Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Иностранные языки Иностранные языки

Особливості перекладу газетної лексики

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

ЗМІСТ Вступ Розділ I. Сучасні теоретичні підходи в дослідженні газетно-інформаційних повідомлень 1.1 Теоретичні основи перекладу. Загальні поняття та роль перекладу в сучасному світі 1.2 Актуальні проблеми перекладу газетно-інформаційних повідомлень Розділ II. Визначення перекладацької еквівалентності в текстах газетно-інформаційних матеріалів 2.1 Особливості перекладу газетних заголовків 2.2 Лінгвістичні та екстралінгвістичні фактори перекладу текстів газетних статей Висновки Резюме Список використаної літератури ВСТУП Переклад має давню історію, яка уходить корінням у часи коли виникла потреба в людях, що володіли б декількома мовами і могли б бути посередниками при спілкуванні різних мовних націй. Але як самостійна наука, переклад сформувався лише на початку ХХ ст. В умовах розширення міжнародних зв'язків і обміну інформацією, перекладознавство швидко розвивалося і цей процес триває і дотепер, оскільки мова постійно оновлюється за рахунок неологізмів і запозичень. З'являються нові теорії, погляди на проблеми перекладу. У наш час динамічного розвитку, що постійно відбувається і впливає на всі сфери людської діяльності, час, коли обмін інформацією став, можливо, як ніколи грандіозним, прямопропорційно ростуть і вимоги до перекладу, а саме до якісних параметрів. Матеріали газетно-інформаційного жанру складають основний зміст газетних текстів. Перекладачу газетно-інформаційної літератури часто доводиться перекладати статті і замітки інформаційного характеру з англійських і американських газет, і йому слід добре знати стилістичні особливості таких матеріалів. Граючи важливу роль в житті суспільства, газетно-інформаційне повідомлення в той або інший ступені привертає до себе увагу представників різних суспільних наук – економічної теорії, права, соціології, психології, а також ця сфера привертає увагу і лінгвістів. Зокрема – лінгвістів-перекладачів. Різні, деколи взаємовиключні погляди на суть перекладу і його принципів доводиться спостерігати на різних етапах розвитку людської думки”. Теорія перекладу міцно затвердилася як наукова дисципліна. Цьому сприяли усвідомлена потреба в науковому узагальненні перекладацької діяльності, розвиток мовознавства, теорії комунікації та інших галузей знання, що забезпечили наукову базу для вивчення перекладу, і нарешті поява перекладацьких досліджень, що переконливо довели можливість і перспективність створення наукового напряму для виявлення суті перекладу як процесу міжмовної і міжкультурної комунікації. Перекладати можна все: художню літературу, науково-технічні тексти, газетно-інформаційні матеріали, а також суспільно-політичні і офіційно-ділові тексти і документи. Найбільш затребуваним перекладом є переклад газетно-інформаційних повідомлень. Актуальність теми “газетно-інформаційного перекладу” полягає в тому, що в сучасних умовах переклад газетно-інформаційних текстів набуває особливого значення, виступаючи як засіб реклами і спосіб інформування громадськості. Обсяг видаваних щорічно газетно-інформаційних текстів, орієнтованих на іншомовну (англомовну) аудиторію достатньо великий і відповідно до розширення міжнародних зв'язків продовжує збільшуватися.

Тут і виступи державних, партійних і громадських діячів; публікації хроніки, новин економіки і спорту ну й звичайно ж реклама. Об’єктом нашого дослідження є особливості перекладу газетних заголовків та текстів газетно-інформаційних матеріалів. Предметом даного дослідження є статті з газет “Fi a cial imes”, “Su day”, “ he Daily Worker”. Мета роботи, присвяченої особливостям газетно-інформаційного перекладу, полягає в тому, щоб дослідити лексико-граматичні аспекти перекладу, передати екстралінгвістичні проблеми перекладу, показати особливості номінації абревіатур в газетно-інформаційному тексті, а також розкрити стилістичні засоби, що найбільш вживаються, в газетно-інформаційних текстах. Завдання: Розглянути теоретичні основи перекладу та його роль у сучасному світі. Визначити актуальні проблеми перекладу газетно-інформаційних матеріалів. Розглянути особливості перекладу заголовків і скорочень англійських і американських газет. Розглянути лінгвістичні і екстралінгвістичні чинники при перекладі текстів газетних статей. При роботі над дипломним проектом було використано: Кудрявцев А.Ю., Куропаткин Г.Д. Англо-русский словарь сленга и ненормативной лексики. – Р.: ТОВ Издательство АСТ, 2004. – 383 с. Литвинов П.П. Англо-русский фразеологический словарь: Москва, “Яхонт”. Мюллер Л.М. Англо-русский словарь. Lo gma Dic io ary of Co emporary E glish, 2000 Lo gma Busi ess E glish Dic io ary, 2000 Lo gma Idioms Dic io ary, 2000 ABBYY Li gvo 9.0 Ra dom House Dic io ary В процесі досліджень нами було використано такі методи: метод суцільної вибірки, аналізу і порівняльно-зіставний метод. Практична значущість дипломного дослідження полягає в тому, що отримані результати можуть використовуватись студентами при підготовці до занять (семінарських і практичних) з теорії і практики перекладу, написанні рефератів, курсових і дипломних робіт, виконанні студентських наукових досліджень з проблем перекладу газетної інформації, а також під час проходження різних форм перекладацької практики. Розділ I. Сучасні теоретичні підходи в дослідженні газетно-інформаційних повідомлень 1.1 Теоретичні основи перекладу. Загальні поняття та роль перекладу в сучасному світі Як було сказано у вступі, дане дослідження присвячене особливостям перекладу газетно-інформаційних текстів. Проте перш ніж приступити до розгляду цих особливостей, доцільно звернутися до деяких базових теоретичних понять перекладу, які є характерними для цього процесу і які лягли в основу дослідження даної роботи. Таким чином, цей параграф присвячений визначенню перекладу, адекватності перекладу і пов'язаної з ним прагматичної адаптації. Відомий перекладознавец А.Д. Швейцер визначає переклад, як: «Однонаправлений і двофазний процес міжмовної і міжкультурної комунікації, при якому на основі підданого цілеспрямованому («перекладацькому») аналізу первинного тексту створюється вторинний текст (метатекст), замінюючий первинний в іншому мовному і культурному середовищі; процес, що характеризується установкою на передачу комунікативного ефекту первинного тексту, що частково модифікується відмінностями між двома мовами, між двома культурами і двома комунікативними ситуаціями» .

У цьому визначенні А.Д. Швейцер з перекладом пов'язує такі поняття як - «мова і соціальна структура» і «мова і культура». Дане А.Д. Швейцером поняття перекладу, має безпосереднє відношення до теми особливостей перекладу газетно-інформаційних повідомлень і тому в даній роботі йому віддано перевагу. Як відомо в умовах стрімкого розвитку економіки права, соціології, психології, форсованого розвитку реклами виникла особлива необхідність в перекладачах цієї області знань. Сьогодні переклад газетно-інформаційних текстів став не тільки необхідним, але і повсякденним явищем життя світової спільноти. При цьому знання теоретичних основ процесу є не тільки обов'язковою умовою, але і гарантією якості перекладу. Базові теоретичні поняття перекладу включають адекватність перекладу і неминуче пов'язану з нею прагматичну адаптацію. «Адекватним перекладом називається переклад, здійснюваний на рівні необхідному і достатньому для передачі незмінного плану змісту, при дотриманні норм мови перекладу» . В зв'язку з цим А.Д. Швейцер пише: «Адекватність спирається на реальну практику перекладу, яка часто не допускає вичерпної передачі всього комунікативно-функціонального змісту тексту. Вона виходить з того, що рішення, яке приймається перекладачем, нерідко носить компромісний характер, що переклад вимагає жертви.» . Цим А. Д. Швейцер хоче сказати, що адекватність часто носить компромісний характер, і що досягнення перекладацької адекватності пов'язане з деякими смисловими втратами в змісті тексту. Далі Швейцер припускає, що «теоретично оптимальним можна рахувати переклад, в якому разом з відтворенням функціональних характеристик тексту передаються всі функції тих, що входять в його одиниці» . Під функціональними характеристиками А.Д. Швейцер розуміє властивості висловів (функція, яка служить для опису предметів і зв'язку між ними) і експресивну функцію (функція, яка виражає відношення того, що говорить до вислову) . Проте на практиці такий переклад не завжди можливий. Перекладачу нерідко доводиться шукати особливі засоби для передачі смислових і стилістичних складових оригіналу. У такому разі досягається прагматична еквівалентність між оригіналом і перекладом, що і визначає комунікативний ефект газетних повідомлень. Про прагматичні аспекти перекладу писав відомий теоретик-дослідник В.Н. Комісаров. Так, згідно його науковим розробкам, теорія рівнів еквівалентності грунтується на виділенні в плані змісту оригіналу і перекладу п'яти рівнів: 1. Рівень мовних знаків; 2. Рівень вислову; 3. Рівень повідомлення; 4. Рівень опису ситуації; 5. Рівень мети комунікації. На кожному з цих рівнів за допомогою мовного коду (одиниць слів) що володіють планом змісту, передається особливий вид інформації. При цьому обов'язковою умовою еквівалентності В.Н. Комісаров вважає збереження домінантної функції вислову . В зв'язку з цим А.Д. Швейцер, який доповнив дослідження В.Н. Комісарова, стверджує, що «прагматичний рівень займає вище місце в ієрархії рівнів эквівалентності» . Звідси слідує висновок, що, адекватний переклад - це переклад, який забезпечує прагматичні завдання перекладацького акту на максимально можливому для досягнення цієї мети рівні еквівалентності.

Казариновым, который в своем имении пошел в лес за грибами, завяз в болоте и, несмотря на поиски в течение нескольких дней, был случайно найдем уже без признаков жизни: несчастный увяз по пояс в трясине и умер ужасной голодной смертью! Такие поиски бесследно скрывшихся лиц являются труднейшею задачей не только для уездной, но и для столичной сыскной полиции. Изо дня в день читаем мы о «загадочных» исчезновениях детей и взрослых и значительное число этих загадок остаются неразгаданными, затем предаются забвению, между тем как нередко такое исчезновение связано с тяжким преступлением, или же, наоборот, вопреки всем слухам о таинственном злодеянии оказывается обыкновенным самоубийством или несчастной случайностью. Досужая молва и особливо газетные репортеры вдоволь настроят всяких предположений, измышлений и ужасов, полиция потратит бездну труда и не мало денег и наслушается обидных упреков в бездействии отовсюду, рискует быть раскритикованной даже в иностранной прессе, ежели. Не дай Бог, такое исчезновение приключится с иностранцем (как было в Москве в деле о пропаже англичанки Розы Волей),P между тем случайное нахождение трупа, к сожалению несколько месяцев спустя сразу объясняет все и вместо «гнусных насилий» и «таинственных похищений» оказывается обыкновенное самоубийство или несчастный случай

1. Еквівалентність перекладу при відображенні функціонально-ситуативного змісту оригінала

2. Аналіз статті Деніела Белла «Соціальні рамки інформаційного суспільства»

3. Особливості інформаційного забезпечення органів внутрішніх справ та шляхи його оптимізації

4. Співвідношення соціальної держави та інформаційного суспільства в контексті вимірів свободи, права і власності

5. Створення мікропроцесорної системи для багатоканального інформаційного табло

6. Формування інформаційного пакету спеціальності "Облік і аудит"
7. Амбівалентність мови (логосу) в давньогрецькій філософії
8. Сутність економічної інформації в системі корпоративного управління

9. Творча діяльність та взаємини Уласа Самчука у період Другої світової війни на матеріалах газети "Волинь"

10. Автоматизована інформаційна система надходження матеріалів

11. Поляризація діелектричних матеріалів та їх діелектрична проникність

12. Чужая речь в газетном тексте

13. Метафора и метонимия в английском рекламном тексте и журнальном, газетном заголовке

14. Виды неполных предложений и их стилистическая роль в газетном тексте

15. Маркетингова діяльність комерційного банку

16. Діяльність Пенсійного фонду України та фінансові проблеми вдосконаленні системи пенсійного забезпечення

Сухой бассейн "Крокодил" + 50 шаров.
В комплекте: надувная площадка, 50 пластиковых шариков разного цвета диаметром 6 см. Материал: ПВХ пленка, пластмасса. Размер игрушки:
1813 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Противень глубокий "Easy" (42х32х5 см).
С противнем Easy вы всегда сможете порадовать своих родных оригинальной выпечкой. Изделие равномерно и быстро разогревается, что
487 руб
Раздел: Противни
Трусики Libero Dry Pants (6), XL, 13-20 кг, экономичная упаковка, 30 штук.
Одноразовые подгузники для детей в форме трусиков Libero Dry Pants: -надежно впитывают день и ночь; -высокие барьеры вокруг ножек помогают
605 руб
Раздел: Обычные

17. Ефективність і дієвість інформаційної діяльності

18. Редактирование текстов по видам изданий (газетно-журнальные, информационные, рекламные)

19. Засоби інтенсифікації виразності газетного тексту у мові сучасної української преси

20. Діяльність Книжкової палати України ім. І. Федорова зі створення інформаційних продуктів і надання інформаційних послуг

21. Вплив емоційного стресу на церебральну нейродинаміку та варіабельність серцевого ритму щурів

22. Психоінформаційні технології у менеджменті. Функції та компетентність керівника. Психологічна орієнтація працівників
23. Якість інформації
24. Доцільність впровадження інвестиційного проекту будівництва нового технологічного комплексу по випуску фенів для волосся

25. Вартість інвестиційного капіталу, оцінка інвестиційних якостей акцій

26. Перевод неологизмов в английских экономических текстах

27. Сравнительный анализ функциональных и семантических характеристик глагола to make в разговорном, газетно-публицистическом и научном стилях

28. Прагматическая адаптация при переводе газетно-информационных материалов

29. Текст как явление культуры

30. Анализ авторской пунктуации в художественном тексте

31. Анализ акцента литовца при произнесении русского текста

32. Лексическая эквивалентность при переводе художественного текста с нидерландского языка на русский. Особенности перевода метафор. (на материале перевода отрывка из романа Анны Энквист "Тайна")

Набор карандашей чернографитных "1500", 24 штуки, заточенные, металлический пенал.
Карандаш Koh-I-Noor с обозначением "1500" — это самый известный графитный карандаш в мире. Профессиональные, высококачественные
662 руб
Раздел: Чернографитные
Настольная игра "Гонки ежиков".
Топот ножек и азартное сопение целый день не утихают на лесной полянке. В этой игре для всей семьи игроки управляют ёжиками с помощью
605 руб
Раздел: Классические игры
Набор "Леди Баг и Супер Кот" Дизайн 2, 3 предмета (в подарочной упаковке).
Набор из трех предметов (кружка, салатник, тарелка) в подарочной упаковке с изображением героини из мультсериала "Леди Баг и Супер
454 руб
Раздел: Наборы для кормления

33. Порождение текстов на естественном языке

34. Роль названия в художественном тексте

35. Взаимосвязь заглавия и глубинного смысла текста в кратком художественном рассказе

36. Создание фигурного текста посредством WordArt

37. Создание фигурного текста посредством WordArt

38. Форматирование текста
39. Современный газетный заголовок. Работа с заголовком на уроках русского языка в школе
40. Невербальные каналы передачи информации (Невербальні канали передачі інформації)

41. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації

42. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

43. Ризик кредитних операцій комерційного банку

44. Особенности перевода рекламного текста

45. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ (на прикладі ПП "Біомед")

46. Інвестиційна діяльність страхових компаній

47. Проблема культурно-исторических взаимоотношений Москва-Петербург и их отражение в социально-философских, публицистических и художественных текстах

48. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

Фиксатор головы ребенка для автокресла "Совы".
Клювонос надежно поддерживает голову ребенка во время сна в автокресле и не сползает со лба ребенка на лицо и шею, так как система
730 руб
Раздел: Удерживающие устройства
Карандаши цветные "Artberry", 24 цвета.
Шестигранные цветные карандаши с толщиной грифеля 3 мм, толщина самого карандаша 7 мм. Увеличенное количество цветовых пигментов для еще
321 руб
Раздел: 13-24 цвета
Комплект пеленок для девочки Idea Kids однотонный из бязи (3 штуки, 120х75 см).
Пеленки - это самые первые вещи, в которые Вам предстоит одеть Вашего малыша. Комплект пеленок станет верным помощником в первые месяцы
357 руб
Раздел: Пелёнки

49. Использование компьютера для подготовки текста

50. Інформаційні системи і технології підприємства

51. Агрессивность текста в современных молодёжных журналах

52. Журналистский текст как термин и как понятие

53. Наброски к экологии текста

54. Экспонат музея как текст культуры
55. Текст источника как объект анализа для историка и филолога
56. Метатекст в тексте А. Н. Бенуа

57. «Северный текст» в песенной поэзии Александра Городницкого

58. Творчість Рембрандта

59. Русский "отстой": от символа к тексту

60. Иноязычие как метакомпонент художественного текста

61. Современные газетные жанры

62. Фактографическая проза, или пред-текст

63. Фаддей Булгарин о наполеоновских войнах (о прагматике мемуарного текста)

64. Пример анализа текста публицистического стиля

Каталка детская "Mercedes-Benz SLS AMG С197" (белая).
Каталка "Mercedes-Benz SLS AMG С197" - это легкая пластиковая каталка для детей от года. Она может использоваться как дома, так
2590 руб
Раздел: Каталки
Универсальный стиральный порошок "Meine Liebe", концентрат, 1000 г.
Предназначен для стирки цветного и белого белья во всех типах стиральных машин при температурах от 30 С до 90 С, а так же для ручной
438 руб
Раздел: Стиральные порошки
Уголок природы. Стенд.
Стенд с подвижными стрелками. На стенде расположены 3 пластиковых кармашка для карточек. Изготовлен из качественного, плотного, картона -
396 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички

65. Название «Мастер и Маргарита» как эквивалент текста романа М.А.Булгакова

66. Тавтология как один из способов организации фольклорного текста

67. Особенности построения текстов Ремона Кено

68. Пушкинские места Санкт-Петербурга (текст)

69. Лингвистический анализ текстов американской Литературной сказки

70. Русская менталъностъ в языке и в тексте
71. Чеховский текст как интертекст мировой культуры (к 100-летию со дня смерти А.П. Чехова)
72. Культурные коды послания "К вельможе" А. С. Пушкина и их связь с философской проблематикой текста

73. Мотив "зрение" в текстах метаметафористов

74. Смех и горе. Русская ментальность в языке и в тексте

75. Англоязычные вкрапления в текстах А. С. Пушкина

76. «Кровавый закат звезды римской славы»: о возможной связи текстов Ф. И. Тютчева и Цицерона

77. Как писать математические тексты

78. Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

79. Потребление как текст

80. Ефективність управлінської діяльності і шляхи її формування

Настольная игра "Соображарий".
Сколько животных начинающихся на букву "К" вы знаете? Сможете ли за минуту назвать самое длинное слово на букву "Б"? А
490 руб
Раздел: Игры со словами
Концентрированный стиральный порошок "Burti Compact Baby" для детского белья, 900 г.
Благодаря специальной формуле исключительная эффективность стирки сочетается с бережным уходом. Благодаря особой рецептуре, отсутствия
465 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Карандаши цветные "Artist", 24 цвета.
Количество цветов: 24. Толщина линии: 3 мм. Мягкое письмо. Высокое качество.
380 руб
Раздел: 13-24 цвета

81. Поняття та сутність менеджменту

82. Сутність та зміст сучасного менеджменту

83. История текста богослужебных певческих книг

84. Критерии достоверности философского текста

85. Обмежена матеріальна відповідальність працівників

86. Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України
87. Конституция США (текст, переведённый на Русский язык)
88. Семантический анализ психотерапевтического текста

89. Информативный текст в коммуникативном обучении профессионально-ориентированному чтению

90. Розробка управляючого і операційног вузлів ЕОМ

91. Сложная простота газетной рекламы

92. Оптимизация и гармонизация текста

93. Правила хорошего текста

94. Недостатки рекламных текстов

95. Методика подготовки рекламного текста

96. Мастерская рекламного текста

Фломастеры-кисти "Trendy", 12 цветов.
Набор фломастеров-кисточек. Предназначены для рисования на бумаге и картоне. В наборе: 12 цветов. Характеристики: - круглый пластиковый
342 руб
Раздел: 7-12 цветов
Сахарница с ложкой "Гуси", 660 мл.
Сахарница с ложкой прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Объем: 660 мл.
319 руб
Раздел: Сахарницы
Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (чёрный).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения

97. Отрицательная квалификация нирваны в ранних палийских текстах

98. Методика анализа содержания текстов

99. Діяльність земств у напрямку допомоги населенню

100. Юридична відповідальність в сфері валютного регулювання


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.