Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Нормативно-критеріальна база оцінки фінансового стану підприємства

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка

О.Ю., студентка ОКР «Магістр», спец. «Фінанси» Ефективність функціонування підприємств різних видів економічної діяльності оцінюється за допомогою індикаторів, які характеризують їх фінансовий стан та його окремі складові (платоспроможність, прибутковість, структуру капіталу, оборотність тощо). Нами виявлено недоліки нормативно-критеріального забезпечення оцінки фінансового стану підприємств та обґрунтовано перелік її найбільш репрезентативних індикаторів, за допомогою яких можна ефективно охарактеризувати фінансовий стан підприємства. Ключові слова: фінансовий стан, критерій, індикатор, ідентифікація, інтерпретація. Вступ Оцінка діяльності підприємства на засадах фінансових індикаторів є найбільш репрезентативною з позиції відображення результатів функціонування і найпростішою в плані доступу до інформації (базується на матеріалах фінансової звітності та даних бухгалтерського обліку). Вітчизняна нормативно-правова база, що стосується оцінки фінансового стану підприємства, також застосовує фінансові індикатори та оглядовий чи деталізований аналіз фінансового стану підприємства . Проте на сьогодні науковці налічують декілька сотень фінансових індикаторів – від вузько деталізованих до інтегральних. Крім того при оцінці фінансового стану підприємств використовують велику кількість методичних підходів, що зумовлює істотні розбіжності в нормативно-критеріальному забезпеченні ідентифікації та інтерпретації її результатів. Вагомий внесок у розвиток методичних та методологічних засад оцінки фінансового стану підприємств зробили такі науковці, як М.Д. Білик, І.М. Бланк, А.Е. Воронкова, В.М. Гаєць, М.О. Кизим, В.В. Корнєєв, Л.А. Костирко, Р О. Костирко, А.А. Чухно та багато інших . Однак, незважаючи на те, що проблематику діагностики фінансового стану підприємств розглянуто досить глибоко, існує, на наш погляд, ще ряд недоліків у підходах до виокремлення переліку, складу та критеріального забезпечення його оцінки. Діагностику фінансового стану ускладнюють такі ключові проблеми: різне тлумачення в літературі, на практиці та в нормативно-правовій базі поняття «фінансовий стан підприємства», що зумовлює вагомі розбіжності в підходах до його оцінки; пропонування надмірно великої кількості показників, що надалі значно ускладнює їх ідентифікацію та оцінку; ігнорування більшістю авторів оцінки значень, динаміки та структури абсолютних показників у межах оцінки фінансового стану; наявність численних нормативно-правових методик, які базуються на різних підходах до переліку та формул розрахунку фінансових індикаторів; існування значних невідповідностей між критеріально-нормативними значеннями фінансових індикаторів; неврахування галузевих особливостей підприємств; суб’єктивність формування вибірки фінансових показників, які підлягають аналізу тощо . Отже, на нашу думку, вдосконалення оцінки фінансового стану підприємства на сьогодні є досить актуальним питанням, адже фінансовий стан – це одна з найважливіших характеристик діяльності кожного підприємства. 1. Постановка завдання Метою дослідження даної теми є уточнення переліку найбільш вагомих індикаторів для комплексного аналізу фінансового стану підприємства.

2. Результати Фінансовий стан підприємства - це спроможність підприємства фінансувати свою діяльність . Погоджуючись із позицією науковців та практиків, відзначимо, що фінансовий стан слід оцінювати за допомогою системи репрезентативних, зрозумілих, інформаційно насичених абсолютних та відносних індикаторів. Основні абсолютні індикатори можна отримати, аналізуючи фінансову звітність підприємства. Вони надають інформацію стосовно фінансової результативності, собівартості, оборотних і необоротних коштів, зобов’язань підприємства, джерел формування та структури капіталу. Відносні фінансові індикатори розраховуються, виходячи з абсолютних і відображають певні цільові структурні співвідношення . Скориставшись наказом Міністерством економіки України «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства» та різними літературними джерелами, пропонується така система основних індикаторів, за допомогою яких можна провести ефективну оцінку фінансового стану підприємства: Показники оцінки майнового стану: частка активної частини основних засобів (згідно з нормативними документами під активною частиною основних засобів розуміють машини, обладнання і транспортні засоби); коефіцієнт зносу основних засобів (показник характеризує частку зношених основних засобів у загальній їх вартості); коефіцієнт оновлення основних засобів (показує, яку частину наявних на кінець звітного періоду основних засобів становлять нові основні засоби); коефіцієнт вибуття основних засобів (показує, яка частина основних засобів, з котрими підприємство почало діяльність у звітному періоді, вибула з причини зносу та з інших причин) . Показники оцінки рентабельності: рентабельність продукції (включає рентабельність продажу та рентабельність доходу від операційної діяльності); рентабельність власного капіталу (визначається як відношення чистого прибутку (збитку) до середньорічної вартості власного капіталу); рентабельність сукупного капіталу (визначається відношенням чистого прибутку (збитку) до середньорічної вартості капіталу) період окупності власного капіталу (визначається відношенням середньорічної вартості власного капіталу до чистого прибутку) період окупності сукупного капіталу (визначається шляхом ділення середньорічної вартості капіталу на суму чистого прибутку) . Показники оцінки ліквідності: коефіцієнт загальної ліквідності (відображає достатність ліквідних ресурсів підприємства для погашення його поточних зобов’язань); коефіцієнт швидкої ліквідності (відображає платіжні можливості підприємства щодо поточних зобов’язань за умови своєчасних розрахунків із дебіторами); коефіцієнт абсолютної ліквідності (відображає яку частину боргів підприємство може сплатити негайно за рахунок наявних коштів та прирівняних до них поточних фінансових інвестицій); коефіцієнт покриття запасів (розраховується як співвідношення величини стабільних джерел покриття запасів і суми запасів. Якщо значення цього показника є меншим за одиницю, то поточний фінансовий стан підприємства вважають недостатньо стійким); коефіцієнт покриття загальний (характеризує співвідношення оборотних активів і поточних зобов'язань.

Для нормального функціонування підприємства цей показник має бути більшим за одиницю) . Показники фінансової стійкості: коефіцієнт автономії (відображає частку власного капіталу в загальному обсязі коштів, авансованих у діяльність підприємства); коефіцієнт фінансового левериджу (відображає співвідношення між власним капіталом та залученими коштами); коефіцієнт маневреності власного капіталу (показує, яка частина власного оборотного капіталу використовується для фінансування поточної діяльності); коефіцієнт концентрації позикового капіталу (показує, яку частину в балансі підприємства становить позиковий капітал) . Показники ділової активності: коефіцієнт оборотності активів (характеризує інтенсивність використання всього капіталу підприємства незалежно від джерел залучених ресурсів); коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості (показує швидкість обертання кредиторської заборгованості); коефіцієнт оборотності поточної дебіторської заборгованості (показує швидкість обертання поточної дебіторської заборгованості); коефіцієнт оборотності запасів (показує інтенсивність використання запасів); коефіцієнт оборотності власного капіталу (показує ефективність використання власного капіталу та швидкість його втілення у вартості виготовленої та реалізованої продукції); коефіцієнт оборотності основних засобів (відображає швидкість втілення вартості основних фондів у вартості виготовленої та реалізованої продукції) . Висновки Розглянуту систему індикаторів оцінки фінансового стану сформовано на засадах добору обмеженого переліку найбільш репрезентативних показників. При діагностиці фінансового стану слід акцентувати увагу на динаміці вказаних показників, а також їх складових, що дозволить сформувати правильні висновки, адже, наприклад, збільшення показників рентабельності не завжди свідчить про позитивні зміни у фінансово-господарській діяльності підприємства. Наведена система показників формує базу для подальшої інтерпретації ситуації, оцінки параметрів фінансового стану та прийняття адекватних управлінських рішень, а також частково є базою для побудови діагностичних систем щодо оцінки ймовірності банкрутства підприємств, їхньої кредито- і конкурентоспроможності, інвестиційної привабливості тощо. Список використаних джерел: Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: навч. посіб / М.Я. Коробов. – К. : Знання, 2000. – 378 с. Кузьмін О.Є. Нормативно-критеріальне забезпечення діагностики фінансового стану підприємства / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник // Фінанси України. – 2010. – № 8. – С. 105 – 114. Наказ Міністерства економіки України «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства» 19.01.2006 р.- Поддєрьогін А.М. Фінанси підприємств: / А.М. Поддєрьогін. – К. : КНЕУ, 2001. – 460 с. Тютюнник Ю.М. Фінансовий аналіз бізнесу: / Ю.М. Тютюнник. – Полтава: ІнтерГрафіка, 2004. – 288 с.

Вони вказують на меморандум від 31 липня 1941 р., надісланий Герінгом Гейдріху, який починається так — «Доповнюючи завдання, яке було вам дане 24 січня 1939 р., вирішити жидівську проблему через еміграцію і евакуацію кращим чином за існуючих умов…». Меморандум передбачає «повне вирішення жидівського питання в тій частині Європи, яка знаходиться під німецьким контролем» і він передбачає почати підготовку організаційної, фінансової та матеріальної бази, необхідної для цього. Манвелл і Франкль визнають, що це означав концентрацію на Сході. Меморандум потім передбачає створення плану для остаточного вирішення жидівської проблеми, на основі еміграції і евакуації, як було вказано спочатку. Ніяких вказівок про винищення людей там немає, але тим часом Манвелл і Франкль запевняють нас, що меморандум саме про це. Вони говорять про якусь «реальну суть» виразу «остаточне вирішення», яку Герінг розповів Гейдріху в усній формі (там же, стор. 118). «Зручність» цих «усних наказів» для певного типу істориків очевидна. Конференція у Ваннзеє Остаточні подробиці плану про винищення жидів поіинні були немов би розробити на конференції у Ваннзеє 30 січня 1942 р., на якій головував Гейдріх (із кн

1. Оцінка фінансового стану позичальника – проблеми та шляхи розвитку (на базі матеріалів АКБ "Приватбанк")

2. Методика загальної оцінки стану підприємств на ринку за даними фінанансової звітності

3. Виробнича травма та критерії її оцінки

4. Оцінка фінансового стану підприємства

5. Оцінка фінансового стану підприємства для можливості надання кредиту

6. Біоіндикація як метод оцінки стану навколишнього середовища
7. Критерії оцінки ефективності
8. Діагностика фінансового стану підприємства (Диагностика финансового состояния предприятия, на примере ООО "Рако-принт")

9. Аналіз фінансового стану УМГ Прикарпаттрансгаз

10. До проблеми оцінки професійногорівня керівників шкіл

11. Проектування інформаційної системи збору даних землевпорядкування для автоматизації процесу оцінки земельних ділянок

12. Методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати виробництва, визначені П(С)БО 16 "Витрати". Вимоги до визначення та оцінки витрат, облік за елементами, відображення у фінансовій звітності

13. Аналіз політики із залучення позикових ресурсів та оцінки їх ефективності СНВТОВ "Васильківське"

14. Принципи розробки та оцінки державної політики України

15. Оцінки митної політики Російської імперії першої половини XIX ст. в українській історіографії 1920-1980-х pp.

16. Матеріально-технічна база підприємства оптової торгівлі та робота непродовольчого магазину самообслуговування

Подгузники-трусики "Pampers Pants", 6 ( 15+ кг), 44 штуки.
Когда малыши вертятся или ползают, подгузники надевать сложно. Тогда стоит использовать трусики Pampers Pants. Трусики Pampers легко
1117 руб
Раздел: Более 11 кг
Кружка с сердцем на дне (для правши или левши).
Пусть утро станет добрым! Кружка с забавной фигуркой на дне - это шанс вызвать улыбку близкого человека. По мере выпивания напитка фигурка
390 руб
Раздел: Оригинальная посуда
Коврик для ванной "Kamalak Tekstil", 60x100 см (синий).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
562 руб
Раздел: Коврики

17. Оптимізація умов праці диспетчерів залізничного транспорту на основі гігієнічної оцінки за новою технологією управління процесом перевезень

18. Методи оцінки ефективності функціонування інформаційної логістичної системи

19. Педагогічна роль оцінки на сучасному етапі

20. Нарахування митної вартості на основі методу оцінки товарів, які ввозяться згідно з зовнішньоекономічною угодою

21. Аналіз фінансово-господарського стану підприємства

22. Аналіз фінансового стану підприємства
23. Аналіз фінансового стану підприємства
24. Аналіз фінансового стану підприємства (на матеріалах ЗАТ "АТБ Групп")

25. Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі ВАТ "Галактон"

26. Аналіз фінансового стану сільськогосподарського підприємства ООО "Степове"

27. Методи оцінки інвестиційних проектів

28. Методика оцінки кредитоспроможності позичальників

29. Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності

30. Розробка фінансового плану будівельного підприємства на основі аналізу його фінансового стану

31. Фінансовий стан підприємства

32. Фінансовий стан підприємства та шляхи його поліпшення

Глобус физический, диаметр 210 мм.
Диаметр: 210 мм. Масштаб:1: 60000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: чёрный. Размер коробки: 216х216х246 мм. Шар выполнен из
362 руб
Раздел: Глобусы
Подарочная расчёска для волос "Дашенька".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Средство для мытья посуды Finish "Power Powder", (лимон), порошкообразное, 2,5 кг.
Порошок предназначен для мытья посуды в посудомоечных машинах. Он имеет в составе компонент "Stain Soaker" с эффектом
666 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

33. Геоінформаційні системи як системи вивчення, аналізу та оцінки впливу екологічних факторів на навколишнє середовище

34. Аналіз фінансового стану комунального підприємства "Чернігівське тролейбусне управління"

35. Аналіз фінансового стану підприємства (на прикладі АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА")

36. Аналіз фінансового стану підприєсвта

37. Покращення фінансового стану підприємства

38. Проект порівняння грошової оцінки земель населених пунктів Вільхуватської сільської ради Великобурлуцького району
39. Фінансовий стан підприємств України в умовах кризи
40. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

41. Матеріально-технічне забезпечення підприємства

42. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

43. Економічна оцінка активу балансу підприємства

44. Фінансова звітність підприємства

45. Аудит фінансової діяльності підприємства "Донтехснаб"

46. База даних по приватним підприємствам регіону

47. Визначення та оцінка цільових ринків підприємства: проблеми сегментації та позиціювання

48. Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємства

Магнитная "Азбука" (106 элементов).
Мягкая магнитная "Азбука" - это набор наиболее употребляемых букв, цифр и знаков. Благодаря этому набору Вы не только
939 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Противомоскитная сетка, 100х220 см, белая.
Материал изготовления: полиэстер 100%, плотность 58 гр/кв. метр. В комплект входят кнопки и двусторонний скотч для крепления к дверному
425 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Набор строительных деталей для конструктора "Геометрик".
Во время игры ребёнок знакомиться с вариантами расположения строительных форм, учиться различать и называть детали. Используется для
463 руб
Раздел: Блочные конструкторы

49. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища підприємства: оцінка привабливості стратегічних зон господарювання

50. Формування соціально-корпоративної відповідальності підприємств

51. Дивідендна політика підприємства, фінансова звітність про власний капітал корпорацій

52. Економічна оцінка пасиву балансу підприємства

53. Інвестиційний проект розвитку ТОВ "Базіс" - підприємства як оператора фіксованого зв’язку

54. Оперативний та фінансовий лізинг майна підприємства
55. Розвиток фінансових ресурсів підприємства
56. Управління фінансовою санацією підприємства

57. Фінансова санація та банкрутство підприємства

58. Фінансове планування як основний елемент управління фінансами підприємства

59. Фінансовий аналіз становища підприємства в умовах ТОВ "ТПО "Аріста" в 2006 році"

60. Еколого-економічна оцінка природоохоронної діяльності підприємства СП "Шахта ім. В.І. Леніна"

61. Аналіз економічного стану підприємства під час кризи

62. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства та розробка шляхів її вдосконалення на прикладі ВАТ "АТП-16354"

63. Організація матеріально-технічного забезпечення промислових підприємств

64. Фінансова санація підприємства

Беговел "Funny Wheels Rider Classic" (цвет: зелёный).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в обучении,
2500 руб
Раздел: Беговелы
Чудо трусики для плавания, от 0 до 3-х лет, трехслойные, арт. 1432, для девочек.
Детские специальные трусики для плавания в бассейне и открытом водоеме. Плотно прилегают, отлично защищают! Изготовлены из хлопка, имеют
376 руб
Раздел: Многоразовые
Шкатулка музыкальная "Балерина и звездное небо".
Музыкальная шкатулка для украшений с классической музыкой. Когда шкатулка открыта - звучит музыка и фигурка кружится. Необычное зеркальце,
1116 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные

65. Фінансова санація підприємства: сутність, роль, джерела та порядок здійснення

66. Фінансовий потенціал розвитку підприємства

67. Фінансово–господарська діяльність електродепо "Оболонь" комунального підприємства "Київський метрополітен" як структурного безбалансового підрозділу

68. Економічне моделювання у прогнозуванні показників фінансової звітності підприємства (на матеріалах ВАТ "Дніпропетровськгаз")

69. Несостоятельность (банкротство): содержание, формирование нормативной базы

70. СППР фінансового аналізу на базі алгоритмів нечіткої логіки
71. Нормативная база бухгалтерского учета
72. Нормативно-правове забезпечення стратегічної адаптації вітчизняних банків до світової фінансової системи

73. Відповідальність аудитора за здійснені дії і виконання процедури за дотримання нормативно-правової бази України і Міжнародними стандарти аудиту для перевірки подальших подій

74. Нормативна регламентація фінансової звітності в Україні

75. Суть нематеріальних активів, їх класифікація та оцінка

76. Нормативная база, регламентирующая деятельность НКО

77. Нормативно-правовая база осуществления процедуры реструктуризации в рамках конкурсного производства

78. Нормативно-правовая и методическая база современного делопроизводства

79. Создание нормативно-правовой базы для Интернет-класса в образовательном учреждении

80. Исследование нормативно-правовой базы информационной безопасности предприятия отделения Юго-Западного банка Сбербанка России №****

Руль электронный "Я тоже рулю".
Игрушка обязательно понравится Вашему ребёнку! Функции: ключ зажигания, кнопка "Разгон", реалистичный звук двигателя и тормоза
518 руб
Раздел: Рули
Вкладыши "Полянка".
Увлекательный набор "Полянка" состоит из игрового поля и 8 деталей, из которых нужно сложить фигурки. Задача малыша -
460 руб
Раздел: Рамки-вкладыши
Давайте вместе поиграем. Игры с логическими блоками Дьенеша.
Это яркое красочное пособие поможет организовать занятия с набором блоков для детей старшего дошкольного возраста. Комплект поможет
326 руб
Раздел: Прочие

81. Критерії, детермінуючі фактори та резерви ефективного лікування хворих з артеріальною гіпертензією за даними проспективного та ретроспективного спостереження

82. Патогенетичні особливості стану загальної та локальної гемодинаміки при вертеброгенних больових синдромах у хворих з артеріальною гіпертензією

83. Вплив антигіпертензивних препаратів різних групп на структурно-функціональний стан серцево-судинної системи у хворих з артеріальною гіпертензією та метаболічними порушеннями

84. Нормативная база и автоматизированные информационные системы, используемые в деятельности ПУ ФСБ РФ контрольного отдела

85. Нормативно-правовая база найма работников

86. Реінжиніринг бізнес-процесів зовнішньоекономічних фінансових розрахунків на базі вексельних технологій для ТОВ "УКР-ПАК"
87. Мотиви соціальної поведінки особистості
88. Теоретична база соціальної психології

89. Історична ґенеза та сучасний стан соціальної структури суспільства

90. Законодавча та нормативна база податкового обліку. Сутність та об`єкти податкового обліку

91. Організаційні основи фінансів виробництва. Оцінка фінансової стійкості

92. Фінансова оцінка ефективності інвестиційних проектів

93. Екологічна оцінка стану довкілля Коростишивського району та розробка заходів з його поліпшення

94. Оцінка стану міської системи м. Рівного

95. Базові методики прогнозування стану довкілля

96. Нормативная база стандартизации

Гель Calgon "3030723", для cмягчения воды и предотвращения образования накипи, 1500 мл.
Гель для смягчения воды и предотвращения образования накипи 2 в 1. Нормативный срок годности товара 24 месяца с момента изготовления.
442 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Подушка "Волк Забивака", 30x33 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
471 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Таблетки для посудомоечных машин BIOMIO "BIO-TOTAL" с эфирным маслом эвкалипта, 30 штук.
Экологичные таблетки для посудомоечной машины 7-в-1 "BioMio" эффективно и деликатно, с заботой о посуде, удаляют самые стойкие
502 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

97. Оцінка стану та використання майна організації (на прикладі ВАТ "Запоріжтрансформатор")

98. Методи фінансового аналізу та його спеціальні прийоми

99. Разработка анализатора газов на базе газового сенсора RS 286-620


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.