Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Мотивація трудової діяльності

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

ЗМІСТ ВСТУП СУТНІСТЬ, СТРУКТУРА ТА МЕТОДИ МОТИВАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АНАЛІЗ ЗАРУБІЖНИХ МОДЕЛЕЙ МОТИВАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МОТИВАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ВИСНОВОК СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ВСТУП Будь-яке підприємство на деякому етапі свого розвитку може зіштовхнутися з неминучим бар'єром граничної продуктивності. Вихідний продукт вже не може бути удосконалений як на кількісному, так і на якісному рівні. Удосконалювання технологій і підвищення заробітної плати в цьому випадку не мають істотного ефекту, оскільки ці процедури вичерпали себе на попередньому етапі. В такій ситуації ефективна діяльність фірми можлива лише при наявності в працівників відповідної мотивації, тобто бажання працювати. Позитивна мотивація активує здібності працівника, звільняє його потенціал, негативна мотивація гальмує прояв здібностей, перешкоджає досягненню цілей діяльності. Мотиваційні аспекти управління працею набули широкого застосування в країнах з розвинутою ринковою економікою. У нашій країні поняття мотивації праці з економічним змістом з'явилося порівняно недавно, у зв'язку з демократизацією виробництва. Раніше воно вживалося, в основному, у промисловій економічній соціології, педагогіці, психології. У чисто економічному змісті донедавна поняття “мотивація” підмінювалося поняттям “стимулювання”. Таке обмежене розуміння мотиваційного процесу приводило до орієнтації на короткострокові економічні цілі, на досягнення скорішого прибутку. Це згубно діяло на потребо-мотиваційну особистість працівника і не викликало зацікавленості у власному розвитку, самовдосконаленні, але саме ця система сьогодні має найважливіший резерв підвищення ефективності виробництва. В умовах ринкової економіки досягнення успіху в конкурентній боротьбі залежить від якості управління, а ефективне вирішення стратегічних і тактичних завдань організації потребує залучення висококваліфікованих спеціалістів. З огляду на нинішню ситуацію в Україні, розглядаючи особливості економічного і функціонального розвитку її структур, спостерігаємо, що час мотивації, заснованої лише на грошовому заохоченні, поступово йде в минуле. Тому зараз стають необхідними знання та удосконалення існуючих моделей мотивації. Моделі трудової мотивації, розроблені на базі західної наукової парадигми є класичними в історії розвитку моделей мотивації. Тому використання світового досвіду мотивації трудової діяльності має важливе значення в підвищенні продуктивності праці. Але зарубіжні моделі мотивації трудової діяльності повинні служити лише фундаментом у побудові на підприємстві політики щодо мотивації трудової діяльності персоналу і мають бути скореговані та доповнені елементами, які адекватні реальній ситуації на підприємстві. СУТНІСТЬ, СТРУКТУРА ТА МЕТОДИ МОТИВАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Соціально-економічною основою поведінки та активізації зусиль персоналу підприємства, організації, що спрямовані на підвищення результативності їхньої діяльності, завжди є мотивація праці. Мотивація — це процес спонукання до діяльності з метою досягнення певних цілей.

Система мотивації характеризує сукупність взаємозв'язаних заходів, які стимулюють окремого працівника або трудовий колектив у цілому щодо досягнення індивідуальних і спільних цілей діяльності підприємства (організації). Система мотивації повинна розвивати почуття належності до конкретної організації. Відповідне ставлення до праці та свідома поведінка визначаються системою цінностей працівника, умовами праці й застосовуваними стимулами. У залежності від того, що переслідує мотивування, які задачі воно вирішує, можна виділити два основних типи мотивування. Перший тип полягає в тому, що шляхом зовнішнього впливу на людину викликаються до дії визначені мотиви, які спонукають людину здійснювати визначені дії, що приводять до бажаного, для мотивуючого суб'єкта, результату. При даному типі мотивування треба добре знати те, які мотиви можуть спонукати людину до бажаних дій, і те, як викликати ці мотиви. Другий тип мотивування своєю основною задачею має формування визначеної мотиваційної структури людини. Цей тип мотивування носить характер виховної й освітньої роботи, та часто не пов'язаний з якимись конкретними діями чи результатами, які очікується одержати від людини у вигляді підсумку його діяльності. Другий тип мотивування вимагає набагато більших зусиль, знань і здібностей для його здійснення. Однак його результати в цілому істотно перевершують результати першого типу мотивування. Організації, які засвоїли його і використовують у своїй практиці, можуть набагато краще і результативніше керувати своїми членам. Перший і другий типи мотивування не слід протиставляти, тому що в сучасній практиці керування прогресивно керовані організації прагнуть сполучити обидва ці типи мотивування. Особливу роль у процесі мотивації праці грають стимули. Стимули – це специфічні зовнішні подразники, що відіграють роль “важелів” впливу, концентруючи ті чи інші мотиви людини. Специфіка стимулів у тому, що самі по собі вони не можуть викликати визначений вид діяльності, вони можуть лише виконувати роль “каталізатора” активності працівників, спрямованість якої вже буде визначатися внутрішньою мотиваційною структурою особистості. Стимули ефективні лише в тому випадку, якщо вони здатні викликати реакцію з боку людини. Процес використання різних стимулів для мотивування людей називається процесом стимулювання. Стимулювання має різні форми. В практиці керування однією з найпоширеніших його форм є матеріальне стимулювання. Однак дуже важливо враховувати ситуацію, при якій матеріальне стимулювання здійснюється, і намагатися уникати перебільшення його можливостей, тому що людина має дуже складну і неоднозначну систему потреб, інтересів, пріоритетів і цілей. Так, наприклад, цю особливість людської мотивації недооцінювала система мотивування за принципом “батога і пряника”. Ще одним елементом мотивації виступає винагорода. У теорії мотивації слово «винагорода» має ширше значення, ніж просто гроші або задоволення, з якими це слово найчастіше асоціюється. Винагорода — це все те, що людина вважає цінним для себе. Але розуміння цінності в людей неоднакове, а тому різною є оцінка винагороди та її відносного рівня.

Персоналізація (індивідуальна або групова) форм і методів винагородження є фундаментом дійовості будь-якої моделі мотивації. Основні завдання мотивації: формування в кожного співробітника розуміння сутності і значення мотивації в процесі праці; навчання персоналу і керівного складу психологічним основам внутріфірмового спілкування; формування в кожного керівника демократичних підходів до керування персоналом з використанням сучасних методів мотивації. Методи мотивації результативності діяльності: 1)Економічні прямі: відрядна оплата; почасова оплата; премії за раціоналізацію; участь у прибутках; оплата навчання; виплати за максимальне використання робочого часу ( немає невиходів на роботу). 2)Економічні непрямі: пільгове харчування; доплати за стаж; пільгове користування житлом, транспортом та ін. 3) Негрошові: збагачення праці; гнучкі робочі графіки; програми підвищення якості праці; участь у прийнятті рішень на більш високому рівні. Окрім загальновживаної класифікації методів мотивації, їх можна поділити ще й на індивідуальні та групові, а також на зовнішні — винагороди, що ззовні, та внутрішні — винагороди, що надаються самою працею (почуття значущості праці, самоповаги та ін.) АНАЛІЗ ЗАРУБІЖНИХ МОДЕЛЕЙ МОТИВАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У світовій практиці існує два основних підходи до розробки моделей мотивації трудової діяльності: змістовний та процесуальний. Перший підхід ґрунтується на дослідженні змістовної сторони теорії мотивації. Такі теорії базуються на вивченні потреб людини, які є основним мотивом їхньої поведінки, а отже, і діяльності. До прихильників такого підходу можна віднести американських психологів Абрахама Маслоу, Фредеріка Герцберга і Девіда Мак Клелланда. В основі моделі Маслоу лежить ієрархія потреб. Абрахам Маслоу вважав, що поведінка людини визначається її потребами, які можна розділити на п'ять груп: фізіологічні потреби, необхідні для виживання людини: у їжі, у воді, у відпочинку і т.д.; потреби в безпеці і впевненості в майбутньому - захист від фізичних і інших небезпек з боку навколишнього світу і впевненість у тому, що фізіологічні потреби будуть задовольнятися й у майбутньому; соціальні потреби - необхідність у соціальному оточенні, у спілкуванні з людьми, почуття підтримки; потреби в повазі, у визнанні оточуючих і прагненні до особистих досягнень; потреба самовираження, тобто потреба у власному рості та у реалізації своїх потенційних можливостей. Перші дві групи потреб первинні, а наступні три вторинні. Відповідно до теорії Маслоу, усі ці потреби можна розташувати в строгій ієрархічній послідовності, у вигляді піраміди, в основі якої лежать первинні потреби, а вершиною є вторинні. (рис. 1) У самови- раженні У повазі Соціальні У безпеці Фізіологічні Рис. 1 Піраміда потреб Маслоу Зміст такої ієрархічної побудови полягає в тому, що пріоритетні для людини потреби - більш нижчих рівнів і це позначається на його мотивації. Іншими словами, в поведінці людини більш визначальним є задоволення потреб спочатку нижчих рівнів, а потім, у міру задоволення цих потреб, стають стимулюючим фактором і потреби більш високих рівнів.

При этом на каждую дощечку он имел кассовый чек либо накладную - что, где, когда и по какой цене приобретено. Начальник этого же управления в 90 годы генерал-майор А.М. Яборов очень быстро стал мультимиллионером, превратив управление - государственную структуру - в свою вотчину, обеспечил многими квартирами себя и родственников, а также иномарками и т.п. Сие можно объяснить, в ряду иных обстоятельств, тем, что в подчинённых ему подразделениях некоторые осуждённые могли отбывать наказание, не покидая своих роскошных пермских квартир и особняков... Это конкретные факты из уголовного дела, по которому был осуждён один полковник - начальник лесной колонии. А генерал, естественно, вышел из грязной воды сухим, беленьким и пушистеньким (но вскоре умер). И подобных параллелей можно привести бессчётно (!). В Мошевской межобластной туберкулёзной больнице (на 600 коек) с начала 1970-х годов и до «катастройки» эффективно функционировали лечебно-трудовые мастерские - в кооперации с оборонным заводом г. Соликамска. Это было чрезвычайно выгодно заводу (не требовалось изыскивать производственные площади и жильё для десятков рабочих), экономике больницы, а также конкретным больным, у которых появлялась здоровая стимулирующая мотивация трудовой адаптации и приличный по содержанию лицевой счёт к освобождению из мест лишения свободы (месячная зарплата доходила до 360 советских рублей)

1. Функція мотивації трудової діяльності, її компоненти, теорії, шляхи

2. Мотивация трудовой деятельности в гостинично-ресторанном комплексе

3. Исследование мотивации трудового коллектива

4. Мотивация трудовой деятельности

5. Мотивация трудовой деятельности персонала

6. Мотивация трудовой деятельности в системе управления
7. Мотивація трудової діяльності персоналу
8. Психосемантическая диагностика трудовой мотивации в управлении персоналом

9. Мотивация поведения в процессе трудовой деятельности

10. Преподаватель вуза: мотивация и стимулирование трудовой деятельности (Обзор социологического исследования)

11. Міжнародний досвід діяльності органів управління трудовими ресурсами

12. Мотивація і стимулювання трудової активності персоналу.

13. Трудовая мотивация персонала организации

14. Трудовая мотивация и социальные основы управления

15. Види учіння та особливості мотивації учбової діяльності

16. Розвиток творчої діяльності на уроках трудового навчання

Набор ручек капиллярных STABILO point 88, 6 ручек.
В наборе 6 ручек, цвет: голубой, красный, синий, черный, фиолетовый, сиреневый. Великолепное качество и функциональность капиллярных ручек
368 руб
Раздел: Капиллярные
Полотенце вафельное "Райский уголок", банное, пляжное, 100х150 см.
Вафельное полотенце "Райский уголок". Легкое и практичное полотенце удобно использовать на пляже, в бане и в бассейне.
304 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см
Глобус Земли, физико-политический, с подсветкой, 320 мм.
Глобус Земли физико-политический, с подсветкой, работает от сети. Диаметр: 320 мм. На пластиковой подставке. Рельефный. Цвет подставки
1159 руб
Раздел: Глобусы

17. Мотивація в структурі учбової діяльності молодших школярів

18. Проблема занятости трудовых ресурсов, их численность. Центральный экономический район.

19. Статьи Закона о трудовой деятельности касательно Юридического лица

20. Анализ мотивации и оплаты труда на предприятии

21. Трудовой стаж

22. Трудовые споры и порядок их разрешения
23. Трудовой договор
24. Трудовое право

25. Трудовой договор (контракт)

26. Виды трудовых договоров

27. Трудовое право

28. Трудовое право

29. Трудовое право (Шпаргалка)

30. Трудовое право: понятие и виды переводов

31. Трудовой договор (по действующему КЗоТ)

32. Трудовая книжка. Порядок ведения

Подушка "Нордтекс. Цветочный заяц", 40х40 см.
Декоративные подушки являются непременным элементом современного интерьера. Они могут послужить прекрасным украшением не только спальни,
454 руб
Раздел: Подушки
Фиксатор головы ребенка для автокресла "Совы".
Клювонос надежно поддерживает голову ребенка во время сна в автокресле и не сползает со лба ребенка на лицо и шею, так как система
730 руб
Раздел: Удерживающие устройства
Карандаши цветные "Artberry", 24 цвета.
Шестигранные цветные карандаши с толщиной грифеля 3 мм, толщина самого карандаша 7 мм. Увеличенное количество цветовых пигментов для еще
321 руб
Раздел: 13-24 цвета

33. Профсоюзы как субъекты трудового права

34. Шпаргалка по трудовому праву

35. Трудовые правоотношения: понятие, содержание, основания возникновения, изменения и прекращения

36. Трудовой договор

37. Отличие трудовых отношений от отношений других отраслей права

38. Труд и трудовая деятельность людей. Экономика труда
39. Прекращение трудового договора
40. Шпора по трудовому праву (по ТК)

41. Работник, коллектив, предприятие в новой системе трудовых правоотношений

42. Содержание трудового договора

43. Трудовой договор

44. Источники трудового права

45. Гигиенические требования к оборудованию мебели. Гигиена трудового обучения и производительного труда учащихся

46. Статистика трудовых ресурсов, занятости и безработицы

47. Дискриминация в сфере трудовых отношений

48. Шпаргалка по Трудовому праву (ТК РФ)

Сушилка для белья Vileda "Мультифлекс".
Компактная (занимает мало места, удобно размещать даже в небольшом помещении). Очень устойчивая. С защитным покрытием от воздействий
5739 руб
Раздел: Сушилки напольные
Мягкий пол "Ассорти", универсальный, 60x60 см, 1.44 кв.м.
Размер 1 листа: 60x60 см. Площадь4 листов: 1.44 кв.м. Состав: 1 красный лист, 1 желтый лист, 1 зеленый лист, 1 синий лист.
1080 руб
Раздел: Прочие
Дорожка массажная "Морской Берег", с "камнями".
Массажная дорожка с камнями «Морской берег» является отличным средством профилактики плоскостопия, рефлексотерапии и расслабления.
1268 руб
Раздел: Коврики

49. Особенности рассмотрения в судах трудовых споров о восстановлении на работе

50. «Человек тыла» его трудовая жизнь, культура и быт в тылу в годы Великой Отечественной войны ( 1941- 1945 гг.)

51. Трудовое воспитание младших школьников

52. Трудовое воспитание детей в процессе хозяйственно – бытового труда

53. Проблемы формирования мотивации учения

54. Трудовое воспитание школьников в свете современных воспитательных ценностей
55. Психология: Роль психологической службы в развитии учебной мотивации студента
56. Основные теории мотивации

57. Физическое Я и мотивация аффилиации

58. Мотивация учебной деятельности

59. Мотивация профессионального выбора на этапе первичного профконсультирования

60. Состояние и основные пути улучшения использования трудовых ресурсов на примере АО "Прогресс" Саратовская область Питерский район

61. Условия труда и мотивация

62. Трудовые конфликты

63. Функции менеджмента: планирование, организация мотивация и контроль

64. Методы мотивации подчиненных

Вешалки-плечики "Стандарт", комплект 10 штук, синие.
Вешалка-плечики металлическая, покрыта слоем ПВХ. Предназначена для бережного хранения одежды. Металличекая, покрытая слоем ПВХ. Размер:
333 руб
Раздел: Вешалки-плечики
Сахарница с ложкой "Mayer & Boch", 450 мл.
Оригинальная сахарница MAYER&BOCH выполнена из высококачественного стекла и нержавеющей стали. Данная модель отличается современным
655 руб
Раздел: Сахарницы
Конструктор "Краски дня. Утро", 55 деталей.
Дети дошкольного возраста, особенно мальчишки, обожают складывать из деревянного конструктора целые города, в которых есть и дома, и
330 руб
Раздел: Деревянные конструкторы

65. Трудовая демократия

66. Управление трудовыми ресурсами

67. Мотивация деятельности

68. Мотивация труда

69. Проектирование основных составляющих процесса управления по функциям планирования, организации, мотивации и контроля для некоммерческого образовательного учреждения "Автошкола — СТМО"

70. Социально-психологические аспекты управления трудовым коллективом
71. Эффективность использования трудовых ресурсов в железобетонном цехе
72. Мотивация персонала

73. Мотивация деятельности в менеджменте (мотивационное управление). Механизм и методы управления

74. Современные теории мотивации и исполнение их элементов в отечественной науке и практике

75. Мотивация в системе менеджмента

76. Совершенствование системы мотивации как инструмент повышения эффективности деятельности организаций

77. Мотивация работников предприятия

78. Теории мотивации

79. Трудовая стоимость

80. Анализ организационно-технических и социально-экономических мероприятий по улучшению использования трудовых ресурсов и фонда заработной платы

Штатив для создания снимков "сэлфи", голубой.
Поднимите искусство селфи на новый уровень со штативом. Путешествуйте и фотографируйтесь на фоне живописных пейзажей. Находите самые
328 руб
Раздел: Держатели и подставки
Фоторамка С31-004 Alparaisa "Family" на 4 фотографии, 46,5x38 см (темно-золотой).
Размеры рамки: 46,5х38x2,5 cм. Размеры фото: - 15х10 см, 2 штуки, - 10х15 см, 1 штука, - 18x13 см, 1 штука. Фоторамка-коллаж для 4
622 руб
Раздел: Мультирамки
Кружка фарфоровая "Морская волна", 375 мл.
Кружка. Объем: 375 мл. Материал: фарфор.
342 руб
Раздел: Кружки

81. Банкрутство, як один з видів припинення діяльності юридичних осіб (Банкротство как один из видов прекращения деятельности юридических лиц)

82. Мотивации и стимулирования на рынке труда

83. Мотивация и её влияние на производительность труда

84. Трудовое учение Адама Смита

85. Экономические риски и мотивация инновационной деятельности

86. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності
87. Механизм активизации трудовой деятельности в рамках рыночной экономики
88. Регулирование занятости трудовых ресурсов Украины

89. Трудовые ресурсы мира и основные направления их современной миграции

90. Трудовые ресурсы

91. Миграция трудовой рабочей силы

92. Женская "трудовая повинность" в нацистской Германии (1933-1939 гг.)

93. Мотивация преступного поведения. Криминальная субкультура

94. Мотивация учения средствами музыки в условиях учебно-образовательного комплекса “Культура моего народа и народов мира”

95. Управління системою маркетингової діяльності на підприємтсві

96. Контрольна з зовнішньоекономічної діяльності2

Ремень-кошелек эластичный с двумя отделениями, чёрный (арт. TD 0453).
Если Вы носите одежду без карманов или занимаетесь спортом, Вы, разумеется, сталкивались с необходимостью носить телефон, кошелек, ключи и
355 руб
Раздел: Поясные
Набор для создания украшений "Кукла".
З маленькие куколки в разных нарядах, входящие в набор, предоставят простор для самой смелой фантазии, а с помощью страз и блесток
806 руб
Раздел: Бумажные куклы
Стул детский Little Angel "Я расту" (цвет: салатовый).
Размер: 30х32,5х58,2 см. Материал: пластик. Цвет: салатовый.
625 руб
Раздел: Стульчики

97. Эффективный топ-менеджер: талант или удачная мотивация?

98. Ефективність управлінської діяльності і шляхи її формування

99. Мотивація робітників в сучасних умовах

100. Мотивация


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.