Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Политология, Политистория Политология, Политистория

Кратологія - наука про владу

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

Вступ Кратологія-наука про владу 1. Влада - предмет вивчення кратології 2. Як народжується влада?(кратологічний підхід) 3. Влада, еліта та ментальність з точки зору кратології Висновки Література Вступ Крізь віки і тисячоліття поняття &quo ;влада&quo ; тяжіло над свідомістю і поведінкою людини. Влада! І перед нами виникають асоціативні образи жертв інквізиції і церкви, воєн і революцій, громадянських воєн і невдалих економічних реформ. Влада сьогодні набула &quo ;зловісного&quo ; звучання. Будь-яка реформа, яка вдалася і не вдалася в будь-якій сфері соціальної дійсності, прямо або посередньо &quo ;впирається&quo ; у владу. &quo ;Владою&quo ; оперують починаючи з античних часів різні партії і соціально-політичні рухи: &quo ;демократи&quo ; та &quo ;ліберали&quo ;, &quo ;праві&quo ; та &quo ;ліві&quo ;. І при всьому цьому, обурюється А. Панарін, якщо вдуматися в об'єктивний зміст, який визначається цим словом, нас може вразити його банальність . Зовсім інший результат ми отримаємо при врахуванні новації влади з іншого, суб'єктивного боку. У цьому випадку нам доведеться мати на увазі культурні, етичні, політичні, ідеологічні та інші цінності влади. Влада в них локалізована приховано і знаходиться імпліцитно. У цьому, так би мовити, є &quo ;інтимна&quo ; сторона влади. Іншими словами, в цьому є позиція можливості і дійсності послідовного відсторонення (і самовідсторонення) від усіх негативних для неї інтересів і рецидивів. Залишаючись у &quo ;самотності&quo ;, вона з висоти своєї абстракції &quo ;споглядає&quo ; на бурхливу соціальну дійсність і через свої органи влади, з останніх своїх потуг, прагне тримати її в рамках порядку. І тільки в такому протистоянні влада історично набуває статусу кратології - &quo ;науки про владу&quo ;. Сьогодні, визначає В. Ледяєв, вона суть &quo ;інформаційно-пошукова система і в ній представлені конкуруючі дослідницькі програми . 1. Влада - предмет вивчення кратології Як європейські, так і вітчизняні дослідники вказують на те, що влада стала &quo ;вічною&quo ; проблемою і в залежності від соціального часу раз за разом набуває найвищої актуальності. Дж. Скотт - редактор тритомного видання з історії кратології пише: &quo ;Влада стала одним з найбільш дебатованих понять, яке оспорюються в соціологічному лексиконі&quo ; . Реальність влади організується діями людей. Ці дії вкрай складні. Зокрема вони потребують необхідного осмислення, причому за законами певної (політико-ідеологічної) логіки. В результаті утворюються так звані владні дискурси. Те, що словесно виражається на емпіричному (повсякденному) рівні, на рівні науки кратології функціонує на понятійному рівні, тобто перетворюється на поняття. Вона не може існувати без відчуження від конкретних ситуацій, наприклад, у таких владних структурах, як право, судочинство тощо. Зайвим є довго говорити про актуальність (тим паче злободенність) влади, бо мова йде про зміст і значення фундаментальних цінностей людської культури, зокрема про людину як носія цієї влади заради встановлення основного принципу демократії - iso omia, рівноправність громадян та isoqoria - рівну для всіх громадян свободу слова.

Тому для нашого дослідження влада не самоціль. Навпаки, ми прагнемо зрозуміти її через функціонування конкретного носія - панівної еліти, до того ж з урахуванням її ментальності. Тобто наш пошук приречений пройти через своєрідну тріаду: еліта - ментальність - влада. Тут спостерігається певна логічна послідовність, з певним змістом. Тому не можна міняти місцями складові цієї тріади. Тільки разом, у єдності ці складові дають нам право визначити нашу тему як &quo ;Ретроспективний і перспективний аналіз ментальності панівної еліти&quo ; (соціальний аспект). Політична влада - здатність і можливість здійснювати визначальний вплив на діяльність, поведінку людей та їх об'єднань за допомогою волі, авторитету, права, насильства; організаційно-управлінський та регулятивно-контрольний механізм здійснення політики. Більшість вчених вважає, що джерелом влади є політичне панування, яке постає як панування інтересу, має багато форм, основною з яких влада. У політичній практиці інколи помилково тлумачать навпаки, що влада - джерело панування. Автори таких тлумачень не враховують, що для завоювання влади необхідно спершу стати реальною політичною панівною силою і завоювати владу, а далі - закріпити своє панування. Поняття “політична влада” ширше від поняття “державна влада”: По-перше, політична влада виникла раніше від державної, ще в додержавну добу. По-друге, не кожна політична влада є владою державною (наприклад, влада партій, рухів, громадських організацій), хоча будь-яка державна влада - завжди політична. По-третє, державна влада специфічна: тільки вона володіє монополією на примус, правом видавати закони тощо. Проте, окрім примусу, вона послуговується іншими засобами впливу: переконанням, ідеологічними, економічними чинниками тощо. Державна влада - вища форма політичної влади, що спирається на спеціальний управлінсько-владний апараті володіє монопольним правом на видання законів, інших розпоряджень і актів, обов'язкових для всього населення. Державна влада функціонує за політико-територіальним принципом. Це означає, що вона не визнає ніяких родових відмінностей, а закріплює населення за певною географічною територією і перетворює його у своїх підданих (монархія) або у своїх громадян (республіка). Державна влада - суверенна, тобто верховна, самостійна, повна і неподільна в межах державних кордонів та незалежна і рівноправна в зовнішніх зносинах. Загалом проблема теоретичного аналізу політичної влади полягає у з'ясуванні трьох питань: сутність влади (кому вона служить?); зміст влади (у чиїх руках перебуває?); форма влади (як вона організована, якими є апарат і методи її здійснення). Характеристика політичної влади потребує розгляду питання про її суб'єкт і об'єкт. Суб'єкт політичної влади. Ним є джерело активної предметно-практичної політичної діяльності, спрямованої на об'єкт. Існує думка, що поняття “суб'єкт влади” і “носій влади” нетотожні. Суб'єкт влади - це соціальні групи, насамперед панівні класи, політичні еліти, окремі лідери; носії влади - державні та інші політичні організації, органи і установи, утворені для реалізації інтересів політичне домінуючих соціальних груп.

Такий поділ є відносним. Побутує й інша класифікація владних суб'єктів. Згідно з нею суб'єкти влади умовно поділяють на первинні й вторинні: 1. Первинним суб'єктом за республіканського, демократичного правління є народ - носій суверенітету і єдине джерело влади в державі. Він здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та місцевого самоврядування. Поняття народ неоднорідне: основними суб'єктами влади є великі групи населення, об'єднані спільністю корінних інтересів і цілей; неосновними - невеликі етнічні групи, релігійні громади тощо. 2. Вторинні суб'єкти носіїв влади - малі групи, представницькі колективи, партії, асоційовані групи, групи партикулярних (приватних, неофіційних) інтересів тощо. Суверенним суб'єктом політичної влади є громадянин держави, наділений конституційними правами та обов'язками. Суттєву роль у владних відносинах відіграють політичні лідери. Наслідки їхньої політики, як відомо, різні: прогресивні й регресивні, плідні та безплідні, благополучні й трагічні. І, нарешті, сукупним (колективним) носієм політичної влади є сама політична система суспільства як спосіб організації і розвитку соціальних спільнот і їх стосунків. Об'єкт політичної влади. Це явища і процеси політичної сфери, на які спрямована дія суб'єктів політики. До розуміння об'єкта влади треба підходити діалектичне, оскільки певні суб'єкти і об'єкти влади можуть мінятись місцями залежно від обставин і ролі. Скажімо, класи, соціальні групи, етнічні спільноти, окремі громадяни, громадсько-політичні організації є суб'єктами або носіями політичної влади, водночас вони і стосунки між ними є об'єктами владного впливу. До об'єктів політичної влади відносять також усі сфери суспільного життя - економічну, духовну, соціальну, науково-технічну тощо, суспільство загалом. На сьогодні в науковій літературі існує понад 300 визначень влади. Існування багатьох концепцій влади є свідченням творчих пошуків і водночас недостатньої вивченості проблеми. Нормативно-формалістична концепція. Згідно з нею джерелом і змістом влади є система норм, передусім, правових. Інколи цю концепцію називають легітимістською (лат. legi imus - законний). Вона виходить з того, що закон виступає і як правовий, і як моральний чинник, який має юридичну силу. Глибокі історичні корені цієї обставини породили легітимізм як політичну концепцію, головна ідея якої полягає в абсолютизації правових норм влади. Як політична доктрина вчення постало в IX-III ст. до н. е. за існування абсолютної монархії. Тоді державна влада реалізовувала абсолютну владу правителя, діяла деспотично, а в управлінні була вкрай бюрократизованою. Нині в демократичних державах легітимізм базується на звеличенні закону - основної регулюючої норми. Органістична концепція. Її змістом є різні версії функціоналізму, структуралізму й солідаризму, що визначають загальносуспільні функції влади, які применшують або ігнорують її класовий характер. Наприклад, за структурно-функціоналістською теорією влада - це особливий вид відносин між управляючими і підлеглими. Роль особи в політичній системі чітко визначена: підтримка існуючої суспільної системи.

Весной 49 года мечта Агриппины сбылась: она стала императрицей, женив на себе Клавдия. Но тут выяснилось одно пикантное обстоятельство. За ней давно наблюдал советник Клавдия Паллант. Вольноотпущенник, добившийся высокого положения при дворе благодаря своему уму и коварству, некрасивый, но сильный и ловкий интриган был страстно влюблён в новую императрицу. Он не желал любоваться ею издалека и, как только она надела корону, решил высказать ей свои чувства. Видимо, Агриппина не сразу поддалась на уговоры Палланта, и советнику пришлось намекнуть ей: неплохо бы узнать, почему абсолютно здоровый Пасьенус скончался в одночасье от странной болезни. И Агриппина сдалась, полагая: лучше сделать Палланта преданным сообщником, чем злейшим врагом. Став императрицей, Агриппина поставила перед собой новую цель: сделать наследником престола собственное дитя в обход родного сына Клавдия Британика. Она приставила к мальчику знаменитого философа Сенеку, чтобы тот готовил его к великому будущему. Юный Нерон по нескольку часов в день скакал на лошади, учился владеть оружием и постигал науки под руководством Сенеки

1. Солнечная система в центре внимания науки

2. Греция: Политика. Искусство. Наука

3. Образование и наука конца 19 начала 20 века

4. Советская наука в годы Великой Отечественной войны

5. История международного права и его науки классического периода

6. Теория Государства и Права как юридическая наука
7. Бионика - наука изучающая строение живых существ для целей техники
8. Первые европейские университеты и наука

9. Отличие культурологии от других наук, изучающих культуру

10. Языкознание в системе наук

11. Вклад М.В. Ломоносова в науку и литературу

12. А.В. Суворов. Наука побеждать

13. Д.И.Менделеев: не наукой единой

14. Наука и культура первой половины XIX в.

15. Научная революция Галилея - первый шаг к современной науке

16. Петербургская Академия Наук в 18-19 веках

Настольная игра "Много-Много", новая версия.
«Много-Много» — единственная в своём роде игра, в которой дети знакомятся с арифметической операцией умножения. С помощью специально
792 руб
Раздел: Математика, цифры, счет
Настольная игра "Живые картинки (Schau Mal)".
Рисунки на карточках настольной игры Живые картинки действительно оживают! Свет в окнах гаснет, щенок засыпает, рыбка выпрыгивает из
608 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Подгузники Merries (S), 4-8 кг, 24 штуки.
Созданы специально для нежной кожи ребенка. У этих подгузников "дышащая" мягкая пористая вкладка, пропускающая в три раза больше
347 руб
Раздел: 6-10 кг

17. Развитие науки: революция или эволюция? Философские модели постпозитивизма

18. Науки

19. Наука и культура на Руси

20. Значение "Канон" врачебной науки для развития медицины /Авицена/

21. Криминалистика как наука и как учебная дисциплина

22. Высшая школа и продвижение в науке
23. Практические смыслы педагогической науки
24. Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації)

25. История развития науки о резании древесины

26. Человек в психологической науке

27. Дианетика: современная наука душевного здоровья

28. Роль воображения в науке

29. Парапсихология: наука, или псевдонаука?

30. Наука и миф. От мифа к логосу

31. Религия и наука в контексте культуры

32. Социология - наука об обществе

Чернильный картридж Parker для перьевой ручки. Темно-синий (5 штук).
Для использования в перьевых ручках Паркер. Чернила темно-синего цвета.
309 руб
Раздел: Стержни для ручек
Таз со стиральной доской.
Универсальный таз со встроенной рельефной поверхностью для ручной стирки. Таз изготовлен из высококачественного полипропилена,
451 руб
Раздел: Более 10 литров
Пистолет для подкачки шин, пневматический.
Инструмент предназначен для подкачки сжатым воздухом автомобильных колес, оборудован манометром для контроля давления. Оборудован клапаном
562 руб
Раздел: Насосы, компрессоры автомобильные

33. Социология как наука. Предмет и функции социологии

34. Огюст Конт как основатель позитивной науки об обществе - социологии

35. СИНЕРГЕТИКА КАК НАУКА О САМООРГАНИЗАЦИИ

36. Механицизм в науке и философии

37. Значение принципа системности в познавательной деятельности. Гносеология и онтологические схемы науки

38. Философия и наука
39. Взаимодействие наук
40. Искусство и наука. Союзники или соперники ?

41. Наука и власть. Наука в условиях тоталитаризма и доктринальной идеалогии

42. О соотношении философии и науки в мировоззрении русских философов

43. Философия как наука и тип мировоззрения

44. Идея развития в философии и науке

45. Наука и философия. Проблема соотношения. Варианты решения

46. Наука в системе образования

47. Парапсихология: наука, или псевдонаука?

48. АДАМ СМИТ КАК ОСНОВАТЕЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ

Адаптер Navington для автокресел Maxi-Cosi, универсальный.
Адаптер позволяет установить автокресло-переноску на шасси коляски Navington.
730 руб
Раздел: Прочие
Развивающая игра "Учимся считать".
"Учимся считать" - это развивающая игрушка для детей в возрасте от 3-х лет. Игра поможет ребёнку выучить цифры от 1 до 5 и
549 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Точилка электрическая Attache Selection, 220 В.
Точилка электрическая. Работает от сети 220 В. Оснащена большим контейнером для стружки и отделением для карандаша. Предназначена для
2037 руб
Раздел: Точилки

49. Квалиметрия как наука

50. Школы науки управления: процессный подход к управлению производством

51. Современные теории мотивации и исполнение их элементов в отечественной науке и практике

52. Экономическая наука до Адама Смита

53. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НАУКА

54. Наука - экономика
55. Предмет и метод экономической науки
56. Экономический анализ и смежные науки

57. Этапы развития экономической науки

58. Парадигмы постсоветской исторической науки: всяк сам себе историк?

59. Проблемы, возникшие перед наукой в период военно-стратегического паритета (1976-1985 гг.)

60. Наука и кризис цивилизации

61. Религия и нравы. Литература, науки, искусство в Древнем Риме

62. Академия наук и становление научного знания в России

63. ВИЩІ ОРГНИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ Украiни

64. Развитие исторической науки в республике Адыгея

Тележка багажная ручная ТБР-02.
Грузоподъемность: 30 кг. Предназначена для перевозки грузов. Удобна для любого путешествия. Легко собирается в транспортное положение,
538 руб
Раздел: Хозяйственные тележки
Полотенце махровое "Нордтекс. Aquarelle", серия "Палитра", цвет: аметистовый, 70х130.
Полотенца махровые гладкокрашеные изготовлены из 100% хлопка, плотность 300 г/кв.м. Размер: 70х130 см.
361 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см
Ранец "Космо", 36х29х18 см.
Ранец продуманный до мелочей, который: - включает множество светоотражающих элементов; - оснащен регулируемыми по высоте лямками и
1848 руб
Раздел: Без наполнения

65. Средние века в исторической науке

66. М. Драгоманов - основоположник української політичної науки

67. Мультимедиа-технологии в исторической науке и образовании Казахстана.

68. Москва в истории науки и техники

69. Формирование предпосылок науки и инженерии в эпоху Возрождения

70. Первопроходцы науки об электричестве
71. Г.В. Вернадский - историк русской исторической науки(продолжающая традиция или новый взгляд?)
72. Бионика как новая отрасль науки

73. Философия и наука античности

74. Просвещение и наука в 18 веке

75. Психолингвистика как наука. Её связь с классическим языкознанием и отличие от него

76. Латинский язык как международный язык науки

77. Наука и искусство как языки единого мировосприятия в античном представлении

78. Вавилон: искусство и архитектура, наука, религия

79. Наука в контексте культуры

80. Культурология как наука

Горка детская.
Представляем вашему вниманию прочную детскую горку из пластика. Высокие бортики и устойчивое основание конструкции делают ее не только
1450 руб
Раздел: Горки
Конструктор "Транспорт".
Конструктор «Транспорт» - набор всевозможных машинок и элементов, имеющих отношение к транспорту, в т.ч. зданий (вокзал, милиция, заправка
561 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Настольная игра "Земляничные тропинки".
Очень милая и добрая игра, в которой не может быть проигравших, что очень важно для малышей! Игроки должны помочь собрать медвежатам как
1220 руб
Раздел: Внимание, память, логика

81. Наука о русском языке в постсоветской России

82. Статус лингвистики как науки

83. Обращения В.Г.Короленко и А.П.Чехова в Императорскую Академию Наук

84. Метод моделирования в науке и технике, его объективное и логические основы

85. Астрономия - наука о вселенной

86. Математизация науки и ее возможности
87. Литература - Офтальмология (офтальмология как наука, предмет и задачи)
88. Тезисы студенческой конференции Студенческая наука-99

89. Значение “Канона врачебной науки” для развития медицины

90. Значение "Канон" врачебной науки для развития медицины, Авиценна

91. Что мешает коммерциализации российской науки?

92. Совместный брэндинг: наука о союзах

93. Апофатика - основной метод науки XXI века

94. Функции науки

95. Противоположны ли наука и религия?

96. Эволюционный миф и современная наука

Ящик с крышкой Darel Box на колесах, 61x40x17.5 см.
Универсальные и герметичные боксы идеально подходят для хранения меха, одежды и домашнего текстиля. Герметичность конструкции обеспечивает
494 руб
Раздел: Более 10 литров
Рюкзак школьный "Military", цвет черный (арт. V-55/1).
Рюкзак школьный, два отделения, два передних кармана на молнии, объемный карман на молнии на передней стенке, боковые карманы из сетки,
1500 руб
Раздел: Без наполнения
Детская каталка "Вихрь", фиолетовая.
Маленькие гонщики в возрасте от 1 до 3 лет будут в восторге от маневренной машинки "Вихрь". Легкая и невероятно простая в
1350 руб
Раздел: Каталки

97. Роль моделей в естественных науках

98. Ассимиляция наукой древних знаний: личное бессмертие

99. Цивилизация богов. Прогноз развития науки и техники в 21-м столетии


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.