Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

Завдання 1. Організація діяльності аудиторів та аудиторських фірм. Завдання 2. Організація інформаційного забезпечення аудиту. Завдання 8. Організація і методика проведення аудиту праці та її оплати 2.Трудова угода. Завдання 10. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства Завдання 10. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства Завдання 11. Узагальнення результатів аудиту. Список використаної літератури Завдання 1. Організація діяльності аудиторів та аудиторських фірм. 1. За неналежне виконання своїх зобов'язань аудитор (аудиторська фірма) несе майнову та іншу цивільно-правову відповідальність відповідно до договору та закону. Розмір майнової відповідальності аудиторів (аудиторських фірм) не може перевищувати фактично завданих замовнику збитків з їх вини. Усі спори стосовно невиконання умов договору, а також спори майнового характеру між аудитором (аудиторською фірмою) та замовником вирішуються у встановленому законом порядку. За неналежне виконання професійних обов'язків до аудитора (аудиторської фірми) можуть бути застосовані Аудиторською палатою України стягнення у вигляді попередження, зупинення чинності сертифіката на строк до одного року або анулювання сертифіката, виключення з Реєстру. Порядок застосування до аудиторів (аудиторських фірм) стягнень визначається Аудиторською палатою України. Рішення Аудиторської палати України щодо застосування до аудиторів (аудиторських фірм) стягнень можуть бути оскаржені до суду. 2. Оптимальна структура аудиторської фірми: 3. Перелік основних вимог професійних аудиторів аудиторської фірми Аудитором може бути фізична особа, яка має сертифікат, що визначає її кваліфікаційну придатність на заняття аудиторською діяльністю на території України. Аудитор має право займатися аудиторською діяльністю як фізична особа - підприємець або у складі аудиторської фірми з дотриманням вимог цього Закону та інших нормативно-правових актів. Аудитор має право займатися аудиторською діяльністю як фізична особа - підприємець лише після включення його до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів. Аудиторам забороняється безпосередньо займатися іншими видами підприємницької діяльності, що не виключає їх права отримувати дивіденди від акцій та доходи від інших корпоративних прав. Аудитором не може бути особа, яка має судимість за корисливі злочини. Метою професії незалежного аудитора є забезпечення високого фахового рівня послуг для досягнення максимальної ефективності праці, спрямованої на задоволення потреб українського суспільства. Для досягнення цієї мети необхідно дотримувати чотирьох основних вимоги суспільства до неї: Вірогідність. Українське суспільство відчуває потребу в користуванні достовірною інформацією. Професіоналізм. Висуваються вимоги до аудиторів, що можуть бути визначені клієнтами, роботодавцями й іншими зацікавленими сторонами до фахівців - аудиторів. Якість послуг. Виконання аудиторських послуг має здійснюватися у суворій відповідності з діючими нормативами і правилами аудиту і Кодексу етики.

Довіра. Користувачі послугами аудитора мають бути упевнені в тому, що він ніколи не порушить професійної етики і буде дотримуватися їх протягом усієї практики. В ім'я досягнення мети, що стоїть перед аудитором, він зобов'язаний дотримуватися наступних фундаментальних засад етики: Чесність. Аудитор має бути чесним при виконанні своїх професійних обов'язків. Об'єктивність. Аудитор повинен бути справедливим і не допускати, щоб забобони, упередженість та інші чинники не впливали на його об'єктивність. Аудитор зобов'язаний робити послуги з належним рівнем турботи про клієнта, компетентно і старанно, постійно підтримувати фахові знання. Необхідно мати такий рівень професійних знань, що не викликав би ніяких сумнівів у клієнта в тому, що він одержав компетентні професійні послуги з врахуванням останніх змін у законодавстві, аудиторській практиці і техніці надання аудиторських послуг. Конфіденційність. Аудитор не має права без згоди клієнта розголошувати або розкривати інформацію, отриману ним у ході надання професійних послуг, а також використовувати її у своїх цілях. Професійна поведінка. Аудитор повинен створювати і підтримувати добру репутацію професії, утримуючись від будь-яких дій, що дискредитують її. Професійні норми. Аудитори зобов'язані виконувати з належною турботою й увагою інструкції та вказівки клієнта або роботодавця (внутрішній аудитор) у тій мірі, у якій вони не суперечать вимогам чесності, об'єктивності і незалежності. 4. Форма приймання проекту ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ Адреса підприємства СКП Оберіг Номер телефону 2435262 факсу 3425252 Основний бухгалтерський персонал клієнта головний бухгалтер Іванов І.І. Власник СКП Оберіг Петренко А.П. Організаційно-правова форма підприємства сільськогосподарське колективне підприємство Коли і ким був укладений договір на проведення аудиту директор СКП Оберіг Петренко А.П., 1 січня 2008 року Масштаб економічної діяльності та основні господарські операції підприємства вирощування проса, пшениці, ячменю, відгодівля великої рогатої худоби Наявність змін за звітний період в складі керівництва, структури власників, фінансового стану, видів діяльності або інші зміни, що створюють додатковий ризик відсутні. СКП Оберіг бажає отримати наступні аудиторські послуги: Аудит фінансової звітності; Аудит додаткової інформації про діяльність СКП Оберіг. Проект не потребує участі головного бухгалтера та інших аудиторів. Завдання 2. Організація інформаційного забезпечення аудиту. В залежності від застосування форм обліку на підприємствах має місце різний вплив на організацію аудиторської перевірки. Використання комп’ютерної форми обліку на підприємстві полегшує обробку бухгалтерської інформації та фінансових звітів, використання меморіально-ордерної та журнальної форм обліку на підприємстві ускладнюють процес проведення аудиторської перевірки на підприємстві. Таблиця документів фінансової звітності Клієнт СКП Оберіг Дата складання 1.02.2008 р. ПІБ Акіменко А.А. Ділянка аудиту Форма та назва документу Як і ким ініціюється і санкціонується операція 1 2 3 Власний капітал Випуск акцій Викуп власних акцій підприємства Виплата дивідендів Створення резервів Пайовий капітал Інше Договір засновників Засновниками, державним реєстратором Необоротні активи Основні засоби Інші НМА Нематеріальні активи Капітальні інвестиції Фінансові інвестиції ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-3, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-6 Керівник, бухгалтер, представники підрозділів, матеріально-відповідальні особи Грошові кошти Надходження Від дебіторів Від покупців Від матеріально відпові-дальних осіб Витрачання Постачальникам Заробітна плата В державні цільові фонди інше Чеки, рахунки Авансовий звітРахунок-фактура Відомість нарахування заробітної плати Розрахунок податків Керівник, бухгалтер, представники підрозділів, матеріально-відповідальні Дебіторська заборгова-ність Замовлення та відван-таження Отримання наданих робіт, послуг Отримання продукції, товарів Погашення заборгова-ності Акт виконаних робіт Керівник, бухгалтер, представники підрозділів, матеріально-відповідальні Запаси Замовлення та закупівля запасів Зберігання та використання запасів Оцінка запасів при їх вибутті Калькуляція ТЗВ інше Лімітно-забірні картки, договори, довіреності Керівник, бухгалтер, представники підрозділів, матеріально-відповідальні Зарплата: Нарахування заробітної плати в рослинництві Нарахування заробітної плати в тваринництві Нарахування заробітної плати в промислових та переробних Відомість нарахування заробітної плати, платіжна відомість Керівник, бухгалтер, представники підрозділів, матеріально-відповідальні Вивчення аудитором і ревізором співставленості фінансових даних, господарюючого суб'єкта, здійснюється з одночасною перевіркою відображених в обліку дотримання останнім принципу незмінності методології відображення окремих господарських операцій і оцінки майна в обліку.

Тому ознайомлення з діяльністю підприємства контролер починає з вивчення облікової політики підприємства. Це дозволяє швидко визначити особливості обліку підприємства, скласти точний план перевірки з врахуванням специфіки діяльності і фінансового стану підприємства. Облікова політика підприємства — це система способів і прийомів організації та ведення обліку на конкретному підприємстві, яка закріплена відповідним внутрішнім нормативним актом на невизначений термін. Іншими словами, це порядок здійснення первинного спостереження, вартісного виміру, поточного групування і підсумкового узагальнення фактів господарської діяльності підприємства або реалізація методу бухгалтерського обліку. Наказ про облікову політику — це внутрішній нормативний документ з організації та порядку ведення обліку на підприємстві, який містить сукупність способів та процедур організації і ведення обліку, що використовуються з метою підготовки, складання та подання фінансової звітності. Облікова політика підприємства розробляється головним бухгалтером підприємства і затверджується його керівником. Мета аудиту і ревізії облікової політики підприємства — встановлення її відповідності чинним нормативним та законодавчим актам, а також характеру і масштабу діяльності підприємства. Об'єктом вивчення є всі внутрішньофірмові документи, що визначають питання організації і ведення бухгалтерського обліку на підприємстві. Завдання аудиту і ревізії облікової політики наступні: встановити наявність наказу (розпорядження) керівника про прийняття облікової політики підприємства; визначити відповідність прийнятої облікової політики вимогам законодавства та Положенням (стандартам) бухгалтерського обліку; вивчити дотримання при розробці наказу про облікову політику припущень і вимог, встановлених нормативними документами; дослідити повноту розкриття вибраних при формуванні облікової політики способів ведення бухгалтерського обліку, що істотно впливають на оцінку і прийняття рішень користувачами бухгалтерської звітності; перевірити наявність посадових інструкцій, наявність та ефективність затвердженої системи документообігу, вибір форми ведення бухгалтерського обліку, встановлений порядок проведення інвентаризації майна та зобов'язань, затверджений робочий план рахунків бухгалтерського обліку; проаналізувати та оцінити загальні і конкретні елементи облікової політики. Документом, в якому фіксуються положення облікової політики, є наказ керівника, що складається на кожен наступний рік. При цьому з метою співставлення даних при веденні бухгалтерського обліку підприємство повинно забезпечити незмінність протягом поточного року прийнятої методології відображення окремих господарських операцій та оцінки майна. Зміна положень облікової політики на наступний звітний рік повинна бути відображена у Примітках до фінансової звітності . Недотримання підприємством вимог щодо законодавчої регламентації облікової політики, навіть при несуттєвому впливі на фінансові результати діяльності підприємства і достовірність фінансової звітності, може привести до негативних наслідків з боку уповноважених державних контролюючих органів.

Німецька влада вороже поставилася до відновлення української державності. Почалися переслідування, арешти й розстріли українських патріотів. Тому після масових арештів провідного активу ОУН у вересні 1941 року Яків Бусел перейшов на нелегальне становище й став одним із керівних діячів визвольної боротьби проти німецьких поневолювачів України. Він очолив ідейно-політичну референтуру в Проводі ОУН на ПЗУЗ та політичний осередок пропаганди у Військовому Штабі УПА-Північ. У тому часі Яків Бусел — “Галина” редагує підпільні газети, журнали, листівки, пише статті та організує їх видання і масове поширення у східних областях України. Яків Бусел у значній мірі долучився до складення та прийняття на III ВЗ ОУН (серпень 1943 року) нової програми, а також до організації та проведення Конференції поневолених народів, що відбулась у будинку школи в селі Будераж Мізоцького району на Рівненщині 21–22 листопада того ж року. Під час повторної окупації України московськими імперіалістами Яків був принциповим послідовником антиімперіалістичної політичної концепції та палким оборонцем ідеї незалежних держав народів на їх етнічних територіях. Із цих позицій виступав за зміну назви ОУН і за апробацію НВРО

1. Організація і методика проведення аудиту касових операцій

2. Організація та методика проведення уроку з теми: "Векторний графічний редактор Corel Draw"

3. Організація та методика проведення уроку з теми: "Робота з дисками та каталогами в Norton Commander"

4. Організація та методика проведення уроку з теми: "Створення і редагування макросів в інтерактивних документах засобами Word"

5. Організація та методика проведення уроку з теми "Локальні мережі"

6. Методика проведения аудита
7. Организация и методика проведения аудита
8. Організація і проведення занять з атлетизму у загальноосвітній школі

9. Організація і проведення науково-технічної експертизи

10. Основы менеджмента: Теория и методика проведения преобразований

11. Методика проведения публичных выступлений сотрудниками ОВД

12. Методика проведения лізингових операцій

13. Методика проведения маркетинговых исследований

14. Методика проведения аудиторской проверки расчетов с поставщиками и подрядчиками

15. Физические обоснования и методика проведения процедур ультразвуковой терапии. Аппаратная реализация аппаратов ультразвуковой терапии

16. Организация и методика проведения производственного обучения по теме: "Блюда русской кухни"

Трикотажная пеленка кокон для девочки "Bambola".
Состав: интерлок, хлопок 100%. Возраст: 0-3 месяца.
421 руб
Раздел: Пелёнки
Модульный массажный коврик "Орто-пазл. Море».
Необычный набор Орто-пазлов Микс «Море» включает 8 модулей, выполненных под различный морской рельеф. В комплекте коврики, предназначенные
1377 руб
Раздел: Коврики
Настольная игра "Макроскоп".
Интереснее, чем микроскоп. Многообразнее, чем калейдоскоп. Перед вами удивительный прибор, внутри которого спрятаны картинки, но вам видна
1390 руб
Раздел: Прочие

17. Смисловий зміст культури та методика проведення дискусій

18. Баночный массаж: особенности и методика проведения

19. Методика проведения регионарной анестезии

20. Методика проведения внеклассных мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

21. Методика проведения конкурса профессионального мастерства среди мастеров производственного обучения и учащихся училищ

22. Методика проведения лекционных занятий по разделу "Наноматериалы и нанотехнологии" при изучении дисциплины "Материаловедение"
23. Методика проведения мониторинга функционирования психологических служб системы образования
24. Методика проведення уроку комбінованого типу з інформатики на тему "Інформаційна модель. Етапи розв’язування задачі на комп’ютері"

25. Методика проведения школьной исследовательской работы

26. Методика проведения ручных швейных работ

27. Методика проведения работы по сенсорному воспитанию в СДУ (специальное дошкольное учреждение)

28. Методика проведения занятий по художественной гимнастике

29. Особенности методики проведения занятий по гимнастике с различными контингентами занимающихся

30. Организация и методика проведения налоговых проверок

31. Розробка фінансового плану будівельного підприємства на основі аналізу його фінансового стану

32. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

Трусики для девочек Moony, 9-14 кг, 44 штуки.
Дышащий материал отлично испаряет пот, а специальные рассеивающие ячейки эффективно впитывают "детские неожиданности" и
1423 руб
Раздел: Обычные
Держатель балдахина с двойным креплением (в пенале).
Крепление для балдахина состоит из двух полых трубок, которые вставляются одна в другую, верхней спирали для балдахина и двух креплений к
303 руб
Раздел: Балдахины, держатели
Пенал "Радужная коллекция", серый-лайм.
Пенал очень компактен, удобен для хранения и переноски карандашей, ручек, фломастеров, кистей. Без наполнения. Размер: 22x11x6,5 см. 1
475 руб
Раздел: Без наполнения

33. Організація і методика аудиту

34. Організація і методика аудиту доходів підприємства

35. Методика та техніка складання річного фінансового звіту

36. Методика аудиту звіту про фінансові результати

37. Організаційні процедури аудиту дебіторської заборгованості ТзОВ "Інтер-Синтез"

38. Організація обліку і аудиту виробництва продукції свинарства у ТОВ "Агрофірма "Колос"
39. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"
40. Перехід на Міжнародні стандарти фінансової звітності – міркування для вашого бізнесу

41. Примітки до фінансової звітності

42. Аналіз та аудит фінансової звітності підприємства

43. Аудит фінансової звітності

44. Загальна характеристика фінансової основи організації діяльності місцевих рад

45. Методика організації навчального процесу в рамках колективного способу навчання іноземній мові

46. Організація зв’язків з громадськістю на прикладі Кам’янець-Подільського районного споживчого товариства

47. Європейський банк реконструкції та розвитку як міждержавна фінансова організація

48. Організація та методика виконання курсових

Копилка, 12,5 см.
Копилка поможет Вам наконец-то собрать требуемую сумму для покупки долгожданной вещицы.
586 руб
Раздел: Копилки
Дополнительный набор "Магнитные истории. В гостях у сказки".
Игра разработана художником и дизайнером Ольга Тихопой. В комплект входят четыре сказки и четыре комплекта сказочных героев. Настоящий
323 руб
Раздел: Магнитный театр
Мебель для кукол "Столовая Конфетти".
Столовая "Конфетти" - это игровой набор, состоящий из стола, четырех стульев, а также посуды: бокалов, тарелок, столовых
463 руб
Раздел: Кухни, столовые

49. Організація та проведення туристичних походів

50. Організаційні основи фінансів виробництва. Оцінка фінансової стійкості

51. Організація фінансового контролю в Україні

52. Методика обучения анализу и сравнению объектов и явлений природы в процессе проведения экскурсий на уроках природоведения

53. Методика составления и проведения простейших самостоятельных занятий физическими упражнениями гигиенической и тренировочной направленности

54. Состав и формы бухгалтерской отчетности (СКЛАД І ФОРМИ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ)
55. Суспільна організація життя слов
56. Макросередовище організації і необхідність його вивчення і врахування в стратегії розвитку

57. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

58. Організація праці менеджера

59. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

60. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах

61. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

62. Організаційна система управління природокористуванням України

63. Організація оплати праці на підприємстві

64. Особливості теріторіальної організації залізничного транспорту

Настольная игра "Живые картинки (Schau Mal)".
Рисунки на карточках настольной игры Живые картинки действительно оживают! Свет в окнах гаснет, щенок засыпает, рыбка выпрыгивает из
608 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Подгузники Merries (S), 4-8 кг, 24 штуки.
Созданы специально для нежной кожи ребенка. У этих подгузников "дышащая" мягкая пористая вкладка, пропускающая в три раза больше
347 руб
Раздел: 6-10 кг
Кастрюля со стеклянной крышкой, 3 л.
Объем: 3 л. Диаметр: 18 см. Глубина: 11,5 см. Толщина стенок: 0,5 мм. Кастрюля из высококачественной нержавеющей стали класса
700 руб
Раздел: До 3 литров

65. Організація обліку грошових коштів

66. Основные этапы проведения аудита

67. Виникнення перших українських молодіжних організацій у діаспорі

68. Рельєф та ландшафтна організація

69. Ділові прийоми, їх різновиди та особливості організації

70. Методики оцінки фінансового стану банків України
71. Оптимізація балансу АКБ "Правекс-Банк" з метою покрашення його фінансових показників
72. Організація банківського споживчого кредитування (на прикладі ВАТ КБ "Хрещатик")

73. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

74. Організація депозитних операцій з фізичними особами в ВАТ "Ощадбанк"

75. Організація дистанційного обслуговування клієнтів банківськими установами

76. Організація касових операцій у банківських установах

77. Організація ресурсної бази банків в Україні

78. Складання та подання фінансових звітів банку

79. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

80. Аналіз організації депозитних операцій банків з фізичними особами в комерційному банку ТОВ "Укрпромбанк"

Набор цветных карандашей "Ergosoft", треугольные, 12 цветов.
Набор цветных карандашей. 12 цветов. Упаковка – картон.
556 руб
Раздел: 7-12 цветов
Деревянная рамка-вкладыш "Фрукты".
Деревянная доска Фрукты - это игровая панель для развития мелкой моторики, внимания, усидчивости и воображения Вашего малыша. Достаньте
380 руб
Раздел: Рамки-вкладыши
Карандаши, 24 цвета, заточенные.
Мягкий и прочный грифель, яркие и насыщенные цвета. Не рекомендуется использовать детям младше 3-х лет.
318 руб
Раздел: 13-24 цвета

81. Державне управління охороною праці та організація охорони праці

82. Організація охорони праці на виробництві

83. Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах

84. Організація охорони праці на виробництві

85. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

86. Організація виробництва в сільськогосподарських підприємствах
87. Організація технологічних процесів виробництва доброякісної продукції в умовах радіоактивного забруднення
88. Організація, нормування та оплата праці на виробництві продукції садівництва

89. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні кормів

90. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна

91. Организация и методика послеубойной ветеринарно-санитарной экспертизы туш и внутренних органов сельскохозяйственных и диких промысловых животных (птицы)

92. Вибір форми організації бухгалтерського обліку

93. Влияние на проведение налогового аудита особенностей бухгалтерского учета на предприятиях промышленности

94. Етапи організації бухгалтерського обліку

95. Методика аудита расчетов с бюджетом по налогу на добавленную стоимость

96. Методика визначення фінансових результатів на підприємстві

Экологически безопасный стиральный порошок "Ondalind", без фосфатов, 1,8 кг.
Экологически безопасный гранулированный стиральный порошок, гипоаллергенный, без фосфатов, без хлора, без запаха. Инновационная технология
655 руб
Раздел: Стиральные порошки
Багетная рама "Nancy", 40х50 см (цвет - голубой+коричневый).
Багетные рамы предназначены для оформления картин на холсте, на картоне, а также вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда
791 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон
Этикетки для одежды "Living", 4 формата.
У маленьких детей всегда так много маленьких вещей – курточки, носочки, штанишки, шапочки… И так просто что-нибудь перепутать в яслях,
364 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

97. Методика складання "Звіту про фінансові результати"

98. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

99. Методология проведения аудита с помощью применения специализированных аудиторских программных продуктов

100. Нарушения при проведении аудита


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.