации труда дорожных поездных диспетчеров” МР 7.7

Такой асфальт будет работать не три года. А три раза по три года. Чтобы убедиться в этом, вовсе не обязательно ехать на югокамскую дорогу. Достаточно пройти по улицам Перми, где в разное время работали строители ДПМК. Проезжую часть улицы Качалова, к примеру, они «одели» в щебеночно-мастичный асфальтобетон. Это было пять лет назад, и асфальт здесь по-прежнему в отличном состоянии. Этот факт вызвал целую дискуссию на прошлогодней научно-практической конференции, посвященной передовым технологиям. Главный инженер Пермской ДПМК Виктор Гекк привел тогда конкретные примеры экономической эффективности прогрессивных технологий. Напомнил про особенность этих технологий: сначала на них надо потратиться, вложить необходимые бюджетные средства. А когда технологии начнут работать,P тогда государство будет экономить десятки рублей на каждом квадратном метре дорожного полотна. В конечном итоге регион выиграет громадные деньги. Выкладки главного инженера моментально вызвали в зале взрыв эмоций. Посыпались вопросы. Если настолько эффективны новые технологии, которыми располагает сегодня Пермская ДПМК, то почему они не прошли необходимую обкатку на местных дорогах? На что Виктор Гекк спокойно ответил: в том-то и дело, что они давно обкатаны

1. Особливості теріторіальної організації залізничного транспорту

2. Криміналістична характеристика крадіжок вантажів на залізничному транспорті та шляхи їх попередження

3. Залізничний транспорт України у 1943-1945 рр.: проблеми відбудови і забезпечення військових перевезень

4. Оцінка економічної безпеки залізничного транспорту

5. Організаційно-економічний механізм управління процесами інноваційного розвитку

6. Розрахунки й оптимізація характеристик систем електрозв’язку. (Расчёты и оптимизация характеристик систем электросвязи)
7. Організація праці
8. Розрахунки й оптимізація характеристик систем електрозв’язку. (Расчёты и оптимизация характеристик систем электросвязи)

9. Оптимізація балансу АКБ "Правекс-Банк" з метою покрашення його фінансових показників

10. Карта умов праці лікаря-рентгенолога

11. Організація праці бухгалтера

12. Оптимізація параметрів елементів системи теплопостачання

13. Аналіз нелінійних ефектів, які обмежують пропускну здатність оптичних компонентів тракту, та шляхи їх оптимізації

14. Наукове обґрунтування оптимізації системи профілактики інвалідизуючих захворювань у військовослужбовців служби безпеки України

15. Оптимізація ведення вагітності та пологів у жінок, хворих на активний туберкульоз легень

16. Оптимізація діагностики і лікування рефрактерної гастроезофагеальної рефлюксної хвороби, поєднаної з ожирінням

Электрокачели Pituso "legaria" (цвет: кремовый, рисунок: зоопарк).
Характеристики: - высокое качество и надежность; - 5 регулируемых скоростей качания; - 3 положения наклона спинки; - сиденье
10000 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Бутылка под оливковое масло "Танго Магнолия", 18x8,5x24 см, 1100 мл.
Бутылка под оливковое масло. Размер: 18x8,5x24 см. Материал: доломит. Объем: 1100 мл.
315 руб
Раздел: Ёмкости для масла, уксуса
Конструктор электронный "Знаток". 180 схем, артикул 180-Znat.
Набор электронных блоков и соединений, позволяющий конструировать электрические цепи без пайки. В иллюстрированном руководстве описано 180 схем.
1815 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические

17. Оптимізація діагностики лімфопроліферативних новоутворень орбіти та придатків ока

18. Оптимізація комплексного лікування хворих на псоріаз з урахуванням стану імунітету

19. Оптимізація лікарського забезпечення хворих із захворюваннями нирок

20. Оптимізація лікування дисменореї у жінок, що не народжували, при поєднаних формах урогенітальної інфекції

21. Оптимізація лікування хворих на артропатичний псоріаз із урахуванням стану мінеральної щільності кісткової тканини

22. Оптимізація програми комплексного хірургічного лікування хворих на розповсюджений гнійний перитоніт
23. Оптимізація реконструктивної хірургії монокулярної травматичної катаракти у дітей
24. Оптимізація хірургічних методів лікування генералізованого пародонтиту ІІ та ІІІ ступеня тяжкості

25. Оптимізація хірургічного лікування діабетичної стопи

26. Прогнозування природного розродження та його оптимізація у вагітних з оперованою маткою

27. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

28. Оптимізація і скорочення часу відновлення технологічної системи

29. Вплив соціальної роботи на оптимізацію емоційної атмосфери в неблагополучних сім’ях

30. Наукова організація праці. Завдання з удосконалення з організації праці на підприємстві

31. Основи організації оплати праці

32. Оптимізація біржової торгівлі конвертованими валютами на базі прогнозування їх крос-курсів на прикладі діяльності приватного підприємця

Настольная игра "Барабашка (Geistestesblitz)".
У вас в руках оказались фотокарточки, сделанные каким-то странным фотоаппаратом: фотографируя всего пять предметов, он постоянно путает их
1071 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Бумага туалетная "Classic (Вейро)", 24 рулона, 17 метров x 9.5 см.
В комплекте: 24 рулона. Длина рулона: 17 метров. Ширина рулона: 9,5 см. С перфорацией. В одном рулоне: 136 листов.
396 руб
Раздел: Бумага туалетная
Рюкзак для средней школы "Райдер", 46x34x18 см.
Рюкзак для средней школы. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни регулировки объема. Материал:
978 руб
Раздел: Без наполнения

33. Оптимізація розподілу та використання добрив у сільськогосподарському підприємстві

34. Економіко-математична модель оптимізації раціону годівлі великої рогатої худоби

35. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

36. Організаційна система управління природокористуванням України

37. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

38. Організація структури управління маркетингом соціальної служби
39. Заохочення працівників як метод управління персоналом
40. Критерії якості праці менеджера та ефективності управління

41. Організаційна структура управління підприємством

42. Організація управління персоналом підприємства

43. Особливості управління в організаційних формуваннях АПК

44. Оцінка ефективності організаційного управління в охоронному агентстві

45. Проектування раціональної організаційної структури та структури управління підприємством

46. Стратегічне управління як реалізація цільового підходу

47. Удосконалення управління персоналом організації

48. Управління інтелектуальною власністю та її комерціалізація в університетах і дослідницьких центрах

Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Racer Trike Air (цвет: бронза).
Детский трехколесный велосипед с колясочной крышей на надувных колесах – настоящее спасение для мам с маленькими детьми. Главное место для
4200 руб
Раздел: Трехколесные
Набор детской мебели "Растем вместе" (цвет: орех).
Качественная детская мебель всегда отличается от взрослой, так как производится с учетом строения тела малыша и того, что он быстро
4541 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Набор мисок Mayer & Boch "Земляника".
Набор эмалированных мисок из 10 предметов: миска (5 штук) + крышка (5 штук). Материал: сталь. Эмалированное покрытие. Крышка:
487 руб
Раздел: Наборы

49. Філософія управління організацією

50. Шляхи удосконалення управління персоналом в державній організації

51. Природа конфліктів і управління конфліктною ситуацією в організації

52. Управління конфліктами. Інституціоналізація конфлікту

53. Організація і управління як елемент суспільного виробництва

54. Організація оплати праці на підприємстві
55. Створення безпечних та нешкідливих умов та засобів праці
56. Організація охорони праці на виробництві

57. Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах

58. Організація, нормування та оплата праці в свинарстві

59. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні картоплі

60. Юридичні гарантії як правові засоби реалізації та захисту службово-трудових прав працівників СБ України

61. Аналіз сучасної системи мотивації праці в організації

62. Організація оплати праці

63. Основні напрямки організації праці менеджера

64. Удосконалення форм організації праці у діючому підприємстві готельного господарства

Бустер Happy Baby "Booster Rider" (цвет: aqua, 15-36 кг).
Rider — бустер группы II-III (от 15 до 36 кг). Бустер без спинки с мягкими подлокотниками. Форма бустера обеспечивает правильное положение
999 руб
Раздел: Группа 2 (15-25 кг)
Ручки шариковые "Replay. Пиши-стирай", 4 штуки, 1 мм.
Шариковая ручка со стираемыми чернилами. Исправления делаются просто, и поэтому она идеальна для использования в школе. Стирательная
307 руб
Раздел: Цветные
Эжектор концентрат Dr.Klaus от муравьёв других насекомых, 1 л.
Концентрированное средство Dr.Klaus "Insect Super" используется для уничтожения муравьев, клещей, блох, тараканов и других
674 руб
Раздел: От тараканов и прочих насекомых

65. Формування у молодших школярів організаційних умінь і навичок

66. Організація санаторно-курортного лікування та відпочинку працівників за рахунок кошт соціального страхування

67. Організація станції технічного обслуговування автомобільного транспорту

68. Министерство транспорта и коммуникаций КР

69. Структура транспорта в Европе

70. Автомобильный транспорт РФ
71. Финансирование железнодорожного транспорта на примере Тюменского отделения дороги
72. Cтрахование железнодорожного транспорта

73. Идеи декабризма в комедии Грибоедова "Горе от ума"

74. Образы "Горя от ума"

75. Персонажи комедии "Горе от ума"

76. Комедия А.С.Грибоедова «Горе от ума». Злободневность звучания комедии в XIX веке и в наше время. Человеческие типы

77. Ремесло, техника и транспорт Древнего Египта

78. Ум

79. Транспорт веществ через биологические мембраны

80. Экологические проблемы развития автомобильного транспорта

Глобус политический диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, переключатель на шнуре; может
1121 руб
Раздел: Глобусы
Крикет "Зоопарк".
Комплект: 4 фигуры, 2 биты, 2 шарика. Длина молоточка: 42,5 см. Возраст: от 3 лет.
548 руб
Раздел: Гольф
Сменный фильтр "Аквафор В-100-6" (2 штуки).
B100-6 — универсальный сменный модуль для фильтров-кувшинов Аквафор. Надежно очищает воду от основных вредных примесей и эффективно ее
424 руб
Раздел: Фильтры для воды

81. Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації)

82. Развитие транспорта в Москве

83. Организация перевозок, экономика и управление на транспорте

84. Організація ремонту машино-тракторного парка з технологічною розробкою ЦРМ господарства

85. Оптимизация перевозочного процесса автомобильным транспортом

86. Экономика отрасли (транспорт)
87. Роль транспорта в организации экономического пространства России
88. Классификации опасных грузов на железнодорожном транспорте

89. Управление транспортом

90. Автомобильный транспорт РФ

91. Трубопроводный транспорт в России

92. Ценовая политика. Особенности ценовой политики на транспорте

93. Водный холодильный транспорт

94. Рене Декарт и его трактат "Правила для руководства ума"

95. Рене Декарт и его трактат "Правила для руководства ума"

96. Классификации опасных грузов на железнодорожном транспорте

Табурет-подставка детский с ручкой.
На прочный табурет малыш сможет не только сесть, но и встать. Табурет удобно использовать как подставку, легко переносить за ручку.
390 руб
Раздел: Стульчики
Набор цветных карандашей "Noris Club", акварельные, 24 цвета, с кистью.
Детские цветные карандаши в картонной коробке. Серия «Noris Club» предназначена для использования детьми. Специальное защитное белое
573 руб
Раздел: Акварельные
Одноразовые туалетные покрытия на унитаз (235 штук).
Средство личной гигиены, необходимое в местах общественного пользования. Незаменимы при использовании в туалетных комнатах: детских и
396 руб
Раздел: Сиденья, крышки для унитаза

97. Ценовая политика. Особенности ценовой политики на транспорте

98. Экономика на водном транспорте

99. Анализ зависимости перевозок пассажиров на автомобильном транспорте


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.