Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Социология Социология

Соціологія як наука

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

1. Предмет та об`єкт вивчення соціології. Наукові дискусії навколо предмету соціології Поняття «соціологія» походить від лат. socie as (суспільство) і грецького logos (слово, вчення) й означає вчення про суспільство. Уперше поняття «соціологія» було введене в обіг фр філ О Контом (1798–1867), який вже в 30-х роках ХІХ ст. визначав соціологію як загальну науку про структуру суспільства, його розвиток, ототожнював соціологію з суспільствознавством, вважав, що соціологія має ґрунтуватися на позитивних фактах, а не на пустих міркуваннях, та будуватися за прикладом природничих наук. Саме тому соціологія О. Конта отримала назву «позитивізм», тобто «точна наука», що діє за зразком природничих, «позитивних» наук. Інші соціологічні теорії та «» концепції, які виходили з того, що науки про природу – це одне, а науки про суспільство – зовсім інше, були названі «антипозитивізмом», або «розуміючою соціологією», засновником якої був, М. Вебер (1864–1920). Аналіз показує, що соціологія, будучи наукою про реальні, конкретні соціальні явища й процеси, не обмежується цим, а розкриває соціальну взаємодію – процес взаємного впливу спільної діяльності, оскільки суспільство – це і є соціальна взаємодія, а складні взаємодії соціального, особливого й одиничного є, по суті, соціальними механізмами. Об’єкт та предмет соціології, як і будь-якої науки не тотожний. Об’єктом науки є все, на що орієнтоване дослідження. Предмет науки – це окремі аспекти, властивості та відносини, які становлять об’єкт конкретного дослідження. соціологія – це наука про становлення, розвиток і функціонування суспільства, соціальних спільнот, відносин про механізми і принципи їх взаємодії. Об 'єктом соціології як науки є соціальна реальність, тобто реальне суспільне житгя, суспільство як цілісний організм, що його вивчають і інші науки – філософія, історія, політологія, економічна теорія, етнографія, право тощо. Предмет – відносини, що складаються між людьми, що вх у всілякі об’єднання або між групами людей. (соц відносини) Сучасна соціологія – це багатоманітність течій та наукових шкіл, які по-різному пояснюють її об`єкт і предмет. Однак більшість учених погоджуються з тим, що об`єктом соціологічного пізнання виступає вся сукупність властивостей, зв`язків і відносин, котрі носять назву соціальних. Соціальні зв`язки, соц. взаємодія, соц. відносини і спосіб їх організації є об`єктами соц. дослідження. Предметом соціології є істотні властивості, зв`язки й відношення об`єкта дослідження як цілісного соціального організму, пізнання яких необхідне для вирішення теоретичних і практичних проблем функціонування і розвитку соціальної сфери суспільства. Конт вважав, що соц. – це позитивні знання про сусп. Дюркгейм називав предметом соц. соціальні факти як форми колективної дії і колективного буття, тому предмет соц. – колективне в усіх його проявах. Ковалевський розгляд. соц. як науку про порядок і прогрес людських суспільств. Смелзер трактує соц. як наукове вчення сусп. та сусп. відносин. 2. Сутність «соціального» як ключової соціологічної категорії Центральним поняттям соц.

є «соціальне». Осипов вважав, що соціальне – це сукупність будь-яких властивостей і особливостей сусп. відносин, що формуються індивідами чи спільнотами в процесі спільної діяльності, за конкретних умов і проявляються в їхньому ставленні один до одного, до свого становища в сусп., до явищ і процесів сусп. життя. Соціальне виникає тоді, коли поведінка одного індивіда підпадає під вплив іншого індивіда (групи) безпосередньо чи опосередковано. В процесі взаємодії вони впливають один на одного і сприяють тому, що кожний з них стає носієм і виразником соц. властивостей. У широкому розумінні «соціальне» означає все те, що належить до суспільства на відміну від природи. У вузькому – тільки ті аспекти суспільного, які визначаються становищем людей у соц. структурі сусп., відносинами між соц. групами та між людьми як представниками різних класів, націй тощо. Центральним і засадним поняттям соціології є «соціальне». Проблема соціального пронизує усю історію розвитку соціологічної думки. Розглядаючи її частіше акцентують увагу на тому, що соціальне – це ефект спільного, який виникає внаслідок свідомої взаємодії індивідів. Але спільне, скоординоване присутнє і в стадних сукупностях тварин чи в сім’ях комах. Наприклад, дуже наочно це проявляється у бджіл, мурашок тощо. М. Вебер виділив як квінтесенцію соціального так зване очікування, тобто орієнтацію на відповідну реакцію. Г.В. Осипов уважає, що соціальне – це сукупність будь-яких властивостей та особливостей суспільних відносин, що формуються індивідами чи спільнотами в процесі спільної діяльності, за конкретних умов і проявляються в їхньому ставленні один до одного, до свого становища в суспільстві, до явищ і процесів суспільного життя. Соціальне виникає тоді, коли поведінка одного індивіда підпадає під вплив іншого індивіда (групи індивідів) безпосередньо чи опосередковано. Саме в процесі взаємодії вони впливають один на одного і сприяють тому, що кожний з них стає носієм і виразником соціальних властивостей, які є предметом соціологічного вивчення. Слід відрізняти поняття «соціальне» в широкому та вузькому розумінні. У широкому розумінні «соціальне» є синонімом «суспільного» і означає все те, що належить до суспільства на відміну від природи. У вузькому розумінні «соціальне» означає тільки ті аспекти суспільного, які визначаються становищем людей у соціальній структурі суспільства, відносинами між соціальними групами та між людьми як представниками різних класів, націй, трудових колективів, професійно-кваліфікаційних та інших соціальних груп. 3. Особливості соціологічного знання, рівні його формування Кожна галузь науки виконує певні завдання, досліджує різноманітні проблеми. Для цього визначаються відповідні напрями досліджень тa аналізу соціальної реальності, а. практична реалізація цих досліджень здійснюється на певних рівнях спеціальними кваліфікованими науковими закладами. Соціологія, як і будь-яка інша наука, має свою структуру, що зумовлено її змістом та завданнями. Передусім самі соціологічні знання мають три основних рівні: фундаментальні соціологічні теорії (створюють теорії, концепції, парадигми, що розкривають універсальні закономірності й принципи побудови різноманітних соціальних систем, а також теорію випадкових і таких, що само організуються, само управляються, соціальних процесів та явищ); теорії середнього рівня (покликані узагальнювати і структурувати емпіричні дані в межах окремих галузей соціологічного знання); емпіричний (знаходить, визначає та узагальнює соціальні факти).

Соціологічні знання – це єдність теорії та соціальної практики. Теорії та концепції, розроблені на найвищому рівні у сфері формування знань про соціальну реальність, становлять теоретичну фундаментальну соціологію. Спеціальні соціологічні теорії; або теорії середнього рівня, вивчають закономірності та випадковості розвитку й відтворення окремих соціальних спільностей (соціологія міста, села, етнічної групи, демографічної групи тощо). До середнього рівня належать галузеві теорії; що розкривають закономірності, випадковості та механізм життєдіяльності соціальних спільностей в окремих сферах (соціологія праці, соціологія освіти, соціологія побуту, економічна соціологія, соціологія управління тощо), та теорії; що аналізують окремі елементи соціального механізму (теорії комунікації, соціальної активності, соціологія організацій тощо). Емпірична соціологія вивчає, аналізує та узагальнює соціальні факти. Вона використовує методи конкретних соціологічних досліджень (опитування, спостереження, аналіз документів). Між різними рівнями соціального знання немає абсолютної межі. Теоретичні та емпіричні знання тісно пов'язані між собою. Теоретичні знання необхідні для грамотного здійснення емпіричних досліджень, а емпірична соціологія забезпечує теоретичні розробки перевіреними й узагальненими соціальними фактами. 4. Методи, якими користується соціологія. Особливості соц. підходу до вивчення суспільства Методи в соціології – це спосіб здобуття, побудови та обґрунтування соц. знань, сукупність прийомів, процедур, операцій емпіричного, досвідного та теор. пізнання соц. реальності. Соціологія використовує дві основні групи методів: перша група – загальнонаукові методи, до яких належать діалектика, синергетика (вплив випадку факторів), історизм, і друга група – специфічні методи соціології, до яких належать спостереження, опитування (усне, анкетне, інтерв'ю), експеримент, моделювання, соціометрія, аналіз документів та інші. Під час вивчення та аналізу соціальних відносин, явищ і процесів, закономірностей та випадковостей соціального життя суспільства використовуються зазвичай усі загальнонаукові й специфічні методи соціології. Однак кожне конкретне соціальне явище або процес для свого вивчення та аналізу вимагають використання пepeважно тих методів, які забезпечують найбільш глибоке та повне наукове їх обґрунтування й пояснення. 5. Сутність понять «соц. відносини», «соц. явище», «соц. процес», «соц. закон», їх взаємозв`язок Соціальні відносини – це усталена, така, що історично склалася за конкретних умов місця і часу, система зв’язків між окремими людьми й соціальними спільнотами, які беруть неоднакову участь економічному, політичному й духовному житті, мають різний соціальний стан, спосіб життя, джерела й рівні доходів та особистого споживання. Ці відносини складаються з приводу місця і ролі людей у суспільстві, способу їх життя, умов існування. Вони виявляються в результаті порівняння становища окремих індивідів, соціальних груп у соціальній структурі, через комунікаційні зв’язки між ними, оцінку власного становища порівняно зі становищем інших з метою впливу на результати їхньої діяльності, корекції поведінки та інтересів.

У ширшому значенн населення крани, обднане спльним незалежним урядом; держава. 5. Студентська громада в середньовчних унверситетах, обднана за територальним принципом. 6. Натовп, маса [людей]. 7. Племя з групи нданських племен[45]. Якщо повернутися до суто наукових дефнцй нац, можна дйти висновку, що загалом бльшсть з них не виходить за рамки «класичних». Звичайно, не можна стверджувати, що пошук формальних визначень припинився,  сучасн науков розробки у цьому вдношенн це лише широк коментар «класикв» певних наукових шкл. Зявляються нов аспекти, повязан з подальшою деталзацю усталених дефнцй, котр модифкуються у звязку з поглибленням дослджень нац й нацоналзму, з появою нових методв та пдходв у вивченн дано проблеми. Докладнше про це йтиметься у наступному нарис. Закнчуючи огляд визначень «нац», мамо навести ще одне, надзвичайно цкаве мркування стосовно методолог пзнання цього явища. На думку професора соцолог Калфорнйського унверситету Роджерса Брубейкера, для бльшост пдходв до визначення «нац»  характерною есенцалстська (субстанцалстська) вра в те, що сну якась конкретна спльнота, яку лише треба адекватно дентифкувати за певною системою ознак. «Проблема з цим субстанцалстським пдходом до розумння нацй як реальних явищ поляга в тому, зауважу вн, що категор [суспльно} практики ототожнюються з аналтичними категорями»[46]

1. Соціологія молоді як галузь соціологічної науки

2. Соціологія культури як галузь соціології та культурознавча наука

3. Соціологія як наука про суспільство

4. Санітарна мікробіологія як наука

5. Анкета, як основний інструмент соціологічного дослідження

6. Соціологія молоді – як важлива складова соціології
7. Соціологічна думка на Україні (кінець ХІХ - поч. ХХ)
8. Історичний розвиток біологічних наук

9. Людина: біологія й соціологічні проблеми

10. Культурологія як наука

11. Технологія ліків як наука

12. Зміст та структура документознавства як науки

13. Педагогіка як наука про виховання

14. Місце і роль політики та політології як науки в житті суспільства

15. Політологія, як наука

16. Психологія як наука

Набор стаканов "Loraine", 6 предметов, 260 мл.
В наборе: 6 стаканов. Материал: стекло. Цвет: прозрачный. Рисунок: золотой орнамент. Объем: 260 мл. Информация об объеме изделия,
321 руб
Раздел: Наборы посуды
Подушка "Нордтекс. Цветочный заяц", 40х40 см.
Декоративные подушки являются непременным элементом современного интерьера. Они могут послужить прекрасным украшением не только спальни,
454 руб
Раздел: Подушки
Фиксатор головы ребенка для автокресла "Совы".
Клювонос надежно поддерживает голову ребенка во время сна в автокресле и не сползает со лба ребенка на лицо и шею, так как система
730 руб
Раздел: Удерживающие устройства

17. Аналіз результатів соціологічного дослідження "Освіта в житті молоді"

18. Дослідження теоретичної концепції системи освіти с позиції соціології

19. Ідентифікація у сучасній соціології

20. Основи соціології

21. Політична соціологія в складі соціологічної теорії - питання та історичний розвиток

22. Предмет соціологічного знання
23. Програма соціологічного дослідження, спрямована на визначення свого майбутнього населенням України
24. Розвиток та сучасний стан соціології

25. Соціологічна концептуалізація освіти

26. Соціологічне дослідження "Патріотизм у розумінні сучасної молоді"

27. Соціологічне дослідження ставлення людей до вивчення іноземних мов

28. Соціологічний аналіз міжнаціональних відносин

29. Соціологічні погляди Р. Спенсера, Е. Дюркгейма, М. Вебера

30. Соціологія інноваційних процесів

31. Соціологія культури

32. Соціологія релігії

Антипригарный чехол для гладильной доски "Paterra", размер S-M, 125x38 см.
Эффект двустороннего глажения. Чехол имеет хлопковую основу с особой антипригарной пропиткой из силикона, которая исключает пригорание
770 руб
Раздел: Чехлы для гладильной доски
Плед "Нордтекс. Палитра", 150х200 см.
Материал: флис. Размер: 150х200 см. Цвет и рисунок в ассортименте, без возможности выбора.
515 руб
Раздел: Покрывала и пледы
Игра настольная развивающая "Интересные профессии".
Обучающая игра пазл-липучка состоит из 5 игровых полей, заполняя которые, ребенок изучает название и назначение 5-ти известных профессий,
592 руб
Раздел: Человек, профессии

33. Соціологія та аналіз ціннісного світу молоді

34. Соціологія: становлення та сучасність

35. Молодіжна субкультура в соціологічному вимірі

36. Етносоціологія та соціологія нації

37. Діалектика як наука про найзагальні закони розвитку і взаємозв’язку

38. "Друга стать" і філософсько-соціологічний аналіз нерівності жінок Сімони де Бовуар
39. Екологія як наука
40. Історія виникнення та розвитку регіональної економіки як науки

41. Аналіз ігрової діяльності як засобу соціалізації особистості

42. Право як спеціальне соціальне явище

43. Людина як система з позиції валеологічної науки

44. Демократія як соціальне явище

45. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

46. Мова як символ соціальної солідарності

47. Українська діаспора як історичне і соціально-політичне явище

48. Джейн Ейр Шарлотти Бронте як соціально-психологічний роман виховання

Аэрозоль от насекомых супер универсальный "Чистый Дом" (двойное распыление), 600 мл.
Эффективное и экономичное средство мгновенного действия для уничтожения всех видов летающих и ползающих насекомых: мухи, комары, мошки,
396 руб
Раздел: От тараканов и прочих насекомых
Сумка-мини для раскрашивания "Модница" (контур-серебро).
В комплекте: сумка с контурным рисунком (с одной стороны сумки), 6 маркеров, украшения для декорирования. Размер сумки: 20х13 см.
539 руб
Раздел: Косметички, кошельки
Детский трехколесный велосипед Jaguar (цвет: синий).
Детский трехколесный велосипед для малышей от 1 года до 3 лет. Облегченный вариант без тента. Велосипед имеет удлиненную металлическую
1560 руб
Раздел: Трехколесные

49. Механізм функціонування соціально-трудових відносин як організаційної системи

50. Соціально-трудові відносини як система

51. Управління, як соціальний феномен

52. Соціальний захист прав дітей, як складова діяльності соціального педагога

53. Тривожність як соціально-педагогічне явище

54. Відносини академічної й прикладної науки. Типи соціальних психологів
55. Соціально - психологічний тренінг як засіб активного впливу
56. Соціометрія і референтометрія як основні методи діагностування міжособистісних взаємин в організації

57. Релігієзнавство як галузь науки

58. Християнство як ціннісний чинник соціокультурного процесу доби Середньовіччя

59. Бідність як соціальна проблема

60. Групи самодопомоги як інноваційна форма соціальної роботи

61. Культура як соціальне явище

62. Прийомна сім’я як об’єкт соціальної роботи

63. Соціальна робота як професія. Права і функціональні обов’язки соціального працівника

64. Суспільство як цілісна соціальна система

Карандаши цветные "Jumbo natur", 24 цвета, 24 штуки.
Утолщенный корпус. Имеют специально обработанную поверхность корпуса, без покраски.
532 руб
Раздел: 13-24 цвета
Карандаши цветные "Noris Club", треугольные, 24 цвета.
Количество цветов: 24. Материал корпуса: дерево. Форма корпуса: трехгранный. Твёрдость грифеля: мягкий. Тип карандаша: классический.
456 руб
Раздел: 13-24 цвета
Комплект постельного белья 1,5-спальный "Hello Kitty" (с наволочкой 50х70 см).
Добро пожаловать в мир популярных персонажей, супергероев и сказочных существ. Постельное белье для мальчиков и девочек украсит интерьер и
2453 руб
Раздел: Детское, подростковое

65. Молодь як об’єкт соціальної роботи

66. Естетичне як соціокультурний феномен (філософсько-історичний аналіз)

67. Онтологія техніки як соціально-філософська проблема

68. Організація та об’єднання роботодавців як суб’єкти соціального партнерства

69. Характеристика соціальних аспектів економічних відносин як ключові параметри ефективності економічної політики України

70. Солнечная система в центре внимания науки
71. Греция: Политика. Искусство. Наука
72. Образование и наука конца 19 начала 20 века

73. Советская наука в годы Великой Отечественной войны

74. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

75. Понятие трудового права. Предмет науки трудового права

76. Теория государства и права как наука и учебная дисциплина

77. Понятие трудового права. Предмет науки трудового права

78. Наука и культура Китая

79. Предпосылки возникновения и этапы развития науки

80. Истоки культурологической науки

Карандаши цветные "Colorino Kids", трехгранные, 18 цветов + точилка.
Трехгранный профиль. Яркие, насыщенные цвета. Отстирываются с большинства обычных тканей. Специальная SV технология вклеивания
333 руб
Раздел: 13-24 цвета
Игрушка "Музыкальная сова".
Музыкальная сова танцует и машет крылышками с мигающими огоньками! А ещё она рассказывает сказки: "Курочка Ряба",
653 руб
Раздел: Животные
Копилка "Яблоко".
Принцип работы: копилка "заглатывает" монетку положенную на "язычок". Присутствуют звуковые эффекты.
368 руб
Раздел: Копилки

81. Языкознание в системе наук

82. Просвещение, наука, педагогика в понимании персонажей комедии "Горе от ума"

83. Вклад М.В. Ломоносова в науку и литературу

84. А.В. Суворов. Наука побеждать

85. Д.И.Менделеев: не наукой единой

86. Наука и культура первой половины XIX в.
87. Научная революция Галилея - первый шаг к современной науке
88. Петербургская Академия Наук в 18-19 веках

89. Развитие науки: революция или эволюция? Философские модели постпозитивизма

90. Науки

91. Наука и культура на Руси

92. Значение "Канон" врачебной науки для развития медицины /Авицена/

93. Криминалистика как наука и как учебная дисциплина

94. К.Д. Ушинский о педагогике, как науке и искусстве

95. Уникальный вклад Толстого в науку воспитания и образования

96. Практические смыслы педагогической науки

Карандаши цветные "Lyra Groove", 10 цветов.
Карандаши с эргономичным захватом по всей длине, с европодвесом. Идеальные для раннего развития ребенка. Диаметр грифеля 4,25 мм!
879 руб
Раздел: 7-12 цветов
Настольная игра "Скоростные цвета".
Вдохните жизнь в чёрно-белые картинки! Бросьте взгляд на цветную версию, переверните карту и постарайтесь раскрасить её точно так же... и
1085 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Карандаши цветные, 24 цвета.
Цветные карандаши в картонной коробке. Прочный грифель. Яркие цвета. Мягкое письмо и ровное закрашивание. Материал корпуса: дерево. Форма
357 руб
Раздел: 13-24 цвета

97. Политология в системе общественных наук

98. Метрология - наука о измерениях

99. Роль воображения в науке

100. Социальная психология как наука


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.