Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Облік неопераційних витрат на підприємстві

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

Оглавление 1. Поняття та умови визнання витрат, класифікація витрат 2. Облік фінансових витрат та витрат від участі в капіталі 3. Облік витрат, що виникають в ході інвестиційної діяльності 4. Відображення даних про витрати в облікових регістрах та розкриття інформації у фінансовій звітності 5. Автоматизація обліку на підприємстві 1. Поняття та умови визнання витрат, класифікація витрат Під витратами згідно П(С)БО розуміють зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілення власниками). У бухгалтерському обліку витрати відображаються при дотриманні певних умов. Так, витрати визнаються за наступних умов: 1) зменшення активів або збільшення зобов’язань, яке призводить до зменшення власного капіталу підприємства (крім зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками); 2) визнання на підставі систематичного і раціонального розподілу економічних вигод протягом декількох звітних періодів; 3) негайне визнання, якщо економічні вигоди не відповідають критеріям активів підприємства; 4) можлива достовірна оцінка суми витрат. Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони були здійснені. Це відповідає принципу відповідності доходів і витрат. Якщо витрати неможливо прямо пов’язати з доходами певного періоду, то вони відображаються в складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені. Не визнання витрат відбувається за наступних умов: 1) попередня (авансова) оплата запасів, робіт, послуг; 2) платежі за договорами комісії, агентськими угодами та іншими аналогічними договорами на користь принципала, комітента; 3) погашення одержаних позик; 4) витрати, які відображаються як зменшення власного капіталу відповідно до П(С)БО 16. До витрат, що включаються до собівартості будівельно-монтажних робіт, належать витрати, передбачені П(С)БО 16 “Витрати” та П(С)БО 18 “Будівельні контракти”, а також витрати, пов’язані з особливостями технології, організації та управління будівельним виробництвом, контролем за виробничими процесами та якість будівництва. Таблиця 1 – Класифікація та групування витрат будівельно-монтажних робіт Ознака Види витрат Характеристика 1 2 3 За видом діяльності Витрати основної діяльності Витрати будівельної організації, пов’язані з виконанням або реалізацією будівельно-монтажних робіт Витрати операційної діяльності Витрати основної діяльності та інших видів діяльності будівельної організації, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю Витрати звичайної діяльності Витрати операційної, фінансової та інвестиційної діяльності За місцем виникнення Витрати основного виробництва Витрати структурних підрозділів будівельної організації, які безпосередньо беруть участь у виконанні будівельно-монтажних робіт, включаючи витрати, пов’язані з управлінням, організацією та обслуговуванням будівельного виробництва Витрати допоміжного виробництва Витрати структурних підрозділів будівельної організації, які забезпечують процес основного виробництва, включаючи витрати, пов’язані з управлінням, організацією та обслуговуванням виробництва Витрати другорядних виробництв Витрати структурних підрозділів будівельної організації, що безпосередньо не беруть участь у виконанні будівельно-монтажних робіт, але їх продукція використовується при їх виконанні За подібністю складу витрат Елементи витрат Сукупність однорідних за своїм економічним змістом витрат Статті витрат Складові будь-якого елемента або кількох елементів За способом включення Прямі витрати Витрати, які безпосередньо пов’язані з виконанням будівельно-монтажних робіт і включаються до виробничої собівартості цих робіт відповідних об’єктів витрат за прямою ознакою Загально виробничі (непрямі) витрати Непрямі витрати, що пов’язані з управлінням, організацією та обслуговуванням будівельного виробництва, які не можуть бути віднесені безпосередньо до конкретного об’єкта витрат і розподіляються між об’єктами витрат пропорційно до бази розподілу, обраної будівельною організацією самостійно За доцільністю Продуктивні витрати Витрати, передбачені раціональною організацією і технологією виробництва Непродуктивні витрати Витрати, що виникають через недосконалість організації виробництва, порушення технології тощо Надзвичайні витрати Витрати, що виникли внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, надзвичайних подій, а також заходів, пов’язаних із запобіганням та ліквідацією таких наслідків За ознакою віднесення Витрати за будівельним контрактом Витрати на виконання будівельно-монтажних робіт, які безпосередньо пов’язані з виконанням цього контракту (прямі витрати), а також витрати, пов’язані з управлінням, організацією і обслуговуванням будівельного виробництва (загально виробничі витрати) Витрати періоду Витрати, які неможливо прямо пов’язати з конкретними контрактами (будівельно-монтажними роботами) і, відповідно, з доходами від контрактів (будівельно-монтажних робіт), для отримання яких вони були здійснені За ознакою подiбностi витрати поділяються на елементи витрат i статті витрат.

Вiдповiдно до пункту 4 П(С)БО 16 “Витрати”, елементи витрат - це сукупність однорідних за своїм економічним змістом витрат. Витрати операційної дiяльностi будівельної органiзацiї групуються за такими елементами витрат: - матерiальнi витрати - вартість спожитих сировини, матерiалiв, палива, напiвфабрикатiв та інших ТМЦ, вартість робіт i послуг виробничого характеру, виконаних сторонніми органiзацiями, знос тимчасових (нетитульних) споруд тощо; - витрати на оплату праці - витрати на основну та додаткову заробітну плату, а також будь які види грошових виплат працівникам (включаючи позаштатних), зайнятим на виконанні БМР i в допоміжних виробництвах будівельної органiзацiї; - відрахування на соцiальнi заходи - суми нарахованих на фонд оплати праці обов’язкових зборів на пенсійне та соціальне страхування (від непрацездатності, безробіття, нещасного випадку), iншi соцiальнi заходи, передбачені законодавством, а також витрати на додаткове пенсійне страхування та інше додаткове страхування персоналу за рахунок коштів підприємства; - амортизація - суми амортизаційних відрахувань на основні засоби, нематерiальнi активи й iншi необоротні матерiальнi активи; - iншi операційні витрати - витрати, що не ввійшли до жодного з вище перелічених елементів витрат. Таблиця 2 – Групування витрат операційної діяльності за економічними елементами Вид елемента Що входить до складу 1 2 Матеріальні витрати Сировина Вироби підсобного господарства – цегляного цеху Послуги субпідрядників Витрати на оплату праці Заробітна плата штатних працівників, зайнятих на будівельних роботах Заробітна плата позаштатних працівників, зайнятих на будівельних роботах Надбавки, доплати та компенсації Відрахування на соціальні заходи Обов’язкове державне та пенсійне страхування Обов’язкове соціальне страхування з тимчасової втрати працездатності Обов’язкове соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві Амортизація Амортизація основних засобів Інші операційні витрати Послуги зв’язку Витрати на відрядження До окремих статей витрат можуть включатися складові будь-якого елемента чи кількох елементів. Вiдповiдно до пункту 11 П(С)БО 16, перелік та склад статей калькулювання собiвартостi робіт підприємство встановлює самостійно. Групування витрат за економічними елементами здійснюється з метою визначення загальних обсягів використаних матеріальних, трудових й інших виробничих ресурсів, а також органiзацiї контролю за рівнем цих витрат загалом по будiвельнiй органiзацiї. Склад та економічна характеристика витрат за економічними елементами наведені у таблиці 3. Таблиця 3 – Склад та характеристика витрат за економічними елементами Вид елемента Склад 1 2 Матеріальні витрати Вартість сировини, матеріалів, комплектуючих тощо Вартість виробів і напівфабрикатів, виготовлених у допоміжних виробництвах Вартість робіт і послуг виробничого характеру, виконаних сторонніми організаціями Витрати, пов’язані з використанням природної сировини Знос тимчасових споруд Звичайні втрати від недостачі матеріальних цінностей Витрати на оплату праці Заробітна плата штатних працівників, зайнятих на будівельних роботах Заробітна плата позаштатних працівників, зайнятих на будівель- Доплати до тарифних ставок і посадових окладів Виплати, передбачені законодавством про працю Виплати, пов’язані з набором робочої сили, підготовкою кадрів Надбавки, доплати та компенсаційні виплати Виплати додаткової заробітної плати Інші грошові виплати, передбачені законодавством Виплати за особливий характер виконання будівельно-монтажних робіт Відрахування на соціальні заходи Обов’язкове державне та пенсійне страхування Обов’язкове соціальне страхування з тимчасової втрати працездатності Обов’язкове медичне страхування Обов’язкове соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві Обов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття Індивідуальне (особисте) страхування персоналу, передбачене законодавством Інші соціальні заходи, передбачені законодавством Амортизація Амортизація основних засобів Амортизація нематеріальних активів Амортизація інших необоротних матеріальних активів Інші операційні витрати Інші витрати Групування витрат за статтями калькулювання здійснюється з метою планування собiвартостi будівельно-монтажних робіт, органiзацiї бухгалтерського й аналітичного обліку витрат, визначення фактичної собiвартостi робіт.

Склад статей калькулювання виробничої собiвартостi будівельно-монтажних робіт підприємство встановлює вiдповiдно до П(С)БО 16. Тобто всі витрати будівельного підприємства діляться на прямі i загальновиробничi витрати. Виробнича собiвартiсть складається із суми прямих та загальновиробничих витрат. Таблиця 4 – Структура виробничої собівартості будівельно-монтажних робіт Види витрат Підвиди Характеристика Прямі витрати Прямі матеріальні витрати Вартість будівельних матеріалів, конструкцій і обладнання, готових для встановлення, які безпосередньо належать до конкретного об’єкта Прямі витрати на оплату праці Усі витрати на оплату праці, безпосередньо пов’язані з будівництвом конкретного об’єкта Експлуатація будівельних машин і механізмів Усі інші виробничі витрати, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об’єкта витрат Інші прямі витрати Усі інші виробничі витрати, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об’єкта витрат Загальновиробничі витрати Змінні Витрати, що змінюються прямо пропорційно зміні обсягу провадження будівельно-монтажних робіт Постійні Витрати, що є незмінними при зміні обсягу виконання будівельно-монтажних робіт У будівництві, відповідно до пункту 15 П(С)БО 16, до складу загальновиробничих витрат включають витрати, пов’язані з управлінням будівельними дільницями, знос основних засобів загально виробничого призначення, витрати на поліпшення технологій та організації будівництва, комунальні витрати, пов’язані з виробничими приміщеннями, витрати на обслуговування виробничого процесу, витрати на охорону праці, техніку безпеки, втрати від браку, а також оплата простоїв. До надзвичайної діяльності відносять такі операції або події, які відрізняються від звичайної діяльності і не відбуваються часто або регулярно. До втрат від надзвичайних подій належать невідшкодовані втрати від надзвичайних подій (стихійного лиха, пожеж, землетрусів, техногенних аварій) тощо. Під звичайною діяльністю розуміють будь-яку діяльність підприємства, а також операції, які її забезпечують або виникають внаслідок здійснення такої діяльності. Фінансова діяльність призводить до змін розміру і складу власного і позикового капіталу підприємства. До фінансових витрат відносять витрати на проценти (по кредитах отриманих, облігаціях випущених, фінансовій оренді) тощо. До втрат від участі в капіталі належать збитки отримані внаслідок в асоційовані або спільні підприємства, які обліковуються методом участі в капіталі. До інших витрат відносять собівартістю фінансових інвестицій, необоротних активів та іншого майна підприємства, втрати від неопераційних курсових різниць тощо. 2. Облік фінансових витрат та витрат від участі в капіталі Фінансові витрати – це витрати, пов’язані із обслуговуванням позикового капіталу – коштів, які на умовах платності й повернення залучає підприємство для забезпечення певних заходів і виконання зобов’язань. До реформування бухгалтерського обліку в Україні фінансові витрати (тоді вони планувались i обліковувались як відсотки за користування кредитами банків) відображували у бухгалтерському обліку та звiтностi в складі капітальних вкладень (у частині плати вiдсоткiв за кредит, одержаний для будівництва i придбання основних засобів) i в складі загальногосподарських витрат (в частині плати вiдсоткiв за кредити, одержані на iншi цілі).

У випадках, зазначених у частин другй ц статт, забороняться тимчасове переведення на ншу роботу вагтних жнок, жнок, як мають дитину-нвалда або дитину вком до шести рокв, а також осб вком до всмнадцяти рокв без х згоди. Стаття 34 Тимчасове переведення на ншу роботу в раз простою Простй це зупинення роботи, викликане вдсутнстю органзацйних або технчних умов, необхдних для виконання роботи, невдворотною силою або ншими обставинами. У раз простою працвники можуть бути переведен за х згодою з урахуванням спецальност  квалфкац на ншу роботу на тому ж пдпримств, в установ, органзац на весь час простою або на нше пдпримство, в установу, органзацю, але в тй самй мсцевост на строк до одного мсяця. Змна пдпорядкованост пдпримства, установи, органзац не припиня д трудового договору. У раз змни власника пдпримства, а також у раз його реорганзац (злиття, приднання, подлу, видлення, перетворення) дя трудового договору працвника продовжуться

1. Особливості обліку на підприємстві роздрібної торгівлі – платника єдиного податку

2. Бухгалтерський облік на підприємстві

3. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

4. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

5. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"

6. Організація обліку на підприємстві ТОВ "ВІРКО"
7. Особливості діяльності інноваційних підприємств
8. Фінансовий облік на підприємстві

9. Автоматизована система обліку кадрів на підприємстві

10. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

11. Облік доходів підприємств

12. Облік собівартості продукції на підприємстві

13. Організація облікового процесу на підприємстві

14. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

15. Аудит обліку готової продукції та порядок проведення аудиторської перевірки на підприємстві громадського харчування

16. Організація обліку на торгівельному підприємстві

Стул детский Ника "СТУ3" складной, мягкий (рисунок: машинки).
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
562 руб
Раздел: Стульчики
Настольная игра "Матрешкино".
Простая и понятная даже маленьким детям, она увлечёт и взрослых. Игроки наперегонки ищут нужную матрёшку, чтобы повторить её жест. Кто
357 руб
Раздел: Карточные игры
Багетная рама "Wendy", 30x40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
558 руб
Раздел: Размер 30x40

17. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

18. Формування статутного фонду підприємств різних форм власності

19. Методичні основи формування перспективного товарного асортименту промислових підприємств

20. Управління контрактною діяльністю на підприємстві

21. Проблеми розвитку малих підприємств в Україні

22. Правовий статус підприємств
23. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації
24. Планування діяльності підприємств

25. Удосконалення механізмуу ефективного використання основних фондів підприємств промисловості на прикладі тернопільської області

26. Економічний аналіз підприємств

27. Методика загальної оцінки стану підприємств на ринку за даними фінанансової звітності

28. Інвестиційно-інноваційна діяльність спільних підприємств

29. Кредитування підприємств

30. Механізм управління ризиками кредитування оборотних коштів підприємств

31. Аналіз стану охорони праці на підприємстві

32. Охорона праці на підприємстві

Самоклеящиеся этикетки, A4, 105x57 мм, 10 этикеток на листе, 100 листов.
Формат: А4. Размер: 105x57 мм. В комплекте: 100 листов (на 1 листе 10 этикеток).
500 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Простыня на резинке "Мокко", 160x200 см.
Трикотажная простыня "Tete-a-Tete" изготовлена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
741 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Набор для проведения раскопок "Jewerly Excavation. Горный хрусталь".
Набор для проведения раскопок "Горный хрусталь" из серии Jewerly Excavation станет идеальным подарком для юных любителей
373 руб
Раздел: Археологические опыты

33. Аналіз забезпечення сільськогосподарських підприємств Запорізької області кредитними ресурсами

34. Доходи сільськогосподарських підприємств

35. Проблеми фінансування діяльності сільськогосподарських підприємств

36. Бухгалтерська звітність на підприємстві недержавної форми власності

37. Методика визначення фінансових результатів на підприємстві

38. Облік загальновиробничих витрат
39. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу
40. Ревізійні комісії підприємств і організацій

41. Сучасний облік прямих витрат

42. Аудит основних засобів на підприємстві харчової промисловості

43. Сучасне районування України. Основні чинники та принципи розміщення підприємств теплової електроенергетики

44. Особливості правового статусу працівників сільськогосподарських підприємств кооперативного типу

45. Правовий статус комунальних підприємств

46. Інформаційні системи і технології на підприємстві

47. Організація технологічного процесу виробництва продукції громадського харчування на підприємстві ТОВ "Караван"

48. Інтернаціоналізація підприємств

Грязевая фреза для минимоек, для пистолета 375 серии.
Грязевая фреза для мойки высокого давления ЗУБР 70404, предназначен для расширения функциональности моек ЗУБР. Завихренный поток воды под
497 руб
Раздел: Мойки высокого давления
Бумага "Color copy", А4, 220 г/м2, 250 листов.
Формат: А4. Плотность: 220 г/м2. Количество листов: 250. Белизна: 161% CIE.
835 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Мелки для доски, 12 цветов.
Набор цветных мелков для досок. Количество цветов: 12. Яркие цвета. Без пыли и крошек. Легко стирается. Обернуты в бумажную манжетку. В
416 руб
Раздел: Мел

49. Комерційна діяльність посередницьких підприємств

50. Маркетингові стратегії підприємств та їх використання в інвестиційному проектуванні

51. Моделювання конкурентних стратегій фармацевтичних підприємств

52. Розробка практичних рекомендацій щодо вдосконалення контролю маркетингової діяльності на підприємстві ВАТ "Бровар"

53. Стратегія ефективного використання прибутку на підприємстві

54. Управління запасами матеріалів на підприємстві
55. Ефективність використання логістичних схем руху матеріальних запасів та продукції на підприємстві
56. Світова торгівля та зовнішньо-економічна діяльність підприємств

57. Кредитування підприємств міжнародними фінансово-кредитними інститутами

58. Активізація діяльності підприємств харчової промисловості шляхом удосконалення механізму регулювання

59. Аналіз інноваційної діяльності підприємств по Хмельницькій області

60. Аналіз стратегічного менеджменту на підприємстві

61. Інноваційні процеси підприємств, що виготовляють іншу неметалеву мінеральну продукцію

62. Організація виробництва на металургійному підприємстві

63. Основи сучасних систем мотивації персоналу підприємств харчування

64. Особливості управління формуванням основного капіталу малих підприємств

Автокружка с подогревом (450 мл).
Подключается к стандартному автомобильному прикуривателю. Сохраняет жидкость теплой, пока подключена к прикуривателю. Может подогреть
540 руб
Раздел: Прочее
Сумка-переноска "Фёрби" с наушниками.
Сумочка для переноски Furby от бренда Famosa предназначена для пушистого игрушечного зверька, который тоже нуждается как любой питомец в
460 руб
Раздел: Детские
Ретро телефон к мобильному устройству.
Телефон работает по принципу наушников. Кнопки регулировки громкости нет. Стандартный штеккер 3,5 мм. Материал: пластик. Цвет: черный.
1263 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки

65. Підвищення ефективності режиму праці і відпочинку працівників торгової групи підприємств ресторанного господарства

66. Рух кадрів на підприємстві

67. Стратегії розвитку підприємств в ринкових умовах господарювання

68. Удосконалення форм організації праці у діючому підприємстві готельного господарства

69. Управління інноваційним розвитком підприємств

70. Управління реальними інвестиціями на підприємстві
71. Формування соціально-корпоративної відповідальності підприємств
72. Бізнес-планування на підприємстві

73. Управління рухом кадрів на підприємстві в умовах становлення ринку праці (на підприємстві ВАТ "Метелиця" м. Дніпродзержинськ)

74. Економічна ефективність, впровадження засобів автоматизації на борошномельному підприємстві добової продуктивності Сп=270т/добу, Нв=75%

75. Архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску)

76. Мета, завдання і зміст дисципліни "Електропостачання промислових підприємств". Практичне її значення. Загальні відомості про споживачів електричної енергії та режимах електроспоживання

77. Інноваційний розвиток готельних підприємств

78. Аналіз структури та динаміки вхідних грошових потоків на підприємстві

79. Бюджетування на підприємстві на прикладі ТОВ "Енергоресурси–7"

80. Грошові фонди і фінансові ресурси підприємств, їх формування та використання

Стержень для шариковых ручек "QuinkFlow", синий, F.
Стержень для шариковых ручек "QuinkFlow". Цвет чернил: синий. Длина: 98 мм. Линия письма: F.
343 руб
Раздел: Стержни для ручек
Транспортир для класса, деревянный, с держателем.
Материал - дерево.
388 руб
Раздел: Транспортиры
Мольберт "Ника", двухсторонний, с пластмассовой азбукой (сиреневый).
Двухсторонний мольберт для детей от 1,5 лет. (Внимание! В комплекте мелкие детали). - доска для рисования маркером; - доска для рисования
1575 руб
Раздел: Буквы на магнитах

81. Державна Фінансова підтримка санації підприємств в Україні

82. Здійснення лізингових операцій на підприємстві

83. Методи фінансового планування на підприємстві

84. Непрямі податки з підприємств

85. Обов’язкові платежі підприємств у державні цільові фонди

86. Оподаткування підприємств
87. Організація грошових розрахунків на підприємстві
88. Податок на прибуток підприємств у системі прямого оподаткування, зміни у оподаткуванні юридичних осіб

89. Сутність і призначення санації підприємств

90. Фактори впливу на обсяг фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств в Україні

91. Фінанси підприємств

92. Фінансова санація та банкрутство підприємств

93. Фінансове планування на підприємстві та шляхи підвищення його ефективності

94. Формування власного капіталу підприємств

95. Важкі метали та їх виявлення в стічних водах підприємств

96. Розрахунок розсіювання в атмосфері шкідливих речовин, що містяться у викидах підприємств

Набор мебели для кухни "Коллекция".
Прекрасный набор кухонной мебели: стильный шкаф с необходимой техникой, раковиной, барной стойкой и холодильник. В набор так же входит
963 руб
Раздел: Кухни, столовые
Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 40 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
1499 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Набор карандашей цветных "Сафари", 36 цветов.
Цветные карандаши "Сафари" непременно, понравятся вашему юному художнику. Набор включает в себя 36 ярких насыщенных цветных
317 руб
Раздел: Более 24 цветов

97. Аналіз інноваційної діяльності підприємств України за період 2002-2008 рр

98. Економіка підприємств будіндустрії

99. Ефективність використання оборотних коштів на підприємстві


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.