Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование     Программное обеспечение Программное обеспечение

Розробка облікової системи організації на прикладі Microsoft Access

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

Зміст Вступ 1. Загальна характеристика організації 2. Розробка своєї облікової системи на прикладі Microsof Access 2.1 Призначення і функції системи 2.2 Обсяги вхідної інформації 2.3 Інформаційна база задачі 2.4 Проблеми якості вхідної інформації, пропозиції Висновки Список використаної літератури Вступ Комп'ютерні інформаційні системи відіграють значну роль на сучасних підприємствах і в організаціях. Вони безпосередньо впливають на планування і прийняття управлінських рішень, номенклатуру і технологію виготовлення та реалізації товарів і послуг. Сучасний етап розробки інформаційних систем в економіці характеризується створенням нових видів інформаційних систем, до яких належать експертні системи, системи підтримки прийняття рішень, інформаційно-пошукові системи, системи зі штучним інтелектом, виконавчі інформаційні системи та інші. Діяльність господарського суб'єкта базується на трьох компонентах: системі управління підприємством; його економічній системі і інформаційних технологіях, що використовуються як інструментарій двох попередніх компонентів. Центральною ланкою комп'ютерної інформаційної системи підприємства є бухгалтерська інформаційна система, де хронологічно і систематично накопичуються і оброблюються дані, пов'язані з обліком, контролем, плануванням, аналізом і регулюванням. На основі цих даних формується інформація про роботу підприємства, порівнюються фактичні показники і нормативні, формулюються глобальні і локальні напрями діяльності, розроблюються пропозиції по встановленню причин відхилень і коригуванню результатів, здійснюється прогнозування ефективності політики управління підприємством. 1. Загальна характеристика організації Бюджетна установа Територіального центру «Захист», який обслуговує самотніх інвалідів 1, 2, 3 групи і дітей інвалідів по Ахтирському району Сумської області знаходиться за адресою: м. Ахтирка, Сумської області, вул. Макаренка 5. Територіальний центр «Захист» являється самостійною організацією, нараховує у своєму штаті 138 співробітників. Організація є юридичною особою, має самостійний баланс, печатку, розрахунковий рахунок та інші рахунки в КБ «ПриватБанк». Форма власності установи – комунальна. Основний вид діяльності – благодійність. ТЦ «Захист» надає гуманітарні допомоги інвалідам всіх груп. 2. Розробка своєї облікової системи на прикладі Microsof Access 2.1 Призначення і функції системи Інформаційна система є комунікаційною системою по збору, передачі, переробці інформації про об'єкт, забезпечуючи працівників різного рангу інформацією для реалізації функції управління. Інформаційна система створюється для конкретного об'єкту. СУБД (система управління базами даних) є універсальним програмним засобом, призначеним для створення і ведення (обслуговування) баз даних на зовнішніх пристроях, що запам'ятовують, а також доступу до даних і їх обробки. СУБД підтримує один з можливих типів моделей даних – мереживу, ієрархічну або реляційну, які є однією з найважливіших ознак класифікації СУБД. СУБД забезпечують багатоцільовий характер використовування бази даних, захист і відновлення даних.

Наявність розвинених діалогових засобів і мови запитів високого рівня робить СУБД зручним засобом для кінцевого користувача. Основними засобами СУБД є: – засоби завдання (описи) структури бази даних; – засоби конструювання електронних форм, призначених для введення даних, перегляду і їх обробки в діалоговому режимі; – засоби створення запитів для вибірки даних за заданих умов, а також виконання операций по їх обробці; – засоби створення звітів з баз даних для висновку на друк результатів обробки в зручному для користувача вигляді; – мовні засоби – макроси, вбудована алгоритмічна мова (Dbase, Visual Basic або інші), мова запитів (SQL) і т. п., які користуються для реалізації нестандартних алгоритмів обробки даних, а також процедур обробки подій в задачах користувача; – засоби створення додатків користувача (генератори додатків, засобу створення меню і панелей управління додатками), дозволяючи об'єднати різні операції роботи з базою даних в єдиний технологічний процес. База даних – це сукупність даних, організованих на машинному носії засобами СУБД. У базі даних забезпечується інтеграція логічно зв'язаних даних при мінімальному дублюванні даних, що зберігаються. База даних включає дані, що відображають деяку логічну модель взаємозв'язаних інформаційних об'єктів, що представляють конкретну наочну область. База даних організовується відповідно до моделі і структур даних, які підтримуються в СУБД. СУБД в розрахованих на багато користувачів системах. База даних, як правило, містить дані, необхідні багатьом користувачам. Отримання одночасного доступу декількох користувачів до загальної бази даних можливе при установці СУБД в локальній мережі персональних комп'ютерів і створенні розрахованої на багато користувачів бази даних. До основних властивостей СУБД і бази даних можна віднести: – відсутність дублювання даних в різних об'єктах моделі, забезпечуючи одноразове введення даних і простоту їх коректування; – несуперечність даних; – цілісність бази даних; – всілякі вибірки даних і їх використовування різними задачами і додатками користувача; – захист даних від несанкціонованого доступу засобами розмежування доступу для різних користувачів, – можливість модифікації структури бази даних без повторного завантаження даних; – наявність мови запитів високого рівня, орієнтованого на кінцевого користувача, який забезпечує висновок інформації з бази даних по будь-якому запиту і представлення її у вигляді відповідних звітних форм, зручних для користувача. 2.2 Обсяги вхідної інформації Позамашинне інформаційне забезпечення включає позамашинну інформаційну базу і засоби її ведення. Інформаційна база об'єднує власне інформацію поза машинну сфери наочної області, а засоби її організації і ведення призначені для забезпечення роботи в ній. Позамашинную інформаційну базу утворюють дані, що містяться в документах. Позамашинна інформаційна база включає нормативно-довідкову, планову (тобто умовно-постійну) інформацію (облікову) інформацію деякої наочної області. Рішення по інформаційній базі припускають визначення складу інформації, необхідної для вирішення задач користувача.

Крім того, повинна бути виявлена логічна структура інформації, що дозволяє перейти до етапу формалізації і моделювання даних, необхідного для автоматизованої обробки. Структуризація інформації позамашинной сфери знаходить віддзеркалення в її уявленні окремими структурними одиницями, їх угрупуванням в документах, впорядкуванні по класифікаційних ознаках. Документи позамашинной сфери. Документи є основним носієм інформації у позамашинной сфері. Документи відповідно до функцій управління підрозділяються на нормативно-довідкові, планові і інші документи умовно-постійної інформації, мало змінної в часі, і документи оперативної, первинної облікової інформації, що фіксує протікання тих або інших процесів. У нашій задачі позамашинной інформацією є акт обстеження матеріально-побутових умов інваліда і накладні по видачі гуманітарної допомоги. 2.3 Інформаційна база задачі Внутрішньомашинне інформаційне забезпечення включає інформаційну базу на машинному носії і засоби її ведення. До внутрішньо машинної інформаційної бази відноситься база даних, структура якої відображає модель логічно взаємозв'язаних даних конкретної наочної області, а також окремі не взаємозв’язані масиви вхідних, вихідних і проміжних даних, що зберігаються на машинному носії. У базі даних, підтримуваній засобами СУБД, зберігається нормативно-довідкова, планова, тобто умовно-постійна, інформація, і оперативна, облікова інформація. Найважливішою задачею розробки внутрішньо машинної інформаційної бази є ефективна організація даних, що зберігаються на машинних носіях. Внутрішньомашинна інформаційна база включає дані, які поступають з позамашинной сфери – з документів, планових і оперативних документів і т.д. Частина даних внутрішньо машинної інформаційної бази може формуватися в процесі рішення задач або поступати по каналах зв'язку з інших систем. Внутрішньомашинна інформаційна база характеризується складом і структурою масивів, способами організації і доступу до даних на машинних насіях. Залежно від використовуваних програмних засобів організація масивів може мати свої особливості. Інформаційні масиви можуть бути організовані у вигляді окремих незалежних файлів (файлова організація) або бути у складі бази даних, що є інтегрованою сукупністю взаємозв'язаних масивів. Алгоритм рішення Укрупнений алгоритм рішення комплексу задач зводиться до вказівки послідовності звернення до таблиць бази даних для вибірки необхідної інформації і застосуванням операцій реляційної алгебри. Алгоритм рішення задачі комплексу представляється у вигляді набору реляційних процедур. Так, для формування вихідного документа «Одержали допомогу в 2005 році» послідовно звертаються до таблиць «Січень 2008», «Лютий 2008», «Березень 2008», «Квітень 2008», «Травень 2008», , «Грудень 2008», реляційна операція З'єднання сполучає відносини (таблиці) по загальних ключах зв'язку. Алгоритм рішення задачі – це система точно сформульованих правил, що визначають процес перетворення вхідної інформації у вихідну за кінцеве число кроків. Розглянемо на прикладі Територіального центру «Захист», який обслуговує самотніх інвалідів 1, 2, 3 групи і дітей інвалідів по Ахтирському району Сумської області, роботу СУБД «АССЕSS».

Про структуру та основні функції "двуйки" свідчить цікавий цілком таємний документ, здобутий в той період українськими розвідниками у Варшаві. Центральний апарат польської військової розвідки складався з таких відділень: організаційного, облікового, агентурного, паспортного, оборонного й пресового. Організаційне відділення координувало роботу розвідувальних підрозділів військових з'єднань й окремих розвідувальних груп і осередків за кордоном. Воно ж виробляло інструктивні документи, котрі містили в собі пріоритетні завдання для осередків розвідувальної інфраструктури, вело збір й обробку інформації, яка надходила від розвідувальної мережі. Саме в цьому відділенні вівся персональний облік агентури, її інструктаж, вирішувалися питання про професійну придатність розвідників, їх відправку за кордон, а інколи, в разі потреби, і про ліквідацію [567]. Функції аналітичного центру польської військової розвідки виконувало облікове відділення. Воно обробляло всі відомості про стан збройних сил, політичну ситуацію, економіку зарубіжних країн

1. Сучасні облікові системи: переваги та недоліки

2. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

3. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")

4. Організація облікового процесу на підприємстві

5. Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"

6. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)
7. Шляхи вдосконалення організації обліку виробництва продукції свинарства на прикладі ТОВ "Агрофірми "Колос"
8. Організація ремонту машино-тракторного парка з технологічною розробкою ЦРМ господарства

9. Організаційна система управління природокористуванням України

10. Організація обліку грошових коштів

11. Організація банківського споживчого кредитування (на прикладі ВАТ КБ "Хрещатик")

12. Організація охорони праці на прикладі закритого акціонерного товариства "Ратнівський молокозавод"

13. Вдосконалення організації бухгалтерського обліку на ТОВ "СКОП"

14. Етапи організації бухгалтерського обліку

15. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

16. Організація бухгалтерського обліку в Австралії і Данії

Одеяло стеганое "Карапуз" толстое (цвет: белый).
Одеяло "Карапуз" выполнено в чистейшем белом цвете. Дополнительно по всему периметру имеется стежка для предотвращения миграции
589 руб
Раздел: Одеяла для детей
Набор овощей.
Набор овощей пригодится на кукольной кухне для варки супов. В комплект входят 8 овощей, типичных для средней полосы и русской кухни. Овощи
559 руб
Раздел: Продукты
Головоломка "Шар-лабиринт 100 шагов-мини".
Это самый маленький из шаров-лабиринтов. Диаметр шара 11,3 см, при этом сам лабиринт насчитывает 100 шагов. Это мини-версия оригинального
365 руб
Раздел: Головоломки

17. Організація бухгалтерського обліку в Пакистані та Фінляндії

18. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

19. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

20. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"

21. Організація обліку

22. Організація обліку в Франції та Люксембурзі
23. Організація обліку власного капіталу підприємства України
24. Організація обліку запасів на підприємствах

25. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу

26. Організація обліку на підприємстві ТОВ "ВІРКО"

27. Організація обліку реалізації сільськогосподарської продукції, робіт і послуг

28. Організація обліку та контролю в Біловодському районному центрі зайнятості

29. Організація складського обліку запасів в установах

30. Організація управлінського обліку

31. Організація фінансового обліку розрахунків з дебіторами відповідно до П(С)БО

32. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

Фоторамка на 7 фотографий С31-017 "Alparaisa", бронзовый, 43x42,5 см.
Размеры рамки: 43х42,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см (3 штуки), - 15х10 см (1 штука), - 9х9 см (3 штуки). Фоторамка-коллаж для 7-ми
586 руб
Раздел: Мультирамки
Полка на ванну.
Материал: полипропилен. Размер: 300x70x680 мм. Максимальная нагрузка: 80 кг. В ассортименте без возможности выбора.
469 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны
Антимоскитная сетка "Лето" для дверного проема, 2.1x1.0 м.
Антимоскитная сетка предназначена для размещения на дверном проеме у Вас дома или на даче. Сетка выполнена в виде занавесок, оснащена
579 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

33. Специфіка організації обліку в автотранспортних підприємствах

34. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

35. Предмет, система та основні поняття курсу "Організація судових та правоохоронних органів"

36. Функції цитати, як одного із засобів організації художнього простору тексту (на прикладі твору Л.Н. Большакова "Повернення Григорія Вінського")

37. Організація обліку на торгівельному підприємстві

38. Лікування хворих на хронічне обструктивне захворювання легенів з урахуванням циркадної організації кардіореспіраторної системи
39. Ефективність контролю в організації: поняття, основні параметри, система показників, проблеми
40. Удосконалення організації і управління діяльністю підприємства на прикладі ФГ "Часовенко А.А."

41. Вдосконалення системи управління персоналом організації (за матеріалами ЗАТ "Страхова група "ТАС" Криворізька філія)

42. Архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску)

43. Організаційна та правова регламентація діяльності митного органу України (МОУ) на прикладі діяльності Київської обласної митниці

44. Організація обліку грошових коштів в касі

45. Вдосконалення організації технічного обслуговування виробництва (на прикладі ПП "Ларіс")

46. Зміст поточних планів та організація їх розробки

47. Організація роботи команди засновників фірми у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю (на прикладі ТОВ "БРАВОГЛАСС")

48. Оцінка стану та використання майна організації (на прикладі ВАТ "Запоріжтрансформатор")

Сковорода чугунная с деревянной ручкой 2505/25, 25 см.
Диаметр: 25 см. Чугунная сковорода с деревянной ручкой. Обладает высокой теплопроводностью, несравнимой износостойкостью, устойчивостью к
648 руб
Раздел: Сковороды чугунные
Альбом для пастели "Pastel", А2, 20 листов.
Формат: А2. Количество листов: 20. Плотность бумаги: 300 г/м2. Блок: синий. Твердая подложка.
429 руб
Раздел: 14-24 листа
Бутылочка для кормления "Avent" Natural (260 мл).
Уникальная эргономичная форма позволяет комфортно держать бутылочку в любом положении. Инновационный двойной клапан эффективно снижает
481 руб
Раздел: Бутылочки

49. Системы органов государственной власти субъектов Российской Федерации и штатов Индии (сравнительный анализ)

50. Федеральное Собрание - парламент России как высший представительный орган, его место в системе органов государства

51. Автоматизация информационного взаимодействия в системе органов государственного финансового контроля

52. Суспільна організація життя слов

53. Організація приймання товару в аптеці

54. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією
55. Організація праці менеджера
56. Некоторые проблемы формирования единой системы органов исполнительной власти в сфере строительной деятельности

57. Система органов государственной власти Российской Федерации

58. Место и роль Верховной Рады Украины в системе органов государства

59. Система органов государственной власти

60. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах

61. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

62. Конституционный Суд РФ в системе органов государственной власти

63. Система органов государственной власти субъекта федерации (на примере Санкт-Петербурга)

64. Організаційні заходи що обезпечивають працівників під час роботи

Папка для акварели "Балет", 20 листов, А2.
Папка для акварели. Обложка - мелованный картон с клапанами. Блок - рисовальная бумага чистоцеллюлозная. Формат: A2. Плотность: 200
350 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Френч-пресс, 600 мл.
Френч-пресс Rosenberg изготовлен из высококачественной нержавеющей стали и термостойкого стекла. Удобная ненагревающаяся ручка.
383 руб
Раздел: Френч-прессы
Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х22,5 сантиметров, бежевая.
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 22,5 см.
340 руб
Раздел: Корзины для стеллажей

65. Виникнення перших українських молодіжних організацій у діаспорі

66. Становление системы органов прокуратуры в России

67. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

68. Організація банківської справи

69. Організація біржової торгівлі

70. Організація депозитних операцій комерційними банками з фізичними особами
71. Організація діяльності "ПриватБанку"
72. Організація кредитної роботи в комерційному банку

73. Організація та планування кредитування

74. Аналіз організації депозитних операцій банків з фізичними особами в комерційному банку ТОВ "Укрпромбанк"

75. Державне управління охороною праці та організація охорони праці

76. Організація охорони праці на виробництві

77. Організація робочого місця бухгалтера

78. Рівні організації організму людини

79. Система органов пищеварения

80. Організація виробництва в підприємствах агропромислового комплексу

Керамическая кружка "World of Tanks" с 3D логотипом, 425 мл.
Керамическая кружка "World of Tanks" с 3D логотипом – настоящая находка для геймеров! Эта вместительная чашка станет Вашим
398 руб
Раздел: Кружки
Стиральный порошок Perfect 6 Solution "Перфект мульти солюшн", 3200 грамм.
Порошок стиральный "Перфект мульти солюшн" бесфосфатный для всех типов стиральных машин и ручной стирки. Стиральный порошок
712 руб
Раздел: Стиральные порошки
Настольная игра "Хоккей".
Материал шайб: пластик. Материал игроков: пластик, металл. Количество шайб: 2. Диаметр шайбы: 24 мм. Высота игроков: 70 мм. Размер
1727 руб
Раздел: Настольный футбол, хоккей

81. Організація і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зерна

82. Організація, нормування та оплата праці в свинарстві

83. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні картоплі

84. Організація, планування та шляхи збільшення виробництва озимих зернових

85. Внутрішній аудит організації

86. Облікова політика ДП НАЕК "Енергоатом"
87. Облікова політика як елемент культури бізнесу
88. Організаційні процедури аудиту дебіторської заборгованості ТзОВ "Інтер-Синтез"

89. Організація аудиторської перевірки матеріальних витрат на виготовлення продукції

90. Організація документування господарських операцій

91. Організація і методика аудиту грошових коштів

92. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

93. Організація праці бухгалтера

94. Порядок організації діловодства на новоствореному підприємстві

95. Релевантність облікової інформації та її вплив на прийняття управлінських рішень

96. Структура наказу про облікову політику та оптимальні шляхи впровадження

Набор детской посуды "Принцесса", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Копилка "Капитан Шарки. Capt'n Sharky".
Размер: 13х9х9 см. Материал: металл.
886 руб
Раздел: Копилки
Блинница (блюдо с крышкой) "Золотая Серена", 23,5 см.
Блинница (блюдо с крышкой). Диаметр: 23,5 см. Высота: 10 см. Материал: керамика.
660 руб
Раздел: Блюда

97. Формування облікової політики підприємства

98. Актуальні проблеми розвитку і територіальна організація легкої промисловості світу

99. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.