Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Виникнення та реєстрація права інтелектуальної власності

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ КАФЕДРА цивільно-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН контрольна робота з дисципліни: «Право інтелектуальної власності» Виникнення та реєстрація права інтелектуальної власності Завдання Порядок отримання патенту на винахід та корисну модель. Тимчасова правова охорона, її значення та зміст. Патентування об'єктів у зарубіжних країнах. (Європатент та його особливості. Євроазіатський патент та його особливості. Американські патенти. Афромалагадасійський патент.) Задача. Працівник К., працюючи у видавництві, винайшов новий склад типографської фарби. Типографія видавництва використовувала даний розчин протягом року, але винагороду К. не виплачувала. К. звернувся до керівництва видавництва з вимогою про виплату гонорару, посилаючись на Закон України &quo ;Про авторське право і суміжні права&quo ;, вказуючи, що авторське право на твір, створене за договором з автором, який працює за наймом, належить автору, і автор має право на отримання винагороди. Адміністрація відмовила у задоволенні вимог. К. звернувся за юридичною консультацією. Дати консультацію. Які правовідносини регулюються авторським правом? Список літератури 1. Порядок отримання патенту на винахід та корисну модель. Тимчасова правова охорона, її значення та зміст Верховна Рада України 15 грудня 1993 р. прийняла три закони, які були першими в незалежній Україні в галузі захисту прав інтелектуальної власності: • “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі”; • “Про охорону прав на промислові зразки”; • “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”. Винаходом (корисною моделлю), згідно з першим із зазначених законів, вважався результат творчої діяльності людини у будь-якій галузі технології. Корисною моделлю є так званий малий винахід, тобто конструктивне виконання пристрою. Корисною моделлю не може бути речовина, спосіб, штам тощо. Промисловий зразок є результатом творчої діяльності людини у сфері художнього конструювання. Знак — це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від однорідних товарів і послуг інших осіб. Верховна Рада України прийняла 1 червня 2000 р. Закон України «Про внесення змін до Закону України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі”» № 1771-III. Тепер винаходом вважається “технологічне (технічне) вирішення, що відповідає умовам патентоздатності (новизні, винахідницькому рівню і промисловій придатності)”. Майнові та пов’язані з ними особисті немайнові відносини, що виникають у зв’язку із створенням і використанням винаходу, корисної моделі, промислового зразка, знака для товарів і послуг, регулюються Конституцією України, Цивільним Кодексом України, законами України “Про власність”, “Про державну таємницю”, “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, “Про охорону прав на промислові зразки”, “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” та іншими актами законодавства України. Особа, яка бажає одержати патент на винахід і має на це право (заявник), подає заявку на його видачу до Державного підприємства &quo ;Український інститут промислової власності&quo ; (Укрпатент), який здійснює приймання, розгляд та проведення експертизи заявок.

Заявку подають безпосередньо до Укрпатенту або надсилають на його адресу: вул. Глазунова, 1, м. Київ-42, 01601, Україна. Вимоги до складу й оформлення матеріалів заявки, поданню заявки визначені &quo ;Правилами складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель&quo ;, затверджені наказом Мiнiстерства освiти i науки України вiд 22 січня 2001 року № 22, зареєстровані в Міністерстві юстиції України за № 173/5364 від 27.02.2001 і є обов'язковими для заявників. За наявності кількох заявників, один із них може бути призначений іншими заявниками як спільна довірена особа (спільний представник). За дорученням заявника заявку може подати представник у справах інтелектуальної власності (патентний повірений), зареєстрований відповідно до &quo ;Положення про представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного)&quo ;, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.94 за № 545 у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.1997 за № 938 із змінами внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.2001 за №996 або інша довірена особа. Іноземні особи та особи без громадянства, які проживають чи мають постійне місцезнаходження поза межами України, реалізують свої права, зокрема, право на подання заявки, тільки через патентних повірених, якщо інше не передбачено міжнародними угодами. Так, згідно з угодами про співробітництво у сфері охорони промислової власності між Урядом України та Урядами Російської Федерації і Республіки Білорусь, громадяни та юридичні особи, які проживають чи мають постійне місце проживання в цих державах, мають право подавати заявки безпосередньо до Укрпатенту. Якщо до складу заявників входить фізична особа, яка проживає на території України чи юридична особа, яка має постійне місцезнаходження на території України, то заявку може бути подано без залучення патентного повіреного за умови зазначення адреси для листування в Україні. Заявка - це сукупність документів, необхідних для видачі патенту України на винахід. Заявка повинна стосуватися одного або групи винаходів, пов'язаних єдиним винахідницьким задумом (вимога єдності винаходу). Заявка складається українською мовою і повинна містити: заяву про видачу патенту України на винахід; опис винаходу; формулу винаходу; креслення (якщо на них є посилання в описі); реферат. До заявки додають документ, що підтверджує сплату збору за подання заявки. Таким документом є копія платіжного доручення на перерахування збору з відміткою установи банку або квитанція (форма №042005). Терміни і порядок сплати зборів за подання заявки, а також їх розміри зазначені у &quo ;Про затвердження Порядку сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності&quo ;, що затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 року № 1716. Cтрок подання документа про сплату збору за подання заявки може бути продовжений, але не більше ніж на 6 місяців (ч.11 ст.12 Закону). Клопотання про продовження пропущеного строку разом із документом про сплату збору за продовження строку повинно надійти до Укрпатенту не пізніше ніж через 6 місяців після закінчення строку.

Якщо заявник згідно з чинним законодавством України має пільги у сплаті зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, то до заявки додається клопотання про надання пільги та завірена копія документа, що підтверджує право на пільгу. Копію подають до кожної заявки. Якщо заявку подають через патентного повіреного або іншу довірену особу, то до заявки слід додати видану заявником довіреність (копію довіреності), що засвідчує його (її) повноваження. Якщо заявка подається відповідно до Паризької конвенції з охорони промислової власності і заявник бажає скористатися правом конвенційного пріоритету, то він має додати до заявки такі документи: заяву про пріоритет із посиланням на дату подання й номер попередньої заявки, поданої до відповідного органу держави - учасниці Паризької конвенції; копію попередньої заявки, засвідчену зазначеним органом. Ці документи мають бути подані до Укрпатенту разом із матеріалами заявки або не пізніше встановленого Законом строку. Розгляд заявки Порядок розгляду заявки на винахід визначається &quo ;Правилами розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель&quo ;. Патент України на винахід видається за результатами кваліфікаційної експертизи заявки на винахід, яка встановлює відповідність винаходу умовам патентоздатності (новизні, винахідницькому рівню, промисловій придатності). Винахід визнається новим, якщо він не є частиною рівня техніки. Об'єкти, що є частиною рівня техніки, для визначення новизни винаходу повинні враховуватися лише окремо. Рівень техніки включає всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. Рівень техніки включає також зміст будь-якої заявки на видачу в Україні патенту (у тому числі міжнародної заявки, в якій зазначена Україна) у тій редакції, в якій цю заявку було подано спочатку, за умови, що дата її подання (а якщо заявлено пріоритет, то дата пріоритету) передує даті подання заявки або, якщо заявлено пріоритет, даті її пріоритету і що вона була опублікована на цю дату чи після цієї дати. Винахід має винахідницький рівень, якщо для фахівця він не є очевидним, тобто не випливає явно із рівня техніки. Винахід (корисна модель) визнається промислово придатним, якщо його може бути використано у промисловості або в іншій сфері діяльності. На підставі рішення про видачу патенту і за наявності документа про сплату державного мита за його видачу здійснюється державна реєстрація патенту та публікація відомостей про його видачу у офіційному бюлетені. Видача патенту проводиться у місячний строк після його державної реєстрації. Порядок оформлення заявки на отримання патенту України на винахід (корисну модель) здійснюється в наступній послідовності: 1. Заявником заповнюється і подається (особисто, поштою чи Е-mail) Патентному повіреному заявка, де вказуються його реквізити і описується суть предмету захисту (технічне рішення, ідея). 2. Патентний повірений проводить регіональну реєстрацію поданої заявки, розрахунок витрат по державній реєстрації винаходу і отриманню патенту України, оформляє кошторис витрат з проектом договору на виконання робіт по правовому захисту винаходу.

З економічного боку — оскільки в цьому разі військо неминуче утримувалося б тут, а не в нашій країні, воно не тільки не являло б жодного тягаря для неї, але й назавжди забезпечувало б можливість використання багатств України в інтересах Польщі»[492]. На загарбаних українських землях відновлювалося люте панування польського поміщицтва. Так, перший же наказ «начальника Подільської округи» поміщика Крачкевича проголошував: «Як представник народу, який не на словах, а на ділі здійснює охорону приватної власності, наказую відновити права приватної власності на землі, ліси і накладаю на населення безумовний обов'язок виконання цього закону[493]». «Законами» польське поміщицтво не обмежувалося. В Ушацькій волості тих селян, які встигли запахати панську землю, били різками, рани посипали сіллю. В Малочернянській волості Київської губернії селянина, який відмовився здати жандармерії двох останніх коней, розстріляли, а хату спалили. Подібні розправи ширилися. Продовжуючи тимчасом наступ на схід, поляки 5 травня 1920 р. вийшли на околиці української столиці, а 7 травня оволоділи Києвом, залишеним без бою радянськими військами[494]. 9 травня поляки перейшли Дніпро й на лівому березі дісталися до Броварів, однак подальший рух припинили

1. Загальна характеристика права інтелектуальної власності

2. Захист права інтелектуальної власності в Україні

3. Право інтелектуальної власності

4. Використання прав інтелектуальної власності у сфері господарювання

5. Порядок реєстрації та ліцензування структурних підрозділів банку

6. Проблеми законодавства в області інтелектуальної власності та перспективи його розвитку
7. Основи реєстрації інтернет ресурсів в пошукових системах та каталогах
8. Порядок реєстрації безробітних, пошуку підходящої для них роботи та працевлаштування

9. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

10. Захист інтелектуальноі власності

11. Право колективної власності

12. Контроль і ревізія виробничої діяльності та реалізації продукції, робіт і послуг

13. Облік готової продукції та її реалізації

14. Авторське право та суміжні права

15. Еволюція інтелектуальної власності

16. Національне та міжнародне право

Трос буксировочный 12 тонн, 2 петли, сумка на молнии.
Тросы буксировочные изготовлены из морозоустойчивого авиационного капрона; Не подвержены воздействию окружающей среды (резкому изменению
360 руб
Раздел: Буксировочные тросы
Складная силиконовая вставка для горшка Potette Plus, голубая.
В дополнении к основной вставке для горшка Potette Plus производитель выпустил новую складную модель. Её главное отличие в значительном
924 руб
Раздел: Прочие
Чернильный картридж Parker для перьевой ручки. Темно-синий (5 штук).
Для использования в перьевых ручках Паркер. Чернила темно-синего цвета.
309 руб
Раздел: Стержни для ручек

17. Особливості інтелектуальної власності в Україні

18. Поняття сторін у цивільному процесі та їх процесуальні права і обов’язки

19. Порядок реєстрації безробітних

20. Право промислової власності

21. Реєстрація приватного підприємства

22. Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини, їх особливості та види
23. Виникнення, здійснення і припинення права землекористування
24. Автоматизована реєстрація і облік викрадених автомобілів

25. Проектування web-додатку для обліку поставки та реалізації товарів

26. Наукове обґрунтування та реалізація моделі приватної стоматологічної клініки з завершеним циклом допомоги

27. Реєстрація документів

28. Виникнення та еволюція світової політичної думки

29. Конфлікти в організації: причини виникнення та засоби керування

30. Проблеми виникнення та становлення феномену релігії

31. Історія виникнення та розвитку жіночого марафону

32. Податковий борг в Україні: причини виникнення та методи скорочення

12 цветных фломастеров для малышей.
Для маленьких любителей рисования представлен набор для развития творческих навыков. Фломастеры, которые подымут настроение и сделают
568 руб
Раздел: 7-12 цветов
Набор "Кухня Laura" с варочной панелью, со звуковыми эффектами (в пакете).
Набор состоит из одного модуля. Этот игровой комплекс идеально подходит для сюжетно-ролевых игр девочек старше 3-х лет. В наборе есть все
1854 руб
Раздел: Кухни
Подушка "Нордтекс. Лондон", 40х40 см.
Декоративные подушки являются непременным элементом современного интерьера. Они могут послужить прекрасным украшением не только спальни,
454 руб
Раздел: Подушки

33. Генетично модифіковані організми – міфи та реалії

34. Аналіз обсягів виробництва та реалізації продукції на СТОВ "Світанок"

35. Резерви збільшення випуску та реалізації продукції

36. Історія виникнення та становлення Кельменців

37. Підстави та порядок виникнення права користування надрами

38. Юридичні гарантії як правові засоби реалізації та захисту службово-трудових прав працівників СБ України
39. Виникнення міжнародного права та його особливості в період рабовласницької та феодальної доби
40. Інтелектуальна власність та авторське право

41. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

42. Право власностi та право повного господарського ведення: спiльне та вiдзнаки

43. Загальні питання права власності у відносинах з іноземцями за законодавством України

44. Забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення. Санітарні норми та правила

45. Захист права власності

46. Виникнення писемності та історія кодування інформації

47. Правові засади банківської діяльності. Банківська діяльність та банківські операції

48. Емоції та їх значення, механізм виникнення емоцій

Костюм карнавальный "Русалка" (детский), рост 122-134 см.
Детский карнавальный костюм. Рост: 122-134 см.
750 руб
Раздел: Карнавальные костюмы
Брелок-сердечко.
Материал: металл.
347 руб
Раздел: Металлические брелоки
Настольная игра "Четыре времени года".
Очень интересная и полезная игра, являющаяся аналогом классического лото. На одном из четырех игровых полей, каждое из которых относится к
563 руб
Раздел: Лото детское

49. Право власності на землю

50. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)

51. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності

52. Боротьба зі злочинністю та забезпечення прав людини

53. Завдання та джерела нотаріального процесуального права

54. Загальновизнані принципи та норми міжнародного права та їх відображення в кримінальному процесі України
55. Засоби цивільно-правового захисту права власності
56. Захист прав і свобод людини та карний процес

57. Звільнення від покарання та його відбування за Кримінальним правом України

58. Інформаційний ринок та "інтелектуальне піратство"

59. Майнові правовідносини батьків та дітей

60. Обласні державні адміністрації як суб’єкт адміністративного права

61. Організаційно–правові засади та системи органів управління в агропромисловому комплексі

62. Особливості міжнародних стандартів щодо прав та свобод людини і громадянина

63. Поняття адміністративного права та його місце у правовій системі держави

64. Поняття права природокористування та його види

Учимся читать по слогам. 40 карточек-пазлов. Митченко Ю.
В наборе 40 двухсторонних карточек-пазлов, разработанных для детей, которые уже знакомы с алфавитом. Эта развивающая игра поможет ребенку
389 руб
Раздел: Алфавит, азбука
Глобус Земли физико-политический, рельефный, с подсветкой, 320 мм.
Глобус Земли физико-политический, рельефный, с подсветкой, питание от сети. Диаметр: 32 см. Материал: пластмасса. Крым в составе РФ.
1452 руб
Раздел: Глобусы
Качели подвесные Edu-play "До-Ре-Ми".
Качели подвесные Edu Play "До-Ре-Ми". Легкие по весу, простые в сборке. Устанавливать возможно дома и на улице. Надежные канаты
2535 руб
Раздел: Качели

65. Поняття та система принципів трудового права

66. Право власності

67. Право власності в цивільному праві

68. Право власності на землю

69. Право власності на нерухоме майно

70. Право водокористування та його види
71. Право спільної власності
72. Право Стародавньої Греції та Риму

73. Правове регулювання спільної власності в цивільному праві

74. Правові відносини батьків та дітей

75. Правові засади митного права та страхової діяльності

76. Правові особливості створення та реорганізації приватного підприємства

77. Правомірна поведінка та історичні типи держав

78. Предмет, метод, джерела та система фінансового права

79. Реалізація і застосування права

80. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок

Пустышки силиконовые Avent "Ночная", розовый (6-18 месяцев), 2 штуки.
Симметричные мягкие ортодонтические соски пустышек Avent от Philips учитывают естественное строение и развитие неба, зубов и десен
660 руб
Раздел: 6-18 месяцев
Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (синий).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики
Форма для выпечки разъемная "Appetite", 20х7 см.
Форма для выпечки с антипригарным покрытием, разъемная. Размер: 20х7 см.
371 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки

81. Судовий захист прав та свобод людини і громадянина у сфері виконавчої влади

82. Умови, порядок та правові наслідки усиновлення

83. Участь у цивільному процесі органів та осіб, яким за законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб

84. Юридична особа як суб’єкт цивільного права. Поняття створення та припинення юридичної особи

85. Розробка структурної схеми процесорного елемента та мікропрограми керування для реалізації команди SBR Rm, B

86. Запорозька Січ, її політичний устрій та право
87. Обслуговування комп’ютерних та інтелектуальних систем і мереж
88. Особливості експертизи кисломолочних сирів, порядок та правила перепуску їх через митний кордон України (за матеріалами магазину "Вибір" м. Рівне)

89. Економічний інтерес та шляхи його реалізації в рекламній діяльності

90. Захист прав споживачів в Україні та система розподілу товарів

91. Зв’язок між метаболічним синдромом та виникненням цукрового діабету і серцевосудинних хвороб: клініко-лабораторні та функціональні предиктори

92. Молекулярні механізми реалізації нейротропної дії вітаміну РР та його біологічно активних похідних

93. Економічні та правові основи управління організацією

94. Соціальні гарантії безробітним та практика їх реалізації

95. Роль та значення рухливих ігор у розвитку фізичних здібностей дошкільника з інтелектуальними порушеннями

96. Виникнення, стан та основні концепції в розвитку політичної економії

Средство дезинфицирующее "Аламинол 1", 1 литр, концентрат.
Средство дезинфицирующее. Объем: 1 литр. Концентрат.
481 руб
Раздел: Для сантехники
Магическая кружка-мешалка, зеленая.
Оригинальная кружка с двойными металлическими стенками (нержавеющая сталь). Сохраняет напиток горячим в течение дольшего времени (в
554 руб
Раздел: Кружки
Глобус Земли, политический, 250 мм.
Глобус Земли политический. Диаметр: 250 мм. На пластиковой подставке.
504 руб
Раздел: Глобусы

97. Типи ділових конфліктів та причини їх виникнення

98. Бюджетний процес України та етапи його реалізації

99. Екологічний рух: світовий досвід та українські реалії


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.