Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

История История     Историческая личность Историческая личность

Пережитки язичництва в культурі Київської Русі Х-ХІІІ ст.

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

Вступ Розділ І. Джерела та історіографія 1.1 Джерела 1.2 Історіографія Розділ ІІ. Язичництво Київської Русі 2.1 Язичництво та язичницький світогляд 2.2 Язичницькі святилища та святі місця Розділ ІІІ. Християнізація Київської Русі Розділ ІV. Пережитки язичництва в Київській Русі після прийняття християнства Висновки Список використаних джерел та літератури Методичний додаток Вступ Витоки української культури беруть свої початки з давньоруської держави, духовна та культурна спадщина якої стала першоосновою для сучасної національної культури. Світогляд середньовічної людини багато в чому спирався на релігійну основу. Вірування мали великий вплив на повсякденне життя людини, вони регулювали та конролювали всі сфери життя. Зміна язичницької релігії на християнство не змогла повністю викоренити язичницькі вірування зі світоглядної системи давньоруської людини. Законсервувавшись в народній культурі, пережитки язичництва проіснували достатньо довгий час та стали невід’ємною частиною культури українського народу. Тому актуальність теми досліджень пережитків язичництва не підлягає сумніву. Мета роботи: дослідити феномен язичницьких пережитків в Київській Русі, з’ясувати процес християнізації язичницького суспільства та виникнення системи давньоруського двовір’я. Для досягнення даної мети потрібно вирішити такі завдання: – проаналізувати джерела та історіографію проблеми; – розглянути язичницький світогляд та систему вірувань в Київській Русі напередодні хрещення; – дослідити язичницькі святилища та язичницькі святі місця до хрещення Київської Русі; – проаналізувати передумови християнізації Київської Русі, розглянути процес християнізації; – висвітлити боротьбу християнства проти язичництва після прийняття християнства; – з’ясувати причини збереження решток язичництва в культурі та розглянути основні пережитки язичництва у світогляді давньоруської людини. Об’єктом дослідження є релігійне та культурне життя Давньої Русі. Предметом дослідження. є язичницькі пережитки в релігійно-світоглядній системі Давньої Русі. Хронологічні рамки охоплюють Х – середину ХІІІ ст. (з моменту виникнення Давньоруської держави до монголо-татарської навали). Територіальні рамки обумовлюються територією Київської Русі Х –ХІІІ ст. Структура бакалаврської роботи складається зі вступу, чотирьох розділів, що розподіляються на підрозділи, висновків, списку використаних джерел та літератури, методичного додатку. Перший розділ присвячено розгляду джерел та історіографії. Другий – досліджує слов’янське язичництво, його систему релігійних вірувань, святилищ і святих місць. У третьому розділі висвітлено передумови та процес християнізації Київської Русі. У четвертому розділі проаналізовано стан релігійних вірувань після прийняття християнства у давньоруському суспільстві, здійснено огляд пережитків язичництва в Київській Русі. Практичне значення дослідження полягає у можливості використання результатів та матеріалів роботи на уроках з історії, українознавства і культурології та в позакласній роботі. Розділ І. Джерела та історіографія 1.1

Джерела Джерельну базу дослідження складають: письмові, археологічні, етнографічні та фольклорні джерела. Серед письмових джерел важливими є вітчизняні та зарубіжні літописи, хроніки, твори арабських та візантійських авторів. Давньоруські автори не описували всіх обрядів язичників. Вони лише осуджували &quo ;поганські&quo ; вірування, тому й не вдавались у подробиці описання, які й так були добре відомі їхній тогочасній аудиторії, значна частина якої продовжувала сповідувати язичництво. Найяскравішим прикладом є &quo ;Повість минулих літ&quo ;. Лiтописна традицiя на теренах Русi, очевидно, веде свiй початок з ХI ст. На зламi ХI-ХII ст. перші лiтописнi тексти були систематизовані та впорядковані у зводи спочатку зусиллями монаха Києво-Печерської Лаври Нестора, а трохи згодом вiдредагованi ігуменом Київського Видубицького монастиря Сильвестром . Результатом їх діяльності і став лiтописний текст, вiдомий як &quo ;Повiсть минулих літ&quo ;. У &quo ;Повісті минулих літ&quo ; записана згадка про релігійну реформу князя Володимира. Переліковуються боги княжого пантеону язичницької доби – дерев’яні Перун, Хорс, Даждьбог, Стрибог, Симаргл та Мокош. Методологiя літописів відзначалася провiденцiалiзмом. Їхнi автори вважали, що все i в людинi, i в кранi, i загалом у свiті передбачено i запрограмовано Богом. Людина у своїх змаганнях, суспільство, країна можуть зрозуміти передбачення. Тоді їх дії не перечать волі Бога. І тоді він веде їх та вони перемагають. Якщо ж Божий замисел не виконується, то дії людини та країни приречені на поразку . Крiм лiтописiв, значний масив iсторичної iнформацiї про релігійне життя давньоруської країни зберiгся на сторiнках пам’яток давньоруської літератури. Серед них перш за все слід згадати &quo ;Слово про закон і благодать&quo ; київського митрополита Іларіона. Мета цього невеличкого за обсягом твору — уславити дiяльнiсть великих київських князів, як фундаторів держави, опікунів церкви. Але водночас значну увагу придiлено iсторичним подiям . Особливу цінність для вивчення пережитків язичництва у давньоруському суспільстві становлять повчання проти язичництва. Найбільша гордість давньоруської літератури, найвидатніша пам’ятка світової культури – &quo ;Слово о полку Ігоревім&quo ; містить у собі певні елементи язичницьких вірувань. Історичною основою поеми є невдалий похід князя Ігоря Святославича, його брата Всеволода, сина Володимира та небожа Святослава проти половецьких ворогів Руської землі, який закінчився поразкою русичів у битві на річці Калка. . Основою фольклорних джерел є усна народна творчість, міфи про походження Всесвіту, Сонця, Місяця, гір, морів, озер. Міфотворчість – найдавніший вияв колективної людської свідомості, більшість з яких виникли у дохристиянський період. Давні уявлення, релігійні культи та язичницька міфологія зумовили формування календарно-обрядової творчості, що ґрунтувалися на особливостях природної циклічності, на різних етапах сільськогосподарської працію. Слов’яни намагалися задобрити сили природи. Яскравий приклад – календарно-обрядові пісні, відповідно до чотирьох пір року, періодів у хліборобстві.

Кожний цикл має центральне свято, обрядові дійства та мають релігійне, поминальне, хліборобське та родинне значення. Наприклад, колядки, щедрівки, веснянки, гаївки, маївки, Русальні та Купальські пісні; зажинкові, жнивні, обжинкові пісні . Сюди також входять казки, легенди, билини, що містять рештки язичницьких вірувань. До археологічних джерел належать поховальні та культові споруди. Поховальні споруди найбільш яскраво показують процеси, що відбувалися у давньоруському суспільстві у релігійній та культурній сферах. Найбільш раннім у слов'ян був обряд кремації, який для пам’яток кінця I тисячоліття н.е. фіксується в двох стадіях: трупоспалення на стороні і на місці майбутнього поховання. У першому випадку померлих спалювали на загальному для усієї громади вогнищі. Як і в пізніших похованнях (за обрядом інгумації) небіжчикові клали різноманітний інвентар: побутові речі, прикраси, амулети-обереги, кераміку, іноді знаряддя праці та жертовні страви. В багатих похованнях зафіксовані ще предмети озброєння й спорядження воїна, в окремих комплексах виявлені загнуздані коні та вбиті слуги (найчастіше - наложниці). В окремих могилах небіжчиків не виявлено – то були меморіальні споруди (кенотафи) на честь померлих далеко від домівки . Яскравим прикладом поховання язичницького періоду є чернігівський курган Чорна могила. Пам'ятку дослідив Д. Самоквасов . Крім князя, тут було поховано, ще підлітка та жінку. Біля померлих покладено різноманітні речі, що являлися необхідними для них на &quo ;тому світі&quo ;: предмети озброєння і військового спорядження (шоломи, кольчуги, мечі), кінська упряж (стремена, сідло), побутові речі (ножі, ключі, замки, сокири, наповнений кістками тварин казан), довгі ритуальні ножи, прикраси, монети, численні зливки кольорових металів – рештки розплавлених у вогні речей. У ногах небіжчиків лежали забиті бики і коні. Б. Рибаков інтерпретував Чорну Могилу як захоронення князя місцевої династії . З прийняттям християнства поховальний обряд докорінно змінюється, кремація замінюється на інгумацію, з могил починає зникати поховальний інвентар, зброя та їжа. Але пережитки язичницького обряду продовжують існувати вже на християнських кладовищах. Що стосується шляху досягнення іншого світу, а також його місцеперебування за уявленнями середньовічних слов’ян, слід зауважити, що інформація щодо цього в наявних писемних джерелах відсутня. Тому слід брати до уваги найбільш загальні вірування давніх індоєвропейців, до яких належало і східноєвропейське слов'янство. У більшості індоєвропейських народів Космос був упорядкования і систематизований у вигляді трьох просторово-часових пластів: нижнього (підземний світ), середнього (земний) і горішнього (небесний). Це так звана &quo ;концепція світового дерева&quo ; . У східних слов'ян така модель досить підтверджується композицією Збруцького ідола. Також важливе місце в житті східних слов’ян посідали культові споруди: капища, святилища, – де стояли виконані з різного матеріалу зображення язичницьких богів. Такі святилища відкриті в Шумську на Житомирщині, у Ржавинському лісі на Буковині, на горі Пластунка під Каневом, на Старокиївській горі.

На цю сторичну мфологю можна було б не звертати уваги, якщо б вона не зачпала корнних нтересв Украни  не була направлена на повне знищення Украни  стор, мови, культури. Для чого Рося привласнила сторю Кивсько Рус Створюючи велику Росйську мперю, московська елта розумла, що без великого минулого неможливо створити велику нацю. Потрбно було прикрасити минуле, можливо навть привласнити чуже. Для цього московськими царями, починаючи з ¶вана ¶V Грозного (1533-1584), було поставлено завдання присвоти сторю Кивсько Рус  створити офцйну мфологю Росйсько мпер. Найбльше в цьому напрям зроблено царицею Катериною ¶¶ (1762-1796), яка не допускала думки про те, що в царському роду вона може бути серед рядово татаро-монгольсько знат. Указом вд 4 грудня 1783 року Катерина ¶¶ створила комсю в склад 10 видних сторикв для «складання записок про стародавню сторю, переважно Рос» пд кервництвом само Катерини ¶¶  графа Шувалова. Комся працювала 10 рокв. В 1792 роц «материнська сторя» побачила свт

1. Культура Київської Русі

2. Культура Київської Русі

3. Культура Київської Русі та середньовічна культура Західної Європи

4. Культура Галицько-Волинської Русі ХІІІ-ХІV ст.

5. Політична роздрібненість Київської Русі (кінець XI — середина XIII ст.)

6. Полемічна проза Київської Русі XV—XVI ст.
7. Мозаїки Київської Русі
8. Розвиток освіти в період Київської Русі і доби козаччини

9. Архітектура і мистецтво Київської Русі

10. Завоювання Київської Русі монголо-татарами

11. Політична і судова система Київської Русі

12. Політичний устрій та соціально-економічний розвиток Київської Русі

13. Суспільно-політичні погляди правителів Київської Русі

14. Культурний розвиток Київської Русі

15. Найдавніший одяг на теренах України. Вбрання періоду Київської Русі

16. Політологія Київської Русі

Карандаши цветные "Nuance", 24 цвета.
Карандаши цветные. Пластиковый трехгранный корпус. Диаметр грифеля: 3 мм. В наборе: 24 цвета.
404 руб
Раздел: 13-24 цвета
Мягкий пол универсальный, желтый, 30x30 см (9 деталей).
Данный вид напольного покрытия прекрасно совмещается с мягкими полами 60х60 см и ковриком-пазлом «Классики». 9 деталей - 1 кв.м. Пол идет
754 руб
Раздел: Прочие
Статуэтка "Римская богиня счастья и удачи - Фортуна", 20 см, арт. 127548.
Статуэтка "Римская богиня счастья и удачи - Фортуна" - это отличный вариант подарка. Красивый продуманный дизайн и высокое
696 руб
Раздел: Статуэтки интерьерные

17. Теїстичні вірування праукраїнців часів Київської Русі

18. Італійська культура (кінець ХVІІІ – перша половина ХІХ ст.)

19. “Третья” культура в Древней Руси

20. Русская музыкальная культура в 60—70-х годах XIX столетия

21. Формування екологічно сталих агроландшафтів на території Слобідської сільської ради Кагарлицького району, Київської області

22. Лінгвістичний аналіз засобів характеристики опису місця дії (на матеріалі короткого оповідання кінця ХІХ ст.)
23. Джерелознавство до ХІХ ст.
24. Історіософські новації ХІХ ст.

25. Культура Японії на межі ХІХ-ХХ століть

26. Становлення середньої і вищої освіти євреїв на Волині у ХІХ ст

27. Україно-польські суперечності та їх вплив на етнологичну ситуацію Правобережної України (перша третина ХІХ ст.)

28. Українські землі у складі Російської імперії наприкінці ХVІІІ - у першій половині ХІХ ст.

29. Культура Польщі в XIV-XVI ст.

30. Культура України в ХІV–першій половині ХVІІ століття

31. Байкарі та їх твори в ХІХ ст.

32. Ситуаційний аналіз умов збутової діяльності Київського торгівельного представництва ЗАТ "Галичина" на ринку молочних продуктів Київської області

Магическая кружка-мешалка, зеленая.
Оригинальная кружка с двойными металлическими стенками (нержавеющая сталь). Сохраняет напиток горячим в течение дольшего времени (в
554 руб
Раздел: Кружки
Глобус Земли, политический, 250 мм.
Глобус Земли политический. Диаметр: 250 мм. На пластиковой подставке.
504 руб
Раздел: Глобусы
Сковорода-гриль чугунная, со складной деревянной ручкой, 25x25 см (квадратная).
Размеры: 25х25х2 см. Чугунная литая сковорода-гриль со складной ненагревающейся деревянной ручкой, с кольцом для подвешивания. Обладает
720 руб
Раздел: Сковороды гриль

33. Соціально-політичні утопісти ХІХ ст. (Сен-Сімон, Фур’є, Оуен)

34. Організаційна та правова регламентація діяльності митного органу України (МОУ) на прикладі діяльності Київської обласної митниці

35. Екологічний стан міста Біла Церква і Білоцерківського району Київської області

36. Ценностно-тематическое пространство культуры Киевской Руси в ХІІ – первой трети ХІІІ вв. и “Слово о полку Игореве”

37. Культура беларускіх зямель у IX ст. - першай палове XIII ст.

38. Культура и духовная жизнь Руси в XIV-XVI веках
39. Культура Древней Руси
40. Культура Руси

41. Культура Руси и древнего мира (Шпаргалка)

42. Культура Руси (Времен XII века)

43. Культура Руси до монгольского нашествия (IX - начало XIII вв.)

44. Культура древней Руси

45. Культура Руси в период раздробленности

46. Образование Древнерусского государства. Крещение Руси в Х-ХII вв.

47. Как зарождалась культура Руси

48. Культура Украины в 1940-1950-х годах

Копилка "Капитан Шарки. Capt'n Sharky".
Размер: 13х9х9 см. Материал: металл.
886 руб
Раздел: Копилки
Блинница (блюдо с крышкой) "Золотая Серена", 23,5 см.
Блинница (блюдо с крышкой). Диаметр: 23,5 см. Высота: 10 см. Материал: керамика.
660 руб
Раздел: Блюда
Настольная игра "Времена года".
Времена года - игра-ходилка, которая знакомит малышей с изменениями в природе. Яркие иллюстрации помогут ориентироваться в сезонах
1023 руб
Раздел: Классические игры

49. Антиповедение в культуре древней Руси

50. Культура средневековой Руси

51. Состояние и развитие культуры СССР в 20-30-х годах

52. Христианская ментальная революция в культуре Киевской Руси в XI в.

53. Культура Руси и древнего мира

54. Культура Руси 15-16 вв.
55. Символика крестьянского быта в культуре Древней Руси
56. Культура Киевской Руси

57. Культура языческой Руси

58. Культура України в 30-х рока

59. Византийское влияние на культуру Киевской Руси

60. Традиция перевода оперного либретто Р. Вагнера в русской художественной культуре 80-х годов ХIХ – 10-х годов ХХ века

61. Изучение вопросов развития советской культуры 20-30-х годов на уроках истории

62. Волосне упавління і волосний суд по буржуазним реформам 60-х рр 19-го ст

63. "Історія Русів” – виразник політичних поглядів автономістів

64. Культура Руси XIV-XV в.в.

Рамка деревянная со стеклом, формат 40х40 см, арт. 2N66.
Размер: 40х40 см. Цвет: клён. Материал: дерево.
404 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон
Беговел "Funny Wheels Rider Sport" (цвет: зелёный).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2900 руб
Раздел: Беговелы
Сиденье в ванну, белое.
Материал: экологически чистый пластик. Цвет: белый. Внутреннея ширина от 45 см до 75 см, Размер пластмассового сиденья 37 см длина и 30 см
782 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны

65. Біологія Х-вірусу картоплі

66. Древняя Русь и государство и право России в 90-х гг. XX ст.

67. Теоретичні проблеми дослідження субстрату в європейському мовознавстві ХІХ–ХХ ст.

68. Вирізання картинок з екрану та запис їх в BMP форматі (для графіки) і TXT форматі (для тексту)

69. Адносіны Вялікага княства Літоўскага з Маскоўскай дзяржавай у канцы XV - 30-х гг. XVI ст.

70. Візантійська імперія в ХІ - ХV ст.
71. Індустріалізація економіки в другій половині XIX ст.
72. Китайська стіна, шовковий шлях та їх історичне значення

73. Культура Древней Руси

74. Культура України другої половини XVIІ-XVIII ст.

75. Матэрыалы справаводства переяду Вялікага Літойскага(ХІV-XVIII ст.). "Літойськая метрыка"

76. Польський соціалістичний рух на Правобережній Україні (ІІ пол. ХІХ-поч. ХХ ст.)

77. Римська держава в період республіки V - II ст. до н. е.

78. Розвиток української культури та мистецтва у другій половині XIX ст.

79. Сацыяльна-эканамічнае развіццё беларускіх земляў у першай палове XIX ст

80. Студентство та вищі навчальні заклади Росії та України (наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.)

Штора для ванной комнаты (арт. RPE-730020).
Размер: 200х200 см. Материал: полиэстер. В комплекте 12 крючков.
375 руб
Раздел: Занавески
Настольная игра "Имаджинариум. Детство".
О настольной игре «Имаджинариум. Детство» Настольная игра, в которой надо придумывать ассоциации к картинкам и пытаться разгадать чужие
1750 руб
Раздел: Классические игры
Набор ручек капиллярных STABILO point 88, 6 ручек.
В наборе 6 ручек, цвет: голубой, красный, синий, черный, фиолетовый, сиреневый. Великолепное качество и функциональность капиллярных ручек
368 руб
Раздел: Капиллярные

81. Українська культура першої половини ХІХ століття

82. Бітлз і їх роль у розвитку молодіжної культури ХХ століття

83. Культура і мастацтво Беларусі канца XVIII-першай паловы XIX ст

84. Культура Киевской Руси

85. Культура средневековой Руси

86. Культура стародавньої Русі
87. Модернізм в українській культурі кінця ХІХ-початку ХХ століття
88. Основні етапи та особливості розвитку української культури XX ст.

89. Особенности культуры Древней Руси

90. Сравнительный анализ культур Мессопотамии и Киевской Руси

91. Українська культура 1980–90-х років

92. Українська культура кінця XVIII ст.–початку ХХ ст.

93. ХІХ век - время расцвета русской художественной культуры

94. Художественная культура Древней Руси

95. Культура дохристиянської Русі та культура Візантії

96. Культура Древней Руси

Пенал "Махаоны" (розовый).
Этот аксессуар поможет содержать в порядке нужные мелочи и будет поднимать настроение! Размер: 21x8x8 см.
394 руб
Раздел: Без наполнения
Набор для проведения раскопок "Dino Excavation. Динозавры" (Стегозавр и Тираннозавр).
Набор "Стегозавр и Тираннозавр" из серии Dino Excavation создан специально для детей, интересующихся палеонтологией. В комплекте
355 руб
Раздел: Археологические опыты
Электронный звуковой плакат "Космос", артикул PL-13-SPACE.
Электронный звуковой плакат в увлекательной и доступной форме расскажет ребенку о космосе и космических объектах на русском и английском
794 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты

97. Культура древней Руси VI-XIII веков

98. Культура Беларусі у другой палове XVI ст.

99. Дослідження ринку комп’ютерної техніки та супровідних послуг в місті Рівне


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.