Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Технологія використання підручників на уроках у початковій школі

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

Магістерська робота Технологія використання підручників на уроках у початковій школі Зміст Вступ Розділ 1. Теоретичні основи проблеми дослідження 1.1 Робота з підручником як метод навчання 1.2 Особливості побудови підручників для початкової школи 1.3 Аналіз педагогічного досвіду з проблеми дослідження Розділ 2. Технологія організації роботи з підручником на уроках у початковій школі 2.1 Дидактичні основи використання підручника як засобу навчання 2.2 Методика формувального експерименту 2.3 Результативність експериментальної методики Висновки Список використаної літератури Додатки Вступ У Законі України „Про освіту” метою освіти визнано всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання моральних якостей, формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, і збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу народу. Серед пріоритетних завдань, які стоять перед сучасною початковою школою, неабиякої ваги набуває проблема формування в учнів бажання та вміння вчитися. Школа першого ступеня покликана розвивати здібності дітей, створювати умови для самовираження у різних видах діяльності, оволодіння загальнонавчальними уміннями та навичками. Відродження сучасної початкової школи і виведення її на світові рівні функціонування неможливе поза ґрунтовним книжковим забезпеченням навчально-виховного процесу. Книжка сьогодні - не тільки джерело знань, а й засіб інтелектуального, соціального і духовного розвитку особистості. Але для цього призначення потрібна навчальна література нового покоління, що стане базою модернізації змісту, форм, технологій і методів діяльності освітньої системи в Україні. Саме з книжки, передусім навчальної, розпочинається переорієнтація свідомості людей, постання їх духовності та історичної відповідальності за власну долю. Ось чому такої соціальної гостроти і непересічного наукового значення набуває проблема створення й адекватного використання навчальної книжки і відмова від традиційної практики вітчизняного творення підручників та інших навчальних книг (посібників, задачників, словників тощо). Нині в Україні продовжується велика кампанія, спрямована на підготовку так званих нових підручників, яка зводиться лише до модернізації окремих фрагментів змісту традиційних підручників і майже не передбачає змін їх структури, функцій, оформлення, спрямування. Та це й закономірно, адже не відбулося належної переорієнтації і прогресивного розвитку теорії, методології, технології і практики створення інноваційних підручників; вони залишаються емпіричними і безсистемними. Відтак сьогодні „нові” підручники задовольняють державне замовлення здебільшого формально, оскільки ні за змістом, ні за структурою, ні технологічно не зорієнтовані на світові нормативи і стандарти. Аналіз спеціальної літератури свідчить про те, що проблема організації роботи з підручником вивчалася науковцями аспектно. Зокрема, сутність підручника, його структуру та функціональне забезпечення досліджували В.Г

. Бейлінсон, В.П. Безпалько, Д.Д. Зуєв та інші; психологічні основи побудови навчальної книги вивчали Н.О. Менчинська, Є.Й Петровський; підручник в умовах розвивального навчання – Л.В. Занков, А.В. Полякова; теорію і практику підручника для початкової школи – Я.П. Кодлюк; використання навчальної книги у навчальному процесі – Ю.К. Бабанський, І. Лернер, О.Я. Савченко; психологічні основи організації роботи з навчальною книгою – С.М. Бондаренко, Л.А. Концева та інші. Відомо, що проблема використання підручника на уроках не є новою у психолого-педагогічній науці. Констатуючи суттєвий внесок учених (С.М. Бондаренко, Г.Г. Гранік, Л.А. Концева, Т.С. Назарова, А.В. Полякова, О.Я. Савченко, Н.Ф. Чепелєва та ін.) у її розробку, слід зазначити, що робота з підручником розглядається дослідниками переважно як робота з текстом. Ми вважаємо такий підхід спрощеним, оскільки поза увагою залишаються інші компоненти навчальної книги — апарат організації засвоєння, ілюстративний матеріал, апарат орієнтування. Аналіз педагогічного досвіду свідчить про те, що у роботі вчителів початкових класів спостерігаються значні методичні і психолого-педагогічні недоліки у використанні підручників, які стосуються особливостей роботи з текстом і позатекстовими компонентами навчальної книги, опрацювання ілюстрацій тощо. Відтак актуальність проблеми, її нерозробленість у психолого-педагогічній науці та методичні недоліки використання і організації роботи з підручником у початковому навчанні спричинили вибір теми магістерської роботи - „Технологія використання підручника на уроках у початковій школі”. Об’єктом дослідження є процес навчання у початковій школі, предметом – дидактичні основи організації роботи з підручником на уроках у початковій школі. Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити технологію організації роботи з підручником на уроках у початковій школі. Гіпотеза: якість засвоєння знань та рівень сформованості у молодших школярів уміння працювати з підручником суттєво підвищаться за умови комплексного використання на уроках у початкових класах навчальної книги, а саме: організації роботи з підручником на різних етапах уроку та з різними структурними компонентами навчальної книги, яка здійснюється як під керівництвом учителя, так і самостійно. Відповідно до поставленої мети та гіпотези дослідження визначені завдання дослідження: Проаналізувати психолого-педагогічну та методичну літературу з проблеми дослідження. Визначити особливості побудови підручника для початкової школи. Проаналізувати педагогічний досвід з проблеми дослідження. Виділити дидактичні основи роботи з підручником на уроках у початковій школі та зреалізувати їх у відповідній методиці. Експериментально перевірити результативність запропонованої методики. Для розв’язання поставлених завдань і перевірки гіпотези використано адекватні авторському задуму методи дослідження. Теоретичні методи дослідження: аналіз, порівняння, синтез, систематизація, класифікація та узагальнення теоретичних даних, представлених у педагогічній, психологічній і методичній літературі, вивчення та узагальнення педагогічного досвіду з проблеми дослідження.

Емпіричні методи дослідження: анкетування вчителів початкових класів, педагогічні спостереження, педагогічний експеримент, якісний і кількісний аналізи результатів експерименту. Теоретична значущість роботи полягає у виокремленні дидактичних основ організації роботи з підручником на уроках у початковій школі, а саме: робота з кожним із основних структурних компонентів навчальної книги, робота з підручником на різних етапах уроку, під безпосереднім керівництвом вчителя та у формі самостійної роботи учнів з навчальною книгою. Практична значущість полягає у розробці технології організації роботи з підручником на уроках у початкових класах, яка представлена у вигляді фрагментів уроків та пам’яток. Магістерська робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків. Розділ 1. Теоретичні основи проблеми дослідження 1.1 Робота з підручником як метод навчання Методи навчання визначають характер діяльності вчителя й учнів у навчальному процесі. Вони завжди пов’язані із закономірностями суспільного розвитку, рівнем виробничих відносин, що відбиваються через принципи навчання насамперед у загальній меті навчальної діяльності і відповідному змісті освіти. Метод (від грец. – шлях до чогось, дослідження) в широкому значенні - спосіб дослідження педагогічних явищ. У вузькому значенні термін &quo ;метод&quo ; вживають у словосполученні &quo ;метод навчання&quo ;; він є категорією дидактики. Метод навчання визначають як спосіб передачі соціального досвіду і як систему дій. У дидактиці метод навчання розглядають переважно як спосіб. Метод навчання, на думку В.А. Онищука - спосіб впорядкованої взаємозв’язаної діяльності викладача і учня (учнів), спрямованої на розв’язання завдань освіти, виховання і розвитку в процесі навчання . У наведених визначеннях відбито двобічний характер досліджуваної дидактичної категорії: з одного боку, вона передбачає діяльність учителя, з іншого - діяльність учня (учнів). Таким чином, розглядаючи методи навчання, слід розрізняти методи викладання і методи учіння. Функції методів навчання: інформаційна, що передбачає створення умов для сприймання навчального матеріалу; навчання практичних умінь і навичок; учіння; керівництва пізнавальною діяльністю учнів . Функції перебувають у діалектичному зв’язку і не можуть бути закріплені тільки за одним з учасників навчального процесу (за вчителем чи за учнем). Методи навчання історично змінюються. Зокрема, на сучасному етапі розвитку суспільства вони набувають продуктивнішого характеру, оскільки цього вимагає сьогодення. Відбивають також його класову структуру. Ще І.Г. Песталоцці писав: &quo ;Широко відомо, що способи навчання, які є в школах для найнижчих верств населення, не тільки ігнорують ці (природні. - примітка автора) закони, а й чинять їм грубу, таку, що кидається в очі, загальну протидію. Очевидним наслідком ігнорування цих законів, наслідком такої системи навчання, через яку біднота в наших школах одержує уривчасті, позбавлені психологічної основи, безсистемні знання, є огрубіння почуттів, однобічність, поверховість і самовпевнена порожнеча, що характерні для народних мас нашого часу&quo ; .

Узнав, что Федор Антонович тяжело заболел, она теперь после уроков в школе спешит к больному. Больничное начальство охотно принимает помощь от расторопной и смекалистой девушки. Между тем больной забеспокоился, простонал: - Сергей... - Домокуров наклонился к нему, сел на табурет. - Меня, понимаешь ли, на Выборгской подобрали. На квадрате у завода "Светлана"... Малость не успел я этот северный маршрут закрыть... Совсем малость... - Он понизил голос до шепота: - Не знаю, застанешь ли ты меня живым в другой раз... Виноват я остался перед Владимиром Ильичем. Не оправдал его доверия... Ведь это я потерял ленинский броневик... - Он бредит, - встревожился Домокуров, оборачиваясь к Дуняше. Она позвала врача. Врач выслушал больного, покачал озабоченно головой и пожурил его: - А ведь разговаривать вам нельзя, Федор Антонович. Но больной продолжал говорить, и из обрывочной его речи сложилась вот какая история... 1918 год. Дни грозной опасности для Красного Питера. Завязались бои, и Быков получил из штаба обороны приказ: оставаясь на охране Смольного, выделить для действия непосредственно на фронте взвод броневиков

1. Анализ урока с точки зрения личностно-ориентированного обучения

2. Активність і творчість учнів на уроках історії

3. Дослідницька та творча діяльність на уроках біології

4. Организационно-педагогические условия реализации эвристического обучения на уроках математики

5. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банков)

6. Життя та діяльність митрополита Петра Могили
7. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність
8. Діяльність римських магімтратів

9. Інноваційна діяльність підприємства

10. Життя і наукова діяльність Чарльза Дарвіна

11. Діяльність уряду України в галузі екології

12. Камерний хор "Оранта". Концертна діяльність та творчі принципи роботи

13. Суспільно-політична діяльність Костомарова

14. Діяльність страхової компанії "Оранта"

15. Правові засади банківської діяльності. Банківська діяльність та банківські операції

16. Комерційна діяльність СК "Універсальна"

Багетная рама "Stella" (золотой), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
868 руб
Раздел: Размер 30x40
Папка-портфель пластиковая, А4, синяя (390x320 мм, 4 отделения, усиленная ручка).
Папка-портфель изготовлена из прочного пластика толщиной 0,9 мм. Габаритные размеры, превышающие стандартные, позволяют свободно размещать
507 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Набор чернографитовых карандашей "Art", 12 штук.
Набор чернографитовых карандашей содержит 12 заточенных карандашей различной твердости - 2Н, Н, F, HB, В, 2В, 3В, 4В, 5В, 6В, 7В,
405 руб
Раздел: Чернографитные

17. Життєдіяльність організму

18. Аудиторська діяльність

19. Державобудівнича діяльність Богдана Хмельницького

20. Підприємницька діяльність

21. Приватна детективна і охоронна діяльність

22. Творча діяльність та взаємини Уласа Самчука у період Другої світової війни на матеріалах газети "Волинь"
23. Видавнича діяльність університетських наукових історичних товариств на початку ХХ ст.
24. Діяльність Євгена Коновальця

25. Діяльність органів міліції Станіславської області в 1939-1946 роках. Історико-правовий аспект

26. Київська Русь: діяльність київських князів Олега, Ігоря, Ольги

27. Культурницька діяльність єврейських громад в Україні в середньовіччі

28. Політична діяльність Лазара Кагановича

29. Діяльність Книжкової палати України ім. І. Федорова зі створення інформаційних продуктів і надання інформаційних послуг

30. Акторська діяльність І. Тобілевича

31. Життя та творча діяльність Остапа Вишні

32. Виробничо-комерційна діяльність ресторану "Гомін Карпат"

Портфель "Megapolis", синий.
Легкая папка-портфолио изготовлена из жесткого пластика, рассчитана на длительный срок службы. Папка служит для перевозки документов и
512 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Ночник с датчиком движения "Ночной снайпер".
Маленький ночник с датчиком движения "Ночной снайпер" надежно крепится на крышку унитаза и срабатывает только при вашем
648 руб
Раздел: Ночники
Рюкзак школьный "Ever After High. Dragon Game".
Рюкзак школьный - легкий и яркий рюкзак для ученицы начальной школы. Прочная каркасная конструкция хорошо сохраняет форму, устойчиво стоит
2451 руб
Раздел: Без наполнения

33. Комерційна діяльність

34. Комерційна діяльність посередницьких підприємств

35. Маркетингова діяльність Call-центру Окі-Токі ТОВ "Масском"

36. Міжнародна діяльність автомобільного концерну BMW

37. Дослідження впливу факторів маркетингового середовища на діяльність компанії "ТОВ "ДЮПОН УКРАЇНА" (Україна)" на ринку мембранних ізоляційних плівок України

38. Збутовадіяльність ЗАТ "Оболонь" та оцінка її ефективності
39. Гуманітарна діяльність Організації Об’єднаних Націй
40. Діяльність транснаціональних компаній в Україні

41. Діяльність ФАТФ

42. Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ "Nadiya"

43. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

44. Міжнародна фінансово-інвестиційна діяльність

45. Діяльність Європейського банку реконструкції та розвитку

46. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи

47. Діяльність компанії "Макдональдз" в Україні та у світі

48. Інноваційна діяльність на ринку товарів та послуг

Комплект постельного белья 1,5-спальный "Самойловский текстиль. Настроение", с наволочками 50х70.
Постельное белье "Самойловский текстиль" – отличный подарок себе и близким. Качественное, удобное и красивое постельное белье
1249 руб
Раздел: Бязь
Бумага чертежная, А2, 594x420 мм, 100 листов.
Плотность: 200 г/м2, ГОСТ 597-73.
1687 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Микроскоп для смартфона "Kakadu".
Микроскоп для смартфона прекрасное дополнения для Вашего гаджета. Увеличение в 30 раз! Подходит практически ко всем смартфонам (толщина
383 руб
Раздел: Прочее

49. Операційна діяльність підприємства

50. Аналіз художнього твору на уроках читання у початкових класах

51. Виховна діяльність бібліотек вищих навчальних закладів у сучасних соціально-комунікаційних умовах

52. Ігрова діяльність у навчальному процесі початкової школи

53. Личностно-ориентированный подход в организации уроков по "Технологии" для 8 класса

54. Педагогічна діяльність Миколи Івановича Пирогова
55. Робота з підручником на уроках читання
56. Самостійна учбова діяльність молодших школярів

57. Формування уваги на уроках читання у початкових класах

58. Діяльність дошкільника

59. Использование игровых технологий на уроках русского языка начальных классов в целях формирования и развития учащихся

60. Політична діяльність і політичні відносини

61. Професійна діяльність шкільних психологів

62. Теорія й практична діяльність психолога

63. Діяльність українських православних місіонерів у XVIII столітті

64. Соціально-педагогічна діяльність з дітьми схильними до алкоголізму

Ферма. Лото.
Лото на новый лад. Правила остаются прежними, а вот картинки мы сделали более яркими и живыми, заменили цифры на анимационных героев
345 руб
Раздел: Лото детское
Логическая игра "Парковка. Пазл", арт. SG 434 RU.
Проверьте свои навыки парковки с помощью этой головоломки! В этой уникальной игре необходимо найти правильное место для каждого
835 руб
Раздел: Игры логические
Рюкзак молодёжный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (зелёная клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
3170 руб
Раздел: Молодежные, подростковые

65. Становище болгарської діаспори в Україні та діяльність болгарських товариств

66. Діяльність підприємства з ремонту та обслуговування автотранспорту

67. Активна діяльність як об’єкт вивчення філософії

68. Діяльність державної податкової інспекції

69. Діяльність фінансових фондів

70. Інвестиційна діяльність підприємства
71. Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств
72. Фінансова діяльність акціонерних товариств

73. Фінансова діяльність субєктів господарювання

74. Вплив податкоавої політики на діяльність підприємства

75. Вплив антропогенного фактора на життєдіяльність водних організмів

76. Екологія і практична діяльність людини

77. Інвестиційна діяльність в ринковій економіці

78. Інноваційна діяльність

79. Інфляція та інвестиційна діяльність

80. Підприємницька діяльність в умовах конкурентного господарювання

Конструктор "Зоопарк" (39 деталей).
Конструктор «Зоопарк» относится к тематическим наборам для конструирования, так как включает в себя не только детали для конструирования
561 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Бумага "Снегурочка", для ксерокса, А3.
Формат - А3. 80 грамм, 97%, 500 листов.
533 руб
Раздел: Формата А3 и больше
Карандаши двухсторонние, 12 штук, 24 цвета.
Когда дети занимаются творчеством, это всегда чудесно. Ведь подобное занятие дает возможность ребенку проявить свою фантазию и логическое
401 руб
Раздел: 13-24 цвета

81. Фінансово–господарська діяльність електродепо "Оболонь" комунального підприємства "Київський метрополітен" як структурного безбалансового підрозділу

82. Применение информационных технологий в процессе обучения химии

83. Адаптивные и интеллектуальные технологии для Сетевого обучения

84. Личностно-ориентированные технологии в обучении детей

85. Организация и проведение урока по физической культуре и часа здоровья

86. Развитие игровых технологий в обучении школьной географии
87. Психологические основы психолого-педагогического сопровождения выбора профиля обучения и профессии
88. Информационная культура специалиста как фактор внедрения новых технологий в практику физической культуры и спорта

89. Информатизация отрасли физическая культура и спорт и экспертные технологии

90. Профессионально-личностное развитие студентов в условиях психолого-педагогического сопровождения в вузе физической культуры

91. Предметно-рефлексивный анализ педагогических умений студентов на занятиях по физическому воспитанию

92. Акмеологические аспекты профессионально-педагогической подготовки специалиста по физической культуре и спорту

93. Використання нейромережевих технологій при створенні СППР

94. Педагогическое тестирование знаний по физической культуре школьников 8-17 лет с легкой степенью умственной отсталости

95. Технология возделывания и биологические особенности ряда культур

96. Интенсификация обучения иностранному языку с использованием компьютерных технологий

Глобус политический на подставке из пластика диаметром 250 мм.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: прозрачный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет
554 руб
Раздел: Глобусы
Домкрат гидравлический, бутылочный, 5 т, высота подъема 180-340 мм.
В линейке представлены модели грузоподъемностью от 2 до 20 тонн. Они предназначены для подъема различных грузов при проведении ремонтных и
977 руб
Раздел: Домкраты, подставки
Органайзер для зубных щеток "EasyStore", бело-голубой (большой).
Этот универсальный органайзер для большой семьи был создан с учётом всех особенностей хранения средств для поддержания гигиены полости
1450 руб
Раздел: Подставки, футляры для зубных щеток

97. Особливості використання САПР технолога–програміста

98. Игровые технологии в начальной школе

99. Игровые технологии в учебно-воспитательном процессе современной школы

100. Концепция развития тестовой технологии контроля уровня обученности студентов в системе профессионального образования России


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.